SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

AKGÖL NASIL KURTULUR?


Ço­cuk­lu­ğu­muz­da­ki bir­çok su kay­na­ğı­nın ku­ru­du­ğu­na şahit olduk. Bun­lar­dan en önem­li­si ve bü­yü­ğü, Tür­ki­ye’nin üçün­cü büyük gölü olan Aras’tı. Ko­ca­ali’de ço­cuk­lu­ğu­mu­zun geç­ti­ği Batak ve Ka­ra­sa­kal­lı Gölü, için­de­ki bol sa­zan­lar­la bir­lik­te yok oldu. Ma­hal­le­min için­den geçen ve bol turna ba­lı­ğı ya­ka­la­dı­ğı­mız Çı­nar­köp­rü de­re­si de bir uçtan beri ku­ru­yup dolgu ya­pı­lı­yor.
Akgöl’ün ili­mi­zin ikin­ci büyük temiz gölü ol­du­ğu­nu ve % 60’ının il­çe­miz sı­nır­la­rı için­de ol­du­ğu­nu bi­li­yor muy­du­nuz? (Diğer % 40’ı da Fe­riz­li sı­nır­la­rın­da…)
Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si ön­cü­lü­ğün­de, Es­ki­şe­hir, Ko­ca­eli ve İstan­bul’dan 2 üni­ver­si­te­nin ortak araş­tır­ma­sı sonu bu gö­lü­mü­zün 7 sene ömrü kal­mış. 
Göle de­vam­lı akan mil, Sa­kar­ya Nehri’nin taş­ma­sı so­nu­cu ge­tir­di­ği kir­li­lik, köy­lü­le­rin et­raf­ta yap­tık­la­rı tar­la­lar ve göl­den çek­tik­le­ri su, atı­lan güb­re­ler­den göle yağ­mur­su­la­rıy­la gelen kim­ya­sal atık­lar, göl­de­ki 9 çeşit ba­lı­ğı ve canlı ha­ya­tı öl­dür­mek üzere… Gölün ta­ba­nı, 9,5 metre de­rin­lik­ten 2,5 metre de­rin­li­ğe düş­müş. 
Gölün ta­ba­nın­dan torf çekip bit­ki­sel top­rak elde eden firma iflas et­ti­ğin­den, nis­pe­ten ya­pı­lan te­miz­le­me işi de bit­miş! Yani göl te­miz­len­di­ğin­de çıkan mil, bit­ki­sel top­rak ola­rak da kul­la­nı­la­bi­lecek.
Gölü kur­tar­mak için gay­ret gös­te­ren eski Li­man­de­re Be­le­di­ye­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Se­la­hat­tin Kılıç, ağ­zı­mı­zı açık bı­ra­ka­cak ve hay­ret­ler için­de kal­dı­ğı­mız bil­gi­ler verdi, açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Gölü kur­tar­mak için ön­ce­lik­le tüzel ki­şi­lik ka­zan­dır­mak ge­rek­li­li­ği so­nu­cu, Akgöl Su Ürün­le­ri adı al­tın­da der­nek kur­muş. Der­ne­ğin mer­ke­zi Göl­kent’te… 
Et­raf­ta­ki köy­lü­ler, gölün ku­ru­yan alan­la­rın­da tarım yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Köy böy­le­ce daha çok kir­le­ni­yor ve da­ra­lı­yor.
***
Gölü ilk ta­nı­mam, göl üze­rin­de ku­ru­lu ku­lü­be­ler­den bi­ri­ne san­dal­la gidip balık yi­ye­rek ol­muş­tu. Göl ile iç içe, göl­den tu­tu­lan ba­lık­lar­dan yemiş, doğa ile iç içe ol­ma­nın key­fi­ni ya­şa­mış­tık. Bu şe­kil­de zi­ya­ret hayli rağ­bet gör­müş ki, bu ku­lü­be gibi 30 tane daha ku­lü­be ya­pıl­mış göl üze­ri­ne. Hatta ha­tır­lar mı­sı­nız, bu ku­lü­be­ler­den, ra­kı-ba­lık ya­par­ken aşka ge­len­ler göle doğru ateş etmiş, or­ma­nın ar­ka­sın­da­ki san­dal­da balık av­la­yan bir genci vu­ra­rak öl­dür­müş­ler­di far­kın­da ol­ma­dan. Bu ku­lü­be­ler­de yiyip içip eğ­le­nen­ler, çöp­le­ri­ni göle bı­ra­ka­rak gi­di­yor, gölün kir­li­li­ği­ni ar­tı­rı­yor­lar.
***
Gölün et­ra­fın­da­ki ar­sa­la­rın ta­pu­su yok. Ha­tır­lar­sı­nız, Bey Da­va­sı adı al­tın­da Ada­te­pe köy­lü­le­ri muh­tar se­ne­diy­le ya­pı­yor­lar tarla alış­ve­riş­le­ri­ni… 
Gölün et­ra­fın­da bir­çok yer 2B alanı ilan edi­lir­ken, göle yakın ke­sim­ler göl hav­za­sın­da kaldı ve 2B bile ve­ril­me­di.
Der­nek, gölü kur­tar­mak için Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü’ne ya­za­rak mü­ra­ca­at et­ti­ğin­de Mü­dür­lük, gölde kı­yı­sı bu­lu­na be­le­di­ye­le­re göl ile il­gi­li ta­sar­ruf­la­rı olup ol­ma­dı­ğı­nı so­ru­yor. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, göl ile il­gi­len­me­dik­le­ri­ni söy­ler­ken Fe­riz­li Be­le­di­ye­si, göl ke­na­rın­da rek­re­as­yon pro­je­le­ri ol­du­ğu­nu, bu­ra­da gezi yol­la­rı, ağaç evler, kafe türü halka açık me­kan­lar dü­zen­le­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Hal­bu­ki ko­ru­ma­sı Orman İşlet­me­si’nde bu­lu­nan Poy­raz­lar Gölü için göl ke­nar­la­rın­da­ki yolun as­fal­tı­nın göle zarar ver­me­si se­be­biy­le sö­kül­me­si bile talep edil­miş.
Der­nek, el­le­rin­de­ki ya­zış­ma­lar ve do­ne­ler­le bir­lik­te Sa­kar­ya Va­li­li­ği’nden ran­de­vu talep edi­yor. Vali, he­ye­ti din­le­dik­ten sonra kal­kıp yan­la­rı­na ge­li­yor ve böyle bir proje üret­tik­le­ri için öpe­rek te­şek­kür edi­yor. Ay­rı­ca, gölün kur­ta­rıl­ma­sı için ge­re­ken tüm iş­le­mi yap­ma­la­rı­nı, ta­kıl­dık­la­rı yerde ise ken­di­le­ri­ne mü­ra­ca­at et­me­le­ri di­rek­ti­fi­ni ve ri­ca­sı­nı ile­ti­yor.
Der­nek baş­ka­nı, so­ru­muz üze­ri­ne Ka­ra­su Kay­ma­kam­lı­ğı’na mü­ra­ca­at et­me­di­ği­ni, Kay­ma­ka­mın eski yet­ki­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü söy­lü­yor. Fakat, Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na mü­ra­ca­at et­tik­le­ri­ni, Sayın İspir’in ken­di­le­riy­le pek il­gi­len­me­di­ği­ni söy­le­mek­te.
Son ola­rak, can çe­kiş­mek­te olan gö­lü­mü­zü kur­tar­mak için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­lım. Gölün gi­der­le­ri­ni ka­pa­tıp se­vi­ye­nin yük­sel­me­si için köy­lü­le­ri uya­ra­lım. Gölün 50 metre çev­re­si­nin doğal kıyı ke­nar­da kal­ma­sı ge­rek­çe­siy­le ta­pu­suz da olsa bu­ra­nın alım sa­tı­mı­na rağ­bet gös­ter­me­ye­lim. 
Ge­le­cek­te sa­vaş­lar içme suyu yü­zün­den ola­cak. Akgöl, böl­ge­mi­zin en büyük içme suyu hav­za­sı­dır. Düz­gün ve temiz kul­la­nıl­dı­ğın­da için­de ye­ti­şen ba­lık­lar, tüm çevre köy­le­ri­ne de yeter.
LİMAN­DE­RE­YE FUT­BOL SA­HA­SI
Mev­cut sa­ha­nın or­ta­sın­dan tren yolu ge­çi­yor. Genç­ler, maç yap­ma­ya komşu Yu­va­lı­de­re’ye gi­di­yor.
Genç­ler ay­rı­ca Ka­ra­su’nun bir­çok kö­yü­ne be­le­di­ye­nin stat yap­tır­dı­ğı­nı bi­li­yor. 
“Bizim gibi ku­pa­lı bel­de­nin sta­dı­nı ka­pa­tıp civar köy­le­re stat açı­yor­lar. Bunu Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na da söy­le­dik ama il­gi­len­me­di” di­ye­rek kız­gın­lık­la­rı­nı da belli edi­yor­lar.
BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİ
Biz, Ka­ra­su’nun bir­çok so­ka­ğı­nın ka­zıl­mış ve delik deşik ol­ma­sı­na alış­tık. Ancak ana cad­de­ler­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ça­lış­ma­la­rı­nı tak­dir­le kar­şı­lı­yor­duk. Sa­nı­rım artık Bü­yük­şe­hir de Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne ayak uy­dur­du. En büyük ve işlek cad­de­miz olan Plaj Cad­de­si, çu­kur­lar­la dolu. Araç­lar sla­lom ya­pı­yor.
Ça­lış­ma ol­ma­yan ve alt­ya­pı­sı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı tah­min et­ti­ği­miz bu cad­de­mi­zin as­fal­tı­nı ye­ni­le­yin. Ol­ma­dı, tamir edin. Yoksa size de gü­ve­ni­miz sar­sı­la­cak.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 800