AVCILIK MI CİNAYET Mİ?


   7’den 70’e, tü­fe­ği alan her­kes bir köşe tut­muş, av hay­va­nı bek­li­yor. Av hay­va­nı de­di­ğin de, karda kışta üşü­müş, don­muş, yi­yecek bu­la­ma­yan ördek, çul­luk vb… Zaten elin­de­ki si­lah­la ye­te­ri kadar üs­tün­lü­ğün var­ken, bir de hay­va­nın en zayıf anını bek­le­mek...!
   Bak hele et­ra­fın­da, av var mı?
Yet­me­di, güme ya­pa­rak hay­van­la­rı gece gün­düz bek­li­yo­ruz. O da az ka­lı­yor, eli­mi­ze al­dı­ğı­mız bir ördek sesi çı­ka­ran dü­dük­le, bir­kaç ördek ma­ke­tiy­le hay­van­la­rı kan­dı­rı­yo­ruz. Kan­dı­rı­yo­ruz da, ka­na­cak hay­van da kal­ma­dı or­ta­lık­ta.
   Neden ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu­su­nuz? Çünkü se­nin- benim ba­ba­la­rı­mız da, de­de­le­ri­miz de aynı şe­kil­de av­cı­lık ya­pa­rak kö­kü­nü ku­rut­tuk, av kal­ma­dı. Şimdi in­ter­net­te gö­rü­yo­ruz da, bir ördek vur­muş ar­ka­da­şı­mız, can­sız be­de­ni eline almış poz ve­ri­yor. Adam­san onu canlı eline al da sev. Yemle, ısıt ve ge­re­kir­se ev­cil­leş­tir. Çünkü ev­cil­leş­ti­ril­me­ye mü­sa­it bir hay­van.
   Vur­du­ğun hay­van senin kar­nı­nı do­yur­ma­ya ye­tecek mi? Sen yesen karın ba­ka­cak, o yese ço­cuk­la­rı­na kal­ma­ya­cak!   Tamam, dağda ba­yır­da spor olsun diye do­laş­tın, ha­va­ya suya ateş ede­rek he­ve­si­ni de aldın. Di­ye­lim bir tane de ördek ya da çul­luk vur­dun. O hay­va­nı te­miz­le­mek için yap­tı­ğın emeğe de­ğecek mi? Sen yi­ye­cek­sin, çoluk ço­cu­ğun ba­ka­cak. 
   Ya­ban­cı film­ler­de gö­rü­yo­ruz, adam­lar ne­re­dey­se el ile balık ya­ka­lı­yor, sopa ile tav­şan av­la­ya­cak. Yahu tav­şan nes­li­ni ku­rut­tuk hep be­ra­ber. Üs­te­lik do­ğur­gan­lı­ğı ile meş­hur bu hay­van hızla ço­ğa­lır! Yine de tav­şan vur­dum diyen yok, gören de…
   Ço­cuk­lu­ğu­muz­da var mıydı? Dü­şü­nü­yo­rum da o za­man­lar­da da yoktu av hay­va­nı. Zaman zaman bazı cins­ler ye­tiş­ti­ri­lip do­ğa­ya sa­lı­nı­yor diye oku­yor­duk ga­ze­te­ler­de. Onlar nerde yahu?
   Eline tüfek al­ma­mış in­sa­nı­mız yok­tur. Hemen her evde bir çift kırma, oto­ma­tik ya da pom­pa­lı tüfek var­dır. Peki, ka­çı­mı­zın av­cı­lık li­sa­nı var­dır? Ka­çı­mız av av­la­mak için izin bel­ge­si aldık? Eline tüfek alıp av­lan­ma­ya çıkan çoğu av­cı­nın ruh­sa­tı yok­tur! 
Av­cı­lık bel­ge­si ve ruh­sat­sız tüfek avına çı­kar­dı jan­dar­ma bazen. Acaba yine çı­kı­yor mu? Her kar ya­ğı­şın­da tüfek ses­le­ri sarar or­ta­lı­ğı. Bir     Allah’ın kulu jan­dar­ma­yı ara­yıp şi­kâ­yet­te bu­lu­nu­yor mu? Malum, Bü­yük­şe­hir’e geç­tik, her yer ma­hal­le oldu. Mes­kûn ma­hal­de silah kul­lan­mak yasak! Var mı ya­sa­yı takan?
   Sa­kar­ya nehri ağ­zın­da bek­le­se­niz, mu­hak­kak vu­rul­muş ama alı­na­ma­mış bir ördek ölü­süy­le kar­şı­la­şır­sı­nız.   Avcı vur­muş ama ala­ma­mış. Ama zaten önem­li olan vur­mak­tır, almak değil ki! O kadar vic­dan­sız bir top­lum mu olduk biz? Vuran kişi an­lat­sa, “Bir attım 2 tane bir­den vur­dum, suya düştü ama ala­ma­dım. Biri akın­tı­ya ka­pıl­dı gitti, di­ğe­ri de­rin­de ça­lı­la­ra ta­kıl­dı, kayık yoktu suya gir­me­ye” dese… Ağ­zı­mız açık din­le­riz.   “Madem ala­ma­ya­cak­tın, neden vur­dun za­val­lı hay­va­nı?” di­ye­bi­lir miyiz?
Zaman zaman yur­dun çe­şit­li yer­le­rin­den av man­za­ra­la­rıy­la kar­şı­la­şı­yo­ruz. Avcı, hiç yi­ye­me­ye­ce­ği kadar hay­va­nı ne­re­dey­se toplu kat­li­am ya­pa­rak öl­dü­rüp oto­mo­bi­li­nin ka­pu­tu­nun üs­tü­ne dizip poz ve­ri­yor. Ulan gö­zü­nü top­rak do­yu­ra­sı adam, çok me­rak­lı­sın madem, vur 2-3 tane, bırak. Kar­nı­nı da doyur, nef­si­ni de. Kö­kü­nü ku­rut­man şart mı?
   Lon­goz’da gö­rü­yo­ruz sa­yı­sız ördek ve kaz... İşle­ten­ler diyor ki, “Canlı ör­de­ği gören yaban ör­dek­le­ri de bun­la­ra ka­tı­lı­yor. Hatta çoğu zaman bun­lar­la bir­lik­te kü­me­se gi­ri­yor, yem­li­yo­ruz biz de” Ve hay­van­lar o kadar se­vim­li bir ka­la­ba­lık teş­kil edi­yor ki, öl­dü­rüp yemek ak­lı­nı­za gel­mez!
De­niz­de ba­lık­çı­lı­ğı öl­dür­dük, ka­ra­da av­cı­lı­ğı. De­niz­de balık av­la­ma­yı zaman zaman ya­sak­lı­yo­ruz ki balık sü­rü­le­ri ek­sil­me­sin. Buna rağ­men hızla tü­ke­ni­yor ba­lık­la­rı­mız. Ka­ra­da­ki av hay­van­la­rı gibi... Peki, ka­ra­da av yap­mak ya­sak­la­na­maz mı? 
   Ye­necek hay­van bu­la­ma­yan çocuk yaş­ta­ki av­cı­lar, doğan, at­ma­ca gibi ye­nil­me­yen hay­van­la­ra da ateş edip öl­dü­rü­yor zaman zaman. Hatta do­zu­nu ka­çı­rı­yor, sa­hil­de­ki gö­let­te din­len­mek için gelen ku­ğu­la­ra da ateş edi­yor­lar. Yet­ki­li­ler zaman zaman açık­la­ma ya­pı­yor, kuğu eti yen­mez, diye. Ama din­le­yen kim? Zaten onlar da bir­kaç yıl­dır gel­mi­yor.
Aç, susuz kal­mış hay­van­lar, bir nebze ka­rın­la­rı­nı do­yur­mak için in­san­la­ra biraz ya­naş­tık­la­rı anda öl­dü­rü­lü­yor­lar. Peki de­ği­yor mu? Beyaz hay­van­cı­lı­ğın ge­liş­ti­ği ül­ke­miz­de hemen her köyde bir­kaç tavuk kü­me­si var. So­kak­ta­ki sa­tı­cı­da piş­mi­şi 5 li­ra­ya sa­tı­lı­yor. Hem de nar gibi kı­zar­mış! Fişek ala­cak pa­ra­yı bulan, bunu da ala­cak pa­ra­yı bulur, yer ve nef­si­ni kör­ler.
   Jan­dar­ma­nın de­ne­tim­le­ri ar­tı­ra­rak kaçak av­cı­la­ra göz aç­tır­ma­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Özel­lik­le Lon­goz ve çev­re­sin­den bol silah sesi ge­li­yor. Kü­çük­bo­ğaz ve kanal et­ra­fın­dan da öyle.  “Mes­kun ma­hal­de silah kul­la­nıl­maz” di­ye­rek av­cı­lı­ğı da ya­sak­la­yın. Zaten yok da nes­li­ni de ku­rut­ma­yın.
Biz bu top­rak­la­rı de­de­le­ri­miz­den miras değil, ev­lat­la­rı­mız­dan ema­net aldık!
DUL MAAŞI KAL­DI­RIL­SIN!
   Tek­lif, 70 ya­şı­na gel­miş, 10 yıl­dır dul ya­şa­yan bir am­ca­mız­dan geldi. “Yahu ev­len­mek is­ti­yo­rum, kadın bu­la­mı­yo­rum. Du­ru­mum da iyi. Ama hiç­bir kadın ev­len­me­ye ya­naş­mı­yor. Hep­si­nin bir maaşı var. Maaşı ol­du­ğu için de ev­len­me­ye razı ede­mi­yo­rum!” 
Ma­aş­la­rı kal­dır­ma işi la­ti­fe ama yaş­lı­lar ev­len­dik­le­rin­de ma­aş­la­rı­nın ke­si­le­ce­ği­ni bil­di­ği için ev­len­mi­yor­lar. Ba­zı­la­rı da ev­len­di­ği halde resmi nikah kıy­mı­yor, ölen eş­le­ri­nin ma­aş­la­rı­nı al­ma­ya devam edi­yor­lar. Bun­lar­la il­gi­li bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­lı ve yaşlı ama ev­len­mek is­te­yen ka­dın­la­rın eş­le­rin­den kalan ma­aş­lar ke­sil­me­me­li. En azın­dan ta­ma­mı ke­sil­me­me­li ve ye­ni­den dul ka­lır­sa bu maaşı ala­bil­me­li. 
Dev­let, is­te­me­ye­rek de olsa yaş­lı­la­rın ev­len­me­si­ne mani olu­yor!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1124