SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

AH ŞU TRAFİK!


   “Aşkım, seni Ka­ra­su’daki yol ça­lış­ma­la­rı gibi se­vi­yo­rum, asla bit­me­yecek…” sözü klişe oldu
malum. Ka­ra­su’da bit­me­yen yol ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nın­da, bir de tra­fik sı­kı­şık­lı­ğı var.
   Ata­türk Bul­va­rı’nı ikiye bölen yolun ke­na­rı­na ara­ba­mı park edip ak­tar­dan bir si­pa­riş almak için in­di­ğim­de, ta­nı­dık bir ses ba­ğır­dı; “oraya park etme, bir de kö­şen­de park et­me­yin diye ya­zı­yor­sun” dedi eleş­ti­rel bir ses to­nuy­la. Kıs­men hak­lıy­dı ama sağlı sollu her­kes park et­miş­ti. Tra­fik işa­ret­le­ri­ne bak­tım, park ya­sa­ğı yoktu.
   İlçe­miz­de tra­fik ta­be­la­la­rı­na bakan yok zaten. Tek yön işa­re­ti bu­lu­nan yola her iki ta­raf­tan giren var. Kaldı ki, ikin­ci sıra park eden­ler o kadar çok ki!
   İlçe­mi­ze bir tra­fik za­bı­ta­sı şart... Şart ama tra­fik za­bı­ta­sı­nın özel bir tra­fik eği­ti­mi ve psi­ko­lo­ji dersi al­ma­sı lazım. Çünkü kavga etmek için te­tik­te bek­le­yen bir hal­kız. So­ru­nu kavga et­me­den çöz­mek lazım!
   Bu sabah işe ge­lir­ken, Bir kam­yon yolun or­ta­sı­na park etmiş, mal in­dir­me­ye ça­lı­şı­yor. Tra­fik tı­ka­nın­ca şoför mec­bu­ren sağa çek­mek zo­run­da, kaldı su­ra­tı­nı asa­rak. 50 metre ile­ri­de tek­rar dur­duk, bu sefer de şoför, tak­si­nin için­de otu­rup yolda di­ki­len bi­riy­le ko­nu­şu­yor. Yuh yahu, o kadar araç bir ki­şi­nin key­fi­ni bek­li­yor! Neyse ki korna ses­le­ri ile is­te­me­ye is­te­me­ye iler­le­di de yol açıl­dı.
   Mo­be­se ka­me­ra mer­ke­zi be­le­di­ye­nin için­de ve ba­şın­da po­lis­ler var. Ge­rek­li ya­zış­ma­la­rı yapıp be­le­di­ye­den de bir per­so­nel olsa ve ha­ta­lı park eden­le­ri, tra­fi­ği ki­lit­le­yen­le­ri takip edip yer­de­ki ge­zi­ci ekibe bil­dir­se… Be­le­di­ye­ye ciddi bir ek gelir olur, çünkü bizim in­sa­nı­mız kolay kolay alış­kan­lık­la­rı­nı bı­rak­maz. Geçen ay ka­ra­yol­la­rın­da 600.000 TL ceza ke­sil­miş. En az bunun ya­rı­sı kadar da il­çe­miz­de ke­si­lir ve be­le­di­ye büt­çe­si ra­hat­lar.
BALIK MI MİDYE Mİ?
   Bu sene balık çok… Ba­lık­çı es­na­fı da halk da mem­nun… Acaba neden?
   Mid­ye­ci­ler, 2 yıl­lık pe­ri­yot­lar ha­lin­de midye av­lı­yor­lar. 2 yıl Doğu Ka­ra­de­niz’de av­lı­yor­lar­sa, 2 yıl da Batı Ka­ra­de­niz’de av­lı­yor­lar. Bu sene sıra Batı Ka­ra­de­niz’e geldi. 2 se­ne­dir kı­yı­la­rı­mız­da midye av­cı­lı­ğı yoktu. Şimdi baş­la­dı ve 2 yıl sü­recek. Ara ve­ril­di­ği bu dö­nem­de ba­lı­ğın ne kadar art­tı­ğı­nı göz­lem­le­dik.
   Mid­ye­ci­lik, de­ni­zin ze­mi­ni ta­ra­na­rak ya­pı­lı­yor. Bu se­bep­le dipte ya­şa­yan kal­kan, bar­bun gibi ba­lık­la­rın yu­va­la­rı­nı bo­zu­yor. Ba­lık­çı­lı­ğı­mız, midye av­cı­lı­ğın­dan büyük zarar gö­rü­yor.
   Midye av­cı­lı­ğı yapan da bizim ba­lık­çı­la­rı­mız. Yoksa mid­ye­ci­miz mi de­me­liy­dim. Hani midye ye­me­di­ği­mi­ze göre…
   Mid­ye­ci­lik yapan bir avuç insan… Mo­tor­la­rı­na midye teş­ki­la­tı kur­mak için büyük mas­raf­lar et­ti­ler. Yasal ola­rak da ön­le­rin­de bir engel yok. Şim­di­lik sa­de­ce za­rar­la­rı, balık yu­va­la­rı gibi gö­rü­nü­yor.    Ama kum­sa­lı­mı­zın gün be gün eri­me­si­ne ve geri gel­me­si­ne de sa­hi­li­miz­de kü­me­le­nen midye ka­buk­la­rı engel olu­yor. Tıpkı kumun çi­men­to gibi, kumun için­de­ki midye, dal­ga­la­ra siper olup iler­le­me­si­ni ön­lü­yor. Bu ger­çek yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan kabul gör­dü­ğün­de belki hep­ten ya­sak­la­na­cak midye av­cı­lı­ğı.
   Bana göre ge­çi­ci çözüm, midye av­cı­lı­ğı ile balık av­cı­lı­ğı için deniz bö­lün­me­li. Me­se­la, Ka­ra­su-Ko­ca­ali sı­nır­la­rı için­de midye avı ya­sak­la­nıp sa­de­ce balık av­la­na­bil­me­li. Ve bu dö­nem­de sahil gö­zet­len­me­li. Midye ile balık av­la­nan sa­hil­ler­de­ki kıyı çiz­gi­si­nin ha­re­ket­le­ri tes­pit olun­ma­lı. Aynı dö­nem­de, balık ve midye üre­me­si de kont­rol edil­me­li.
   Midye beni il­gi­len­dir­mi­yor, varsa yoksa balık di­yen­ler… Yahu sa­hi­li­miz­de yen­geç de ürü­yor, kaya mid­ye­si de… Ve bu mid­ye­ler de­niz­de­ki bütün pis­lik­le­ri eme­rek bü­yü­yor­lar. Mid­ye­nin azal­ma­sı, de­niz­de­ki pis­li­ğin art­ma­sı an­la­mı­na gel­mi­yor mu? Es­ki­den de­ni­zin di­bi­ni gö­rür­dük, bu kont­rol­süz gi­diş­le ebe­mi­zin gö­zü­nü gö­re­ce­ğiz!
   Yoksa, Sa­kar­ya ağ­zın­da­ki midye yüklü tek­ne­de­ki mid­ye­le­rin ahı mı tuttu da tekne bo­ğaz­dan geç­mek için yar­dım almak zo­run­da kaldı! Haydi hep be­ra­ber Sa­kar­ya ağ­zı­na kum ta­şı­ma­ya.
   En iyisi, MYO ya­nı­na, su ürün­le­ri yük­se­ko­ku­lu da koy­sak… Ka­ra­de­niz, Sa­kar­ya, Kü­çük­bo­ğaz, Akgöl, Lon­goz gibi su­la­rı­mız­da­ki canlı hayat sona er­me­den!...

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 323