SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • DA­VU­LU­MUN İPİ KAY­TAN

DA­VU­LU­MUN İPİ KAY­TAN


Ada­mın biri oruç tut­mu­yor ama her gece de sa­hu­ra kal­kı­yor­muş. Sor­muş­lar, neden böyle ya­pı­yor­sun diye… Yahu, Farzı terk edi­yo­rum, sün­ne­ti de mi terk ede­yim.
Yine geldi Ra­ma­zan, Hoş geldi sefa geldi.
Her Ra­ma­zan’da ya­zı­yo­ruz da, tek­rar yazıp şan­sı­mı­zı de­ne­ye­lim. 
Hani ser­best ça­lı­şan bir­çok kişi Ra­ma­zan­da sa­hu­ra kadar otu­ru­yor, sonra yemek yiyip ya­tı­yor ya… Ba­zı­la­rı da er­ken­den ya­tı­yor. Zaten kısa olan yaz ge­ce­le­rin­de uy­ku­su­nu ala­bil­mek için erken yatıp sa­ati­ni ku­ru­yor sa­hu­ra. Bazen de ak­şam­dan ni­yet­le­ni­yor oruca. Hani oru­cu­nu tut­ma­yan­lar, tu­ta­ma­yan hasta yaşlı ve ma­ze­re­ti olan­la­rı say­mı­yo­rum, gece kalk­mak is­te­mi­yor çoğu insan. Kalk­mak is­te­se de da­vul­cu­ya gü­ven­mi­yor. Ne­ti­ce­de ka­pı­dan davul ça­la­rak ge­çi­yor, da­vul­cu. Ya uya­na­maz­sa…Uzun yaz gün­le­ri sa­hu­ra kalk­ma­dan oruç da tu­tul­maz!
Kendi adıma ko­nu­şu­yo­rum ama ben gece uy­ku­mun da­vul­cu ta­ra­fın­dan bö­lün­me­si­ni is­te­mi­yo­rum. Zaten ma­hal­le­nin bir ta­ra­fın­dan diğer ta­ra­fı­na geç­me­si en az 45 da­ki­ka… O süre zar­fın­da kimi erken kimi geç kalk­mış ola­cak. Be­be­ler uya­na­cak, has­ta­la­rın uy­ku­su bö­lü­necek. Tek­no­lo­ji de ge­liş­miş. Çal­ma­yın, çal­dır­ma­yın şu da­vu­lu yahu…
Davul, bir yerde Ra­ma­zan ayı­nın alı­şıl­mı­şı… Ama ol­maz­sa ol­ma­zı değil ki!
Başka ma­hal­le­ler­de davul ça­lın­ma­sı­na ses çı­kar­ma­yan kay­ma­kam­lık, do­lay­lı ola­rak izin de ver­miş sa­yı­lı­yor. Ama aynı kay­ma­kam­lı­ğın kay­ma­kam­lık loj­ma­nı önün­de davul ça­lın­ma­sı­na izin ve­ril­me­di­ği­ni de çok gör­düm. 
Ha, madem uy­ku­mu­zu bö­le­cek­si­niz, madem ge­ce­nin bir ya­rı­sın­da pen­ce­re­mi­zin di­bin­de araç­la­rı­mı­zın alar­mı­nı çal­dı­ra­na kadar gü­rül­tü ede­cek­si­niz, bir dü­ze­ne koyun. Da­vu­lu ri­tim­li çal­dı­rın, müzik ola­rak çal­dı­rın. Da­vu­lun bir akor­du olsun. Da­vul­cu­lar ser­ti­fi­ka­lı olsun. Aynı ma­hal­le­de 2 ayrı da­vul­cu kafa şi­şir­me­sin.
Va­tan­da­şın ka­pı­sın­da 1 da­ki­ka ça­lı­yor­sa, bize bunu reva gö­ren­le­rin ka­pı­sın­da 2 da­ki­ka çal­sın. Ha, sahi, bir yer­den duy­dum sanki Kay­ma­kam Şafak Bey ve Baş­kan Meh­met Bey, Davul sesi ile uyan­ma­yı çok sever, eski ra­ma­zan­la­rı yad eder­ler­miş! Hatta pen­ce­re­nin önün­de uyan­dı­ra­na kadar ça­lın­ca, pen­ce­re­yi açar, bah­şiş bile ve­rir­ler­miş! 
Da­vul­cu­la­ra du­yu­ru­lur…
KART­POS­TAL KA­RA­SU
Ka­ra­su kart­pos­tal­la­rı­na ba­kın­ca, daha çok sahil ve Bul­var­da­ki pal­mi­ye­ler­den oluş­tu­ğu­nu gö­rü­rüz. Biraz eski olan­lar­da Özsu da var­dır.
Şimdi o güzel Kart­pos­tal­lık man­za­ra, Plaj Cad­de­si­nin tra­fi­ğe ka­pa­lı olan alanı, büyük teh­li­ke al­tın­da. O güzel ağaç­lar, park­lar, kal­dı­rım­la­rın sö­kül­me­si plan­la­nı­yor.
Baş­kan İspir, Es­na­fı, Daha güzel ola­cak, diye razı et­me­ye uğ­ra­şı­yor­muş. Esnaf, yazın zaten de­ni­ze kaçan Ka­ra­su Halkı ya­nın­da ümit bağ­la­dı­ğı Tu­rist hal­kın da aya­ğı­nın Bul­var­dan ke­sil­me­sin­den kor­ku­yor.
Bazı esnaf, Beni il­gi­len­dir­mez, der­ken, ba­zı­la­rı da kep­çe­nin önüne ya­ta­ca­ğı­nı ve mü­da­ha­le ede­ce­ği­ni, kaz­dır­ma­ya­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Bir­çok yolun as­falt bek­le­di­ği, ba­zı­la­rı­nın da tamir bek­le­di­ği yerde, en güzel yerin sö­kü­lüp ye­ni­den ya­pıl­ma­sı­nı fu­zu­li mas­raf ola­rak gö­rü­yor­lar. 
Ben de fu­zu­li mas­raf ola­rak gör­mek­te­yim. Hal­kın ya­rı­sı geçim zor­lu­ğu çe­ker­ken, Sırf Ben yap­tım, di­ye­bil­mek için ge­rek­siz mas­raf… Bu­ra­la­ra har­ca­nan pa­ra­lar­la neler ya­pı­lır gibi bir la­fe­be­li­ği­ne gir­me­ye­ce­ğim ancak, madem o kadar güzel ola­ca­ğı­nı söy­lü­yor­su­nuz, Yık­tı­ğı­nız, sök­tü­ğü­nüz yer­le­ri yapın da ondan sonra es­na­fı razı edin. Ba­ka­lım, gö­re­lim ne kadar güzel ola­ca­ğı­nı…
Bul­var­da in­san­la­rın otur­ma­sı eleş­ti­ri ko­nu­su ya­pı­lı­yor. Gelen geçen ka­dın­lar ba­kış­lar­la taciz edi­li­yor­muş. Bu gö­rü­şe ka­tıl­mı­yo­rum. Ko­ca­ali, Cami önün­de­ki mey­dan­da oldu ben­zer ya­pı­lan­ma, ka­dın­lar ayak­la­rı­nı kesti o mey­dan­dan ama Ka­ra­su’nun farkı, kimse tın­la­mı­yor. Yine de Bul­var­da otu­rul­ma­sı is­ten­mi­yor­sa-ki yine Bul­var es­na­fı­na so­ru­la­rak, çoğu hayır di­ye­cek­tir- O zaman bank­la­rı kal­dı­rır, yer­le­ri­ne de­va­sa çi­çek­ler, hey­kel­ler vb ko­yar­sı­nız. 
JETSKİ İÇİN
İlla da okul­la­rın tatil edil­me­si­ni bek­le­me­yi­niz lüt­fen.
Her sene yaz ba­şın­da, okul­lar tatil olana kadar bir sürü inan bo­ğu­lu­yor. Bu sene Ra­ma­za­nı da ba­ha­ne edip Hiz­me­ti ge­cik­tir­me­yin. O bo­ğu­lan­lar­dan biri sizin ya­kı­nı­nız, hatta oğ­lu­nuz bile ola­bi­lir. Ha­va­lar ısın­dı. Su Mo­to­sik­let­le­ri fa­ali­ye­te geç­sin hemen…
Yoksa acılı bir an­ne-ba­ba­nın yü­re­ğin­de bed­dua olur­su­nuz.
ONLAR DA DOS­TU­MUZ
Li­se­li yıl­la­rım­da bir ka­ri­ka­tür kaldı ha­fı­zam­da. Sağ-sol kav­ga­sı­nın zir­ve­ye ulaş­tı­ğı yıl­lar…
Bir ide­alis­te so­ru­yor­lar, “Yu­nan­lı­la­rı se­vi­yor mu­su­nuz?” “Evet, onlar bizim dos­tu­muz­dur” “Rus­la­rı se­vi­yor mu­su­nuz?” “Evet, onlar bizim dos­tu­muz­dur.” “İngi­liz’i, Fran­sız’ı, Alman’ı..?” “Evet, tüm in­san­lar bizim dos­tu­muz­dur” “Peki, Sağ­cı­la­rı(veya sol­cu­la­rı) se­vi­yor mu­su­nuz, de­yin­ce “Asla, Onlar Fa­şist­tir (veya ko­mi­nist­tir)” diye kı­za­rak te­pi­ni­yor!
Bir dü­ğün­de karşı kar­şı­ya gelen Nur­han Aydın ile Kong­re­de ra­ki­bi olan Mus­ta­fa İngenç, karşı kar­şı­ya ge­li­yor­lar. Sayın Aydın, Sayın İngenç’in bu­lun­du­ğu ma­sa­ya gi­di­yor. Sayın İngenç, ar­ka­sı­nı dönüp gör­mez­den ge­li­yor. Sayın Aydın da Bayan İngenç’le sa­rı­lıp ku­cak­la­şı­yor, ar­ka­sı­nı dönüp gör­mez­den gelen Bay İngenç’e mi­sil­le­me ya­pa­rak ma­sa­dan ay­rı­lı­yor. Bunun üze­ri­ne Mus­ta­fa İngenç, eşini de alıp dü­ğü­nü terk edi­yor.
Bütün in­san­la­rı seven, hay­van­la­rı, do­ğa­yı, de­mok­ra­si­yi, öz­gür­lü­ğü, ba­ğım­sız­lı­ğı seven iki insan, ego­la­rı­nın ba­ğım­lı­sı olu­yor ve bir­bir­le­ri­ni sev­me­dik­le­ri­ni gös­te­ri­yor­lar!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1454