SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • BAYRAMI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMEK

BAYRAMI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMEK     Her bay­ram­da ya­şa­nan, ya­şan­ma­ma­sı ge­re­ken olay­lar var, ceza gibi... Biz de tek­rar tek­rar ya­za­ca­ğız, ya­za­ca­ğız ki ted­bir al­ma­sı ge­re­ken­le­rin gö­zü­ne soka soka ted­bir al­ma­ya zor­la­ya­lım. Çünkü 2 ay sonra Kur­ban Bay­ra­mı’nda tek­rar aynı şey­le­ri ya­şa­ya­ca­ğız.
   Tra­fik lam­ba­la­rı, sanki tra­fi­ği dü­zen­le­mek için değil, tra­fi­ği ki­lit­le­mek için kon­muş! Özel­lik­le üni­ver­si­te sa­pa­ğın­da­ki tra­fik lam­ba­sı, tam bir iş­ken­ce. Önün­de ar­ka­sın­da kaçış yol­la­rı da ol­ma­dı­ğın­dan, bir huni gibi, bu­ra­ya giren araç­lar, 3-4 sefer yeşil yan­dık­tan sonra ge­çe­bi­li­yor. Ana­yol­da­ki araç­lar bu çi­le­yi çe­ker­ken, tali yolda araç ol­ma­sa bile yeşil yanıp bek­li­yor. Bu­ra­ya bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­dı yıl­lar­ca!
Hâl­bu­ki bu­ra­ya bir araç ışık­lan­dı­rıl­ma­sı ko­nul­sa, ana cad­de­den geçen araç­lar için süre çok daha fazla ola­cak. Hiç ala­ka­sız yer­le­re ışık­lan­dır­ma koy­du­lar, me­se­la Dört­yol mev­ki­ine. Hem de hiç ih­ti­yaç yok­ken Madem be­ce­re­mi­yor­su­nuz, bay­ram­lar­da ışık­la­rı yanar söner ola­rak bı­ra­kın, kont­rol­lü geçiş an­la­mın­da...
   Esa­sın­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, bu ko­nu­da bü­yük­şe­hir bağlı. Bunun için kendi bün­ye­sin­de tra­fik lam­ba­la­rı­nı dü­zen­le­yecek bir uzman bu­lun­dur­ma­lı.
   Am­bu­lans, it­fa­iye, ya da polis gibi acil geç­me­si ge­re­ken araç­lar için bile geçiş ya­pa­bi­le­ce­ği bir bir şerit, yol ağzı yok! Bunun için de ön­ce­lik­le Kü­çük­bo­ğaz` dan Liman Kav­şa­ğı’na kadar yan yol­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Tabii bu da başlı ba­şı­na bir proje ve emek ister. Çünkü bir­çok iş­ye­ri, bu yol­la­rı sa­hip­len­miş. Kimi sat­tı­ğı mal­ze­me­yi teş­hir amaç­lı kul­la­nı­yor, kimi bah­çe­si­ne ek­le­miş.  Bun­la­rın ikna edil­me­si, mağ­dur ol­ma­ma­sı için de dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­re­kir.
   Dört­yol ve plaj yolu da artık yazın tra­fi­ği ta­şı­mı­yor! Özel­lik­le bay­ram­lar­da... 
   Yahu dü­şü­nü­yo­rum da, es­ki­den anons edi­lir­di te­le­viz­yon­lar­da, "Va­tan­da­şın bay­ra­mı huzur için­de ge­çir­me­si için ge­rek­li tüm ted­bir­ler alın­mış­tır!" diye. Şimdi ge­rek­li ted­bir­ler alın­mı­yor mu yoksa anons et­me­ye mi gerek gö­rül­mü­yor? 
   Üs­tü­ne üst­lük, elekt­rik ke­sin­ti­le­ri, su ke­sin­ti­le­ri de üst üste gel­me­ye baş­la­dı! Hele gü­ven­lik za­fi­ye­ti... Bu kadar ka­la­ba­lık için ge­rek­li gü­ven­lik­çi sa­yı­sı çok az! 80-100 polis, zaten bun­la­rın yir­mi­si nokta gö­re­vin­de. Mo­be­se ka­me­ra­la­rı tam ça­lış­mı­yor ki em­ni­ye­te yar­dım­cı ol­sun­lar!
   Ümit edi­yo­rum ki Kur­ban Bay­ra­mı için "Va­tan­da­şın bay­ra­mı huzur için­de ge­çir­me­si için ge­rek­li tüm ted­bir­ler alın­sın!" Yoksa mey­dan­lar­da, si­ya­si parti bü­ro­la­rın­da bay­ram­laş­ma­lar­la bay­ram ya­pıl­mış olmaz!"
   Pazar günü ak­şam­la­rı Ada­pa­za­rı`na dönüş iş­ken­ce. Dev­let, hafta sonu ka­ça­ma­ğı ya­pa­na iş­ken­ce edi­yor sanki! Ya tra­fik lam­ba­la­rı­nı dü­zen­le­yin ya da hep kal­dı­rın! Üs­te­lik bu tra­fi­ğe bir am­bu­lans girdi ki, nasıl çık­tı­ğı­nı merak ettim doğ­ru­su! 
SİLAHLA EĞ­LEN­CE­YE SON
   Ku­yum­cu­lu`dan bir ar­ka­da­şı­mı­zın kı­zı­na, bal­kon­dan düğün sey­re­der­ken ha­va­ya atı­lan kur­şun­lar­dan biri isa­bet etti. Ha­ya­ti teh­li­ke­yi at­lat­tı ama öle­bi­lir­di de...
   Hafta sonu Küçük boğaz gölü ke­na­rı­na pik­ni­ğe git­tik. Uzak­tan gelen da­vul-zur­na se­sin­den de düğün ol­du­ğu bel­liy­di. Bir ara silah ses­le­ri pat­la­dı dü­ğün­den... Kork­tum. Çünkü ha­va­ya atı­lan mer­mi­ler er geç bir yere dü­şe­cek­ti ve or­ta­lık ço­luk-ço­cuk do­luy­du. Ya bi­ri­nin ka­fa­sı­na gelse…
   Asker eğ­len­ce­le­rin­de bol bol silah atı­lı­yor, em­ni­yet güç­le­ri de gör­mez­den ge­li­yor. Hadi, ku­ru-sı­kı mer­mi­si neyse de, ha­ki­ki ta­ban­cay­la ve pom­pa­lı-oto­ma­tik tü­fek­ler­le atı­lan mer­mi­ler bir in­sa­na gelse, eğ­len­ce dö­nü­şecek ma­te­me.
   Bazen ka­dın­la­ra da ve­ri­li­yor silah, al ha­va­ya sık diye... Kadın, 3-4 el atıp si­la­hı yere in­di­ri­yor. Ya in­di­rir­ken tek­rar ateş alsa... Ben­zer durum, tı­ka­nık­lık yapan si­lah­lar için de ge­çer­li... Aşağı ya da yu­ka­rı ha­re­ket et­ti­rir­ken insan ka­la­ba­lı­ğı­na da nişan alın­mış olu­yor, ya ateş alsa...
   Mem­le­ket Ka­ra­de­niz ve her­ke­sin si­la­ha bir me­ra­kı var. Özel bir gün se­çil­se, me­se­la Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı... Gü­ven­lik kuv­vet­le­ri eş­li­ğin­de her­kes atış po­li­go­nun­da bu he­ve­si­ni gi­der­se...
   Yoksa dü­ğün­dü, asker eğ­len­ce­siy­di, sün­net şö­le­niy­di, Ra­ma­zan kar­şı­la­ma­sı, bay­ram kar­şı­la­ma­sıy­dı, pik­nik eğ­len­ce­si, fın­dık bah­çe­si ne­şe­len­me­si der­ken, yanan can­lar, ölen can­lar bizim can­la­rı­mız... 
   Ateş et­me­yin, eder­se­niz de et­ti­ği­niz is­ti­ka­me­tin boş ol­du­ğun­dan emin olun!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 282