SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • BAYRAMI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMEK

BAYRAMI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMEK


   Her Bay­ram­da ya­şa­nan, ya­şan­ma­ma­sı ge­re­ken olay­lar var, ceza gibi... Biz de tek­rar tek­rar ya­za­ca­ğız, ya­za­ca­ğız ki ted­bir al­ma­sı ge­re­ken­le­rin gö­zü­ne soka soka ted­bir al­ma­ya zor­la­ya­lım. Çünkü 2 ay sonra Kur­ban Bay­ra­mın­da tek­rar aynı şey­le­ri ya­şa­ya­ca­ğız.
   Ta­ra­fik lam­ba­la­rı, sanki tra­fi­ği dü­zen­le­mek için değil, tra­fi­ği ki­lit­le­mek için kon­muş! Özel­lik­le Üni­ver­si­te sa­pa­ğın­da­ki tra­fik lam­ba­sı, tam bir iş­ken­ce... Önün­de ar­ka­sın­da kaçış yol­la­rı da ol­ma­dı­ğın­dan, bir huni gibi, bu­ra­ya giren araç­lar, 3-4 sefer yeşil yan­dık­tan sonra ge­çe­bi­li­yor. Ana­yol­da­ki araç­lar bu çi­le­yi çe­ker­ken, tali yolda araç ol­ma­sa bile yeşil yanıp bek­li­yor. Bu­ra­ya bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­dı yıl­lar­ca!
   Hal­bu­ki bu­ra­ya bir araç sen­sö­rü ko­nul­sa, ana cad­de­den geçen araç­lar için süre çok daha fazla ola­cak. Hiç ala­ka­sız yer­le­re sen­sör koy­du­lar, me­se­la Dört­yol mev­ki­ine. Hem de hiç ih­ti­yaç yok­ken... Madem be­ce­re­mi­yor­su­nuz, bay­ram­lar­da ışık­la­rı yanar söner ola­rak bı­ra­kın, kont­rol­lü geçiş an­la­mın­da...
   Esa­sın­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, bu ko­nu­da Bü­yük­şe­hi­re bağlı. Bunun için kendi bün­ye­sin­de tra­fik lam­ba­la­rı­nı dü­zen­le­yecek bir uzman bu­lun­dur­ma­lı.
   Am­bu­lans, it­fa­iye, ya da polis gibi acil geç­me­si ge­re­ken araç­lar için bile geçiş ya­pa­bi­le­ce­ği bir şerit, yol ağzı yok! Bunun için de ön­ce­lik­le Kü­çük­bo­ğaz`dan Liman kav­şa­ğı­na kadar yan yol­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Tabii bu da başlı ba­şı­na bir proje ve emek ister. Çünkü bir­çok iş­ye­ri, bu yol­la­rı sa­hip­len­miş. Kimi sat­tı­ğı mal­ze­me­yi teş­hir amaç­lı kul­la­nı­yor, kimi bah­çe­si­ne ek­le­miş. Bun­la­rın ikna edil­me­si, mağ­dur ol­ma­ma­sı için de dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­re­kir.
   Dört­yol ve plaj yolu da artık yazın tra­fi­ği ta­şı­mı­yor! Özel­lik­le bay­ram­lar­da... 
   Yahu dü­şü­nü­yo­rum da, es­ki­den anons edi­lir­di te­le­viz­yon­lar­da, "Va­tan­da­şın bay­ra­mı huzur için­de ge­çir­me­si için ge­rek­li tüm ted­bir­ler alın­mış­tır!" diye. Şimdi ge­rek­li ted­bir­ler alın­mı­yor mu yoksa anons et­me­ye mi gerek gö­rül­mü­yor!? 
   Üs­tü­ne üst­lük, elekt­rik ke­sin­ti­le­ri, su ke­sin­ti­le­ri de üst üste gel­me­ye baş­la­dı! Hele gü­ven­lik za­fi­ye­ti... Bu kadar ka­la­ba­lık için ge­rek­li gü­ven­lik­çi sa­yı­sı çok az! 80-100 polis, zaten bun­la­rın 20`si nokta gö­re­vin­de... Mo­be­se ka­me­ra­lar tam ça­lış­mı­yor ki em­ni­ye­te yar­dım­cı ol­sun­lar!
   Ümit edi­yo­rum ki Kur­ban Bay­ra­mı için "Va­tan­da­şın Bay­ra­mı huzur için­de ge­çir­me­si için ge­rek­li tüm ted­bir­ler alın­sın!" Yoksa mey­dan­lar­da, si­ya­si parti bü­ro­la­rın­da bay­ram­laş­ma­lar­la bay­ram ya­pıl­mış olmaz!
İMAR BA­RI­ŞIN­DA BİLMENİZ GE­RE­KEN­LER
   Bu ya­sa­dan 2017 yılı so­nu­na kadar ya­pıl­mış ya­pı­lar ya­rar­la­na­cak.
   Mü­ra­ca­at, Ekim ayı so­nu­na kadar ya­pı­la­cak.
   Öde­me­ler, 2018 yıl so­nu­na kadar ola­cak. (uza­tıl­ma ih­ti­ma­li var) Tak­sit ya­pıl­ma­ya­cak.
   Ya­sa­dan ya­rar­la­na­cak olan­lar, Ruh­sat­sız ya­pı­lar, is­kan­sız ya­pı­lar, ruh­sa­ta ay­kı­rı ya­pıl­mış ya­pı­lar, Ruh­sa­ta göre ya­pıl­mış, iskan da almış, ancak ilave ya­pıl­mış bi­na­lar; Me­se­la bal­kon ka­pa­ma, ga­ra­jı ko­nu­ta çe­vir­me...
   Bina, ruh­sat­sız ise daire sa­hi­bi tek ba­şı­na mü­ra­ca­at ede­me­yecek. Bi­na­da­ki­le­rin ta­ma­mı üc­re­te ortak ola­cak. 
   Ücret, yapı mes­ken ise ma­li­ye­tin % 3`ü ve arsa rayiç be­de­li­nin % 3`ünün top­la­mı, iş­ye­ri ise %5`i... Ma­li­yet, nor­mal bina için 1000 TL/m2... Ay­rı­ca ta­pu­ya gi­dil­di­ğin­de bu para kadar da ta­pu­ya ya­tı­rı­la­cak. Bi­na­nın mi­ma­ri pro­je­si ve lik­hap ha­ri­ta­dan alın­mış ap­li­kas­yo­nu ge­re­kecek. Mi­ma­ri proje or­ta­la­ma 1500 TL (ya­pı­nın bü­yük­lü­ğü­ne göre de­ği­şi­yor), Ap­li­kas­yon da 600 TL (1000 m2`ye kadar)
   Kum­sal­da­ki ya­pı­lar da imar ba­rı­şın­dan fay­da­la­na­bi­lecek ancak 50 m`ye kadar bina ya­pı­la­maz diye Da­nış­tay ka­ra­rı var. Uy­gu­la­ma­nın nasıl ola­ca­ğı şüp­he­li…
   His­se­li ar­sa­lar­da­ki ya­pı­lar da fay­da­la­na­bi­lecek, ancak arsa rayiç be­de­li­ni öder­ken ar­sa­da­ki his­se­si kadar arsa payı ve ya­pı­nın ta­ma­mı öde­necek.
   Ya­sa­dan, baş­ka­sı­nın ar­sa­sı­na-ara­zi­si­ne bina ya­pan­lar fay­da­la­na­ma­ya­cak. Bu se­bep­le, de­de­si­nin de­de­sin­den miras kal­mış ama za­ma­nın­da sa­tı­şı ya­pıl­ma­mış arsa ve üze­rin­de­ki ya­pı­lar ya­rar­la­na­mı­yor. Hâl­bu­ki 20 yıl gibi bir zi­li­yet uy­gu­la­ma­sı ya­sa­da yer ala­bi­lir­di. İnsan­lar, doğ­duk­la­rı gün­den beri otur­duk­la­rı evin ar­sa­sı­nın baş­ka­la­rı üze­ri­ne ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce şa­şı­rı­yor­lar. 
   Me­se­la, 12 da­ire­li bir ruh­sat­sız ya­pı­da otu­ran­lar, 12 ki­şi­yi bir­den bulup ödeme yap­ma­ya razı et­me­li­dir. Bu da ak­sa­ma­la­ra sebep ola­cak­tır. 
İşin ga­ri­bi, bun­la­rı ce­vap­la­ya­cak, ini­si­ya­tif kul­la­na­bi­lecek, ko­nu­ya hakim, Çevre ve Şe­hir­ci­lik­ten bir uzman dahi bu­lun­ma­ma­sı..!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 307