ÇOCUK PARKINA BAZ İSTASYONU


   Baş­lı­ğı oku­yun­ca al­tı­na bir şey yaz­ma­sak da olur. İki ke­li­mey­le için­de bu­lun­du­ğu­muz durum özet­le­ni­yor.
   Ka­ra­su, Kü­çük­bo­ğaz ta­ra­fın­da, ço-cuk par­kın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar böl-ge hal­kı­nın dik­ka­ti­ni çeker. Ne ya­pı­yor­su­nuz so­ru­su­na uzun süre cevap ala­maz­lar. Hatta ça­lı­şan­lar­dan biri, “do­ğal­gaz ça­lış­ma­sı” diye şa­şırt­ma­ca cevap verir. 
   TIR’la gelen yan­sı­tı­cı di­re­ği, bölge hal­kı­nı ha­re­ke­te ge­çi­rir. Or­ga­ni­ze olur­lar. Yasal yol­dan mü­ra­ca­at­la­rı­nı yap­tık­la­rı gibi, di­re­ği dik­tir­me­mek için de park­ta top­la­nır­lar. Bu­ra­ya ka-dar de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­nan halk, önce po­li­si, sonra jan­dar­ma­yı kar­şı­la­rın­da gö­rün­ce di­ren­ci kı­rı­lır. Ada­pa­za­rı’ndan çevik kuv­vet ça­ğı­rıl­ma sözü ge­çin­ce de yel­ken­le­ri in­di­rir­ler. 
   Çünkü bu­ra­sı hal­kın değil, yö­ne­ti­ci­le­rin karar ver­di­ği bir ül­ke­dir.
Çünkü pro­tes­to­ya devam et­se­ler, hır­pa­la­na­cak­lar, biber gazı yi­ye­cek­ler­dir. 
   “Evi­mi­zin di­bin­de baz is­tas­yo­nu is­te­mi­yo­ruz”un ya­nın­da “Çocuk bah­çe­si­ne de baz is­tas­yo­nu is­te­mi­yo­ruz” ge­rek­çe­si ol­du­ğu halde… 
   Baş­kan ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni, 3 yıl­lı­ğı­na 32.000 li­ra­ya ki­ra­la­mış­lar­dır par­kın o bö­lü­mü­nü. Hal­kın sağ­lı­ğı, ço­cuk­la­rın rad­yas­yon ye­me­si pek il­gi­len­dir­me­mek­te­dir. Olay ye­ri­ne gelen Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik, et­ki­li ko­nuş­ma­sı ya­nın­da şu ta­lih­siz cüm­le­yi de kul­lan­mış­tır ma­ale­sef; “Siz, va­tan­daş­lık gö­re­vi­ni­zi ya­pı­yor mu­su­nuz? Hal­kın be­le­di­ye­ye iki buçuk mil­yon emlak ver­gi­si borcu var!” Yani pa­ra­yı veren dü­dü­ğü çalar!
***
   Çocuk par­kı­na baz is­tas­yo­nu ya­pıl­ma­sı en­gel­len­me­ye ça­lı­şı­lır­ken, baş-ka bir ay­rın­tı dik­ka­ti­mi çekti, “Çocuk par­kın­da trafo” var. Hani, o trafo ya­pı­lır­ken neden karşı çık­ma­dı­nız, diye so­ra­sım geldi. 
   İnter­net­te araş­tır­ma yap­tı­ğım­da, Ça­nak­ka­le’de, Bod­rum’da, Buca’da, Bah­çe­li­ev­ler’de ve yur­dun bir­çok böl­ge­sin­de çocuk par­kı­na trafo ya­pıl­ma­sı­na karşı halk di­ren­miş. 
   Çocuk par­kın­da ço­cuk­la­ra zarar ve­recek hiç­bir şey bu­lun­ma­ma­lı. Siz hiç trafo pat­la­ma­sı duy­du­nuz mu? Bunu halk değil yö­ne­ti­ci­ler dü­şün­me­li di­ye­ce­ğim de, yö­ne­ti­ci­ler şimdi 45 mil­yo­nun tak­si­ma­tıy­la uğ­ra­şı­yor­lar!
   Canlı bom­ba­lar ara­mız­da do­la­şı­yor­muş. O da bir şey mi, bizim ço­cuk­la­rı­mız bom­ba­la­rın ara­sın­da do­la­şı­yor!
KOMİSYON­DAN GELDİĞİ ŞEKİLDE 
Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­dı­ğın­da oy­la­ma ya­pı­lır; İmar ko­mis­yo­nun­dan gelen dos­ya­yı ko­mis­yon­dan gel­di­ği şe­kil­de kabul edi­yor mu­su­nuz? 
   Öyle bir dosya vardı değil mi? Ko­mis­yo­na git­tiy­se kesin var­dır. Ben ko­mis­yo­na gü­ve­ni­yo­rum, yan­lış yap­maz, öy­ley­se evet di­ye­yim, di­ye­rek konu hak­kın­da bil­gi­si ol­ma­yan in­san­la­rın oyuna mü­ra­ca­at edi­lir ve oy­la­nır. Oy oyyyy…. 
   Fazla olan el sa­yı­sı, hak­kı­mız­da ha­yır­lı ol­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz ka­rar­la­rı alır. Bu karar her se­fe­rin­de ha­yır­lı ol­ma­sa da…!
   Küçük Sa­na­yi Si­te­si’ni bi­li­yor­su­nuz. Bu böl­ge­de li­ma­na kadar cami yok. Kar­şı­sın­da­ki Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde cami yok. Sa­na­yi es­na­fı karar almış, ken­di­le­ri­ne ait 1200 m2 ar­sa­yı cami için hibe et­miş­ler. 
   Bunun için de bi­ti­şi­ğin­de­ki Be­le­di­ye­ye ait ar­sa­yı is­te­miş­ler. Be­le­di­ye, yol ke­na­rın­da ol­ma­yan cami ya­pıl­ma­sı için is­te­nen bu atıl ar­sa­dan 200.000 lira para is­te­miş. (Yol ke­na­rın­da ve ter­mi­nal ya­nın­da­ki ar­sa­dan da 180.000 Lira…)
   Bunun üze­ri­ne yö­ne­tim, bu pa­ra­yı be­le­di­ye­ye ve­re­ce­ği­mi­ze, 200.000’ TL’ye ca­mi­nin te­me­li­ni ata­rız, di­ye­rek daha do­ğu­da kalan ar­sa­la­rı­na cami yapma ka­ra­rı almış. “1000 m2 cami olmaz, bunu 2.000 m2 ya­pa­lım” diyen AKP’li din­dar be­le­di­ye­miz, ko­nu­yu mec­li­se ta­şı­mış ve ko­mis­yo­na sok­muş. Ko­mis­yon­da, “An­ka­ra’ya gön­der­di­ği­miz imar ile il­gi­li ya­zı­nın ce­va­bı­nı bek­le­dik­ten sonra karar ve­re­lim” diye er­te­len­miş. 
   Bil­di­ği­niz gibi An­ka­ra’ya ya­zı­lan ya­zı­da, Ka­ra­su sa­hi­li ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan in­şa­at­lar­da Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın izni is­ten­me­si­ne iti­raz edi­li­yor, do­lu­luk oranı 80’leri geç­ti­ği için eski sis­tem devam edil­me­si ön­gö­rü­lü­yor­du. 
   3,5 yıl­dır da cevap alı­na­ma­mış ya­zı­nın ce­va­bı ge­lecek de, olum­lu çı­ka­cak da, vs vs…. Yani siz ca­mi­yi unu­tun, de­ni­li­yor. 
   Şimdi bu dosya, önü­müz­de­ki ilk mec­lis top­lan­tı­sın­da ye­ni­den oy­la­na­cak, AKP’li din­dar mec­lis üye­le­ri­nin oy­la­rıy­la cami ya­pıl­ma­sı en­gel­le­ne-cek. Bu nasıl ola­cak; “Ko­mis­yon­dan gel­di­ği şe­kil­de kabul edi­le­rek…” 
   As­lın­da ben bunun mec­lis top­lan­tı­sın­dan sonra yaz­ma­yı dü­şü­nü­yor­dum ama belki bu ya­zı­mı oku­yan ik­ti­dar üye­le­ri, oy­la­ma­da cami ya­pıl­ma­sı yö­nün­de oy kul­la­nır­lar. Bunu, top­lan­tı­dan sonra yaz­ma­mın sa­de­ce eleş­ti­ri­sel man­tı­ğı olur. Amaç, üzüm yemek, bağ­cı­yı döv­mek değil… 
SAYIN İSPİR
   Size bazı so­ru­la­rım ola­cak ama bu hafta yerim azal­dı. Ay­rı­ca bek­le­di­ğim bazı bel­ge­ler var. Ama siz şim­di­den der­si­ni­ze ça­lı­şın;
1-Cen­giz Kuç­han ile Kuzey İnşaat’ın sa­hi­bi Fethi’yi ne za­man­dır ta­nı­yor­su­nuz? 
2-Um­re’ye git­ti­ği­niz bu ki­şi­ler­le yine Umre’de ya­nı­nız­da olan Ra­ma­da Otel sa­hi­bi ile ara­nız­da ne gibi bağ­lan­tı­lar var?
3-45 Mil­yon­luk iha­le­de bazı ki­şi­le­re ko­mis­yon ve­ril­di­ği id­di­ala­rı var. Doğru mu?
4- Ka­ra­su’da başka bir arsa ve ihale işin­de Kuç­han adı ya da Fethi adı ge­çecek mi? 
5-Plaj Cad­de­si’ni yı­kar­ken gös­ter­di­ği­niz ace­le­yi neden ya­par­ken gös­ter­mi­yor­su­nuz?
6-Adem Fi­liz­fi­dan’ın sos­yal medya üze­rin­den yap­tı­ğı ih­bar­lar doğru mu?
   Neyse, Umre’ye git­ti­niz, bütün gü­nah­la­rı­nız si­lin­di! Allah Kabul etsin mi? 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1172