BULVARA GEL


   Bir ken­tin mey­dan­la­rı, o ken­tin ki­şi­li­ği­dir. Gelen ki­şi­ler, ön­yar­gı­la­rı­nı o mey­dan­la öz­deş­leş­ti­rir, Kenti o mey­dan­la tanır.
 Ka­ra­su bul­va­rı­nın yeni hali ge­nel­lik­le be­ğe­ni­li­yor. Peki, eski hali çok mu kö­tüy­dü? Bana göre eski ha­liy­le kalsa, kart­pos­tal­lar­da­ki Ka­ra­su ola­rak in­san­la­ra anı­la­rı­nı ya­şat­sa, daha iyi olur­du. Bu­ra­ya har­ca­nan para ile, Be­le­di­ye önün­de­ki mey­dan ve park dü­zen­le­ne­bi­lir, ara yol­la­rın bir kıs­mı­nın as­falt­lan­ma işi ya­pı­la­bi­lir­di. Kent­te yaz­lı­ğı olan ve zi­ya­re­te gelen bir ya­kı­nım, "Bizim yol­lar as­falt­lan­ma­mış yine" dedi! Keşke ce­va­bı­nı Baş­kan ver­sey­di! 
   Ge­le­lim kötü olan kıs­mı­na... Ar­na­vut kal­dı­rı­mı­nın bir çe­şi­di olan taş­lar ara­sın­da çok fazla boş­luk var ve taş­lar küçük. Belki dekor ola­rak böyle ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du ama top­lum­sal bir olay olsa, ya da iki fark­lı gurup ara­sın­da kavga çıksa, ko­lay­ca sö­kü­lüp bir­bir­le­ri­ne ata­bi­lir­ler. Bu se­bep­le ara dol­gu­la­rı ya­pı­lır­ken, bağ­la­yı­cı mal­ze­me­yi çok kul­lan­ma­la­rı ve sı­kış­tı­rıl­ma­la­rı ge­re­kir. 
   Bir diğer eleş­ti­ri ko­nu­su, yar­dım ça­dır­la­rı­nın gö­rün­tü­yü çir­kin­leş­tir­me­si... Bu böyle gi­de­cek­se eğer, be­le­di­ye bul­va­ra es­te­tik bir ya da bir kaç küçük ofis yapıp bu ku­ru­luş­la­ra söz­leş­me kar­şı­lı­ğı ver­me­li. Bunun pe­şin­den ayak­ka­bı bo­ya­cı­la­rı, incik bon­cuk sa­tı­cı­la­rı ya da ben­zer bü­fe­ler tah­sis edil­me­si­ne kadar gider ki, bul­va­rın es­te­ti­ği ve fonk­si­yo­nu kal­maz!
   Bul­var­da hiç yeşil alan kal­ma­dı! Hü­kü­met par­ti­si­nin ye­şi­le düş­kün ol­ma­dı­ğı bi­li­ni­yor. Hani yeşil olan Pal­mi­ye­le­rin sö­kül­me­di­ği için te­şek­kür mü et­me­liy­dik! Keşke bir kısım bölge çi­çek­len­di­ril­sey­di!
   Çar­şı­ya çık­mış yaşlı in­san­la­rın, alış­ve­riş ya­par­ken yo­rul­muş va­tan­daş­la­rın, ani­den ra­hat­sız­la­şa­bi­lecek hem­şe­ri­le­ri­mi­zin otu­rup din­le­ne­bil­me­si için bir kaç bank gu­ru­bu ya­pıl­ma­sı da uygun dü­şer­di. Sa­nı­rım daha ön­ce­ki "Otu­rup gelen ge­çe­ni sey­re­di­yor­lar" sözü cay­dı­rı­cı oldu! Bu in­san­lar, çev­re­de­ki es­na­fın ve­re­ce­ği san­dal­ye­ye, ta­bu­re­ye mi muh­taç edi­lecek?
Ka­ra­su`ya yeni ge­len­ler, kenti bil­me­yen­ler için bir uçta "İşte bu­ra­da­sı­nız" işa­re­ti bu­lu­nan Ka­ra­su ha­ri­ta­sı nasıl olur­du? Üze­rin­de bir saat ku­le­si, ter­mo­met­re, nem ölçer filan dü­şü­nü­le­bi­lir­di. 
SAHİLDE DE DÜ­ZEN­LE­ME GE­REKLİ
   Sa­hil­de bazı araç­lar aşırı sü­rat­li gi­di­yor, drift atı­yor. Ha­ta­lı sol­la­ma ya da ters şe­ri­de girme du­rum­la­rı sıkça olu­yor. Kum­sa­la girip sürat ya­pı­yor, kum­sa­lı bo­zu­yor­lar. Bun­la­rın mo­be­se ka­me­ra ile tes­pit edil­me­si­ne imkan sağ­lan­ma­lı. 32 Ev­le­rin Do­ğu­sun­da hala bir şerit kul­la­nım­da değil, araç­lar diğer şe­ri­di gi­diş-ge­liş kul­la­nı­yor. Bunun dü­zel­til­me­si için daha ne bek­le­ni­yor? 
   Diğer yer­ler­de de çöp kon­tey­ner­le­ri ala­ka­sız yer­ler­de... Ya­ya­la­rın ve özür­lü va­tan­daş­la­rın kar­şı­ya geç­me­si için bı­ra­kı­lan boş­luk­la­ra çöp kon­tey­ner­le­ri kon­muş. Hal­bu­ki kal­dı­rım­lar­da bir kaç bor­dür dü­zen­le­me­si ile cep açı­la­bi­lir, çöp ko­va­la­rı bu­ra­la­ra ko­na­bi­lir­di. Bazı kav­şak­lar­da­ki ağaç­lar da gö­rü­şü en­gel­li­yor ve dönüş yapan araç­la­rın görüş me­sa­fe­le­ri­ni azal­tı­yor! 
   En önem­li­si, hala bazı böl­ge­ler­de as­falt yok ve bu­ra­da otu­ran in­san­lar toz­dan şi­kâ­yet­çi! Bazı böl­ge­ler­de ise özel­lik­le ana ar­ter­ler­de, as­falt­ta ya­pı­lan alt­ya­pı iz­le­ri ka­pa­tıl­ma­mış. As­falt tamir bek­li­yor. Bazı yol­lar­da ise elekt­rik di­rek­le­ri ge­çi­şi en­gel­le­yip kaza ya­pıl­ma­sı­na sebep ola­bi­li­yor! Bir tek­nik he­yet­le gelip ek­sik­ler ve ih­ti­yaç­lar tes­pit edi­lip dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­ma­lı.
SURİYELİLER
   Va­tan­daş­la­rı­mız­la Su­ri­ye­li­le­rin ara­sın­da­ki ger­gin­lik gün geç­tik­çe ar­tı­yor. Daha önce kavga et­tik­le­ri için ka­ra­ko­la alı­nan bir gurup Su­ri­ye­li, Ka­ra­su Halkı ta­ra­fın­dan ka­ra­kol et­ra­fın­da top­la­nı­la­rak ıs­lık­lan­mış, pro­tes­to edil­miş­ti. 
   Bu sefer, Dört­yol mev­ki­in­de omuz attı ge­rek­çe­siy­le bir gen­ci­mi­zi döven Su­ri­ye­li­ler, önce gen­cin ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ikaz edi­le­rek mü­da­ha­le edil­di. Daha sonra top­la­nan so­pa­lı zin­cir­li Su­ri­ye­li bir gurup, Ka­ra­su hal­kı­nın hızla or­ga­ni­ze bir şe­kil­de ka­la­ba­lık­laş­ma­sı so­nu­cu et­ki­siz hale ge­ti­ril­di. Olay­la­ra po­li­sin mü­da­ha­le et­me­di­ği, bir gurup Su­ri­ye­li­nin evine va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan bas­kın­lar dü­zen­le­ne­rek hır­pa­lan­dık­la­rı ve ihtar çe­kil­di­ği ko­nu­şu­lu­yor. Bir­çok insan, Su­ri­ye­li­le­rin yazın deniz ke­na­rı­na ge­le­rek yü­zen-gü­neş­le­nen ka­dın­la­rı­mı­zı taciz ede­ce­ği­ni dü­şü­nüp şim­di­den ön­lem­ler alın­ma­sı­nı dile ge­ti­ri­yor.
   Böl­ge­miz in­sa­nı ge­nel­lik­le Trab­zon, Rize ağır­lık­lı olup çabuk ga­le­ya­na ge­le­bi­len ya­pı­ya sa­hip­tir. Eğer ted­bir alın­maz­sa, kav­ga­lar şid­de­ti­ni ar­tı­rıp si­lah­lı ça­tış­ma­la­ra dö­ne­bi­lir. Bu da ek gelir ola­rak tu­rizm bek­len­ti­sin­de olan in­san­la­rı­mız için is­ten­me­yen so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­lir. 
   Av­ru­pa, mül­te­ci ala­ca­ğı zaman ay­lar­ca tec­rit­te tutup dil ve kül­tür öğ­re­ti­yor. Bunun için çok geç sa­yıl­maz. Bu mül­te­ci gu­ru­ba Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Türk­çe ve Türk kül­tü­rü öğ­re­til­me­li­dir. Esa­sın­da doğru olan, zaten bay­ram­lar­da Su­ri­ye’ye zi­ya­re­te gi­de­bi­len bu in­san­la­rın kendi mem­le­ket­le­ri­ne dö­nü­şü teş­vik etmek ve özen­dir­mek­tir

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 360