SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

ASFALTA YAZIK!


   Tamam, en büyük der­di­miz seçim ve aday­la­rın kim­ler ol­du­ğu­nu merak edi­yo­ruz! İyi de kar­de­şim, as­fal­tın üs­tün­de­ki suyu gör­mü­yor mu­su­nuz? Zaten il­çe­miz yol­la­rı­nın bo­zuk­lu­ğu ile dalga ge­çi­len bir ilçe olmuş bari as­falt ya­pı­lan yol­la­rı ko­ru­yun! 
   As­fal­tın en büyük düş­ma­nı sudur. Kü­çü­cük bir çukur bul­sun, oraya yer­le­şir. Gelen geçen ara­ba­la­rın çarp­ma­sıy­la o çu­kur­lar büyür ve as­falt kul­la­nıl­maz hale gelir. Eski ce­za­evi ta­ra­fın­dan Ka­ra­su’ya gir­di­ği­miz­de, yol üze­rin­de­ki su­la­rı gör­dük­çe bun­la­rı dü­şün­düm. Bu­ra­lar za­man­la bo­zu­la­cak, bunun he­sa­bı­nı yapan yok. Yok, öyle as­falt dök­tüm, oldu demek! As­falt dök­me­nin bir tek­ni­ği var. Öyle so­kak­tan top­la­dı­ğın adam­la­ra as­falt dök­tü­rür­sen bir kış bile da­yan­maz. As­fal­tı sağa sola eğim­li ya­pa­cak­sın ki, yol su tut­ma­ya­cak!
   Bu kadar bilgi yeter!
   As­fal­ta yazık da bize yazık değil mi? Şimdi so­ru­yo­rum baş­kan aday­la­rı­na; (Öyle Cihan Ho­ca­mın de­di­ği gibi zor sor­ma­ya­ca­ğım. O diyor ki, Ka­ra­su`nun en büyük on so­ru­nu nedir? Bi­le­ni baş­kan ya­pa­lım!) Aday aday­lı­ğı­nı geçip aday oldun ve se­çi­mi de ka­zan­dın. Devir tes­lim ve kut­la­ma faslı geçti. Ay­ba­şı geldi ve maaş öde­ye­cek­sin ama ka­sa­da para yok! Ne ya­pa­cak­sın? 
   Çünkü nü­fu­sa göre en ka­la­ba­lık işçi bu­lu­nan be­le­di­ye­ler­den biri Ka­ra­su... İşçi çı­kar­san bir türlü, ma­aş­la­rı dü­şür­sen iş­çi­ler ayağa kal­kar! Ee, sana gü­ve­nen eş dost da var işe gi­re­rim umudu bes­le­yen. Kay­nak nerde, ne ile öde­me­yi dü­şü­nü­yor­sun? Sa­ta­cak pek bir şey de kal­ma­dı!
   Ge­le­lim diğer so­ru­na, yağlı ballı kre­di­yi yedi bi­tir­di­ler. Şimdi bunun acı acı geri öde­me­si var. Aylık 500 bin mi yoksa 800 bin mi, bi­lin­mez ama geri öde­necek bu para! Eksik büt­çe­yi nasıl ta­mam­la­yıp öder­si­niz? Eğer öde­mez­se­niz, be­le­di­ye­ye ait her şeye icra ko­nu­la­cak ve ça­lı­şa­maz du­rum­da ka­la­cak­sı­nız. Biz bunu da ya­şa­dık!
   Di­ye­lim, kre­di­yi de geri öde­yecek bir kay­nak bul­du­nuz, belki dev­let­ten, belki mil­let­ten di­le­ne­rek bu so­ru­nu da aş­tı­nız, be­le­di­ye­ye ait araç­la­rın ya­kıt­la­rı­nı nasıl öde­ye­cek­si­niz? 
   Hali ha­zır­da­ki diğer borç­la­rın neler ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­ruz daha da, bo­zu­lan as­falt yol­la­rı nasıl yap­tı­ra­cak­sı­nız? Hiç as­falt­lan­ma­mış yol­la­rı as­falt­la­ya­bi­lecek mi­si­niz? Se­çi­me gi­rer­ken neler yap­ma­yı vaat edi­yor­su­nuz ve bu va­at­le­ri hangi pa­ray­la ya­pa­cak­sı­nız? 
   Di­ye­lim Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne gü­ve­ni­yor­su­nuz! Tür­ki­ye`nin en borç­lu be­le­di­ye­le­rin­den biri, Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bunu bi­li­yor mu­su­nuz? Ka­ra­su için say­dı­ğı­mız so­run­la­rın daha bü­yü­ğü Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni bek­li­yor zaten!
***
   Kü­çük­ken oku­du­ğum bir hi­kâ­ye var; iki kişi yolda kar­şı­la­şıp ar­ka­daş ol­muş­lar ve be­ra­ber yol­cu­luk et­me­ye karar ver­miş­ler. Ak­şa­ma doğru bir beyin ko­na­ğı­na mi­sa­fir ol­muş­lar. Bir ikram bir hür­met... Gece her­kes oda­sı­na çe­kil­miş. Bey, bu iki ar­ka­da­şa iki ayrı oda ver­miş ko­nak­ta. Gece her bi­ri­ne uğ­ra­yıp hal hatır sor­muş, "Ar­ka­da­şın nasıl biri?"... Biri demiş, bırak o eşeği, di­ğe­ri demiş bırak o ineği! Sabah yola çı­kar­ken, bey bun­la­ra bir de yol­luk ha­zır­lat­mış. Bi­zim­ki­ler mutlu, yolda gi­der­ken acık­mış­lar ve yol­luk­la­rı­nı aç­mış­lar. Biri bak­mış bir tutam ot, di­ğe­ri bak­mış bir tutam saman, ko­şa­rak geri dönüp beye sor­muş­lar; "Nedir bu, bizle dalga mı ge­çi­yor­sun?" Bey ce­vap­la­mış, sizin gibi bir eşek­le bir ineğe ikram edecek daha iyi bir şey bu­la­ma­dım. Zira iki­niz de bir­bi­ri­niz için öyle söy­le­di­niz!
***
   Şimdi hi­kâ­ye­yi niye an­lat­tım? İkti­dar, mu­ha­le­fet için "Zil­let or­tak­lı­ğı" diyor, mu­ha­le­fet ik­ti­dar için "Şer or­tak­lı­ğı" diyor! Biz va­tan­daş­lar da bu şer(!) ya da zil­let(!) or­tak­lı­ğın­dan bi­ri­ni ter­cih etmek du­ru­mun­da­yız! Dü­şü­nün, bir mu­ha­le­fet ya da ik­ti­dar parti li­der­le­ri, kendi par­ti­si­ne oy ver­me­yip diğer parti ada­yı­na ve­recek!
   Ha, bir de par­ti­li­ler için ha­zi­ne­den ay­rı­lan bir bütçe var ya, onu da par­ti­le­rin aday gös­ter­me­di­ği yer ora­nın­da tır­pan­la­sın­lar! Malum, pa­ra­yı biz ödü­yo­ruz, tra­fik­te ceza ola­rak! Madem aday gös­ter­me­ye­cek­sin, o zaman büt­çe­den al­dı­ğın para fazla, bir kıs­mı­nı iade et ba­ka­lım...
   Bu yazı ya­zı­lır­ken aday­lar belli de­ğil­di. Belki hala belli değil ama ben, ya­rı­şa giren tüm aday­la­ra şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. He­pi­miz bu top­ra­ğın in­san­la­rı­yız. Yarın yüz yüze bak­mak du­ru­mun­da ka­lır­sı­nız. 
   Mi­ting­le­ri­niz, dos­ta­ne, ya­ra­tı­cı ve neşe için­de geç­sin. Zaten kas­vet için­de ya­şı­yo­ruz, bir de sizin için ge­ril­me­ye­lim. 
   Di mi ama!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 254