SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

AVCILIK MI CİNAYET Mİ?


   7’den 70’e, tü­fe­ği alan her­kes bir köşe tut­muş, av hay­va­nı bek­li­yor. Av hay­va­nı de­di­ğin de, karda kışta üşü­müş, don­muş, yi­yecek bu­la­ma­yan ördek, çul­luk vb… Zaten elin­de­ki si­lah­la ye­te­ri kadar üs­tün­lü­ğün var­ken, bir de hay­va­nın en zayıf anını bek­le­mek...!
   Bak hele et­ra­fın­da, av var mı?
Yet­me­di, güme ya­pa­rak hay­van­la­rı gece gün­düz bek­li­yo­ruz. O da az ka­lı­yor, eli­mi­ze al­dı­ğı­mız bir ördek sesi çı­ka­ran dü­dük­le, bir­kaç ördek ma­ke­tiy­le hay­van­la­rı kan­dı­rı­yo­ruz. Kan­dı­rı­yo­ruz da, ka­na­cak hay­van da kal­ma­dı or­ta­lık­ta.
   Neden ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu­su­nuz? Çünkü se­nin- benim ba­ba­la­rı­mız da, de­de­le­ri­miz de aynı şe­kil­de av­cı­lık ya­pa­rak kö­kü­nü ku­rut­tuk, av kal­ma­dı. Şimdi in­ter­net­te gö­rü­yo­ruz da, bir ördek vur­muş ar­ka­da­şı­mız, can­sız be­de­ni eline almış poz ve­ri­yor. Adam­san onu canlı eline al da sev. Yemle, ısıt ve ge­re­kir­se ev­cil­leş­tir. Çünkü ev­cil­leş­ti­ril­me­ye mü­sa­it bir hay­van.
   Vur­du­ğun hay­van senin kar­nı­nı do­yur­ma­ya ye­tecek mi? Sen yesen karın ba­ka­cak, o yese ço­cuk­la­rı­na kal­ma­ya­cak!   Tamam, dağda ba­yır­da spor olsun diye do­laş­tın, ha­va­ya suya ateş ede­rek he­ve­si­ni de aldın. Di­ye­lim bir tane de ördek ya da çul­luk vur­dun. O hay­va­nı te­miz­le­mek için yap­tı­ğın emeğe de­ğecek mi? Sen yi­ye­cek­sin, çoluk ço­cu­ğun ba­ka­cak. 
   Ya­ban­cı film­ler­de gö­rü­yo­ruz, adam­lar ne­re­dey­se el ile balık ya­ka­lı­yor, sopa ile tav­şan av­la­ya­cak. Yahu tav­şan nes­li­ni ku­rut­tuk hep be­ra­ber. Üs­te­lik do­ğur­gan­lı­ğı ile meş­hur bu hay­van hızla ço­ğa­lır! Yine de tav­şan vur­dum diyen yok, gören de…
   Ço­cuk­lu­ğu­muz­da var mıydı? Dü­şü­nü­yo­rum da o za­man­lar­da da yoktu av hay­va­nı. Zaman zaman bazı cins­ler ye­tiş­ti­ri­lip do­ğa­ya sa­lı­nı­yor diye oku­yor­duk ga­ze­te­ler­de. Onlar nerde yahu?
   Eline tüfek al­ma­mış in­sa­nı­mız yok­tur. Hemen her evde bir çift kırma, oto­ma­tik ya da pom­pa­lı tüfek var­dır. Peki, ka­çı­mı­zın av­cı­lık li­sa­nı var­dır? Ka­çı­mız av av­la­mak için izin bel­ge­si aldık? Eline tüfek alıp av­lan­ma­ya çıkan çoğu av­cı­nın ruh­sa­tı yok­tur! 
Av­cı­lık bel­ge­si ve ruh­sat­sız tüfek avına çı­kar­dı jan­dar­ma bazen. Acaba yine çı­kı­yor mu? Her kar ya­ğı­şın­da tüfek ses­le­ri sarar or­ta­lı­ğı. Bir     Allah’ın kulu jan­dar­ma­yı ara­yıp şi­kâ­yet­te bu­lu­nu­yor mu? Malum, Bü­yük­şe­hir’e geç­tik, her yer ma­hal­le oldu. Mes­kûn ma­hal­de silah kul­lan­mak yasak! Var mı ya­sa­yı takan?
   Sa­kar­ya nehri ağ­zın­da bek­le­se­niz, mu­hak­kak vu­rul­muş ama alı­na­ma­mış bir ördek ölü­süy­le kar­şı­la­şır­sı­nız.   Avcı vur­muş ama ala­ma­mış. Ama zaten önem­li olan vur­mak­tır, almak değil ki! O kadar vic­dan­sız bir top­lum mu olduk biz? Vuran kişi an­lat­sa, “Bir attım 2 tane bir­den vur­dum, suya düştü ama ala­ma­dım. Biri akın­tı­ya ka­pıl­dı gitti, di­ğe­ri de­rin­de ça­lı­la­ra ta­kıl­dı, kayık yoktu suya gir­me­ye” dese… Ağ­zı­mız açık din­le­riz.   “Madem ala­ma­ya­cak­tın, neden vur­dun za­val­lı hay­va­nı?” di­ye­bi­lir miyiz?
Zaman zaman yur­dun çe­şit­li yer­le­rin­den av man­za­ra­la­rıy­la kar­şı­la­şı­yo­ruz. Avcı, hiç yi­ye­me­ye­ce­ği kadar hay­va­nı ne­re­dey­se toplu kat­li­am ya­pa­rak öl­dü­rüp oto­mo­bi­li­nin ka­pu­tu­nun üs­tü­ne dizip poz ve­ri­yor. Ulan gö­zü­nü top­rak do­yu­ra­sı adam, çok me­rak­lı­sın madem, vur 2-3 tane, bırak. Kar­nı­nı da doyur, nef­si­ni de. Kö­kü­nü ku­rut­man şart mı?
   Lon­goz’da gö­rü­yo­ruz sa­yı­sız ördek ve kaz... İşle­ten­ler diyor ki, “Canlı ör­de­ği gören yaban ör­dek­le­ri de bun­la­ra ka­tı­lı­yor. Hatta çoğu zaman bun­lar­la bir­lik­te kü­me­se gi­ri­yor, yem­li­yo­ruz biz de” Ve hay­van­lar o kadar se­vim­li bir ka­la­ba­lık teş­kil edi­yor ki, öl­dü­rüp yemek ak­lı­nı­za gel­mez!
De­niz­de ba­lık­çı­lı­ğı öl­dür­dük, ka­ra­da av­cı­lı­ğı. De­niz­de balık av­la­ma­yı zaman zaman ya­sak­lı­yo­ruz ki balık sü­rü­le­ri ek­sil­me­sin. Buna rağ­men hızla tü­ke­ni­yor ba­lık­la­rı­mız. Ka­ra­da­ki av hay­van­la­rı gibi... Peki, ka­ra­da av yap­mak ya­sak­la­na­maz mı? 
   Ye­necek hay­van bu­la­ma­yan çocuk yaş­ta­ki av­cı­lar, doğan, at­ma­ca gibi ye­nil­me­yen hay­van­la­ra da ateş edip öl­dü­rü­yor zaman zaman. Hatta do­zu­nu ka­çı­rı­yor, sa­hil­de­ki gö­let­te din­len­mek için gelen ku­ğu­la­ra da ateş edi­yor­lar. Yet­ki­li­ler zaman zaman açık­la­ma ya­pı­yor, kuğu eti yen­mez, diye. Ama din­le­yen kim? Zaten onlar da bir­kaç yıl­dır gel­mi­yor.
Aç, susuz kal­mış hay­van­lar, bir nebze ka­rın­la­rı­nı do­yur­mak için in­san­la­ra biraz ya­naş­tık­la­rı anda öl­dü­rü­lü­yor­lar. Peki de­ği­yor mu? Beyaz hay­van­cı­lı­ğın ge­liş­ti­ği ül­ke­miz­de hemen her köyde bir­kaç tavuk kü­me­si var. So­kak­ta­ki sa­tı­cı­da piş­mi­şi 5 li­ra­ya sa­tı­lı­yor. Hem de nar gibi kı­zar­mış! Fişek ala­cak pa­ra­yı bulan, bunu da ala­cak pa­ra­yı bulur, yer ve nef­si­ni kör­ler.
   Jan­dar­ma­nın de­ne­tim­le­ri ar­tı­ra­rak kaçak av­cı­la­ra göz aç­tır­ma­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Özel­lik­le Lon­goz ve çev­re­sin­den bol silah sesi ge­li­yor. Kü­çük­bo­ğaz ve kanal et­ra­fın­dan da öyle.  “Mes­kun ma­hal­de silah kul­la­nıl­maz” di­ye­rek av­cı­lı­ğı da ya­sak­la­yın. Zaten yok da nes­li­ni de ku­rut­ma­yın.
Biz bu top­rak­la­rı de­de­le­ri­miz­den miras değil, ev­lat­la­rı­mız­dan ema­net aldık!
DUL MAAŞI KAL­DI­RIL­SIN!
   Tek­lif, 70 ya­şı­na gel­miş, 10 yıl­dır dul ya­şa­yan bir am­ca­mız­dan geldi. “Yahu ev­len­mek is­ti­yo­rum, kadın bu­la­mı­yo­rum. Du­ru­mum da iyi. Ama hiç­bir kadın ev­len­me­ye ya­naş­mı­yor. Hep­si­nin bir maaşı var. Maaşı ol­du­ğu için de ev­len­me­ye razı ede­mi­yo­rum!” 
Ma­aş­la­rı kal­dır­ma işi la­ti­fe ama yaş­lı­lar ev­len­dik­le­rin­de ma­aş­la­rı­nın ke­si­le­ce­ği­ni bil­di­ği için ev­len­mi­yor­lar. Ba­zı­la­rı da ev­len­di­ği halde resmi nikah kıy­mı­yor, ölen eş­le­ri­nin ma­aş­la­rı­nı al­ma­ya devam edi­yor­lar. Bun­lar­la il­gi­li bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­lı ve yaşlı ama ev­len­mek is­te­yen ka­dın­la­rın eş­le­rin­den kalan ma­aş­lar ke­sil­me­me­li. En azın­dan ta­ma­mı ke­sil­me­me­li ve ye­ni­den dul ka­lır­sa bu maaşı ala­bil­me­li. 
Dev­let, is­te­me­ye­rek de olsa yaş­lı­la­rın ev­len­me­si­ne mani olu­yor!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1044