SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

CHP’DE NELER OLUYOR?


   Ön­ce­den ser­best sal­vo­lar ya­pı­yor­duk, ta­raf­sı­zız di­yor­duk. Artık bir CHP de­le­ge­si­yim. Biraz daha di­sip­lin­li ve ciddi yap­mak lazım eleş­ti­ri­le­ri… Ama fazla cid­di­yet de bana pek ya­kış­maz. Olsun, kı­zar­lar­sa ce­ke­ti­mi­zi alır gi­de­riz, ya da kı­za­nı gön­de­ri­riz! CHP`den de­le­ge oldum da…
   Bir ar­ka­da­şı­mız, “Demek ki CHP`li ol­du­ğun için AKP`ye hücum edip du­ru­yor­dun” dedi. Hayır, si­ya­set­te­ki yan­lış­la­rı gör­dü­ğüm için si­ya­se­te atıl­dım.      Ben, AKP`nin doğ­ru­la­rı­nı da sa­vu­na­bi­li­rim, CHP`nin yan­lış­la­rı­nı da eleş­ti­re­bi­li­rim. İste­rim ki, AKP`liler de kendi yan­lış­la­rı­nı görüp eleş­tir­sin­ler, eleş­ti­re­bil­sin­ler.
   Ön­ce­lik­le, CHP`den Mil­let­ve­ki­li adayı olmuş ar­ka­da­şı­mız, Ka­ra­su`da %20, Ko­ca­ali­de %15 oy almış. Bu işin sırf pa­ray­la ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı öğ­ren­miş ol­ma­sı ge­re­kir­ken, Sa­kar­ya`dan tek mil­let­ve­ki­li Engin Özkoç`un ıs­rar­la­rıy­la ilçe baş­ka­nı ol­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bunun için de ge­rek­li de­le­ge ço­ğun­lu­ğu­nu elde etmek için liste ha­zır­la­yıp se­çi­me gi­ri­yor. Se­çim­den önce par­ti­nin ağır top­la­rı, Baş­kan Nur­han Aydın`ı zi­ya­ret edip se­çi­me gir­me­me­si­ni, ken­di­si­nin ha­zır­la­nan ortak lis­te­ye ka­tıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Tabii Baş­kan bunu kabul et­me­yip, “Se­çim­le gel­dim, se­çim­le gi­de­rim” diyor. Ve hafta sonu de­le­ge se­çim­le­rin­de lis­te­ler ya­rı­şı­yor. Avni Şahin`in tek ka­zan­dı­ğı ma­hal­le, Yalı Ma­hal­le­si olup o da oylar eşit çı­kın­ca kura ile ka­za­nıl­mış­tır.
   İşin tra­je­dik yanı, mil­let­ve­ki­li ada­yı­nın kendi ma­hal­le­sin­de açık ara kay­bet­me­si ve de­le­ge ola­ma­ma­sı­dır. Muh­te­me­len bu haf­ta­ki ba­sın­da bu ko­nu­ya ağır­lık ve­ril­miş­tir. Sa­kar­ya med­ya­sı da bu ko­nu­yu dil­len­dir­miş­tir.
   Doğ­ru­su, si­ya­se­te atı­la­cak ki­şi­nin daha ileri gö­rüş­lü ol­ma­sı­nı umar­dım. Erken seçim ol­ma­sı muh­te­mel bir Tür­ki­ye`de ya­pı­la­cak bir se­çim­de tek­rar aday olup mil­let­ve­ki­li se­çil­me ih­ti­ma­li var­ken, ye­ni­den ilçe baş­kan­lı­ğı gibi daha az önem­li bir gö­re­ve talip olmuş, bunu da be­ce­re­me­miş, si­ya­si ka­ri­ye­rin­den çok şey kay­bet­miş­tir.
   Sa­kar­ya`nın tek CHP ve­ki­li Özkoç, uzun ara­dan sonra CHP`nin Sa­kar­ya`dan vekil çı­kar­ma­sı­nın se­be­bi­ni Ka­ra­su Kadın Kol­la­rı­’nın, yani Nur­han Aydın`ın ba­şa­rı­sı­na bağ­lar­ken, şimdi O Nur­han Aydın`ın aya­ğı­nı kay­dır­mak gibi bir dü­şün­ce­si ol­du­ğu­nu his­set­tir­miş­tir. İlçeye giz­li­ce gelip mu­ha­le­fet­le bu­lu­şan ve yine giz­li­ce dönen Özkoç`un amacı başka türlü açık­la­na­maz. Ni­te­kim son de­le­ge se­çim­le­rin­de aşırı çaba­lar bunun gös­ter­ge­si­dir. Mu­ha­le­fet­ten bir ağır top, Nur­han Hanım için “RTE gibi çöktü ilçe baş­kan­lı­ğı­nın ba­şı­na, bir türlü söküp ata­mı­yo­ruz” de­miş­tir. 
   Özkoç`un bir parti içi ko­nuş­ma­sın­da ken­di­si­ne laf atıl­dı­ğın­da, “Bu­ra­da mil­let­ve­ki­li ko­nu­şu­yor, had­di­ni­zi bilin” şek­lin­de cevap ve­ril­miş, bazı üye­ler de “Mil­let biziz, sen bizim ve­ki­li­miz­sin, asıl olan bu­ra­day­ken ve­ki­le pek söz düş­mez” şek­lin­de mı­rıl­dan­ma­lar ol­muş­tur. 
   Nur­han Aydın, Ka­ra­su`da köy­ler dahil bir çok ki­şi­ye adıy­la hitap edecek kadar tanır. Bir­çok kişi de (oy ver­me­se bile) Nur­han Baş­kan`a selam verip adıy­la hitap eder. Avni Şahin ise, ta­nı­dı­ğı ki­şi­le­re bile selam ver­me­yecek kadar meş­gul bir ki­şi­lik arz et­mek­te­dir. De­le­ge se­çim­le­rin­de ko­ri­dor­da kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da, selam verip elimi sık­mak ye­ri­ne, “Adnan Bey, sizi çok koş­tu­ra­cak­lar Adnan Bey” diye ba­ğı­ra­rak uzak­laş­mış­tır. 
   Nur­han Hanım`ın Be­le­di­ye se­çim­le­rin­de­ki en büyük han­di­kap­la­rın­dan biri, Meh­met İspir`in de aynı kul­var­da ol­ma­sı­dır. İspir de hemen her­ke­se is­miy­le hitap edip “Abi” mu­hab­be­ti­ne gi­re­bil­mek­te­dir. Nur­han Baş­kan`ın başka bir de­za­van­ta­jı da, seçim ka­za­na­bi­lecek va­sıf­ta bir aday bu­la­ma­ma­sı­dır. Son se­çim­de bek­len­me­dik bir şe­kil­de aday­la­rı is­ti­fa edin­ce Ahmet Özkan, aday bu­la­ma­dı­lar de­dirt­me­mek için boy­nu­nu uzat­mış, fe­da­kar­lık yap­mış­tır. 
   CHP İlçe Baş­kan­lı­ğı`na aday ol­du­ğu­nu Fa­ce­bo­ok say­fa­sın­da açık­la­yan ga­ze­te­miz yö­net­me­ni Cihan Ersöz, se­çim­ler­de mü­da­hil ol­ma­ma­ya gay­ret gös­ter­miş, bir ke­nar­da otu­rup ga­ze­te­ci­lik gö­re­vi­ni ifa et­me­ye ça­lış­mış­tır. Nur­han Aydın`ın da büyük ola­sı­lık­la ye­ni­den aday ola­ca­ğı­nı tah­min etmek, mü­nec­cim­lik ol­ma­sa gerek! Baş­kan­lı­ğı­na aday ola­ca­ğı­nı daha ön­ce­den açık­la­yan ve de­le­ge se­çim­le­rin­de bunu hay­kı­ran Avni Şahin`in ise bu ağır ye­nil­gi­den sonra ne tavır ala­ca­ğı, baş­kan­lı­ğa ve ve­kil­li­ğe aday olup ol­ma­ya­ca­ğı kes­ti­ri­le­me­mek­te­dir.
   Ol­duk­ça de­mok­ra­tik bir or­tam­da ya­pı­lan ve diğer par­ti­le­re de­mok­ra­si dersi ni­te­li­ğin­de olan bir de­le­ge se­çi­mi ol­muş­tur. Baş­ka­nın, parti içi küs­lük­le­re izin ver­me­ye­ce­ği iz­le­ni­mi­ni edin­dim.   CHP`ye ve il­çe­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­rim.
BÖYLE BELEDİYECİLİK OLMAZ
   İlçe­niz­de yol­lar ya­pı­lı­yor ama mü­da­ha­le et­mi­yor­su­nuz. İlçeye sahip çıkın lüt­fen. 
   Sa­man­yo­lu Cad­de­si`nden de­ni­ze doğru git­ti­ği­niz­de İstan­bul ta­ra­fı­na dö­ne­mi­yor­su­nuz. Yol kesik, tam or­ta­da refüj var. Önce Ko­ca­ali ta­ra­fı­na dönüp kav­şa­ğa gi­re­cek­si­niz. Kav­şak­ta da u dö­nü­şü ya­pıl­maz işa­re­ti ol­du­ğu­na göre, önce de­ni­ze sa­pa­cak­sı­nız. Zaten tı­ka­lı olan yolu bir de siz tı­ka­ya­cak­sı­nız! Aynı şey, Sa­man­yo­lu`nun tam kar­şı­sın­dan ge­len­ler için de ge­çer­li. Ön­ce­den bu yola girip tra­fik­ten kaç­mak is­te­yen­ler, kar­şı­ya ya da Ko­ca­ali ta­ra­fı­na dön­mek is­te­dik­le­rin­de sürp­riz­le kar­şı­la­şı­yor­lar ve ta Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Kav­şa­ğı`na kadar git­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar. Tamam, bu­ra­sı teh­li­ke­liy­di ama çözüm ola­rak ya­pı­lan tam bir çö­züm­süz­lük. Doğ­ru­su, Plaj Cad­de­si ile Sa­man­yo­lu Cad­de­si kav­şak­la­rı bir­leş­ti­ri­lip bir döner kav­şak şek­li­ne dö­nüş­tü­rül­me­liy­di. Bu­ra­da yan yol­lar da var ve ama­cı­na uygun değil. Bir­leş­ti­ri­lip büyük bir kav­şak ha­li­ne ge­ti­ri­le­bi­lir.
Plaja git­mek is­te­yen­ler için ayrı bir tra­je­di, re­füj­de bü­tün­lük var. Yan yol­lar­dan ge­len­ler­le tam bir tuzak!
   Hani der­ler ya, fare ge­çe­me­ye­ce­ği de­lik­ten geç­mek için kuy­ru­ğu­na te­ne­ke bağ­lar­mış, tam o hesap! 
   Toki ev­le­ri önü aynı ben­zer re­za­let! 
Has­ta­ne­ye ana­yol­dan giriş yok, ana­yo­la çıkış yok.
   Ana­yol üze­rin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ve pro­je­de olan üst ge­çit­ler ya­pıl­ma­dı. Belki yeri bile mü­da­ha­le etmek zo­run­da ka­la­ca­ğı­mız şe­kil­de!
   Bu Ka­ra­su`nun yol­la­rı­nı yapan Ka­ra­yol­la­rı bun­la­rı dü­şün­mez! Siz mü­da­ha­le edecek, dü­zel­te­cek­si­niz.
   Sahi, neydi seçim slo­ga­nı­nız, “Sen Ka­ra­su`sun, Büyük Düşün!” Yoksa, “Dü­şün­me Bun­la­rı” mıydı?
   Be­le­di­ye baş­ka­nı olmak, bil­mem hangi aracı al­ma­ya yetki ve­ril­me­sin­den iba­ret ol­ma­ma­lı. 
   Ha, sahi, 40 yıl­lık fes­ti­va­li­mi­ze ne oldu? Yol­la­rı­mız mı mü­sa­it değil yoksa. Siz o fes­ti­va­li yapın, o kav­şak­la­ra gelen araç sa­hip­le­ri sizin ku­lak­la­rı­nı­zı çok çın­la­ta­cak, bi­le­si­niz. Tabii bir de korna ça­la­rak çevre es­na­fı­nın…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1442