SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

BAYRAM GELMİŞ NEYİMİZE!


   O kadar ka­ram­sar biri de­ği­lim as­lın­da. Ama artık bu baş­lı­ğı at­ma­nın za­ma­nı geldi. Oku­yun­ca siz­ler de hak ve­re­cek­si­niz. Uyuş­tu­ru­cu il­le­ti, Ka­ra­su`da bir çok aile­ye ne bay­ram se­vin­ci ya­şa­tı­yor, ne de huzur ve­ri­yor!
   Önce Ka­ra­su Kay­ma­ka­mı’na git­tik. Dedik ki, İlçe­mi­zin iki büyük derdi var; Bi­ri­si yıl­lar­dan beri bir türlü çö­zü­le­me­yen fuhuş... Di­ğe­ri de uyuş­tu­ru­cu...   Uyuş­tu­ru­cu sek­tö­rü öyle bir hal aldı ki, fuhuş artık öne­mi­ni yi­tir­di. Şu an en büyük teh­dit, uyuş­tu­ru­cu... Öyle ki, İstan­bul`dan ge­ti­ri­len uyuş­tu­ru­cu, çay ka­şı­ğı ile küçük kâ­ğıt­la­ra bö­lü­nü­yor ve fiş tabir edi­len bu parça daha küçük kol­lar­da 30-50 li­ra­ya sa­tı­lı­yor. Uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­lı­ğı­na bu­laş­mış genç­ler, sokak or­ta­sın­da uyuş­tu­ru­cu kav­ga­sı edi­yor­lar. Ka­ra­kol Cad­de­si üze­rin­de, ne­re­dey­se po­li­sin gözü önün­de uyuş­tu­ru­cu sa­tı­lı­yor! Dev­let­ten tık yok!
   Kay­ma­kam Bey, KOM`a (Ka­çak­cı­lık ve Or­ga­ni­ze işler Mü­dü­lü­ğü`ne ko­nu­yu ile­te­ce­ği­ni söy­le­di ve ben de bunu haber yap­tım. Kat­ma­kam o zaman ye­niy­di. Şimdi Kay­ma­kam Bey için yeni di­ye­me­ye­ce­ği­mi­ze göre epey zaman olmuş, dev­let­ten yine tık yok!
   San­dım ki bunu haber ya­pın­ca, il­çe­miz­de­ki sav­cı­lar ha­re­ke­te geçer, en azın­dan beni sor­gu­la­yıp konu hak­kın­da bilgi is­ter­ler. Hala tık yok!
   Bak­tım ses çık­mı­yor, BİMER`e, Yani Baş­ba­kan­lı­ğa yaz­dım. Hani o en ufak şi­kâ­yet­te tüm yet­ki­li­le­ri ayağa diken sis­tem... San­dım ki her­ke­si her evi, her te­le­fo­nu, her so­ka­ğı, her kö­şe­yi didik didik ara­ya­cak­lar ve bu il­le­te son ve­re­cek­ler..! "Şi­ka­ye­ti­niz alın­mış­tır, şu nu­ma­ray­la takip ede­bi­lir­si­niz" me­sa­jın­dan başka bir tepki ala­ma­dık! Hala tık yok!
   İkti­dar­dan umudu kes­tim, mu­ha­le­fet dil­len­di­rir­se, daha çok ilgi top­lar, dik­ka­te alı­nır diye dü­şü­nüp CHP`nin ili­miz­de­ki tek mil­let­ve­ki­li Engin Özkoç`a ilet­tim ko­nu­yu. Bana, Ka­ra­su`nun en büyük şi­kâ­yet ko­nu­su­nun fuhuş ol­du­ğu­nu ve bu­nun­la il­gi­li yap­tık­la­rı­nı an­lat­tı. Uyuş­tu­ru­cu ile de mec­lis­te ko­nuş­ma yap­tı­ğı­nı, tek­rar ya­pa­ca­ğı­nı ak­tar­dı. Yaptı mı bil­mi­yo­rum ama şim­di­ye kadar tık yok! 
   Bir çok anne sı­kın­tı­sı­nı an­lat­tı, uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­sı olan ev­lat­la­rı­na para ye­tiş­ti­re­mi­yor­lar­mış! Kimi ev­lat­lar, an­ne­le­ri­nin al­dık­la­rı ma­aş­la­rı­nı uyuş­tu­ru­cu­ya ya­tı­rı­yor­lar­mış. Bazı aile­ler, ev­le­rin­den de­ğer­li eş­ya­la­rı­nın kay­bol­du­ğu­nu, muh­te­me­len ev­lat­la­rı­nın on­la­rı satıp uyuş­tu­ru­cu­ya ya­tır­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Kimi aile­ler, uta­nı­yor, du­ru­mu sak­lı­yor­lar. Ev­lat­la­rı­nın uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­sı ol­du­ğu­nun du­yul­ma­sı­nı is­te­mi­yor­lar! En um­ma­dı­ğı­nız işa­da­mı­nın, mü­dü­rün, baş­ka­nın, mü­te­ah­hi­hi­din ev­lat­la­rı, ye­ğen­le­ri, kar­deş­le­ri uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­sı. Çözüm bu­lun­maz­sa, çok daha faz­la­sı müp­te­la­sı ola­cak.
   Kamu spotu ya­pı­lı­yor, uyuş­tu­ru­cu­dan bah­se­dil­mi­yor. Sa­nı­lı­yor ki, bah­se­dil­mez­se, gör­mez­den ge­li­nir­se, genç­ler bunu gör­me­yecek, öğ­ren­me­yecek. Yahu li­se­ye giden ço­cuk­lar bile tu­va­let­ler­de bir­bir­le­ri­ne uyuş­tu­ru­cu­yu an­la­tı­yor, teş­vik edi­yor. 
   Po­li­sin de bi­re­bir mu­ha­tap ol­du­ğu olay­lar için ya­pa­bi­le­ce­ği bir şey yok. Tu­tuk­la­sa bir dert, tu­tuk­la­ma­sa başka dert! Sek­tör olmuş ti­ca­ret mal­ze­me­si gibi ulu­or­ta sa­tı­lı­yor. Hatta uyuş­tu­ru­cu bu­la­ma­yan genç­ler, te­da­rik ede­bil­mek için ken­di­le­ri bi­re­bir sa­tı­cı olu­yor. Hiç ya­pa­ma­yan, bir fiş te­da­rik edip bir içim­lik ayır­tı­yor, ka­la­nı­nı aynı fi­yat­tan baş­ka­sı­na ite­li­yor! 
   Uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rı­na ula­şıp kö­kü­nü ku­rut­ma­yan Dev­let, sa­nır­sı­nız ki bu işin ar­ka­sın­da! Ne uyarı, ne mü­da­ha­le... Üs­tü­ne üst­lük, al­kol­lü içe­cek­le­re bin­dir­di­ği yük­sek ver­gi­ler­le, iki bira içip hafif kafa bulup keyif ça­ta­cak genç­le­ri çok daha ucuz uyuş­tu­ru­cu­yu kul­lan­ma­ya iti­yor. Hiç kimse, "Benim ya­kı­nım iç­mi­yor" de­me­sin, az araş­tı­rır­sa, en azın­dan bir ya­kı­nı­nın kul­lan­dı­ğı­nı öğ­re­nir. Uyuş­tu­ru­cu kul­la­nan­lar, bir­bir­le­ri­ni iyi ta­nı­yor­lar. Ya­ka­la­yın bi­ri­ni ko­nuş­tu­run. Kim­le­rin bu işe bu­laş­tı­ğı­nı görür, hay­ret eder­si­niz!
   Ben, bu iş ile mü­ca­de­le ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­na artık ikna oldum. Belki il­çe­mi­ze bay­ram mü­na­se­be­tiy­le gelen bi­ri­le­ri sebep olur da git­tik­çe ba­ta­ğa sap­la­nan Ka­ra­su genç­li­ği­ni kur­ta­rır.
LAĞIM FA­RE­LERİ
   Me­ca­zi an­lam­da değil, ger­çek­ten lağım fa­re­le­ri­ni an­la­ta­ca­ğım bu hafta. Hani, alaf­ran­ga ka­pa­ğı­nı ka­pa­tın der ya bü­yük­ler... İşte bu lağım fa­re­le­ri­nin ev­le­re gir­me­me­si için­dir. Hatta ala­turka tu­va­let­ler­de bile kapak dö­şer­ler, ge­ri­ye koku gel­me­sin diye ko­nu­lan bu sis­tem, lağım fa­re­le­ri­nin eve gir­me­me­si için­dir.
   Hadi yahu de­me­yin, İstan­bul`da kal­dı­ğım za­man­lar, 4. katta bu­lu­nan da­ire­mi­ze giren lağım fa­re­si­ne şa­şır­mış, kur­tul­mak için plan­lar yap­mış­tık.
   Şimdi ner­den çıktı bu lağım fa­re­si der­se­niz; kanal boyu yap­tı­ğım yü­rü­yüş­le­rin bi­rin­de, ka­na­lın ke­na­rın­da gör­dü­ğüm kedi bü­yük­lü­ğün­de ko­ca­man bir lağım fa­re­si­nin suya dal­dı­ğı­nı ve ot­la­rın ara­sın­da kay­bol­du­ğu­nu gör­düm. Uzun süre bek­le­me­me rağ­men su yü­ze­yi­ne çık­ma­mış­tı. O kadar uzun sü­re­de, fos­sep­tik bo­ru­la­rı­nın için­den ev­le­ri do­la­şır, tu­va­le­ti açık olan da­ire­den de içeri girer. Ben­den uyar­ma­sı...! 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 304