DAHA GÜZEL KARASU


Bak­ma­yın siz baş­lı­ğı öyle at­tı­ğı­ma, biz eski Ka­ra­su’ya da ra­zı­yız. Razı olmak ne demek, mumla arı­yo­ruz!
Ek­sik­le­ri yaz­ma­ya­ca­ğım. Ka­fa­nı­zı evi­ni­zin ca­mın­dan dı­şa­rı çı­kar­sa­nız en az 2 tane, içeri sok­sa­nız en az 2 tane eksik sa­yar­sı­nız. Bı­ra­kın güzel bir Ka­ra­su’yu, vasat bir Ka­ra­su, hiç hiz­met edil­me­miş bir il­çe­ye bile ra­zıy­dık biz!
Ön­ce­den so­kak­ta kar­şı­laş­tı­ğım eleş­tir­men­le­rim vardı benim. Yaz­dık­la­rı­mı eleş­ti­rir, iyi ya da kötü diye yön ve­rir­di. Şimdi sor­sam da bir şey de­mi­yor­lar. Di­yecek bir şey bu­la­mı­yor­lar. 
Hele bir ar­ka­da­şı­mın uya­rı­sı beni çok et­ki­le­di. Şöyle eleş­ti­ri­yor beni; “Adnan Abi, sen es­ki­den ta­raf­sız­dın, artık ta­raf­lı ya­zı­yor­sun!”
Sa­nı­rım hak­lı­lık payı var. Ta­raf­sız ola­rak yaz­ma­ya devam et­me­li­yim. Tek taraf ol­du­ğum, Ka­ra­su ve Ka­ra­su Halkı ol­ma­lı. Eleş­ti­ril­mek, çoğu ki­şi­nin ho­şu­na git­mez. Ama biz, iyi şey­ler ya­pıl­dı­ğın­da da yaz­dık!
Bu hafta, dok­tor da olan bir va­tan­da­şı­mı­zın eleş­ti­ri­si­ni dile ge­ti­re­ce­ğim. Benim de daha önce de­fa­lar­ca yaz­dı­ğım bir konu;
Ka­ra­su’da bi­sik­let yolu yok. Bi­sik­let yolu ile bir­lik­te, yü­rü­yüş yolu da yok. Özel­lik­le de sa­hil­de…
Bi­sik­let spo­ru­na gönül ver­miş in­san­lar için, Kü­çük­bo­ğaz gölü ile Sa­kar­ya Nehri ara­sın­da bir bi­sik­let yolu ya­pa­maz­lar mı? Oto­yol­da kendi im­kan­la­rıy­la bu sporu ya­pan­lar, her an bir ara­cın çarp­ma­sı ile karşı kar­şı­ya…! Sa­de­ce bi­sik­let­le­rin kul­la­na­bi­le­ce­ği bir yol… Öyle ki, yazın da araç­la­rın park et­me­me­si için yük­sek­lik ko­nu­la­rak ay­rıl­mış yol. 
Ben, deniz ke­na­rı dedim, Sa­kar­ya ke­na­rı da olur. Zaten bu böl­ge­ye rek­re­as­yon ya­pı­la­ca­ğı yö­nün­de seçim va­ad­le­ri vardı. Şimdi ise ufak ufak peş­keş çe­ki­li­yor, hatır gönül sa­hip­le­ri­ne. 
Tıpkı Kü­çük­bo­ğaz gölü gibi… Bu­ra­da da göl ile iş­let­me sa­hip­le­ri­nin ara­sı­na bir pist dü­şü­nü­le­bi­lir. Böy­le­ce kıyı kenar şe­ri­di hal­kın kul­la­nı­mı­na açıl­mış olur. Şimdi yü­rü­ye­mez­si­niz bile, iş­let­me sa­hip­le­ri­nin koy­du­ğu çit­ler yü­zün­den! Halka ait bir böl­ge­yi, ya­sa­lar­la ay­rıl­mış bir böl­ge­yi halk­tan alıp iş­let­me sa­hip­le­ri­ne peş­keş çe­kil­me­si, artık hiz­met olu­yor sa­nı­rım!
Üç ta­ra­fı suyla çev­ri­li bir il­çe­de, su ke­na­rı­na bi­sik­let pisti ya­pıl­ma­sın­dan bah­se­di­yo­ruz, uçuk bir pro­je­den değil. 
Sa­de­ce bi­sik­let pisti değil, ya­ya­lar için de yü­rü­yüş yolu tar­tan pist ya­pıl­sa ya­nı­na… As­lın­da deniz ku­mun­da yü­rü­mek, daha çok efor ge­rek­ti­rir. Ancak ta­ra­tan pist­te yü­rü­me­nin keyfi de bir başka… 
Hiç hiz­met ya­pıl­mı­yor diye eleş­tir­di­ği­miz­de, Sa­hil­de di­ki­len kav­lan ağaç­la­rı­nı gös­ter­miş­ti za­ma­nın basın mü­dü­rü. O ağaç­lar bü­yü­yün­ce, il­çe­miz daha güzel ola­cak, de­miş­ti. O ağaç­lar ne­den­se bü­yü­me­di! Ba­kım­sız kal­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bir­kaç kişi de bu ağaç­lar­la bir­lik­te park­ta­ki ağaç­la­rın da ku­ru­ma­ya yüz tut­tu­ğu yö­nün­de eleş­ti­ri­si vardı. Bu ağaç­la­rın di­bin­de ya­pı­lan bir yü­rü­yüş yolu, spor yap­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız için bu­lun­maz bir nimet olur. Bir­çok va­tan­da­şı­mız da yü­rü­yü­şe, spora baş­lar bu sa­ye­de. 
Sa­hil­de bunun ya­pıl­ma­sın­dan bah­se­der­ken, sürat yapan araç­lar için de ted­bir alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Çünkü yaz ge­ce­le­ri, sa­hil­de ka­fa­yı çeken bazı genç­ler, aşırı sürat gös­te­ri­sin­de bu­lun­duk­la­rı gibi yarış da ya­pa­bi­li­yor­lar kendi ara­la­rın­da. Bunun ön­le­mi çoğu için kasis ya­pıl­ma­sı ise de bana göre mo­be­se­ler­den takip edil­me­si ve ceza ke­sil­me­si… Ra­dar­la kont­rol etmek daha çağ­daş olur. Çünkü il­çe­mi­ze gelen tu­rist­le­rin ara­sın­da araç­la­rı çok alçak olan­lar da var ve bun­lar ka­sis­ler­den ge­çer­ken zor­la­nı­yor.
(Sürat olayı, sa­de­ce sa­hil­de değil, bütün yol­la­rı­mız­da ra­hat­sız edici…Daha Pa­zar­te­si günü ak­şa­ma doğru, Dört­yo­la Ko­ca­ali ta­ra­fın­dan en az 150 Km/H hızla gelen bir kargo aracı, ışık­lar­da du­ra­ma­ya­rak kır­mı­zı­da bek­le­yen 4-5 aracı bir­bi­ri­ne çarp­tır­dı.)
Şimdi biz bun­la­rı bu­ra­ya ya­zar­ken, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın gö­re­vi da­hi­lin­de ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Deniz ke­nar­la­rı, nehir ve göl ke­nar­la­rı ile büyük cad­de­ler, Bü­yük­şe­hir‘e ait. Bü­yük­şe­hir de hiz­met­ten ka­çın­mı­yor, an­la­dı­ğı­mız ka­da­rıy­la…Di­le­ği­miz, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yö­ne­ti­mi­nin dik­ka­ti­ni çek­mek…
ÇAY­CU­MA BELEDİYESİ
Mu­ha­le­fet par­ti­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın se­çi­le­rek nasıl hiz­met ve­ri­le­bi­lir ör­ne­ği ser­gi­le­di­ği, Zon­gul­dak’ın bir il­çe­si­dir Çay­cu­ma… İlçe­miz CHP ör­gü­tü, bunu bazı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze gös­ter­mek için ran­de­vu al­mış­tı geçen hafta. Ancak Sa­kar­ya’da İl Baş­kan­lı­ğı da yap­mış eski bir yö­ne­ti­ci­nin ve­fa­tı se­be­biy­le zi­ya­ret er­te­len­di. Bir fikir edin­mek için gi­de­ce­ğiz. Nasıl be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ya­pı­lır yö­nün­de az da olsa bil­gi­len­sek bile, nasıl ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı aşağı yu­ka­rı bi­li­yo­ruz!
TRAFİK POLİSİ
Geçen hafta bir haber dik­ka­ti­mi çekti; Yola is­kem­le ko­ya­rak dük­ka­nı­nın önüne park edil­me­si­ni en­gel­le­yen iki dük­kan sa­hi­bi­ne 412’şer lira ceza kes­miş polis. An­tal­ya’da olmuş bu olay. Merak eden, arama mo­tor­la­rı­na yazar, de­ta­yı­nı öğ­re­nir. Peki, An­tal­ya’da yasak da il­çe­miz­de ser­best mi?
Çünkü dük­ka­nı­nı önüne ta­bu­re ben­ze­ri de­ği­şik mal­ze­me koyan en az 20 esnaf var Ka­ra­su’da. Sanki diğer es­naf­lar keriz! Ka­ra­su Be­le­di­ye­si za­bı­ta­la­rı bun­lar için bir şey yap­ma­ya­cak belli. İlçe Em­ni­yet bi­rim­le­ri, bu es­naf­la­rı uya­rıp tek­rar eden­le­re aynı ce­za­yı kes­me­li. 
ÇU­KUR­LA­RI KA­PA­TIN
Zaten hiz­met­te şa­ibe­li be­le­di­ye­mi­zi daha da zor du­rum­da bı­ra­kan alt­ya­pı mü­te­ah­hi­di fir­ma­ya bir çift sözüm var; Aç­tı­ğı­nız çu­kur­la­rı ka­pa­tın. 2 aydan beri ka­pa­tıl­mı­yor­sa bir çukur, bunda art niyet var de­mek­tir. Örnek, Ka­ra­su Li­se­si yanı, örnek, 603 sokak…


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 902