CHP’DE NELER OLUYOR?


   Ön­ce­den ser­best sal­vo­lar ya­pı­yor­duk, ta­raf­sı­zız di­yor­duk. Artık bir CHP de­le­ge­si­yim. Biraz daha di­sip­lin­li ve ciddi yap­mak lazım eleş­ti­ri­le­ri… Ama fazla cid­di­yet de bana pek ya­kış­maz. Olsun, kı­zar­lar­sa ce­ke­ti­mi­zi alır gi­de­riz, ya da kı­za­nı gön­de­ri­riz! CHP`den de­le­ge oldum da…
   Bir ar­ka­da­şı­mız, “Demek ki CHP`li ol­du­ğun için AKP`ye hücum edip du­ru­yor­dun” dedi. Hayır, si­ya­set­te­ki yan­lış­la­rı gör­dü­ğüm için si­ya­se­te atıl­dım.      Ben, AKP`nin doğ­ru­la­rı­nı da sa­vu­na­bi­li­rim, CHP`nin yan­lış­la­rı­nı da eleş­ti­re­bi­li­rim. İste­rim ki, AKP`liler de kendi yan­lış­la­rı­nı görüp eleş­tir­sin­ler, eleş­ti­re­bil­sin­ler.
   Ön­ce­lik­le, CHP`den Mil­let­ve­ki­li adayı olmuş ar­ka­da­şı­mız, Ka­ra­su`da %20, Ko­ca­ali­de %15 oy almış. Bu işin sırf pa­ray­la ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı öğ­ren­miş ol­ma­sı ge­re­kir­ken, Sa­kar­ya`dan tek mil­let­ve­ki­li Engin Özkoç`un ıs­rar­la­rıy­la ilçe baş­ka­nı ol­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bunun için de ge­rek­li de­le­ge ço­ğun­lu­ğu­nu elde etmek için liste ha­zır­la­yıp se­çi­me gi­ri­yor. Se­çim­den önce par­ti­nin ağır top­la­rı, Baş­kan Nur­han Aydın`ı zi­ya­ret edip se­çi­me gir­me­me­si­ni, ken­di­si­nin ha­zır­la­nan ortak lis­te­ye ka­tıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Tabii Baş­kan bunu kabul et­me­yip, “Se­çim­le gel­dim, se­çim­le gi­de­rim” diyor. Ve hafta sonu de­le­ge se­çim­le­rin­de lis­te­ler ya­rı­şı­yor. Avni Şahin`in tek ka­zan­dı­ğı ma­hal­le, Yalı Ma­hal­le­si olup o da oylar eşit çı­kın­ca kura ile ka­za­nıl­mış­tır.
   İşin tra­je­dik yanı, mil­let­ve­ki­li ada­yı­nın kendi ma­hal­le­sin­de açık ara kay­bet­me­si ve de­le­ge ola­ma­ma­sı­dır. Muh­te­me­len bu haf­ta­ki ba­sın­da bu ko­nu­ya ağır­lık ve­ril­miş­tir. Sa­kar­ya med­ya­sı da bu ko­nu­yu dil­len­dir­miş­tir.
   Doğ­ru­su, si­ya­se­te atı­la­cak ki­şi­nin daha ileri gö­rüş­lü ol­ma­sı­nı umar­dım. Erken seçim ol­ma­sı muh­te­mel bir Tür­ki­ye`de ya­pı­la­cak bir se­çim­de tek­rar aday olup mil­let­ve­ki­li se­çil­me ih­ti­ma­li var­ken, ye­ni­den ilçe baş­kan­lı­ğı gibi daha az önem­li bir gö­re­ve talip olmuş, bunu da be­ce­re­me­miş, si­ya­si ka­ri­ye­rin­den çok şey kay­bet­miş­tir.
   Sa­kar­ya`nın tek CHP ve­ki­li Özkoç, uzun ara­dan sonra CHP`nin Sa­kar­ya`dan vekil çı­kar­ma­sı­nın se­be­bi­ni Ka­ra­su Kadın Kol­la­rı­’nın, yani Nur­han Aydın`ın ba­şa­rı­sı­na bağ­lar­ken, şimdi O Nur­han Aydın`ın aya­ğı­nı kay­dır­mak gibi bir dü­şün­ce­si ol­du­ğu­nu his­set­tir­miş­tir. İlçeye giz­li­ce gelip mu­ha­le­fet­le bu­lu­şan ve yine giz­li­ce dönen Özkoç`un amacı başka türlü açık­la­na­maz. Ni­te­kim son de­le­ge se­çim­le­rin­de aşırı çaba­lar bunun gös­ter­ge­si­dir. Mu­ha­le­fet­ten bir ağır top, Nur­han Hanım için “RTE gibi çöktü ilçe baş­kan­lı­ğı­nın ba­şı­na, bir türlü söküp ata­mı­yo­ruz” de­miş­tir. 
   Özkoç`un bir parti içi ko­nuş­ma­sın­da ken­di­si­ne laf atıl­dı­ğın­da, “Bu­ra­da mil­let­ve­ki­li ko­nu­şu­yor, had­di­ni­zi bilin” şek­lin­de cevap ve­ril­miş, bazı üye­ler de “Mil­let biziz, sen bizim ve­ki­li­miz­sin, asıl olan bu­ra­day­ken ve­ki­le pek söz düş­mez” şek­lin­de mı­rıl­dan­ma­lar ol­muş­tur. 
   Nur­han Aydın, Ka­ra­su`da köy­ler dahil bir çok ki­şi­ye adıy­la hitap edecek kadar tanır. Bir­çok kişi de (oy ver­me­se bile) Nur­han Baş­kan`a selam verip adıy­la hitap eder. Avni Şahin ise, ta­nı­dı­ğı ki­şi­le­re bile selam ver­me­yecek kadar meş­gul bir ki­şi­lik arz et­mek­te­dir. De­le­ge se­çim­le­rin­de ko­ri­dor­da kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da, selam verip elimi sık­mak ye­ri­ne, “Adnan Bey, sizi çok koş­tu­ra­cak­lar Adnan Bey” diye ba­ğı­ra­rak uzak­laş­mış­tır. 
   Nur­han Hanım`ın Be­le­di­ye se­çim­le­rin­de­ki en büyük han­di­kap­la­rın­dan biri, Meh­met İspir`in de aynı kul­var­da ol­ma­sı­dır. İspir de hemen her­ke­se is­miy­le hitap edip “Abi” mu­hab­be­ti­ne gi­re­bil­mek­te­dir. Nur­han Baş­kan`ın başka bir de­za­van­ta­jı da, seçim ka­za­na­bi­lecek va­sıf­ta bir aday bu­la­ma­ma­sı­dır. Son se­çim­de bek­len­me­dik bir şe­kil­de aday­la­rı is­ti­fa edin­ce Ahmet Özkan, aday bu­la­ma­dı­lar de­dirt­me­mek için boy­nu­nu uzat­mış, fe­da­kar­lık yap­mış­tır. 
   CHP İlçe Baş­kan­lı­ğı`na aday ol­du­ğu­nu Fa­ce­bo­ok say­fa­sın­da açık­la­yan ga­ze­te­miz yö­net­me­ni Cihan Ersöz, se­çim­ler­de mü­da­hil ol­ma­ma­ya gay­ret gös­ter­miş, bir ke­nar­da otu­rup ga­ze­te­ci­lik gö­re­vi­ni ifa et­me­ye ça­lış­mış­tır. Nur­han Aydın`ın da büyük ola­sı­lık­la ye­ni­den aday ola­ca­ğı­nı tah­min etmek, mü­nec­cim­lik ol­ma­sa gerek! Baş­kan­lı­ğı­na aday ola­ca­ğı­nı daha ön­ce­den açık­la­yan ve de­le­ge se­çim­le­rin­de bunu hay­kı­ran Avni Şahin`in ise bu ağır ye­nil­gi­den sonra ne tavır ala­ca­ğı, baş­kan­lı­ğa ve ve­kil­li­ğe aday olup ol­ma­ya­ca­ğı kes­ti­ri­le­me­mek­te­dir.
   Ol­duk­ça de­mok­ra­tik bir or­tam­da ya­pı­lan ve diğer par­ti­le­re de­mok­ra­si dersi ni­te­li­ğin­de olan bir de­le­ge se­çi­mi ol­muş­tur. Baş­ka­nın, parti içi küs­lük­le­re izin ver­me­ye­ce­ği iz­le­ni­mi­ni edin­dim.   CHP`ye ve il­çe­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­rim.
BÖYLE BELEDİYECİLİK OLMAZ
   İlçe­niz­de yol­lar ya­pı­lı­yor ama mü­da­ha­le et­mi­yor­su­nuz. İlçeye sahip çıkın lüt­fen. 
   Sa­man­yo­lu Cad­de­si`nden de­ni­ze doğru git­ti­ği­niz­de İstan­bul ta­ra­fı­na dö­ne­mi­yor­su­nuz. Yol kesik, tam or­ta­da refüj var. Önce Ko­ca­ali ta­ra­fı­na dönüp kav­şa­ğa gi­re­cek­si­niz. Kav­şak­ta da u dö­nü­şü ya­pıl­maz işa­re­ti ol­du­ğu­na göre, önce de­ni­ze sa­pa­cak­sı­nız. Zaten tı­ka­lı olan yolu bir de siz tı­ka­ya­cak­sı­nız! Aynı şey, Sa­man­yo­lu`nun tam kar­şı­sın­dan ge­len­ler için de ge­çer­li. Ön­ce­den bu yola girip tra­fik­ten kaç­mak is­te­yen­ler, kar­şı­ya ya da Ko­ca­ali ta­ra­fı­na dön­mek is­te­dik­le­rin­de sürp­riz­le kar­şı­la­şı­yor­lar ve ta Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Kav­şa­ğı`na kadar git­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar. Tamam, bu­ra­sı teh­li­ke­liy­di ama çözüm ola­rak ya­pı­lan tam bir çö­züm­süz­lük. Doğ­ru­su, Plaj Cad­de­si ile Sa­man­yo­lu Cad­de­si kav­şak­la­rı bir­leş­ti­ri­lip bir döner kav­şak şek­li­ne dö­nüş­tü­rül­me­liy­di. Bu­ra­da yan yol­lar da var ve ama­cı­na uygun değil. Bir­leş­ti­ri­lip büyük bir kav­şak ha­li­ne ge­ti­ri­le­bi­lir.
Plaja git­mek is­te­yen­ler için ayrı bir tra­je­di, re­füj­de bü­tün­lük var. Yan yol­lar­dan ge­len­ler­le tam bir tuzak!
   Hani der­ler ya, fare ge­çe­me­ye­ce­ği de­lik­ten geç­mek için kuy­ru­ğu­na te­ne­ke bağ­lar­mış, tam o hesap! 
   Toki ev­le­ri önü aynı ben­zer re­za­let! 
Has­ta­ne­ye ana­yol­dan giriş yok, ana­yo­la çıkış yok.
   Ana­yol üze­rin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ve pro­je­de olan üst ge­çit­ler ya­pıl­ma­dı. Belki yeri bile mü­da­ha­le etmek zo­run­da ka­la­ca­ğı­mız şe­kil­de!
   Bu Ka­ra­su`nun yol­la­rı­nı yapan Ka­ra­yol­la­rı bun­la­rı dü­şün­mez! Siz mü­da­ha­le edecek, dü­zel­te­cek­si­niz.
   Sahi, neydi seçim slo­ga­nı­nız, “Sen Ka­ra­su`sun, Büyük Düşün!” Yoksa, “Dü­şün­me Bun­la­rı” mıydı?
   Be­le­di­ye baş­ka­nı olmak, bil­mem hangi aracı al­ma­ya yetki ve­ril­me­sin­den iba­ret ol­ma­ma­lı. 
   Ha, sahi, 40 yıl­lık fes­ti­va­li­mi­ze ne oldu? Yol­la­rı­mız mı mü­sa­it değil yoksa. Siz o fes­ti­va­li yapın, o kav­şak­la­ra gelen araç sa­hip­le­ri sizin ku­lak­la­rı­nı­zı çok çın­la­ta­cak, bi­le­si­niz. Tabii bir de korna ça­la­rak çevre es­na­fı­nın…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1493