SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

BAŞKA TÜRKİYE YOK!


Es­ki­den, yeni yılın ilk be­bek­le­ri­ni ko­nu­şur­duk. Şimdi ise yeni yılın ilk ölüm­le­ri­ni ko­nu­şu­yo­ruz. As­lın­da hep ölüm­le­ri ko­nu­şu­yo­ruz. Gün geç­mi­yor ki, şehit ha­be­ri al­ma­ya­lım. Ay geç­mi­yor, canlı bomba pat­la­ma­sın. Sanki gizli bir se­nar­yo oy­na­nı­yor da fil­min so­nu­nu bek­li­yor gi­bi­yiz!
İlçe­miz­de de çok fark­lı değil. 
İçkili bir lo­kan­ta, geç va­kit­ler­de kur­şun­la­nı­yor. Sa­hi­bi­ne so­ru­yo­rum, neden ola­bi­lir diye. “Bizim kim­se­ye za­ra­rı­mız yok, neden ola­bi­le­ce­ği hak­kın­da bir fik­rim yok. Yal­nız bizi haber yapma, Dük­kâ­nı­mı­zın bu olay­dan et­ki­len­me­si­ni is­te­mi­yo­ruz” dedi. 
Aynı gün başka bir eğ­len­ce yeri ça­lı­şa­nı­nın bı­çak­la­mış­lar!
Öfke bur­nu­muz­da. Soh­bet ede­mi­yo­ruz. Kar­şı­mız­da­ki­nin fi­kir­le­ri­ni din­le­mi­yor, kendi dü­şün­ce­mi­zi ba­ğı­ra ça­ğı­ra kabul et­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bizim gibi dü­şün­me­ye­ne hain di­yo­ruz.
İnsan­la­rı­mız bö­lün­dü! Ga­ze­te­le­ri­miz bö­lün­dü! Te­le­viz­yon­la­rı­mız bö­lün­dü! Bir kısım ba­sı­na yan­daş di­yo­ruz, diğer bir kısım ba­sı­na vatan haini… Yan­daş de­di­ği­miz basın, ül­ke­yi gül­lük gü­lis­tan­lık gös­ter­me­ye ça­lı­şır­ken, di­ğer­le­ri ise, yol­suz­luk, adam ka­yır­ma, terör, ölüm­ler, savaş gibi acı ger­çek­le­ri daha da dra­ma­tik bir şe­kil­de gö­zü­mü­ze so­ku­yor­lar.
İşin kötü yanı ile­ri­si için umut da yok. Sanki daha da bö­lü­necek, ay­rış­tı­rı­la­cak gi­bi­yiz. 
Sos­yal ar­ka­daş­lık si­te­le­rin­de bile bizim gibi dü­şün­me­yen­le­re yer yok. Hemen silip en­gel­li­yo­ruz.
Gizli bir si­lah­lan­ma ya­rı­şı var, si­lah­la­rı kime kul­la­na­cak­sak. Resmi ola­rak silah satın almak is­te­yen­le­rin bir sürü mev­zu­atı ye­ri­ne ge­tir­me­si ge­re­kir­ken, İnter­net­ten çok ucuza oto­ma­tik tü­fek­ler pey­nir ekmek gibi sa­tı­lı­yor.
Ar­ka­daş­lar, dost­lar, hem­şe­ri­le­rim…
Başka Tür­ki­ye yok. Başka Tür­ki­ye ol­ma­dı­ğı gibi mem­le­ke­ti terk edip gi­decek bir ye­ri­miz de yok. Kaç­mak is­ter­ken aya­ğı­mı­za çelme ta­kıl­ma­sı­nı is­te­mi­yor­sak, bot­la­ra binip açık de­niz­ler­de bo­ğu­la­rak ölmek is­te­mi­yor­sak, bir sil­ke­le­ne­lim, ken­di­mi­ze ge­le­lim. 
***
Tür­ki­ye’de bir kenar kah­ve­ha­ne­de 3 Su­ri­ye­li kâğıt top­la­yı­cı­sı bir ma­sa­da otu­ru­yor­muş. Bir ga­ze­te­ci yan­la­rı­na yak­la­şıp sor­muş, mem­le­ke­ti­niz­den neden kaç­tı­nız, diye. Biri söz almış, “Biz, aynı so­kak­ta bir­bi­ri­ne rast­la­yın­ca bile ta­ham­mül ede­me­yen bir­bi­ri­mi­ze mu­ha­lif gu­rup­lar­dık. Savaş çı­kın­ca kaç­tık. Bak şimdi aynı ma­sa­da ekmek kav­ga­sı için mü­ca­de­le edip ül­ke­mi­zin ha­li­ne ağ­lı­yo­ruz.
***
Tür­ki­ye’de tak­si­ci­lik yapan bir Af­gan­lı, müş­te­ri­si­ne şöyle an­lat­mış; “Bizde de önce ufak ufak bom­ba­lar pat­la­ma­ya baş­la­dı. Sonra daha bü­yük­le­ri…Son­ra­sın­da ise önce Rusya girdi ül­ke­ye, sonra da Ame­ri­ka..!”
***
Siz­le­rin de ak­lı­nı­za gelen ör­nek­ler var­dır mu­hak­kak. 
Orta aş üzeri olan­lar bilir, Bu ülke 1980 Ön­ce­si de ölüm­ler­le çal­ka­la­nı­yor­du. O zaman da sağcı solcu diye bö­lü­nen genç­le­ri­miz, bir­bir­le­riy­le dö­vü­şü­yor, pusu kurup öl­dü­rü­yor­lar­dı. As­ke­ri darbe oldu, de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­ler as­kı­ya alın­dı. Dar­be­yi yapan Kenan Evren, % 92 oy ile Cum­hur­baş­ka­nı olup ana­ya­sa­ya evet dendi. Za­ma­na kadar ön­le­ne­me­yen terör, bı­çak­la ke­si­lir gibi ke­sil­di. Oku­muş hal­kın ço­ğun­da, darbe yap­mak için te­rö­re göz yu­mu­lu­yor­du ka­na­ati uyan­dı. Çünkü daha ön­ce­sin­de de OHAL ve sı­kı­yö­ne­tim vardı.
Bu gün olan­la­rı dü­şün­dü­ğü­müz­de, sanki tarih te­ker­rür edi­yor iz­le­ni­mi var. Bir son­ra­ki adımı bil­mi­yo­ruz ama kötü şey­ler ola­ca­ğı yö­nün­de şüp­he­le­ri­miz ağır ba­sı­yor. Dü­şün­mek bile is­te­mi­yo­ruz ama Süper güç­le­rin ül­ke­miz üze­rin­de­ki ide­al­le­ri belli. Ame­ri­ka ve Rusya ile bir­lik­te yanı ba­şı­mız­da İsrail var, top­rak­la­rı­mız­da gözü olan. Bu ül­ke­ler, te­rör­le mü­ca­de­le için bize yar­dım etmek is­te­dik­le­ri­ni bas bas ba­ğı­rı­yor­lar. 
Bizim, biz­den başka dos­tu­muz yok. Her in­fi­al­de ay yıl­dız­lı bay­ra­ğın al­tın­da top­lan­ma­sı­nı bil­di­ği­miz gibi, te­rö­rü la­net­le­di­ği­miz gibi, bir­bi­ri­mi­ze sıkı sıkı ke­net­le­necek, Ül­ke­miz hak­kın­da süper güç­le­rin oy­na­mak is­te­dik­le­ri oyunu bo­za­ca­ğız. 
İster Rusya’nın Ak­de­niz’e İnme Pro­je­si, ister Ame­ri­ka’nın BOP Pro­je­si, ister İsrail’in Vaat Edil­miş Top­rak­la­rı Geri Alma Pro­je­si olsun, hep­si­ne karşı di­re­necek gü­cü­müz var. Yeter ki bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ola­lım. Yeter ki bir­lik ola­lım.
MEKKE’NİN FETHİ
Yıl­ba­şı­na al­ter­na­tif bir kut­la­ma icat etti Fetö’cüler, Mekke’nin Fethi…Mekke, Hic­ret­te bir fet­he­dil­di, Arap­lar ta­ra­fın­dan. Daha sonra Yavuz Sul­tan Selim ta­ra­fın­dan fet­he­dil­di. Sonra da İngi­liz­ler ta­ra­fın­dan fet­he­dil­di. Bun­la­rın hiç­bi­ri yıl­ba­şı­na denk gel­mi­yor. Kaldı ki halen Kral’ın hü­küm­dar­lı­ğı Ame­ri­ka ta­ra­fın­dan ko­ru­nu­yor, Ame­ri­ka da bunun kay­ma­ğı­nı faz­la­sıy­la yiyor. Yani bizim hac ve umre or­ga­ni­zas­yon­la­rı­nın pa­ra­sı do­lay­lı ola­rak Ame­ri­ka’ya gi­di­yor. Mekke halen Ame­ri­ka ta­ra­fın­dan işgal al­tın­da desek, abar­tı­lı ola­bi­lir ama yalan da sa­yıl­maz.
Ka­ra­su Bul­var­da gör­dü­ğüm rek­lam pa­no­sun­da Mekke’nin Fet­hi­ni kut­la­yan ya­zı­yı gö­rün­ce merak ettim, kim koydu diye. Geç vakit tek­rar ba­ka­yım dedim, ya­zı­yı kal­dır­mış­lar!
Bir de 23 Nisan kut­la­ma­la­rı­na gölge dü­şür­mek için uy­du­ru­lan bir hafta var, Fetö’cü­le­rin uy­dur­du­ğu, ba­ka­lım kut­la­yan ola­cak mı?
Ha, bu arada, ka­na­lın ya­nın­da bir canlı rek­lam pa­no­su var, yal­nız­ca kar­şı­sın­da­ki eve hitap edi­yor. İlginç geldi! Karlı gibi gö­zük­mü­yor. Bir de jan­dar­ma­nın kö­şe­de var, kim­se­nin fark ede­me­di­ği… Hele yazın, önün­de­ki ye­şil­lik ka­pa­tı­yor, hiç gö­rül­mü­yor. Bu nasıl rek­lam­cı­lık, hay­ret!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 863