• Ana Sayfa
  • »
  • BAYRAMI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMEK

BAYRAMI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMEK


   Her Bay­ram­da ya­şa­nan, ya­şan­ma­ma­sı ge­re­ken olay­lar var, ceza gibi... Biz de tek­rar tek­rar ya­za­ca­ğız, ya­za­ca­ğız ki ted­bir al­ma­sı ge­re­ken­le­rin gö­zü­ne soka soka ted­bir al­ma­ya zor­la­ya­lım. Çünkü 2 ay sonra Kur­ban Bay­ra­mın­da tek­rar aynı şey­le­ri ya­şa­ya­ca­ğız.
   Ta­ra­fik lam­ba­la­rı, sanki tra­fi­ği dü­zen­le­mek için değil, tra­fi­ği ki­lit­le­mek için kon­muş! Özel­lik­le Üni­ver­si­te sa­pa­ğın­da­ki tra­fik lam­ba­sı, tam bir iş­ken­ce... Önün­de ar­ka­sın­da kaçış yol­la­rı da ol­ma­dı­ğın­dan, bir huni gibi, bu­ra­ya giren araç­lar, 3-4 sefer yeşil yan­dık­tan sonra ge­çe­bi­li­yor. Ana­yol­da­ki araç­lar bu çi­le­yi çe­ker­ken, tali yolda araç ol­ma­sa bile yeşil yanıp bek­li­yor. Bu­ra­ya bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­dı yıl­lar­ca!
   Hal­bu­ki bu­ra­ya bir araç sen­sö­rü ko­nul­sa, ana cad­de­den geçen araç­lar için süre çok daha fazla ola­cak. Hiç ala­ka­sız yer­le­re sen­sör koy­du­lar, me­se­la Dört­yol mev­ki­ine. Hem de hiç ih­ti­yaç yok­ken... Madem be­ce­re­mi­yor­su­nuz, bay­ram­lar­da ışık­la­rı yanar söner ola­rak bı­ra­kın, kont­rol­lü geçiş an­la­mın­da...
   Esa­sın­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, bu ko­nu­da Bü­yük­şe­hi­re bağlı. Bunun için kendi bün­ye­sin­de tra­fik lam­ba­la­rı­nı dü­zen­le­yecek bir uzman bu­lun­dur­ma­lı.
   Am­bu­lans, it­fa­iye, ya da polis gibi acil geç­me­si ge­re­ken araç­lar için bile geçiş ya­pa­bi­le­ce­ği bir şerit, yol ağzı yok! Bunun için de ön­ce­lik­le Kü­çük­bo­ğaz`dan Liman kav­şa­ğı­na kadar yan yol­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Tabii bu da başlı ba­şı­na bir proje ve emek ister. Çünkü bir­çok iş­ye­ri, bu yol­la­rı sa­hip­len­miş. Kimi sat­tı­ğı mal­ze­me­yi teş­hir amaç­lı kul­la­nı­yor, kimi bah­çe­si­ne ek­le­miş. Bun­la­rın ikna edil­me­si, mağ­dur ol­ma­ma­sı için de dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­re­kir.
   Dört­yol ve plaj yolu da artık yazın tra­fi­ği ta­şı­mı­yor! Özel­lik­le bay­ram­lar­da... 
   Yahu dü­şü­nü­yo­rum da, es­ki­den anons edi­lir­di te­le­viz­yon­lar­da, "Va­tan­da­şın bay­ra­mı huzur için­de ge­çir­me­si için ge­rek­li tüm ted­bir­ler alın­mış­tır!" diye. Şimdi ge­rek­li ted­bir­ler alın­mı­yor mu yoksa anons et­me­ye mi gerek gö­rül­mü­yor!? 
   Üs­tü­ne üst­lük, elekt­rik ke­sin­ti­le­ri, su ke­sin­ti­le­ri de üst üste gel­me­ye baş­la­dı! Hele gü­ven­lik za­fi­ye­ti... Bu kadar ka­la­ba­lık için ge­rek­li gü­ven­lik­çi sa­yı­sı çok az! 80-100 polis, zaten bun­la­rın 20`si nokta gö­re­vin­de... Mo­be­se ka­me­ra­lar tam ça­lış­mı­yor ki em­ni­ye­te yar­dım­cı ol­sun­lar!
   Ümit edi­yo­rum ki Kur­ban Bay­ra­mı için "Va­tan­da­şın Bay­ra­mı huzur için­de ge­çir­me­si için ge­rek­li tüm ted­bir­ler alın­sın!" Yoksa mey­dan­lar­da, si­ya­si parti bü­ro­la­rın­da bay­ram­laş­ma­lar­la bay­ram ya­pıl­mış olmaz!
İMAR BA­RI­ŞIN­DA BİLMENİZ GE­RE­KEN­LER
   Bu ya­sa­dan 2017 yılı so­nu­na kadar ya­pıl­mış ya­pı­lar ya­rar­la­na­cak.
   Mü­ra­ca­at, Ekim ayı so­nu­na kadar ya­pı­la­cak.
   Öde­me­ler, 2018 yıl so­nu­na kadar ola­cak. (uza­tıl­ma ih­ti­ma­li var) Tak­sit ya­pıl­ma­ya­cak.
   Ya­sa­dan ya­rar­la­na­cak olan­lar, Ruh­sat­sız ya­pı­lar, is­kan­sız ya­pı­lar, ruh­sa­ta ay­kı­rı ya­pıl­mış ya­pı­lar, Ruh­sa­ta göre ya­pıl­mış, iskan da almış, ancak ilave ya­pıl­mış bi­na­lar; Me­se­la bal­kon ka­pa­ma, ga­ra­jı ko­nu­ta çe­vir­me...
   Bina, ruh­sat­sız ise daire sa­hi­bi tek ba­şı­na mü­ra­ca­at ede­me­yecek. Bi­na­da­ki­le­rin ta­ma­mı üc­re­te ortak ola­cak. 
   Ücret, yapı mes­ken ise ma­li­ye­tin % 3`ü ve arsa rayiç be­de­li­nin % 3`ünün top­la­mı, iş­ye­ri ise %5`i... Ma­li­yet, nor­mal bina için 1000 TL/m2... Ay­rı­ca ta­pu­ya gi­dil­di­ğin­de bu para kadar da ta­pu­ya ya­tı­rı­la­cak. Bi­na­nın mi­ma­ri pro­je­si ve lik­hap ha­ri­ta­dan alın­mış ap­li­kas­yo­nu ge­re­kecek. Mi­ma­ri proje or­ta­la­ma 1500 TL (ya­pı­nın bü­yük­lü­ğü­ne göre de­ği­şi­yor), Ap­li­kas­yon da 600 TL (1000 m2`ye kadar)
   Kum­sal­da­ki ya­pı­lar da imar ba­rı­şın­dan fay­da­la­na­bi­lecek ancak 50 m`ye kadar bina ya­pı­la­maz diye Da­nış­tay ka­ra­rı var. Uy­gu­la­ma­nın nasıl ola­ca­ğı şüp­he­li…
   His­se­li ar­sa­lar­da­ki ya­pı­lar da fay­da­la­na­bi­lecek, ancak arsa rayiç be­de­li­ni öder­ken ar­sa­da­ki his­se­si kadar arsa payı ve ya­pı­nın ta­ma­mı öde­necek.
   Ya­sa­dan, baş­ka­sı­nın ar­sa­sı­na-ara­zi­si­ne bina ya­pan­lar fay­da­la­na­ma­ya­cak. Bu se­bep­le, de­de­si­nin de­de­sin­den miras kal­mış ama za­ma­nın­da sa­tı­şı ya­pıl­ma­mış arsa ve üze­rin­de­ki ya­pı­lar ya­rar­la­na­mı­yor. Hâl­bu­ki 20 yıl gibi bir zi­li­yet uy­gu­la­ma­sı ya­sa­da yer ala­bi­lir­di. İnsan­lar, doğ­duk­la­rı gün­den beri otur­duk­la­rı evin ar­sa­sı­nın baş­ka­la­rı üze­ri­ne ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce şa­şı­rı­yor­lar. 
   Me­se­la, 12 da­ire­li bir ruh­sat­sız ya­pı­da otu­ran­lar, 12 ki­şi­yi bir­den bulup ödeme yap­ma­ya razı et­me­li­dir. Bu da ak­sa­ma­la­ra sebep ola­cak­tır. 
İşin ga­ri­bi, bun­la­rı ce­vap­la­ya­cak, ini­si­ya­tif kul­la­na­bi­lecek, ko­nu­ya hakim, Çevre ve Şe­hir­ci­lik­ten bir uzman dahi bu­lun­ma­ma­sı..!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 355