SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

BULVARA GEL


   Bir ken­tin mey­dan­la­rı, o ken­tin ki­şi­li­ği­dir. Gelen ki­şi­ler, ön­yar­gı­la­rı­nı o mey­dan­la öz­deş­leş­ti­rir, Kenti o mey­dan­la tanır.
 Ka­ra­su bul­va­rı­nın yeni hali ge­nel­lik­le be­ğe­ni­li­yor. Peki, eski hali çok mu kö­tüy­dü? Bana göre eski ha­liy­le kalsa, kart­pos­tal­lar­da­ki Ka­ra­su ola­rak in­san­la­ra anı­la­rı­nı ya­şat­sa, daha iyi olur­du. Bu­ra­ya har­ca­nan para ile, Be­le­di­ye önün­de­ki mey­dan ve park dü­zen­le­ne­bi­lir, ara yol­la­rın bir kıs­mı­nın as­falt­lan­ma işi ya­pı­la­bi­lir­di. Kent­te yaz­lı­ğı olan ve zi­ya­re­te gelen bir ya­kı­nım, "Bizim yol­lar as­falt­lan­ma­mış yine" dedi! Keşke ce­va­bı­nı Baş­kan ver­sey­di! 
   Ge­le­lim kötü olan kıs­mı­na... Ar­na­vut kal­dı­rı­mı­nın bir çe­şi­di olan taş­lar ara­sın­da çok fazla boş­luk var ve taş­lar küçük. Belki dekor ola­rak böyle ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du ama top­lum­sal bir olay olsa, ya da iki fark­lı gurup ara­sın­da kavga çıksa, ko­lay­ca sö­kü­lüp bir­bir­le­ri­ne ata­bi­lir­ler. Bu se­bep­le ara dol­gu­la­rı ya­pı­lır­ken, bağ­la­yı­cı mal­ze­me­yi çok kul­lan­ma­la­rı ve sı­kış­tı­rıl­ma­la­rı ge­re­kir. 
   Bir diğer eleş­ti­ri ko­nu­su, yar­dım ça­dır­la­rı­nın gö­rün­tü­yü çir­kin­leş­tir­me­si... Bu böyle gi­de­cek­se eğer, be­le­di­ye bul­va­ra es­te­tik bir ya da bir kaç küçük ofis yapıp bu ku­ru­luş­la­ra söz­leş­me kar­şı­lı­ğı ver­me­li. Bunun pe­şin­den ayak­ka­bı bo­ya­cı­la­rı, incik bon­cuk sa­tı­cı­la­rı ya da ben­zer bü­fe­ler tah­sis edil­me­si­ne kadar gider ki, bul­va­rın es­te­ti­ği ve fonk­si­yo­nu kal­maz!
   Bul­var­da hiç yeşil alan kal­ma­dı! Hü­kü­met par­ti­si­nin ye­şi­le düş­kün ol­ma­dı­ğı bi­li­ni­yor. Hani yeşil olan Pal­mi­ye­le­rin sö­kül­me­di­ği için te­şek­kür mü et­me­liy­dik! Keşke bir kısım bölge çi­çek­len­di­ril­sey­di!
   Çar­şı­ya çık­mış yaşlı in­san­la­rın, alış­ve­riş ya­par­ken yo­rul­muş va­tan­daş­la­rın, ani­den ra­hat­sız­la­şa­bi­lecek hem­şe­ri­le­ri­mi­zin otu­rup din­le­ne­bil­me­si için bir kaç bank gu­ru­bu ya­pıl­ma­sı da uygun dü­şer­di. Sa­nı­rım daha ön­ce­ki "Otu­rup gelen ge­çe­ni sey­re­di­yor­lar" sözü cay­dı­rı­cı oldu! Bu in­san­lar, çev­re­de­ki es­na­fın ve­re­ce­ği san­dal­ye­ye, ta­bu­re­ye mi muh­taç edi­lecek?
Ka­ra­su`ya yeni ge­len­ler, kenti bil­me­yen­ler için bir uçta "İşte bu­ra­da­sı­nız" işa­re­ti bu­lu­nan Ka­ra­su ha­ri­ta­sı nasıl olur­du? Üze­rin­de bir saat ku­le­si, ter­mo­met­re, nem ölçer filan dü­şü­nü­le­bi­lir­di. 
SAHİLDE DE DÜ­ZEN­LE­ME GE­REKLİ
   Sa­hil­de bazı araç­lar aşırı sü­rat­li gi­di­yor, drift atı­yor. Ha­ta­lı sol­la­ma ya da ters şe­ri­de girme du­rum­la­rı sıkça olu­yor. Kum­sa­la girip sürat ya­pı­yor, kum­sa­lı bo­zu­yor­lar. Bun­la­rın mo­be­se ka­me­ra ile tes­pit edil­me­si­ne imkan sağ­lan­ma­lı. 32 Ev­le­rin Do­ğu­sun­da hala bir şerit kul­la­nım­da değil, araç­lar diğer şe­ri­di gi­diş-ge­liş kul­la­nı­yor. Bunun dü­zel­til­me­si için daha ne bek­le­ni­yor? 
   Diğer yer­ler­de de çöp kon­tey­ner­le­ri ala­ka­sız yer­ler­de... Ya­ya­la­rın ve özür­lü va­tan­daş­la­rın kar­şı­ya geç­me­si için bı­ra­kı­lan boş­luk­la­ra çöp kon­tey­ner­le­ri kon­muş. Hal­bu­ki kal­dı­rım­lar­da bir kaç bor­dür dü­zen­le­me­si ile cep açı­la­bi­lir, çöp ko­va­la­rı bu­ra­la­ra ko­na­bi­lir­di. Bazı kav­şak­lar­da­ki ağaç­lar da gö­rü­şü en­gel­li­yor ve dönüş yapan araç­la­rın görüş me­sa­fe­le­ri­ni azal­tı­yor! 
   En önem­li­si, hala bazı böl­ge­ler­de as­falt yok ve bu­ra­da otu­ran in­san­lar toz­dan şi­kâ­yet­çi! Bazı böl­ge­ler­de ise özel­lik­le ana ar­ter­ler­de, as­falt­ta ya­pı­lan alt­ya­pı iz­le­ri ka­pa­tıl­ma­mış. As­falt tamir bek­li­yor. Bazı yol­lar­da ise elekt­rik di­rek­le­ri ge­çi­şi en­gel­le­yip kaza ya­pıl­ma­sı­na sebep ola­bi­li­yor! Bir tek­nik he­yet­le gelip ek­sik­ler ve ih­ti­yaç­lar tes­pit edi­lip dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­ma­lı.
SURİYELİLER
   Va­tan­daş­la­rı­mız­la Su­ri­ye­li­le­rin ara­sın­da­ki ger­gin­lik gün geç­tik­çe ar­tı­yor. Daha önce kavga et­tik­le­ri için ka­ra­ko­la alı­nan bir gurup Su­ri­ye­li, Ka­ra­su Halkı ta­ra­fın­dan ka­ra­kol et­ra­fın­da top­la­nı­la­rak ıs­lık­lan­mış, pro­tes­to edil­miş­ti. 
   Bu sefer, Dört­yol mev­ki­in­de omuz attı ge­rek­çe­siy­le bir gen­ci­mi­zi döven Su­ri­ye­li­ler, önce gen­cin ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ikaz edi­le­rek mü­da­ha­le edil­di. Daha sonra top­la­nan so­pa­lı zin­cir­li Su­ri­ye­li bir gurup, Ka­ra­su hal­kı­nın hızla or­ga­ni­ze bir şe­kil­de ka­la­ba­lık­laş­ma­sı so­nu­cu et­ki­siz hale ge­ti­ril­di. Olay­la­ra po­li­sin mü­da­ha­le et­me­di­ği, bir gurup Su­ri­ye­li­nin evine va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan bas­kın­lar dü­zen­le­ne­rek hır­pa­lan­dık­la­rı ve ihtar çe­kil­di­ği ko­nu­şu­lu­yor. Bir­çok insan, Su­ri­ye­li­le­rin yazın deniz ke­na­rı­na ge­le­rek yü­zen-gü­neş­le­nen ka­dın­la­rı­mı­zı taciz ede­ce­ği­ni dü­şü­nüp şim­di­den ön­lem­ler alın­ma­sı­nı dile ge­ti­ri­yor.
   Böl­ge­miz in­sa­nı ge­nel­lik­le Trab­zon, Rize ağır­lık­lı olup çabuk ga­le­ya­na ge­le­bi­len ya­pı­ya sa­hip­tir. Eğer ted­bir alın­maz­sa, kav­ga­lar şid­de­ti­ni ar­tı­rıp si­lah­lı ça­tış­ma­la­ra dö­ne­bi­lir. Bu da ek gelir ola­rak tu­rizm bek­len­ti­sin­de olan in­san­la­rı­mız için is­ten­me­yen so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­lir. 
   Av­ru­pa, mül­te­ci ala­ca­ğı zaman ay­lar­ca tec­rit­te tutup dil ve kül­tür öğ­re­ti­yor. Bunun için çok geç sa­yıl­maz. Bu mül­te­ci gu­ru­ba Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Türk­çe ve Türk kül­tü­rü öğ­re­til­me­li­dir. Esa­sın­da doğru olan, zaten bay­ram­lar­da Su­ri­ye’ye zi­ya­re­te gi­de­bi­len bu in­san­la­rın kendi mem­le­ket­le­ri­ne dö­nü­şü teş­vik etmek ve özen­dir­mek­tir

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 326