SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

DAHA GÜZEL KARASU


Bak­ma­yın siz baş­lı­ğı öyle at­tı­ğı­ma, biz eski Ka­ra­su’ya da ra­zı­yız. Razı olmak ne demek, mumla arı­yo­ruz!
Ek­sik­le­ri yaz­ma­ya­ca­ğım. Ka­fa­nı­zı evi­ni­zin ca­mın­dan dı­şa­rı çı­kar­sa­nız en az 2 tane, içeri sok­sa­nız en az 2 tane eksik sa­yar­sı­nız. Bı­ra­kın güzel bir Ka­ra­su’yu, vasat bir Ka­ra­su, hiç hiz­met edil­me­miş bir il­çe­ye bile ra­zıy­dık biz!
Ön­ce­den so­kak­ta kar­şı­laş­tı­ğım eleş­tir­men­le­rim vardı benim. Yaz­dık­la­rı­mı eleş­ti­rir, iyi ya da kötü diye yön ve­rir­di. Şimdi sor­sam da bir şey de­mi­yor­lar. Di­yecek bir şey bu­la­mı­yor­lar. 
Hele bir ar­ka­da­şı­mın uya­rı­sı beni çok et­ki­le­di. Şöyle eleş­ti­ri­yor beni; “Adnan Abi, sen es­ki­den ta­raf­sız­dın, artık ta­raf­lı ya­zı­yor­sun!”
Sa­nı­rım hak­lı­lık payı var. Ta­raf­sız ola­rak yaz­ma­ya devam et­me­li­yim. Tek taraf ol­du­ğum, Ka­ra­su ve Ka­ra­su Halkı ol­ma­lı. Eleş­ti­ril­mek, çoğu ki­şi­nin ho­şu­na git­mez. Ama biz, iyi şey­ler ya­pıl­dı­ğın­da da yaz­dık!
Bu hafta, dok­tor da olan bir va­tan­da­şı­mı­zın eleş­ti­ri­si­ni dile ge­ti­re­ce­ğim. Benim de daha önce de­fa­lar­ca yaz­dı­ğım bir konu;
Ka­ra­su’da bi­sik­let yolu yok. Bi­sik­let yolu ile bir­lik­te, yü­rü­yüş yolu da yok. Özel­lik­le de sa­hil­de…
Bi­sik­let spo­ru­na gönül ver­miş in­san­lar için, Kü­çük­bo­ğaz gölü ile Sa­kar­ya Nehri ara­sın­da bir bi­sik­let yolu ya­pa­maz­lar mı? Oto­yol­da kendi im­kan­la­rıy­la bu sporu ya­pan­lar, her an bir ara­cın çarp­ma­sı ile karşı kar­şı­ya…! Sa­de­ce bi­sik­let­le­rin kul­la­na­bi­le­ce­ği bir yol… Öyle ki, yazın da araç­la­rın park et­me­me­si için yük­sek­lik ko­nu­la­rak ay­rıl­mış yol. 
Ben, deniz ke­na­rı dedim, Sa­kar­ya ke­na­rı da olur. Zaten bu böl­ge­ye rek­re­as­yon ya­pı­la­ca­ğı yö­nün­de seçim va­ad­le­ri vardı. Şimdi ise ufak ufak peş­keş çe­ki­li­yor, hatır gönül sa­hip­le­ri­ne. 
Tıpkı Kü­çük­bo­ğaz gölü gibi… Bu­ra­da da göl ile iş­let­me sa­hip­le­ri­nin ara­sı­na bir pist dü­şü­nü­le­bi­lir. Böy­le­ce kıyı kenar şe­ri­di hal­kın kul­la­nı­mı­na açıl­mış olur. Şimdi yü­rü­ye­mez­si­niz bile, iş­let­me sa­hip­le­ri­nin koy­du­ğu çit­ler yü­zün­den! Halka ait bir böl­ge­yi, ya­sa­lar­la ay­rıl­mış bir böl­ge­yi halk­tan alıp iş­let­me sa­hip­le­ri­ne peş­keş çe­kil­me­si, artık hiz­met olu­yor sa­nı­rım!
Üç ta­ra­fı suyla çev­ri­li bir il­çe­de, su ke­na­rı­na bi­sik­let pisti ya­pıl­ma­sın­dan bah­se­di­yo­ruz, uçuk bir pro­je­den değil. 
Sa­de­ce bi­sik­let pisti değil, ya­ya­lar için de yü­rü­yüş yolu tar­tan pist ya­pıl­sa ya­nı­na… As­lın­da deniz ku­mun­da yü­rü­mek, daha çok efor ge­rek­ti­rir. Ancak ta­ra­tan pist­te yü­rü­me­nin keyfi de bir başka… 
Hiç hiz­met ya­pıl­mı­yor diye eleş­tir­di­ği­miz­de, Sa­hil­de di­ki­len kav­lan ağaç­la­rı­nı gös­ter­miş­ti za­ma­nın basın mü­dü­rü. O ağaç­lar bü­yü­yün­ce, il­çe­miz daha güzel ola­cak, de­miş­ti. O ağaç­lar ne­den­se bü­yü­me­di! Ba­kım­sız kal­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bir­kaç kişi de bu ağaç­lar­la bir­lik­te park­ta­ki ağaç­la­rın da ku­ru­ma­ya yüz tut­tu­ğu yö­nün­de eleş­ti­ri­si vardı. Bu ağaç­la­rın di­bin­de ya­pı­lan bir yü­rü­yüş yolu, spor yap­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız için bu­lun­maz bir nimet olur. Bir­çok va­tan­da­şı­mız da yü­rü­yü­şe, spora baş­lar bu sa­ye­de. 
Sa­hil­de bunun ya­pıl­ma­sın­dan bah­se­der­ken, sürat yapan araç­lar için de ted­bir alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Çünkü yaz ge­ce­le­ri, sa­hil­de ka­fa­yı çeken bazı genç­ler, aşırı sürat gös­te­ri­sin­de bu­lun­duk­la­rı gibi yarış da ya­pa­bi­li­yor­lar kendi ara­la­rın­da. Bunun ön­le­mi çoğu için kasis ya­pıl­ma­sı ise de bana göre mo­be­se­ler­den takip edil­me­si ve ceza ke­sil­me­si… Ra­dar­la kont­rol etmek daha çağ­daş olur. Çünkü il­çe­mi­ze gelen tu­rist­le­rin ara­sın­da araç­la­rı çok alçak olan­lar da var ve bun­lar ka­sis­ler­den ge­çer­ken zor­la­nı­yor.
(Sürat olayı, sa­de­ce sa­hil­de değil, bütün yol­la­rı­mız­da ra­hat­sız edici…Daha Pa­zar­te­si günü ak­şa­ma doğru, Dört­yo­la Ko­ca­ali ta­ra­fın­dan en az 150 Km/H hızla gelen bir kargo aracı, ışık­lar­da du­ra­ma­ya­rak kır­mı­zı­da bek­le­yen 4-5 aracı bir­bi­ri­ne çarp­tır­dı.)
Şimdi biz bun­la­rı bu­ra­ya ya­zar­ken, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın gö­re­vi da­hi­lin­de ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Deniz ke­nar­la­rı, nehir ve göl ke­nar­la­rı ile büyük cad­de­ler, Bü­yük­şe­hir‘e ait. Bü­yük­şe­hir de hiz­met­ten ka­çın­mı­yor, an­la­dı­ğı­mız ka­da­rıy­la…Di­le­ği­miz, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yö­ne­ti­mi­nin dik­ka­ti­ni çek­mek…
ÇAY­CU­MA BELEDİYESİ
Mu­ha­le­fet par­ti­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın se­çi­le­rek nasıl hiz­met ve­ri­le­bi­lir ör­ne­ği ser­gi­le­di­ği, Zon­gul­dak’ın bir il­çe­si­dir Çay­cu­ma… İlçe­miz CHP ör­gü­tü, bunu bazı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze gös­ter­mek için ran­de­vu al­mış­tı geçen hafta. Ancak Sa­kar­ya’da İl Baş­kan­lı­ğı da yap­mış eski bir yö­ne­ti­ci­nin ve­fa­tı se­be­biy­le zi­ya­ret er­te­len­di. Bir fikir edin­mek için gi­de­ce­ğiz. Nasıl be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ya­pı­lır yö­nün­de az da olsa bil­gi­len­sek bile, nasıl ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı aşağı yu­ka­rı bi­li­yo­ruz!
TRAFİK POLİSİ
Geçen hafta bir haber dik­ka­ti­mi çekti; Yola is­kem­le ko­ya­rak dük­ka­nı­nın önüne park edil­me­si­ni en­gel­le­yen iki dük­kan sa­hi­bi­ne 412’şer lira ceza kes­miş polis. An­tal­ya’da olmuş bu olay. Merak eden, arama mo­tor­la­rı­na yazar, de­ta­yı­nı öğ­re­nir. Peki, An­tal­ya’da yasak da il­çe­miz­de ser­best mi?
Çünkü dük­ka­nı­nı önüne ta­bu­re ben­ze­ri de­ği­şik mal­ze­me koyan en az 20 esnaf var Ka­ra­su’da. Sanki diğer es­naf­lar keriz! Ka­ra­su Be­le­di­ye­si za­bı­ta­la­rı bun­lar için bir şey yap­ma­ya­cak belli. İlçe Em­ni­yet bi­rim­le­ri, bu es­naf­la­rı uya­rıp tek­rar eden­le­re aynı ce­za­yı kes­me­li. 
ÇU­KUR­LA­RI KA­PA­TIN
Zaten hiz­met­te şa­ibe­li be­le­di­ye­mi­zi daha da zor du­rum­da bı­ra­kan alt­ya­pı mü­te­ah­hi­di fir­ma­ya bir çift sözüm var; Aç­tı­ğı­nız çu­kur­la­rı ka­pa­tın. 2 aydan beri ka­pa­tıl­mı­yor­sa bir çukur, bunda art niyet var de­mek­tir. Örnek, Ka­ra­su Li­se­si yanı, örnek, 603 sokak…


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 868