SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

ANGARYA İŞLER


İki Ame­ri­ka­lı paşa, otur­muş tar­tı­şı­yor­lar­mış, “Seks, an­gar­ya mı görev mi?” diye… So­nun­da emir erine sor­ma­ya karar ver­miş­ler. Ça­ğır­mış biri emir erini ve sor­muş: “Oğlum söyle ba­ka­lım, seks an­gar­ya mı görev mi?” Emir eri hiç dü­şün­me­den ce­vap­la­mış: “Gö­rev­dir ko­mu­ta­nım!” “Peki, nasıl bu kadar kesin ko­nu­şu­yor­sun?” “Çünkü an­gar­ya olsa, onu da bana yap­tı­rır­dı­nız!”
Ka­ra­su Mec­li­si’nde tar­tı­şı­lan bir konu var; Be­le­di­ye­nin beton sant­ra­li yap­ma­sı…
İlçe­nin o kadar ih­ti­yaç­la­rı var ki, alt alta yazıp sı­ra­ya koy­san, beton sant­ra­li bu lis­te­ye gi­re­mez bile! Ne ya­pa­cak­sı­nız beton sant­ra­li­ni? 
İnsa­nın ak­lı­na çevre dü­zen­le­me­le­ri yap­mak için ola­bi­lir mi diye ge­li­yor. Başka ih­ti­yaç yok çünkü! Bor­dür, kilit taşı, kanal ke­na­rı, vs… Ama bun­la­rın hiç biri beton sant­ra­li kur­mak için ye­ter­li değil. 
Sant­ral ku­rul­du­ğun­da daimi ola­rak ça­lış­ma­sı ge­re­ken in­san­lar ve ma­ki­ne­ler var. Bun­lar, sant­ra­le kum-mı­cır ta­şı­yan kam­yon şo­för­le­ri, sant­ra­li ça­lış­tı­ran ope­ra­tör­ler, mik­ser şo­för­le­ri, pompa ope­ra­tör­le­ri, müdür, mu­ha­se­be­ci, bekçi… Bir de araç­la­rın bakım ve ona­rı­mı için des­tek ele­man­la­rı, ta­mir­ci­ler… Yani or­ta­la­ma 12-15 ki­şi­lik bir ekip… Tabii bu ekip eş dos­tun ço­cu­ğu­na iş sağ­la­mak ama­cıy­la daha da şi­şi­ri­lir, orası ayrı! Si­gor­ta­la­rı ile bir­lik­te aylık mas­raf­la­rı 40.000 TL… Bakım ona­rım için de her ay or­ta­la­ma 10.000 TL ek­le­yin bu ra­ka­ma. Araç ya­kıt­la­rı ve elekt­rik gi­der­le­ri de bir o kadar mas­raf… 
Or­ta­la­ma ola­rak aylık 1000 m3 beton pa­ra­sı yani 130.000 TL hiç iş yap­ma­dan daimi gi­der­le­re ek­le­necek. İş ya­pıl­dı­ğın­da ise çi­men­to, kum, mıcır ve ilave yakıt gi­der­le­ri ile o rakam 3’e kat­la­na­cak, yani 400.000 TL… Peki hiç sant­ral kur­ma­dan o kadar be­to­nu hazır al­sa­nız… 
Or­ta­la­ma 3 katlı bir in­şa­atın ih­ti­ya­cı 400 m3 be­ton­dur. O da 50.000 TL yapar. Be­le­di­ye­nin aylık en fazla ih­ti­ya­cı da bunun 2-3 katı ola­bi­lir! Bunu da beton üre­ten fir­ma­lar­dan uzun va­de­li çek­ler­le temin ede­bi­lir.
Yani bu iş, bir bar­dak süt için inek bes­le­me­ye ben­zer. 
Beton sant­ra­li kur­ma­nın tek amacı ola­bi­lir, ya­pı­lan mas­raf­la­rı şi­şir­mek! Nasıl mı?
Sant­ra­le kam­yon alı­na­cak, fi­ya­tı şişir, mik­ser alı­na­cak, fi­ya­tı şişir, pompa alı­na­cak, fi­ya­tı şişir… Ma­zo­tu hiç say­ma­ya­lım, çünkü bir dönem be­le­di­ye­nin tüm araç­la­rı 24 saat ça­lış­sa bile har­ca­ya­ma­ya­ca­ğı kadar mazot gir­di­si ol­du­ğu söy­len­ti­si vardı. 
Bu araç­la­rın bakım ona­rım mas­raf­la­rı bile şi­şi­ril­mek için bir sebep. Lis­te­de­ki las­tik ta­mi­ri, yeni las­tik alımı, dam­per arı­za­sı, pompa arı­za­sı, yeni akü­ler vs… Bu mas­raf­la­rı kim de­net­le­yecek?
Beton sant­ra­li kur­mak tam bir an­gar­ya­dır!
Ya as­falt şan­ti­ye­si..?
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ana cad­de­le­ri ve köy yol­la­rı­nı yap­mak­la mü­kel­lef. Sırf bunun için bir as­falt ça­lış­ma­sı zaten ya­pa­cak­tır. Peki diğer ara so­kak­lar…?
Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin as­falt ih­ti­ya­cı çok faz­la­dır. Ancak bu as­fal­tı kendi şan­ti­ye­sin­de üre­te­mez. Kendi as­fal­tı­nı kendi şan­ti­ye­sin­de üret­me­ye kal­kar­sa, bizim tüm so­kak­la­rı­mı­zın as­falt­lan­ma­sı 3 sene sürer. Hal­kı­mı­zın da buna ta­ham­mü­lü yok­tur. Bir üç sene daha as­falt­lan­ma­yı bek­le­ye­mez. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, Bü­yük­şe­hir’le iyi iliş­ki­ler için­de olup, ana cad­de­ler as­falt­la­nır­ken ara so­kak­la­rı da ara­dan çı­kar­mak­la olur. Bun­la­rın bir kısmı pa­ra­sı öde­ne­rek, bir kısmı da hatır gönül ve parti iliş­ki­si için­de olur.
Ka­ra­su as­falt şan­ti­ye­si, ancak mev­cut yol­la­rın ta­mi­ri ve yeni açı­lan so­kak­la­rın anın­da as­falt­lan­ma­sı için kul­la­nı­la­bi­lir. Bu aşa­ma­da ça­lış­ma­sı­nın bize ancak za­ra­rı olur, çünkü Bü­yük­şe­hir, “Sizin as­falt şan­ti­ye­niz var, siz ken­di­niz as­falt­la­yın” di­ye­bi­lir. 
EN BÜYÜK İHTİYAÇ
Ka­ra­su hal­kı­nın en büyük ih­ti­ya­cı, oto­park so­ru­nu­dur. Ana cad­de­ler ve ara so­kak­lar artık oto­park ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­ma­mak­ta­dır. Bir­çok so­ka­ğı­mız artık çift ta­raf­lı park alanı ola­rak kul­la­nı­lır­ken bazı so­kak­la­rı­mız­da 3 sıra ha­lin­de park edil­mek mec­bu­ri­ye­tin­de ka­lın­mak­ta­dır. Ha­liy­le yazın bu durum daha vahim hale gel­mek­te­dir. 
Hele pa­zar­te­si gün­le­ri pa­zar­ye­ri et­ra­fı..? Pa­zar­cı kam­yon­la­rı, uzak ma­hal­le­ler­den gelen mi­ni­büs­ler ve pa­za­ra gelen va­tan­daş­la­rın ara­ba­la­rıy­la adeta ki­lit­len­mek­te­dir. 
Hal böy­ley­ken, ken­tin tek resmi oto­par­kı­na cami ya­pıl­mak is­ten­mek­te­dir. 1/5000’lik imar plan­la­rın­da bu alan “Dini Tesis” ola­rak ay­rıl­mış­tır. 
İşin il­ginç yanı, bu­ra­nın dini tesis ola­rak ay­rıl­ma­sı­na her­kes şid­det­le karşı çık­tı­ğı halde, kimse elini taşın al­tı­na sok­mak is­te­me­mek­te­dir. Mec­lis­te­ki tek mu­ha­le­fet parti bile, ken­di­le­ri iti­raz et­me­mek­te, ama halkı iti­raz edin diye yön­len­dir­mek­te­dir. Sebep, ih­ti­yaç olan katlı oto­park ye­ri­ne cami ya­pıl­ma­sı­na iti­ra­zı bu halk nasıl de­ğer­len­di­rir? Vay seni cami düş­ma­nı… De­mo­ga­ji yap­ma­ya bi­re­bir…
Be­le­di­ye Baş­ka­nı eğer yarın “Biz bu­ra­ya cami ya­pa­cak­tık ama iti­raz et­ti­ler” diye dil­len­di­rir­se, Biz de Ka­ra­su Sa­na­yi Si­te­si’ndeki cami ar­sa­sın­dan be­le­di­ye­nin cami ya­pıl­ma­sı için para is­te­di­ği­ni ve sırf bu se­bep­le cami ya­pıl­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği­ni ha­tır­la­tı­rız.
Eğer cami yap­ma­yı o kadar çok is­ti­yor­sa­nız, pa­zar­ye­ri­nin ye­ri­ni de­ğiş­ti­rip ya­pa­bi­lir­si­niz. 
AMAN DİKKAT
Kızım duy­muş, an­ne­si­ni uyar­dı; “Anne, canlı bomba ih­ti­ma­li var­mış, pa­za­ra çıkma” diye. Biz de bunu feys say­fa­mız­da pay­la­şıp po­li­se de ihbar ettik. Umu­yor­duk ki pa­zar­ye­rin­de ge­rek­li ted­bir­ler alı­na­cak..!
Bütün pa­zar­te­si­miz, ka­ra­kol­da ifade ver­mek­le geçti. Ben, kızım ve ar­ka­daş­la­rı…
Pa­zar­ye­ri ise bil­di­ği­niz pa­zar­ye­ri…!
Ha, bu arada, isim­siz ih­bar­lar da de­ğer­len­di­ril­mi­yor­muş! Sa­nı­rım Fetö’cü ih­bar­la­rı yü­zün­den mağ­dur olan­lar için çı­ka­rıl­mış bir KHK ile ger­çek olsa bile de­ğer­len­di­ril­mi­yor isim­siz ih­bar­lar. 
Ben akıl­lan­dım, artık ben­den ihbar mih­bar bek­le­me­yin!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 650