SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

ÇOCUK PARKINA BAZ İSTASYONU


   Baş­lı­ğı oku­yun­ca al­tı­na bir şey yaz­ma­sak da olur. İki ke­li­mey­le için­de bu­lun­du­ğu­muz durum özet­le­ni­yor.
   Ka­ra­su, Kü­çük­bo­ğaz ta­ra­fın­da, ço-cuk par­kın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar böl-ge hal­kı­nın dik­ka­ti­ni çeker. Ne ya­pı­yor­su­nuz so­ru­su­na uzun süre cevap ala­maz­lar. Hatta ça­lı­şan­lar­dan biri, “do­ğal­gaz ça­lış­ma­sı” diye şa­şırt­ma­ca cevap verir. 
   TIR’la gelen yan­sı­tı­cı di­re­ği, bölge hal­kı­nı ha­re­ke­te ge­çi­rir. Or­ga­ni­ze olur­lar. Yasal yol­dan mü­ra­ca­at­la­rı­nı yap­tık­la­rı gibi, di­re­ği dik­tir­me­mek için de park­ta top­la­nır­lar. Bu­ra­ya ka-dar de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­nan halk, önce po­li­si, sonra jan­dar­ma­yı kar­şı­la­rın­da gö­rün­ce di­ren­ci kı­rı­lır. Ada­pa­za­rı’ndan çevik kuv­vet ça­ğı­rıl­ma sözü ge­çin­ce de yel­ken­le­ri in­di­rir­ler. 
   Çünkü bu­ra­sı hal­kın değil, yö­ne­ti­ci­le­rin karar ver­di­ği bir ül­ke­dir.
Çünkü pro­tes­to­ya devam et­se­ler, hır­pa­la­na­cak­lar, biber gazı yi­ye­cek­ler­dir. 
   “Evi­mi­zin di­bin­de baz is­tas­yo­nu is­te­mi­yo­ruz”un ya­nın­da “Çocuk bah­çe­si­ne de baz is­tas­yo­nu is­te­mi­yo­ruz” ge­rek­çe­si ol­du­ğu halde… 
   Baş­kan ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni, 3 yıl­lı­ğı­na 32.000 li­ra­ya ki­ra­la­mış­lar­dır par­kın o bö­lü­mü­nü. Hal­kın sağ­lı­ğı, ço­cuk­la­rın rad­yas­yon ye­me­si pek il­gi­len­dir­me­mek­te­dir. Olay ye­ri­ne gelen Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik, et­ki­li ko­nuş­ma­sı ya­nın­da şu ta­lih­siz cüm­le­yi de kul­lan­mış­tır ma­ale­sef; “Siz, va­tan­daş­lık gö­re­vi­ni­zi ya­pı­yor mu­su­nuz? Hal­kın be­le­di­ye­ye iki buçuk mil­yon emlak ver­gi­si borcu var!” Yani pa­ra­yı veren dü­dü­ğü çalar!
***
   Çocuk par­kı­na baz is­tas­yo­nu ya­pıl­ma­sı en­gel­len­me­ye ça­lı­şı­lır­ken, baş-ka bir ay­rın­tı dik­ka­ti­mi çekti, “Çocuk par­kın­da trafo” var. Hani, o trafo ya­pı­lır­ken neden karşı çık­ma­dı­nız, diye so­ra­sım geldi. 
   İnter­net­te araş­tır­ma yap­tı­ğım­da, Ça­nak­ka­le’de, Bod­rum’da, Buca’da, Bah­çe­li­ev­ler’de ve yur­dun bir­çok böl­ge­sin­de çocuk par­kı­na trafo ya­pıl­ma­sı­na karşı halk di­ren­miş. 
   Çocuk par­kın­da ço­cuk­la­ra zarar ve­recek hiç­bir şey bu­lun­ma­ma­lı. Siz hiç trafo pat­la­ma­sı duy­du­nuz mu? Bunu halk değil yö­ne­ti­ci­ler dü­şün­me­li di­ye­ce­ğim de, yö­ne­ti­ci­ler şimdi 45 mil­yo­nun tak­si­ma­tıy­la uğ­ra­şı­yor­lar!
   Canlı bom­ba­lar ara­mız­da do­la­şı­yor­muş. O da bir şey mi, bizim ço­cuk­la­rı­mız bom­ba­la­rın ara­sın­da do­la­şı­yor!
KOMİSYON­DAN GELDİĞİ ŞEKİLDE 
Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­dı­ğın­da oy­la­ma ya­pı­lır; İmar ko­mis­yo­nun­dan gelen dos­ya­yı ko­mis­yon­dan gel­di­ği şe­kil­de kabul edi­yor mu­su­nuz? 
   Öyle bir dosya vardı değil mi? Ko­mis­yo­na git­tiy­se kesin var­dır. Ben ko­mis­yo­na gü­ve­ni­yo­rum, yan­lış yap­maz, öy­ley­se evet di­ye­yim, di­ye­rek konu hak­kın­da bil­gi­si ol­ma­yan in­san­la­rın oyuna mü­ra­ca­at edi­lir ve oy­la­nır. Oy oyyyy…. 
   Fazla olan el sa­yı­sı, hak­kı­mız­da ha­yır­lı ol­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz ka­rar­la­rı alır. Bu karar her se­fe­rin­de ha­yır­lı ol­ma­sa da…!
   Küçük Sa­na­yi Si­te­si’ni bi­li­yor­su­nuz. Bu böl­ge­de li­ma­na kadar cami yok. Kar­şı­sın­da­ki Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde cami yok. Sa­na­yi es­na­fı karar almış, ken­di­le­ri­ne ait 1200 m2 ar­sa­yı cami için hibe et­miş­ler. 
   Bunun için de bi­ti­şi­ğin­de­ki Be­le­di­ye­ye ait ar­sa­yı is­te­miş­ler. Be­le­di­ye, yol ke­na­rın­da ol­ma­yan cami ya­pıl­ma­sı için is­te­nen bu atıl ar­sa­dan 200.000 lira para is­te­miş. (Yol ke­na­rın­da ve ter­mi­nal ya­nın­da­ki ar­sa­dan da 180.000 Lira…)
   Bunun üze­ri­ne yö­ne­tim, bu pa­ra­yı be­le­di­ye­ye ve­re­ce­ği­mi­ze, 200.000’ TL’ye ca­mi­nin te­me­li­ni ata­rız, di­ye­rek daha do­ğu­da kalan ar­sa­la­rı­na cami yapma ka­ra­rı almış. “1000 m2 cami olmaz, bunu 2.000 m2 ya­pa­lım” diyen AKP’li din­dar be­le­di­ye­miz, ko­nu­yu mec­li­se ta­şı­mış ve ko­mis­yo­na sok­muş. Ko­mis­yon­da, “An­ka­ra’ya gön­der­di­ği­miz imar ile il­gi­li ya­zı­nın ce­va­bı­nı bek­le­dik­ten sonra karar ve­re­lim” diye er­te­len­miş. 
   Bil­di­ği­niz gibi An­ka­ra’ya ya­zı­lan ya­zı­da, Ka­ra­su sa­hi­li ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan in­şa­at­lar­da Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın izni is­ten­me­si­ne iti­raz edi­li­yor, do­lu­luk oranı 80’leri geç­ti­ği için eski sis­tem devam edil­me­si ön­gö­rü­lü­yor­du. 
   3,5 yıl­dır da cevap alı­na­ma­mış ya­zı­nın ce­va­bı ge­lecek de, olum­lu çı­ka­cak da, vs vs…. Yani siz ca­mi­yi unu­tun, de­ni­li­yor. 
   Şimdi bu dosya, önü­müz­de­ki ilk mec­lis top­lan­tı­sın­da ye­ni­den oy­la­na­cak, AKP’li din­dar mec­lis üye­le­ri­nin oy­la­rıy­la cami ya­pıl­ma­sı en­gel­le­ne-cek. Bu nasıl ola­cak; “Ko­mis­yon­dan gel­di­ği şe­kil­de kabul edi­le­rek…” 
   As­lın­da ben bunun mec­lis top­lan­tı­sın­dan sonra yaz­ma­yı dü­şü­nü­yor­dum ama belki bu ya­zı­mı oku­yan ik­ti­dar üye­le­ri, oy­la­ma­da cami ya­pıl­ma­sı yö­nün­de oy kul­la­nır­lar. Bunu, top­lan­tı­dan sonra yaz­ma­mın sa­de­ce eleş­ti­ri­sel man­tı­ğı olur. Amaç, üzüm yemek, bağ­cı­yı döv­mek değil… 
SAYIN İSPİR
   Size bazı so­ru­la­rım ola­cak ama bu hafta yerim azal­dı. Ay­rı­ca bek­le­di­ğim bazı bel­ge­ler var. Ama siz şim­di­den der­si­ni­ze ça­lı­şın;
1-Cen­giz Kuç­han ile Kuzey İnşaat’ın sa­hi­bi Fethi’yi ne za­man­dır ta­nı­yor­su­nuz? 
2-Um­re’ye git­ti­ği­niz bu ki­şi­ler­le yine Umre’de ya­nı­nız­da olan Ra­ma­da Otel sa­hi­bi ile ara­nız­da ne gibi bağ­lan­tı­lar var?
3-45 Mil­yon­luk iha­le­de bazı ki­şi­le­re ko­mis­yon ve­ril­di­ği id­di­ala­rı var. Doğru mu?
4- Ka­ra­su’da başka bir arsa ve ihale işin­de Kuç­han adı ya da Fethi adı ge­çecek mi? 
5-Plaj Cad­de­si’ni yı­kar­ken gös­ter­di­ği­niz ace­le­yi neden ya­par­ken gös­ter­mi­yor­su­nuz?
6-Adem Fi­liz­fi­dan’ın sos­yal medya üze­rin­den yap­tı­ğı ih­bar­lar doğru mu?
   Neyse, Umre’ye git­ti­niz, bütün gü­nah­la­rı­nız si­lin­di! Allah Kabul etsin mi? 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1107