SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Adatepe Bey Davası


İmam, köy­lü­yü top­la­mış yağ­mur du­ası­na. Bak­mış ar­ka­sı­na, kim­se­de şem­si­ye yok! “Siz benim duama mı gü­ven­mi­yor­su­nuz, kendi du­anı­za mı?” demiş.
***
Ada­te­pe Kö­yü-Ma­hal­le­si hal­kı­na da­ya­nış­ma için git­tik geçen hafta. Konu, “Bey Da­va­sı…” O köyde ken­di­si ve to­run­la­rı­nın hiç­bi­ri otur­ma­mış Ali Bey namlı biri, Ada­te­pe ve et­ra­fın­da­ki köy­lü­le­ri dava etmiş; “Bu böl­ge­de­ki ba­tak­lı­ğı ku­ru­ta­rak 80.000 dönüm ara­zi­si ol­du­ğu­nu iddia ede­rek…” Yani Ka­ra­su’nun yak­la­şık onda biri…
Da­va­nın açıl­dı­ğı 58 sene olmuş. Tüm köylü mah­ke­me­lik… Ev ruh­sa­tı ala­mı­yor­lar, sa­ta­mı­yor­lar, miras bö­lü­şe­mi­yor­lar, tarım des­tek­le­me ala­mı­yor­lar vs vs…
Önce da­va­nın avu­ka­tı ko­nuş­tu, pe­şin­den Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı… Des­tek için orada ol­du­ğu­nu açık­la­yan Baş­kan, ta­ma­men umut­suz ko­nuş­tu. Orada bu­lu­nan okul ço­cuk­la­rı­na hi­ta­ben, “Bu da­va­nın so­nu­cu­nu siz bile gö­re­me­ye­cek­si­niz!” dedi. 
Hani, in­sa­nın so­ra­sı ge­li­yor, siz ne­ci­si­niz? Madem hü­kü­me­te sö­zü­nüz geç­mi­yor, bı­ra­kın, is­ti­fa edin! Bi­ri­niz İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı, di­ğe­ri­niz Hü­kü­met Par­ti­si­nin İlçe Baş­ka­nı… 
AKP İlçe Baş­ka­nı olan Avu­kat da ay-nı matem ha­va­sın­da devam etti, umut­la­rı hep­ten öl­dür­dü.
Neyse ki CHP İlçe Baş­ka­nı, hal­kın da­va­sı­nın ya­nın­da ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek alkış top­la­yan şu söz­le­ri dedi; “Biz ik­ti­dar­da ol­say­dık, Genel Mer­ke­zin önün­de yatar, bu da­va­yı çö­zer­dik. Si-zin inan­cı­nız yok. Üs­te­lik da­va­yı ka­zan­mak is­ti­yor­sa­nız, ka­dın­la­rı­nı­zı da bu­ra­ya, mey­dan­la­ra ça­ğı­rın. Ka­dın­la­rın ka­tıl­dı­ğı hiç­bir dava so­nuç­suz kal­maz, ka­za­nı­lır!” 
MHP İlçe Baş­ka­nı­nın şu giriş cüm­le­si şa­şır­tı­cıy­dı; “Sa­nı­rım bu işin çö­zü­mü­ne hü­kü­met el atmış gö­zü­kü­yor…!” Hü­kü­met, so­ru­nu­nu­zu çözer, an­la­mı çı­kar­dım. Sanki hü­kü­met her el at­tı­ğı işi çöz­müş gibi… Üs­te­lik orada hü­kü­me­ti tem­sil eden iki baş­kan ol­du­ğu halde…. “Madem hü­kü­met çözer, siz neden zah­met edip gel­di­niz ki! Neden mu­ha­le­fet ya­pı­yor­su­nuz?” diye dü­şü­nür­ken, Bu sözü hü­kü­me­te taş atmak için söy­le­di­ği­ni an­la­dım. “Hü­kü­met, ver­di­ği­niz oydan anlar, oyu­nu­zu silah gibi kul­la­nın” der­ken, ikti­dar par­ti­si­ne çıkan oy­la­rın ço­ğun­luk­ta ol­ma­sı­nı eleş­ti­ri­yor­du.
Hakim, gay­ri­müs­lim ol­du­ğu söy­le­nen Ali Bey’in de hak­kı­nı sa­vun­mak zo­run­da. Yoksa dava Yar­gı­tay’dan döner, Ulus­lar arası mah­ke­me­le­re ta­şı­nır. Ancak hakim, köy­lü­nün mağ­du­ri­ye­ti­ni de dü­şü­ne­rek, “Ara karar” ve­re­bi­lir, Muh­tar sa­tış­la­rı­nın mah­ke­me so­nuç­la­na­na kadar tapu ye­ri­ne ge­çe­ce­ği, gibi… 
Arzu et­mi­yo­ruz ama da­va­yı Ali Bey va­ris­le­ri ka­zan­sa bile, köylü o top­ra­ğın pa­ra­sı­nı öde­ye­rek ye­ni­den sahip ola­bi­lir. Zaten amaç­la­rı da bu… Emsal ola­rak da 2B be­del­le­ri alı­na­bi­lir. Bu tür da­va­lar­da hakim bi­lir­ki­şi­ye so­ru­yor, ev mi de­ğer­li, arazi mi? Ev de­ğer­liy­se ev sa­hi­bi arazi sa­hi­bi­ne pa­ra­sı­nı ödü­yor. 
“Ge­ci­ken ada­let, ada­let­siz­lik­tir.” Mah­ke­me­yi de zor du­ru­ma dü­şür­me­den yasal dü­zen­le­me­ler ya­pı­la­bi­lir, ancak bu dü­zen­le­me­ler için yine ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri tek­lif ver­me­li­dir. O ve­kil­le­re tek­li­fi de avu­kat olan İlçe Baş­ka­nı ha­zır­la­ya­bi­lir. Yani bu kadar kolay çö­zü­le­bi­lecek me­se­le, hem ha­kim­le­re hem de köy­lü­le­re yük ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor.
Hani bir ka­ri­ka­tür var­dır, “Adam çu­ku­ra düş­müş, di­ğe­ri yu­ka­rı­dan elini uza­tı­yor ama eli ye­tiş­mi­yor. Yu­ka­rı­da­ki ada­mın ya­nın­da da mer­di­ven var. Hal­bu­ki mer­di­ve­ni uzat­sa, çu­kur­da­ki­ni kur­ta­ra­cak. Ka­ri­ka­tü­rün al­tın­da da “Size yar­dım edi­yor gö­zü­ken­ler ger­çek­te yar­dım et­mi­yor ola­bi­lir!” ya­zı­yor.
AFET KREDİSİ DENİZ
45 mil­yon bu, ye­mek­le biter mi?
Ba­kan­lı­ğın gön­der­di­ği mü­fet­tiş­ten sonuç çık­ma­dı­ğı­nı gören Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, iyice ar­sız­la­şıp, Bü­yük­şe­hir’e ait ana cad­de­ler­de ho­var­da­ca har­ca­ma ya­pı­yor. Ka­ra­su’ya ki­şi­lik katan ve ilçeye gelen her­ke­sin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan pal­mi­ye ağaç­la­rı ve orta re­fü­jü yı­kı­yor. Bu cadde, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne ait… Do­la­yı­sıy­la bu­ra­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ya­tı­rı­mı ancak Bü­yük­şe­hir plan­lar. Çünkü, İller Ban­ka­sı’n­dan Ka­ra­su­’ya ak­ta­rı­lan pa­ra­dan pay alı­yor­lar. 
Ama para hal­kın pa­ra­sı olun­ca, cö­mert­lik­te sınır ta­nın­mı­yor! Bir de fü­tur­suz­ca afiş ası­lı­yor, “Bu­ra­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan…” diye. Hani as­lın­da ne ya­pı­la­ca­ğı, pro­je­si, keşfi belli ol­ma­yan işler ya­pı­lı­yor ve bun­dan Mec­lis üye­le­ri­nin de ha­be­ri yok! Adı üze­rin­de, “Ça­lış­ma­lar…” Rüz­gar da zaten doğ­ru­nun gö­rül­me­sin­de yar­dım­cı olmuş, “Çal….malar” diye oku­nu­yor­du! 6 mil­yon bulup de­ni­ze sa­lı­nan ka­na­li­zas­yo­nun arıt­ma­sı­nı bile yap­mak­tan aciz­ken, 46 mil­yo­nu uçu­ru­yor­lar! Bunu da gö­zü­mü­ze soka soka ya­pı­yor­lar!
İhale, İdari Mah­ke­me­’ye ve­ril­di. Mah­ke­me, yasal süre için­de bil­gi­le­ri is­ti­yor. Mah­ke­me­nin so­nuç­lan­ma­sı­nı bek­le­me­yen be­le­di­ye­miz, adeta yan­gın­dan mal ka­çı­rı­yor, “ça­lış­ma­la­rı iyice hız­lan­dır­dı.
Madem ama­cı­nız hiz­met etmek ise, ilçe­miz­de 2 ayrı oku­lun bod­rum kat­la­rı sular için­de ol­du­ğun­dan kul­la­nı­la­mı­yor. Bun­lar­dan biri Namık Kemal Or­ta­oku­lu… Son şid­det­li yağ­mur­da en çok bu okul et­ki­len­di. Öğ­ren­ci­ler okula girip çı­ka­ma­dı­ğı için okul, diğer okul­lar öğ­re­ti­me devam eder­ken 2 gün tatil edil­miş­ti. 
Bu oku­lun et­ra­fın­da dre­naj yapın, bod­rum kat­la­rı su­lar­dan kur­ta­rın. Oku­lun tam kar­şı­sın­da­ki kul­la­nıl­ma­yan ka­pı­dan gelen sel su­yu­nun önünü kes­mek için ba­ri­kat kurun. Yoksa bu­ra­dan mezun ola­cak imam ha­tip­li­le­rin bed­du­ası­nın önün­de du­ra­maz­sı­nız haa..!
Ha, bir de Tın­tın de­re­si­nin tah­li­ye­si için dö­şe­nen künk­ler, top­ra­ğa fazla gö­mül­me­di. Bun­la­rın sırtı yolda ka­lı­yor. Cihan Hocam fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­miş. Yarın bu künk­ler kı­rı­lır­sa, me­su­lü siz­si­niz. Ha, bir de ya­pı­lan hak ediş­ler­de bu künk­ler daha de­ri­ne gö­mül­müş gibi gös­te­ri­lir­se, bi­ri­le­ri size hesap so­ra­bi­lir. Ha­tır­la­ta­lım.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1201