SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

BULVARI DÜZENLEYİN


   Daha yeni dü­zen­len­di de­me­yin. Dö­şe­nen taş­lar, belli ki bi­ri­le­ri­ne kıyak yap­mak, bunu ya­par­ken de az biraz zu­la­ya seçim ya­tı­rı­mı ak­tar­mak­tı. En azın­dan halk­ta­ki genel kanı öyle. 
   Es­ki­den bu işler şef­faf olur­du. "Biz, bul­va­rı ye­ni­den dü­zen­le­me­ye karar ver­dik. Bunun için ayır­dı­ğı­mız bütçe şu kadar lira. İhale şu ta­rih­te ya­pı­la­cak.  İha­le­ye gir­mek is­te­yen­ler, Yazı İşleri Mü­dür­lü­ğü’nden 5 bin li­ra­ya şart­na­me­yi temin ede­bi­lir" gibi açık­la­ma olur­du. İha­le­yi alan fir­ma­nın adı ve kaça al­dı­ğı ya­zar­dı. Daha ön­ce­sin­de halk ara­sın­da bir anket ya­pı­lır­dı.
   Şimdi bun­la­rın hiç biri ol­ma­dı. Or­ta­da, iyi veya kötü di­ye­me­ye­ce­ği­miz vasat bir dü­zen­le­me çıktı. Es­ki­si, bir­çok ki­şi­ye göre daha iyiy­di. 
   Ey­val­lah, söküp ye­ni­si­ni de ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mı­za göre (in­şal­lah gerek de kal­maz, sa­vur­gan­lık­lar biter) bari dü­zen­le­me yapın. Neler yapın me­se­la;
   Otu­rak­lar yapın. Gelen ge­çe­ni ra­hat­sız et­me­yecek şe­kil­de, yüz­ler or­ta­ya dönük ola­rak ka­la­cak şe­kil­de ne çok rahat, ne de çok ra­hat­sız edici bir şe­kil­de otu­rak­lar ya­pıl­ma­lı. Yaşlı in­san­la­rın, alış­ve­riş ya­pan­la­rın otu­rup din­le­ne­bi­le­ce­ği, in­san­la­rın bir keyif çayı içe­bi­le­ce­ği, bir­bir­le­riy­le kar­şı­la­şa­nın hı­sım­la­rın otu­rup mu­hab­bet ede­bi­le­ce­ği, öğle ta­ti­li­ne çıkan me­mur­la­rın, ban­ka­la­rın açıl­ma­sı­nı bek­le­yen yurt­taş­la­rın vakit ge­çi­re­bi­le­ce­ği kol­tuk­lar...     Ada­pa­za­rı ga­rı­nın önün­de­ki gibi me­se­la... Bu es­na­fın şem­si­ye­si al­tın­da­ki salaş masa ve kol­tuk­lar hoş dur­mu­yor. Onu da söy­le­ye­lim.
   Bul­va­rın orta ye­ri­ne bir umumi tu­va­let yapın me­se­la... Gelen geçen Ka­ra­su`nun içine etsin diye değil tabii ki! Yaşlı in­san­la­rı Mer­kez Camii ba­yı­rı­nı çık­mak zo­run­da bı­rak­ma­mak için...  Hem öyle bir proje yapın ki, Tür­ki­ye`de haber olsun. Dün­ya­da eşi ben­ze­ri bu­lun­ma­yan bir ilk olsun. 
   Bul­va­rın bir ucuna çadır kur­mak ye­ri­ne, fın­dık gibi yerel ürün­le­ri satan, diğer ucuna da köy­lü­le­rin üret­tik­le­ri­ni satan bir büfe koyun. Verin yar­dım top­la­yan ku­ru­luş­la­ra. "Bu­ra­da sa­tı­lan ürün­le­rin ge­lir­le­ri, kim­se­siz ço­cuk­la­ra, ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re gi­di­yor diye afiş asın. Hem ça­dır­dan kur­tu­la­lım, hem de daha es­te­tik bir ya­pı­ya ka­vu­şa­lım, hem de üre­ti­ci­nin malı de­ğe­rin­de sa­tıl­sın. Tür­ki­ye`nin her ye­rin­de bi­lin­sin ki, Ka­ra­su`nun gö­be­ğin­de ge­rek­ti­ğin­de 5 ton fın­dık bu­lu­na­bi­lir! Hem yar­dım ku­ru­luş­la­rı da hiç bir hiz­met üret­me­den para top­la­mak hu­yun­dan vaz­ge­çer­ler, tıpkı kalem ve kâğıt men­dil satan yaşlı in­san­lar gibi!
   Ha, bir de bul­va­rın ke­na­rın­da­ki 6-7 katlı kaba yapı ha­lin­de atıl va­zi­yet­te bu­lu­nan ya­pı­la­rın dü­zen­le­me­si bir an önce ya­pıl­ma­lı. Sı­va­sız, tuğla du­var­la­rı ile çıp­lak ola­rak duran ya­pı­lar ya güç­len­di­ril­me­li, ya da kat in­di­ri­mi­ne gi­dil­me­li. Mev­cut yük­sek katlı ya­pı­la­rın da üst kat­la­rı­nın ka­mu­laş­tı­rı­lıp yı­kı­mı dü­şü­nü­le­bi­lir ama bu tür har­ca­ma­la­rı ge­rek­siz diye dü­şü­nen bir yö­ne­tim mev­cut. 
   Bu eski ya­pı­lar­dan bi­rin­den bir mer­mer par­ça­sı düş­müş­tü va­tan­da­şın omu­zu­na, yıl­lar önce... Gün geç­tik­çe es­ki­yen par­ça­la­rın düşme ih­ti­ma­li ar­tı­yor. Aşa­ğı­sı da sü­rek­li ka­la­ba­lık. Ba­şı­na parça düşen bir ki­şi­nin aça­ca­ğı taz­mi­nat da­va­sı, bu bi­na­la­rın dü­zen­le­me­sin­den fazla olur, söy­le­ye­yim.
BELEDİYEYE İMAR BA­RI­ŞI
   İmar ba­rı­şın­da sona yak­la­şı­lı­yor. Daha şim­di­den sis­tem yo­ğun­luk­tan ki­lit­len­me­ye baş­la­dı. Benim be­le­di­ye­ye bir tav­si­yem var, ruh­sat­sız ola­rak yap­tı­ğı­nız çatı ka­tı­nı imar af­fı­na sokun. Yapı sı­nı­fı­nı da "ti­ca­ri" yapın. Çünkü bir­çok ki­şi­nin ti­ca­ret alanı, kö­şe­yi dönme aracı, ti­ca­ri gelir ka­pı­sı oldu! 
   Ha, bir de ilk gö­re­ve baş­la­dı­ğı­nız­da satın al­dı­ğı­nız içme suyu te­si­sa­tı vardı ya... 46 mil­yon­luk kredi ile bir­lik­te onu da Allah afet­sin. Çünkü ba­kan­lı­ğın af kap­sa­mı­na gir­mi­yor!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 211