• Ana Sayfa
  • »
  • BELEDİYEDEN DEV PRO­JE­LER(!)

BELEDİYEDEN DEV PRO­JE­LER(!)


19 Dev Proje diye lanse edi­len pro­je­ler hak­kın­da ya­za­yım dedim bu hafta. So­kak­ta­ki va­tan­da­şasor­san, belki bi­ri­ni bile bi­le­mez. 3 Dev Proje desen, belki takip eder­ler, ama 19 de­yin­ce biraz
inan­dı­rı­cı­lı­ğı­nı kay­be­di­yor. Sanki Gü­rül­tü­ye ge­ti­ri­li­yor gibi…
Ön­ce­lik­le neden 20 değil? Hani 1 tane için yalan mı söy­le­ye­lim diyen av­cı­nın hi­ka­ye­si gibi…ÇünküKa­ra­su hal­kı­na hiz­met için, sular al­tın­da kal­ma­mı­zı ön­le­yecek 45 mil­yon para kredi çe­kil­di ya. Bukadar büyük bir pro­je­den neden bah­set­mi­yor­su­nuz? Ben olsam bunu 1. sı­ra­ya ko­yar­dım. Yoksa afetiş­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ya­cak mı o para?
İçme suyu te­si­si komp­le de­ği­şecek, di­yor­du­nuz. Hani Baş­kan İspir’in gelir gel­mez satın al­dı­ğı, atılol­du­ğu söy­le­nen sis­tem… De­ği­şe­cek­ti… Hatta bunun için İller Ban­ka­sın­dan 2 mil­yon kadar Krediis­te­miş­ti­niz de red­de­dil­miş­ti. Çünkü O za­man­lar Kuç­han gibi iş­bi­ti­ri­ci bir ele­ma­nı­nız yoktu! Nehik­met­se, o zaman 2 mil­yo­nu ver­me­yen şimdi 38.000.000+KDV mik­ta­rın­da kre­di­yi hemen ve­ri­yor, daha pro­je­si çık­ma­dan… Lis­te­ye içme suyu te­sis­le­ri­ni de koy­ma­lıy­dı­nız, hem de 2. Sı­ra­dan…
Do­ğal­gaz ya­pı­lır­ken bo­zu­lan yol­la­rı­mız ile yeni imara açı­lan böl­ge­ler­de yol yok. Bu yol­la­rın yapımve as­falt­la­ma işi ise bütün bu lis­te­nin ba­şın­da ol­ma­lıy­dı. Emin olun Bir Ka­ra­su­lu ola­rak ben de alkıştu­tar­dım. Zaten sizin asıl işi­niz değil mi bu? Yol­la­rın as­falt­lan­ma­sı işi, İçme suyu pro­je­siger­çek­leş­tik­ten sonra ya­pı­la­cak­tı. Bu ikisi de ufuk­ta gö­rün­mü­yor! Yani çukur ve as­falt­sız yol­lar­da
imara devam edi­lecek. O çu­kur­la­ra giren her araç sa­hi­bi ku­lak­la­rı­nı­zı çın­la­tı­yor, bilin is­te­dim.
Ka­ra­su, Sa­kar­ya ta­ra­fı­na ve Kü­çük­bo­ğaz ta­ra­fı­na doğru hızla bü­yü­yor. Bu böl­ge­ler hak­kın­daön­ce­den bir Şe­hir­ci­lik Planı yap­say­dı­nız ya. Yarın bu­ra­lar­da arsa de­ğer­le­ri ar­ta­cak ve çivi çak­ma­ya yerbu­la­ma­ya­cak­sı­nız.
Kent mey­da­nın­da araç park edecek yer yok. Okul­lar, sü­per­mar­ket­ler, Cami, Be­le­di­ye et­ra­fın­da katlı araş­tır­mı­yor­su­nuz. Gidip Cu­ma­ye­ri be­le­di­ye­si­ni bir zi­ya­ret edin de Be­le­di­ye­ci­lik nasıl ya­pı­lır görün.
Oto­park sis­te­mi­ni çöz­müş­ler, Kent Mey­da­nın­da tek araç yok. Bizim ise tra­fik için ay­rı­lan yol­la­rı­mızüc­ret­li oto­park ola­rak kul­la­nı­lır­ken, “Mo­dern Araç Par­kı­nı” Be­le­di­ye iş ma­ki­ne­le­ri için
plan­lı­yor­su­nuz. Hal­kın araç­la­rı ne­re­ye park edecek Baş­kan?
İlk sı­ra­da­ki me­si­re alanı pro­je­ni­zi, 32 Evler gibi yer­le­şim mer­ke­zi ye­ri­ne, Kü­çük­bo­ğaz et­ra­fı ya daSa­kar­ya ke­nar­la­rı­na yap­say­dı­nız ya, iyice Yağ­ma­lan­ma­dan… Su yok, Orman yok, mil­le­te me­si­re alanıdiye yut­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­su­nuz.
Pro­je­le­ri­niz­den biri de bence Ka­ra­su’yu Ka­ra­de­niz’in tatil mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­me­yi ta­ah­hüt etmekolur­du. Ege’de, Ak­de­niz’de gör­dü­ğü­müz su üstü ve su­al­tı spor­la­rı için ya­tı­rım ya­pa­bi­lir­di­niz. Sa­hil­deolim­pik bir havuz ya­pa­ca­ğız, de­sey­di­niz ya. Özsu yı­kı­lır­ken bir proje icat et­miş­ti­niz ve in­ter­net say­fa­nız­da pay­laş­mış­tı­nız. Masal oldu? Mil­let de unut­tu tabii…
Kong­re mer­ke­zi, Genç­lik Mer­ke­zi, Kül­tür Mer­ke­zi gibi yeni icat­lar ya­pı­yor­su­nuz. Te­me­li atıl­mış Kül­tür Mer­ke­zi İnşa­atı­nı ta­mam­la­ma­nız için eli­ni­zi tutan mı var? Neden bu­ra­yı atıl hale ge­tir­di­niz?
Sa­de­ce bu­ra­yı ta­mam­la­say­dı­nız bile Ka­ra­su Halkı size min­net­tar ka­lır­dı.
Şe­hir­le­ra­ra­sı Oto­büs Ter­mi­na­li, ger­çek­te ih­ti­yaç olan bir Proje… Daha şim­di­den de­di­ko­du­la­rı göğe yük­sel­di. Ney­miş, Bü­yük­şe­hir’in yap­ma­sı ge­re­ken Ter­mi­nal İnşa­atı­nı Ka­ra­su Be­le­di­ye­si yap­ma­ya talip olmuş. İha­le­yi Kim Pa­zar­la­ya­cak, kim­ler ala­cak? Hemen ya­nın­da­ki ar­sa­nın da iş­bi­ti­ri­ci gu­ru­ba
ale­la­ce­le sa­tıl­ma­sı mi­de­le­ri bu­lan­dır­ma­ya ye­ti­yor. Ba­ka­lım MHP’li Mec­lis Üye­le­ri­nin iti­ra­zı­na İdariMah­ke­me­si ka­ra­rı ne ola­cak?
Kanal Ka­ra­su, halen ih­ti­yaç du­yul­ma­yan bir proje… Ancak Ka­na­lın Kü­çük­bo­ğaz ta­ra­fı­na Me­si­re alanı ya­pı­la­bi­lir. Ke­nar­la­rı­na bi­sik­let ve tar­tan pist ya­pı­la­bi­lir. Rek­re­as­yon alan­la­rı ya­pı­lır,
gü­zel­leş­ti­ri­lir. Kent Mer­ke­zin­de de ih­ti­yaç var böyle yü­rü­yüş alan­la­rı­na. So­kak­ta araba çarp­ma ris­ki­ne rağ­men yü­rü­yüş yapan ka­dın­la­rı gö­rün­ce ak­lı­nı­za gel­mi­yor mu böyle bir yol ya­pı­mı? Bizim bun­dan an­la­dı­ğı­mız, siz ka­na­lı bü­yüt­me­yi dü­şü­nü­yor­su­nuz. Bu kanal bu güne kadar hiç taş­ma­dı ki!
Bü­yüt­me­ye, bozup mas­raf et­me­ye ne gerek var? Tıpkı Plaj cad­de­si gibi…
Plaj Cad­de­si de­yin­ce, uma­rız tra­fi­ğe ka­pa­lı alanı da boz­ma­yı dü­şün­mü­yor­su­nuz. Çünkü ina­nı­yo­rum ki bun­dan daha gü­ze­li­ni ya­pa­maz­sı­nız. Zaten gerek de yok.
Ka­ra­su Ka­le­si­ni eski ha­li­ne ge­ti­recek şe­kil­de res­to­re ede­bi­li­yor musun? İşte ona Proje derim. Me­si­re alanı ya­pa­ca­ğım der­ken, mev­cut ha­li­nin ya­nı­na bir çocuk bah­çe­si, bir de man­gal­lık alan, su, tu­va­let monte et­ti­ğin­de me­si­re ala-nı olu­yor zaten. Bunun ne­re­si “Dev”?
Semt sa­ha­la­rı­nı, Afet pro­je­sin­den ala­ca­ğı­nız pa­ray­la yap­tı­ra­ca­ğı­nı­zı sağır sul­tan bile duydu. Belki 500.000’e mal ede­ce­ği­niz bir sa­ha­ya 2 mil­yon gibi pa­zar­lık­sız ihale etmek vic­da­nı­nı­zı sız­lat­mı­yor mu?
Ye­ni­ma­hal­le, me­zar­lık ya­nın­da 20 dö­nüm­lük arazi var, spor alanı ola­rak ay­rıl­mış. Bu­ra­ya kömp­le bir spor kül­li­ye­si koy­mak hiç mi ak­lı­nı­za gel­me­di. Bana göre asıl ya­pıl­ma­sı ge­re­ken dev proje bu ol­ma­lıy­dı.
Dev Pro­je­le­ri­niz ötü­yor Baş­kan, “Tın Tın…” Afet Kre­di­si onay­lan­ma­dan ya­pı­mı­na baş­la­nan işler
bile afet kre­di­si kap­sa­mı­na so­ku­lu­yor. Bun­lar­dan biri, tın­tın de­re­si­nin beton kutu içine alın­ma­sı…
Ka­ra­su’nun Pa­ra­sı­nın Bü­yük­şe­hir’in ce­bi­ne ak­ma­sı­nı doğru bu­lu­yor mu­su­nuz? Siz, Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı mı­sı­nız?
Hala hal­kı­mı­zın bir kısmı, Na­maz­gah’dan içme suyu ta­şı­yor ev­le­ri­ne. Bu­ra­sı için de bir Me­si­re alanı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
İşimiz Tür­be­ye kaldı ki, Da­rı­ça­yır’da Dev Proje diye yut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. 
Ba­şı­na di­ki­lip el­le­ri­mi­zi aça­rak şöyle dua ede­ce­ğiz her­hal­de, 
“Al­la­hım, sen bu­ra­da yatan iyi kulun hür­me­ti­neba­şı­mız­da­ki iş bil­mez­ler­den ve on­la­rın müs­rif­lik­le­rin­den bizi koru!”
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1453