SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • BELEDİYEDEN DEV PRO­JE­LER(!)

BELEDİYEDEN DEV PRO­JE­LER(!)


19 Dev Proje diye lanse edi­len pro­je­ler hak­kın­da ya­za­yım dedim bu hafta. So­kak­ta­ki va­tan­da­şasor­san, belki bi­ri­ni bile bi­le­mez. 3 Dev Proje desen, belki takip eder­ler, ama 19 de­yin­ce biraz
inan­dı­rı­cı­lı­ğı­nı kay­be­di­yor. Sanki Gü­rül­tü­ye ge­ti­ri­li­yor gibi…
Ön­ce­lik­le neden 20 değil? Hani 1 tane için yalan mı söy­le­ye­lim diyen av­cı­nın hi­ka­ye­si gibi…ÇünküKa­ra­su hal­kı­na hiz­met için, sular al­tın­da kal­ma­mı­zı ön­le­yecek 45 mil­yon para kredi çe­kil­di ya. Bukadar büyük bir pro­je­den neden bah­set­mi­yor­su­nuz? Ben olsam bunu 1. sı­ra­ya ko­yar­dım. Yoksa afetiş­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ya­cak mı o para?
İçme suyu te­si­si komp­le de­ği­şecek, di­yor­du­nuz. Hani Baş­kan İspir’in gelir gel­mez satın al­dı­ğı, atılol­du­ğu söy­le­nen sis­tem… De­ği­şe­cek­ti… Hatta bunun için İller Ban­ka­sın­dan 2 mil­yon kadar Krediis­te­miş­ti­niz de red­de­dil­miş­ti. Çünkü O za­man­lar Kuç­han gibi iş­bi­ti­ri­ci bir ele­ma­nı­nız yoktu! Nehik­met­se, o zaman 2 mil­yo­nu ver­me­yen şimdi 38.000.000+KDV mik­ta­rın­da kre­di­yi hemen ve­ri­yor, daha pro­je­si çık­ma­dan… Lis­te­ye içme suyu te­sis­le­ri­ni de koy­ma­lıy­dı­nız, hem de 2. Sı­ra­dan…
Do­ğal­gaz ya­pı­lır­ken bo­zu­lan yol­la­rı­mız ile yeni imara açı­lan böl­ge­ler­de yol yok. Bu yol­la­rın yapımve as­falt­la­ma işi ise bütün bu lis­te­nin ba­şın­da ol­ma­lıy­dı. Emin olun Bir Ka­ra­su­lu ola­rak ben de alkıştu­tar­dım. Zaten sizin asıl işi­niz değil mi bu? Yol­la­rın as­falt­lan­ma­sı işi, İçme suyu pro­je­siger­çek­leş­tik­ten sonra ya­pı­la­cak­tı. Bu ikisi de ufuk­ta gö­rün­mü­yor! Yani çukur ve as­falt­sız yol­lar­da
imara devam edi­lecek. O çu­kur­la­ra giren her araç sa­hi­bi ku­lak­la­rı­nı­zı çın­la­tı­yor, bilin is­te­dim.
Ka­ra­su, Sa­kar­ya ta­ra­fı­na ve Kü­çük­bo­ğaz ta­ra­fı­na doğru hızla bü­yü­yor. Bu böl­ge­ler hak­kın­daön­ce­den bir Şe­hir­ci­lik Planı yap­say­dı­nız ya. Yarın bu­ra­lar­da arsa de­ğer­le­ri ar­ta­cak ve çivi çak­ma­ya yerbu­la­ma­ya­cak­sı­nız.
Kent mey­da­nın­da araç park edecek yer yok. Okul­lar, sü­per­mar­ket­ler, Cami, Be­le­di­ye et­ra­fın­da katlı araş­tır­mı­yor­su­nuz. Gidip Cu­ma­ye­ri be­le­di­ye­si­ni bir zi­ya­ret edin de Be­le­di­ye­ci­lik nasıl ya­pı­lır görün.
Oto­park sis­te­mi­ni çöz­müş­ler, Kent Mey­da­nın­da tek araç yok. Bizim ise tra­fik için ay­rı­lan yol­la­rı­mızüc­ret­li oto­park ola­rak kul­la­nı­lır­ken, “Mo­dern Araç Par­kı­nı” Be­le­di­ye iş ma­ki­ne­le­ri için
plan­lı­yor­su­nuz. Hal­kın araç­la­rı ne­re­ye park edecek Baş­kan?
İlk sı­ra­da­ki me­si­re alanı pro­je­ni­zi, 32 Evler gibi yer­le­şim mer­ke­zi ye­ri­ne, Kü­çük­bo­ğaz et­ra­fı ya daSa­kar­ya ke­nar­la­rı­na yap­say­dı­nız ya, iyice Yağ­ma­lan­ma­dan… Su yok, Orman yok, mil­le­te me­si­re alanıdiye yut­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­su­nuz.
Pro­je­le­ri­niz­den biri de bence Ka­ra­su’yu Ka­ra­de­niz’in tatil mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­me­yi ta­ah­hüt etmekolur­du. Ege’de, Ak­de­niz’de gör­dü­ğü­müz su üstü ve su­al­tı spor­la­rı için ya­tı­rım ya­pa­bi­lir­di­niz. Sa­hil­deolim­pik bir havuz ya­pa­ca­ğız, de­sey­di­niz ya. Özsu yı­kı­lır­ken bir proje icat et­miş­ti­niz ve in­ter­net say­fa­nız­da pay­laş­mış­tı­nız. Masal oldu? Mil­let de unut­tu tabii…
Kong­re mer­ke­zi, Genç­lik Mer­ke­zi, Kül­tür Mer­ke­zi gibi yeni icat­lar ya­pı­yor­su­nuz. Te­me­li atıl­mış Kül­tür Mer­ke­zi İnşa­atı­nı ta­mam­la­ma­nız için eli­ni­zi tutan mı var? Neden bu­ra­yı atıl hale ge­tir­di­niz?
Sa­de­ce bu­ra­yı ta­mam­la­say­dı­nız bile Ka­ra­su Halkı size min­net­tar ka­lır­dı.
Şe­hir­le­ra­ra­sı Oto­büs Ter­mi­na­li, ger­çek­te ih­ti­yaç olan bir Proje… Daha şim­di­den de­di­ko­du­la­rı göğe yük­sel­di. Ney­miş, Bü­yük­şe­hir’in yap­ma­sı ge­re­ken Ter­mi­nal İnşa­atı­nı Ka­ra­su Be­le­di­ye­si yap­ma­ya talip olmuş. İha­le­yi Kim Pa­zar­la­ya­cak, kim­ler ala­cak? Hemen ya­nın­da­ki ar­sa­nın da iş­bi­ti­ri­ci gu­ru­ba
ale­la­ce­le sa­tıl­ma­sı mi­de­le­ri bu­lan­dır­ma­ya ye­ti­yor. Ba­ka­lım MHP’li Mec­lis Üye­le­ri­nin iti­ra­zı­na İdariMah­ke­me­si ka­ra­rı ne ola­cak?
Kanal Ka­ra­su, halen ih­ti­yaç du­yul­ma­yan bir proje… Ancak Ka­na­lın Kü­çük­bo­ğaz ta­ra­fı­na Me­si­re alanı ya­pı­la­bi­lir. Ke­nar­la­rı­na bi­sik­let ve tar­tan pist ya­pı­la­bi­lir. Rek­re­as­yon alan­la­rı ya­pı­lır,
gü­zel­leş­ti­ri­lir. Kent Mer­ke­zin­de de ih­ti­yaç var böyle yü­rü­yüş alan­la­rı­na. So­kak­ta araba çarp­ma ris­ki­ne rağ­men yü­rü­yüş yapan ka­dın­la­rı gö­rün­ce ak­lı­nı­za gel­mi­yor mu böyle bir yol ya­pı­mı? Bizim bun­dan an­la­dı­ğı­mız, siz ka­na­lı bü­yüt­me­yi dü­şü­nü­yor­su­nuz. Bu kanal bu güne kadar hiç taş­ma­dı ki!
Bü­yüt­me­ye, bozup mas­raf et­me­ye ne gerek var? Tıpkı Plaj cad­de­si gibi…
Plaj Cad­de­si de­yin­ce, uma­rız tra­fi­ğe ka­pa­lı alanı da boz­ma­yı dü­şün­mü­yor­su­nuz. Çünkü ina­nı­yo­rum ki bun­dan daha gü­ze­li­ni ya­pa­maz­sı­nız. Zaten gerek de yok.
Ka­ra­su Ka­le­si­ni eski ha­li­ne ge­ti­recek şe­kil­de res­to­re ede­bi­li­yor musun? İşte ona Proje derim. Me­si­re alanı ya­pa­ca­ğım der­ken, mev­cut ha­li­nin ya­nı­na bir çocuk bah­çe­si, bir de man­gal­lık alan, su, tu­va­let monte et­ti­ğin­de me­si­re ala-nı olu­yor zaten. Bunun ne­re­si “Dev”?
Semt sa­ha­la­rı­nı, Afet pro­je­sin­den ala­ca­ğı­nız pa­ray­la yap­tı­ra­ca­ğı­nı­zı sağır sul­tan bile duydu. Belki 500.000’e mal ede­ce­ği­niz bir sa­ha­ya 2 mil­yon gibi pa­zar­lık­sız ihale etmek vic­da­nı­nı­zı sız­lat­mı­yor mu?
Ye­ni­ma­hal­le, me­zar­lık ya­nın­da 20 dö­nüm­lük arazi var, spor alanı ola­rak ay­rıl­mış. Bu­ra­ya kömp­le bir spor kül­li­ye­si koy­mak hiç mi ak­lı­nı­za gel­me­di. Bana göre asıl ya­pıl­ma­sı ge­re­ken dev proje bu ol­ma­lıy­dı.
Dev Pro­je­le­ri­niz ötü­yor Baş­kan, “Tın Tın…” Afet Kre­di­si onay­lan­ma­dan ya­pı­mı­na baş­la­nan işler
bile afet kre­di­si kap­sa­mı­na so­ku­lu­yor. Bun­lar­dan biri, tın­tın de­re­si­nin beton kutu içine alın­ma­sı…
Ka­ra­su’nun Pa­ra­sı­nın Bü­yük­şe­hir’in ce­bi­ne ak­ma­sı­nı doğru bu­lu­yor mu­su­nuz? Siz, Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı mı­sı­nız?
Hala hal­kı­mı­zın bir kısmı, Na­maz­gah’dan içme suyu ta­şı­yor ev­le­ri­ne. Bu­ra­sı için de bir Me­si­re alanı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
İşimiz Tür­be­ye kaldı ki, Da­rı­ça­yır’da Dev Proje diye yut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. 
Ba­şı­na di­ki­lip el­le­ri­mi­zi aça­rak şöyle dua ede­ce­ğiz her­hal­de, 
“Al­la­hım, sen bu­ra­da yatan iyi kulun hür­me­ti­neba­şı­mız­da­ki iş bil­mez­ler­den ve on­la­rın müs­rif­lik­le­rin­den bizi koru!”
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1395