AH ŞU TRAFİK!


   “Aşkım, seni Ka­ra­su’daki yol ça­lış­ma­la­rı gibi se­vi­yo­rum, asla bit­me­yecek…” sözü klişe oldu
malum. Ka­ra­su’da bit­me­yen yol ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nın­da, bir de tra­fik sı­kı­şık­lı­ğı var.
   Ata­türk Bul­va­rı’nı ikiye bölen yolun ke­na­rı­na ara­ba­mı park edip ak­tar­dan bir si­pa­riş almak için in­di­ğim­de, ta­nı­dık bir ses ba­ğır­dı; “oraya park etme, bir de kö­şen­de park et­me­yin diye ya­zı­yor­sun” dedi eleş­ti­rel bir ses to­nuy­la. Kıs­men hak­lıy­dı ama sağlı sollu her­kes park et­miş­ti. Tra­fik işa­ret­le­ri­ne bak­tım, park ya­sa­ğı yoktu.
   İlçe­miz­de tra­fik ta­be­la­la­rı­na bakan yok zaten. Tek yön işa­re­ti bu­lu­nan yola her iki ta­raf­tan giren var. Kaldı ki, ikin­ci sıra park eden­ler o kadar çok ki!
   İlçe­mi­ze bir tra­fik za­bı­ta­sı şart... Şart ama tra­fik za­bı­ta­sı­nın özel bir tra­fik eği­ti­mi ve psi­ko­lo­ji dersi al­ma­sı lazım. Çünkü kavga etmek için te­tik­te bek­le­yen bir hal­kız. So­ru­nu kavga et­me­den çöz­mek lazım!
   Bu sabah işe ge­lir­ken, Bir kam­yon yolun or­ta­sı­na park etmiş, mal in­dir­me­ye ça­lı­şı­yor. Tra­fik tı­ka­nın­ca şoför mec­bu­ren sağa çek­mek zo­run­da, kaldı su­ra­tı­nı asa­rak. 50 metre ile­ri­de tek­rar dur­duk, bu sefer de şoför, tak­si­nin için­de otu­rup yolda di­ki­len bi­riy­le ko­nu­şu­yor. Yuh yahu, o kadar araç bir ki­şi­nin key­fi­ni bek­li­yor! Neyse ki korna ses­le­ri ile is­te­me­ye is­te­me­ye iler­le­di de yol açıl­dı.
   Mo­be­se ka­me­ra mer­ke­zi be­le­di­ye­nin için­de ve ba­şın­da po­lis­ler var. Ge­rek­li ya­zış­ma­la­rı yapıp be­le­di­ye­den de bir per­so­nel olsa ve ha­ta­lı park eden­le­ri, tra­fi­ği ki­lit­le­yen­le­ri takip edip yer­de­ki ge­zi­ci ekibe bil­dir­se… Be­le­di­ye­ye ciddi bir ek gelir olur, çünkü bizim in­sa­nı­mız kolay kolay alış­kan­lık­la­rı­nı bı­rak­maz. Geçen ay ka­ra­yol­la­rın­da 600.000 TL ceza ke­sil­miş. En az bunun ya­rı­sı kadar da il­çe­miz­de ke­si­lir ve be­le­di­ye büt­çe­si ra­hat­lar.
BALIK MI MİDYE Mİ?
   Bu sene balık çok… Ba­lık­çı es­na­fı da halk da mem­nun… Acaba neden?
   Mid­ye­ci­ler, 2 yıl­lık pe­ri­yot­lar ha­lin­de midye av­lı­yor­lar. 2 yıl Doğu Ka­ra­de­niz’de av­lı­yor­lar­sa, 2 yıl da Batı Ka­ra­de­niz’de av­lı­yor­lar. Bu sene sıra Batı Ka­ra­de­niz’e geldi. 2 se­ne­dir kı­yı­la­rı­mız­da midye av­cı­lı­ğı yoktu. Şimdi baş­la­dı ve 2 yıl sü­recek. Ara ve­ril­di­ği bu dö­nem­de ba­lı­ğın ne kadar art­tı­ğı­nı göz­lem­le­dik.
   Mid­ye­ci­lik, de­ni­zin ze­mi­ni ta­ra­na­rak ya­pı­lı­yor. Bu se­bep­le dipte ya­şa­yan kal­kan, bar­bun gibi ba­lık­la­rın yu­va­la­rı­nı bo­zu­yor. Ba­lık­çı­lı­ğı­mız, midye av­cı­lı­ğın­dan büyük zarar gö­rü­yor.
   Midye av­cı­lı­ğı yapan da bizim ba­lık­çı­la­rı­mız. Yoksa mid­ye­ci­miz mi de­me­liy­dim. Hani midye ye­me­di­ği­mi­ze göre…
   Mid­ye­ci­lik yapan bir avuç insan… Mo­tor­la­rı­na midye teş­ki­la­tı kur­mak için büyük mas­raf­lar et­ti­ler. Yasal ola­rak da ön­le­rin­de bir engel yok. Şim­di­lik sa­de­ce za­rar­la­rı, balık yu­va­la­rı gibi gö­rü­nü­yor.    Ama kum­sa­lı­mı­zın gün be gün eri­me­si­ne ve geri gel­me­si­ne de sa­hi­li­miz­de kü­me­le­nen midye ka­buk­la­rı engel olu­yor. Tıpkı kumun çi­men­to gibi, kumun için­de­ki midye, dal­ga­la­ra siper olup iler­le­me­si­ni ön­lü­yor. Bu ger­çek yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan kabul gör­dü­ğün­de belki hep­ten ya­sak­la­na­cak midye av­cı­lı­ğı.
   Bana göre ge­çi­ci çözüm, midye av­cı­lı­ğı ile balık av­cı­lı­ğı için deniz bö­lün­me­li. Me­se­la, Ka­ra­su-Ko­ca­ali sı­nır­la­rı için­de midye avı ya­sak­la­nıp sa­de­ce balık av­la­na­bil­me­li. Ve bu dö­nem­de sahil gö­zet­len­me­li. Midye ile balık av­la­nan sa­hil­ler­de­ki kıyı çiz­gi­si­nin ha­re­ket­le­ri tes­pit olun­ma­lı. Aynı dö­nem­de, balık ve midye üre­me­si de kont­rol edil­me­li.
   Midye beni il­gi­len­dir­mi­yor, varsa yoksa balık di­yen­ler… Yahu sa­hi­li­miz­de yen­geç de ürü­yor, kaya mid­ye­si de… Ve bu mid­ye­ler de­niz­de­ki bütün pis­lik­le­ri eme­rek bü­yü­yor­lar. Mid­ye­nin azal­ma­sı, de­niz­de­ki pis­li­ğin art­ma­sı an­la­mı­na gel­mi­yor mu? Es­ki­den de­ni­zin di­bi­ni gö­rür­dük, bu kont­rol­süz gi­diş­le ebe­mi­zin gö­zü­nü gö­re­ce­ğiz!
   Yoksa, Sa­kar­ya ağ­zın­da­ki midye yüklü tek­ne­de­ki mid­ye­le­rin ahı mı tuttu da tekne bo­ğaz­dan geç­mek için yar­dım almak zo­run­da kaldı! Haydi hep be­ra­ber Sa­kar­ya ağ­zı­na kum ta­şı­ma­ya.
   En iyisi, MYO ya­nı­na, su ürün­le­ri yük­se­ko­ku­lu da koy­sak… Ka­ra­de­niz, Sa­kar­ya, Kü­çük­bo­ğaz, Akgöl, Lon­goz gibi su­la­rı­mız­da­ki canlı hayat sona er­me­den!...

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 386