SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

BALIKÇI ARKADAŞLAR


   Si­ya­set devam edi­yor, sebze fi­yat­la­rı el ya­kı­yor. İster is­te­mez bu karın do­ya­cak. Ucuz bir şey­ler arı­yor insan. Bu se­bep­le de üç ta­ra­fı deniz olan ül­ke­miz­de ilk akla balık ge­li­yor. Deniz dal­ga­lı değil ama fi­yat­lar uçuk..! 
   Hamsi 20, be­ğen­me­di­ğin is­tav­rit 20, bar­bun 25... Neyse ki mez­gi­ti 10 lira dedi de 2 kilo aldık. Bir yan­dan da diyor ki, "Abi elim­de kaldı, sa­ta­ma­dım. Mil­le­tin alım gücü iyice tü­ken­miş. Pa­ra­ya ih­ti­yaç ol­du­ğu için de düşük sa­tı­yo­rum!"
   Ka­ra­su`da ba­lık­çı­lık yapan ar­ka­daş­la­ra so­ru­yo­rum, balık çık­mı­yor. Büyük trol av­cı­la­rı kı­yı­la­ra kadar ge­li­yor! "Mer­sin`de 12 mil­den fazla kı­yı­ya ya­na­şa­maz­lar, yasak!" dedi, Ka­ra­sus­por`da ma­sör­lük yapan ar­ka­daş. Peki Ka­ra­su`da ne kadar ser­best kı­yı­ya ya­naş­mak, bilen var mı? 
   Ak­ça­ko­ca`da 3 mil­miş, 5 km kadar... Bu­ra­da da öyle ol­ma­sı lazım ama 2 km me­sa­fe­de trol atı­lı­yor! Ka­ra­su­lu ba­lık­çı­la­rı kol­la­yan ko­ru­yan yok mu? Ba­lık­la­rın ka­ça­bi­le­ce­ği bir kıyı şe­ri­di ol­ma­sı ge­rek­mez mi? Bir kur­ta­rıl­mış bölge yok mu? Ol­ma­lı ki ama­tör ba­lık­çı­lık da bir nefes alsın! Es­ki­den 200 metre me­sa­fe­de kal­kan av­la­mak ya­sak­tı. Midye av­la­ma me­sa­fe­si­ni bil­mi­yo­rum ama o da yine 200 metre me­sa­fe ol­ma­lı. Bu me­sa­fe çok az. 
   Ba­lık­çı­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak için 5 km me­sa­fe sı­nı­rı ol­ma­lı en az, büyük ba­lık­çı tek­ne­le­ri­nin gir­me­me­si için. Tek­ne­ler, ge­nel­lik­le hep aynı böl­ge­de av­la­nı­yor­lar ki, bu da radar sis­tem­le­ri ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu radar sis­te­mi­ni dün­ya­ya satan İsveç`te kul­lan­mak yasak… Ve bu İsveç dün­ya­ya buzlu balık sa­tı­yor! Bunun yasa ile ya­sak­lan­ma­sı lazım ama kıyı kenar şe­ri­di­ni ko­ru­yup kol­la­mak yerel yö­ne­ti­min ve ka­mu­oyu­nun bi­linç­len­me­si ile olu­şur. Kı­yı­ya yakın bir ba­lık­çı ge­mi­si gör­dük­le­rin­de hemen sahil gü­ven­li­ğe haber ver­me­li­ler. 
   Ha, Ereğ­li`deki sahil gü­ven­lik sı­nır­la­rın­dan artık çı­kı­lıp kendi sahil gü­ven­lik sı­nı­rı­mı­zı oluş­tur­ma­lı­yız. Bu, ba­lık­çı­lık için ne kadar ge­rek­li ise Liman için de o kadar ge­rek­li. Henüz yok ama li­man­da sıra bek­le­yen ge­mi­le­rin taciz edil­me­si, veya on­la­rın ka­çak­çı­lık ve safra bı­rak­ma gibi du­rum­lar­da yasal işlem ya­pıl­ma­sı için bu şart! 
1MO­TOSİKLET­LE AK­RO­BASİ
   Batı Ka­ra­de­niz Cad­de­sin­de zaman zaman mo­to­sik­let­le ön te­ke­ri kal­dı­rıp arka teker üze­rin­de ak­ro­ba­si ya­pan­la­ra rast­lı­yo­rum. Sey­ret­me­si he­ye­can ve­ri­ci... Emi­nim ki gös­te­ri­yi yapan için de öy­le­dir. Kış mev­si­mi ol­ma­sı se­be­biy­le, ken­di­sin­den başka ki­şi­le­re zarar verme ih­ti­ma­li de zayıf. Ancak Benim o genç ar­ka­daş­la­ra söy­le­mek is­te­di­ğim bir şey var; 
   "Ar­ka­daş, bir kü­çü­cük taş bile den­ge­ni bo­za­bi­lir, dü­şer­sin. Ba­şın­da kask yok, üs­tün­de ko­ru­yu­cu el­bi­se yok. Öl­me­sen bile kı­rık­lar ve acı­lar için­de aylar ge­çi­rir, sev­dik­le­ri­ni üzer­sin.  Bu de­dik­le­ri­mi temin et, tak, bak o zaman hem ken­di­ni gü­ven­de his­se­decek, hem de kaza yap­tı­ğın­da se­ven­le­ri­ni üzme şan­sı­nı azal­ta­cak­sın. 
   Haa, bir de po­li­se ya­ka­lan­ma­ma­ya çalış, çünkü tra­fi­ğe açık alan­da teh­li­ke­li araç sür­mek yü­zün­den büyük ce­za­lar öder­sin.
MUH­TAR­LAR
   Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın (Ve hatta Cum­hur­baş­ka­nı­nın) göz­de­si olan muh­tar­lar bu ara­lar re­vaç­ta. On­lar­la top­lan­tı ya­pı­lı­yor, on­lar­la resim çek­ti­ri­li­yor. Hâl­bu­ki muh­tar­lar da ye­ni­den se­çi­le­bil­mek için san­dı­ğa gi­di­yor. Onlar da hal­kın kar­şı­sı­na çıkıp med­ya­tik olmak is­ti­yor­lar. Ama an­lat­mak is­te­di­ğim fark­lı…
   Benim demek is­te­di­ğim, ka­dın­la­rın da artık muh­tar­lı­ğa aday­lık­la­rı­nı koy­ma­la­rı... Onlar da yö­ne­ti­me ta­lip­ler. Hiç bir bel­de­miz­de kadın be­le­di­ye baş­ka­nı aday yok! Geç­miş­te Sa­pan­ca`da ve Ka­ra­su`da oldu da ne oldu! 
   Şu ana kadar Yu­va­lı­de­re ve Ka­ra­su`da iki muh­tar adayı var. Uma­rım ka­za­nır­lar. Ya da şöyle di­ye­yim, muh­tar ola­rak ka­dın­la­rı­mı­zın yö­ne­ti­me talip ol­du­ğu­nu gör­mek gu­rur­lan­dı­rı­cı.  Keşke genç kız­la­rı­mız­dan da böyle ce­sa­ret­li­ler çıksa da ile­ri­de daha büyük gö­rev­ler üst­le­ne­bil­se.. Hem artık 2.000 li­ra­ya yakın ma­aş­la­rı da var haa..!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 161