ASFALTA YAZIK!


   Tamam, en büyük der­di­miz seçim ve aday­la­rın kim­ler ol­du­ğu­nu merak edi­yo­ruz! İyi de kar­de­şim, as­fal­tın üs­tün­de­ki suyu gör­mü­yor mu­su­nuz? Zaten il­çe­miz yol­la­rı­nın bo­zuk­lu­ğu ile dalga ge­çi­len bir ilçe olmuş bari as­falt ya­pı­lan yol­la­rı ko­ru­yun! 
   As­fal­tın en büyük düş­ma­nı sudur. Kü­çü­cük bir çukur bul­sun, oraya yer­le­şir. Gelen geçen ara­ba­la­rın çarp­ma­sıy­la o çu­kur­lar büyür ve as­falt kul­la­nıl­maz hale gelir. Eski ce­za­evi ta­ra­fın­dan Ka­ra­su’ya gir­di­ği­miz­de, yol üze­rin­de­ki su­la­rı gör­dük­çe bun­la­rı dü­şün­düm. Bu­ra­lar za­man­la bo­zu­la­cak, bunun he­sa­bı­nı yapan yok. Yok, öyle as­falt dök­tüm, oldu demek! As­falt dök­me­nin bir tek­ni­ği var. Öyle so­kak­tan top­la­dı­ğın adam­la­ra as­falt dök­tü­rür­sen bir kış bile da­yan­maz. As­fal­tı sağa sola eğim­li ya­pa­cak­sın ki, yol su tut­ma­ya­cak!
   Bu kadar bilgi yeter!
   As­fal­ta yazık da bize yazık değil mi? Şimdi so­ru­yo­rum baş­kan aday­la­rı­na; (Öyle Cihan Ho­ca­mın de­di­ği gibi zor sor­ma­ya­ca­ğım. O diyor ki, Ka­ra­su`nun en büyük on so­ru­nu nedir? Bi­le­ni baş­kan ya­pa­lım!) Aday aday­lı­ğı­nı geçip aday oldun ve se­çi­mi de ka­zan­dın. Devir tes­lim ve kut­la­ma faslı geçti. Ay­ba­şı geldi ve maaş öde­ye­cek­sin ama ka­sa­da para yok! Ne ya­pa­cak­sın? 
   Çünkü nü­fu­sa göre en ka­la­ba­lık işçi bu­lu­nan be­le­di­ye­ler­den biri Ka­ra­su... İşçi çı­kar­san bir türlü, ma­aş­la­rı dü­şür­sen iş­çi­ler ayağa kal­kar! Ee, sana gü­ve­nen eş dost da var işe gi­re­rim umudu bes­le­yen. Kay­nak nerde, ne ile öde­me­yi dü­şü­nü­yor­sun? Sa­ta­cak pek bir şey de kal­ma­dı!
   Ge­le­lim diğer so­ru­na, yağlı ballı kre­di­yi yedi bi­tir­di­ler. Şimdi bunun acı acı geri öde­me­si var. Aylık 500 bin mi yoksa 800 bin mi, bi­lin­mez ama geri öde­necek bu para! Eksik büt­çe­yi nasıl ta­mam­la­yıp öder­si­niz? Eğer öde­mez­se­niz, be­le­di­ye­ye ait her şeye icra ko­nu­la­cak ve ça­lı­şa­maz du­rum­da ka­la­cak­sı­nız. Biz bunu da ya­şa­dık!
   Di­ye­lim, kre­di­yi de geri öde­yecek bir kay­nak bul­du­nuz, belki dev­let­ten, belki mil­let­ten di­le­ne­rek bu so­ru­nu da aş­tı­nız, be­le­di­ye­ye ait araç­la­rın ya­kıt­la­rı­nı nasıl öde­ye­cek­si­niz? 
   Hali ha­zır­da­ki diğer borç­la­rın neler ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­ruz daha da, bo­zu­lan as­falt yol­la­rı nasıl yap­tı­ra­cak­sı­nız? Hiç as­falt­lan­ma­mış yol­la­rı as­falt­la­ya­bi­lecek mi­si­niz? Se­çi­me gi­rer­ken neler yap­ma­yı vaat edi­yor­su­nuz ve bu va­at­le­ri hangi pa­ray­la ya­pa­cak­sı­nız? 
   Di­ye­lim Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne gü­ve­ni­yor­su­nuz! Tür­ki­ye`nin en borç­lu be­le­di­ye­le­rin­den biri, Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bunu bi­li­yor mu­su­nuz? Ka­ra­su için say­dı­ğı­mız so­run­la­rın daha bü­yü­ğü Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni bek­li­yor zaten!
***
   Kü­çük­ken oku­du­ğum bir hi­kâ­ye var; iki kişi yolda kar­şı­la­şıp ar­ka­daş ol­muş­lar ve be­ra­ber yol­cu­luk et­me­ye karar ver­miş­ler. Ak­şa­ma doğru bir beyin ko­na­ğı­na mi­sa­fir ol­muş­lar. Bir ikram bir hür­met... Gece her­kes oda­sı­na çe­kil­miş. Bey, bu iki ar­ka­da­şa iki ayrı oda ver­miş ko­nak­ta. Gece her bi­ri­ne uğ­ra­yıp hal hatır sor­muş, "Ar­ka­da­şın nasıl biri?"... Biri demiş, bırak o eşeği, di­ğe­ri demiş bırak o ineği! Sabah yola çı­kar­ken, bey bun­la­ra bir de yol­luk ha­zır­lat­mış. Bi­zim­ki­ler mutlu, yolda gi­der­ken acık­mış­lar ve yol­luk­la­rı­nı aç­mış­lar. Biri bak­mış bir tutam ot, di­ğe­ri bak­mış bir tutam saman, ko­şa­rak geri dönüp beye sor­muş­lar; "Nedir bu, bizle dalga mı ge­çi­yor­sun?" Bey ce­vap­la­mış, sizin gibi bir eşek­le bir ineğe ikram edecek daha iyi bir şey bu­la­ma­dım. Zira iki­niz de bir­bi­ri­niz için öyle söy­le­di­niz!
***
   Şimdi hi­kâ­ye­yi niye an­lat­tım? İkti­dar, mu­ha­le­fet için "Zil­let or­tak­lı­ğı" diyor, mu­ha­le­fet ik­ti­dar için "Şer or­tak­lı­ğı" diyor! Biz va­tan­daş­lar da bu şer(!) ya da zil­let(!) or­tak­lı­ğın­dan bi­ri­ni ter­cih etmek du­ru­mun­da­yız! Dü­şü­nün, bir mu­ha­le­fet ya da ik­ti­dar parti li­der­le­ri, kendi par­ti­si­ne oy ver­me­yip diğer parti ada­yı­na ve­recek!
   Ha, bir de par­ti­li­ler için ha­zi­ne­den ay­rı­lan bir bütçe var ya, onu da par­ti­le­rin aday gös­ter­me­di­ği yer ora­nın­da tır­pan­la­sın­lar! Malum, pa­ra­yı biz ödü­yo­ruz, tra­fik­te ceza ola­rak! Madem aday gös­ter­me­ye­cek­sin, o zaman büt­çe­den al­dı­ğın para fazla, bir kıs­mı­nı iade et ba­ka­lım...
   Bu yazı ya­zı­lır­ken aday­lar belli de­ğil­di. Belki hala belli değil ama ben, ya­rı­şa giren tüm aday­la­ra şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. He­pi­miz bu top­ra­ğın in­san­la­rı­yız. Yarın yüz yüze bak­mak du­ru­mun­da ka­lır­sı­nız. 
   Mi­ting­le­ri­niz, dos­ta­ne, ya­ra­tı­cı ve neşe için­de geç­sin. Zaten kas­vet için­de ya­şı­yo­ruz, bir de sizin için ge­ril­me­ye­lim. 
   Di mi ama!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 289