SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

DEVLET, MİLLET İÇİNDİR


   Ka­ra­su Dört­yol ışık­lar; Bu güne kadar tra­fik dü­zen­le­me­si ta­mam­la­na­ma­mış, yap-boz usulü devam edi­yor. Hele yazın, hele pa­zar­te­si gün­le­ri, deniz ya­ka­sın­dan çarşı ya­ka­sı­na, çarşı ya­ka­sın­dan deniz ya­ka­sı­na geçiş iş­ken­ce olu­yor. 2-3 sıra bek­le­yen araç­lar, ilk ye­şil­de geç­me­ye ye­ti­şe­me­dik­le­ri gibi, 2.ye­şi­le kadar kuy­ruk daha da uzu­yor.
İşte bu tı­ka­nık­lı­ğı çöz­mek için, Sa­man­yo­lu hi­za­sı­na bir kav­şak daha ya­pıl­mış­tı Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nce.  Hemen aynı gün Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan bor­dür­ler di­zi­lip tek­rar ka­pa­tıl­dı. Aynı yol bu sene tek­rar açıl­dı. Aa, bak­tık güzel de iş­li­yor. Dedim ki, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, Ka­ra­yol­la­rı ile pro­to­kol yapıp yolu ula­şı­ma açtı! Ma­ale­sef ya­nıl­mı­şız. Kes­tir­me­den do­la­na­lım dedik, bak­tık yol tek­rar ka­pa­tıl­mış.
   Bey­ler, Ka­ra­su halkı sizin oyun­ca­ğı­nız değil. Daha deniz se­zo­nu açıl­ma­dan ka­la­ba­lık­la­şan tra­fi­ği çözme için yolu açın. Yoksa bu mil­let sizi tefe koyar, oy­na­tır. 
   Ba­ha­ne hazır, ya bu yolda kaza olur­sa, so­rum­lu­lu­ğu üst­le­necek mi­si­niz? Kaza ol­ma­ma­sı için bütün yol­la­rı tra­fi­ğe ka­pa­tın öy­ley­se. Araç­la­rı da tra­fik­ten me­ne­din. Emin olun hiç kaza olmaz. Öyle güzel idare eder­si­niz ki tra­fi­ği?
BUR­DAN ÇIKIŞ YOK! 
   Hani maç­lar­da söy­le­nen bir slo­gan var ya, Bu­ra­sı Ka­ra­su, Bu­ra­dan çıkış yok, diye… Bu slo­gan ger­çek­le­şi­yor. Ka­ra­su­ya giren biri artık Ka­ra­su’dan çı­ka­ma­ya­cak! Se­be­bi de, Kü­çük­bo­ğaz Gö­lün­den Ye­ni­ma­hal­le kav­şa­ğı­na kadar ko­nu­lan sin­ya­li­zas­yon lam­ba­la­rı…
   Bu lam­ba­lar çözüm değil, çözüm olsa, Ada­pa­za­rı Kuzey Ter­mi­na­li önü, Eski Ter­mi­na­lin önü de­ğiş­ti­ril­mez, mo­der­ni­ze edil­mez­di. Şimdi hiç lamba yok ve tra­fik tıkır tıkır iş­li­yor. Es­ki­den bu­ra­dan ge­çen­ler bilir, da­ki­ka­lar­ca bek­ler­dik. Hem de her lam­ba­da…
   Şimdi ben­zer şey, Ka­ra­su’ya gi­ren­le­rin ba­şın­dan ge­çecek. Has­ta­ne sa­pa­ğı, Üni­ver­si­te sa­pa­ğı, Çağ­daş sa­pa­ğı, Dört­yol, Or­ga­ni­ze sa­pa­ğı…
Far­kın­day­sa­nız, Ye­ni­ma­hal­le sa­pa­ğın­da tra­fik lam­ba­sı yok. Es­ki­den vardı yanıp sönen ucube bir şey çok kaza olu­yor­du. Hem de ölüm­cül. Peki, döner kav­şak ya­pıl­dık­tan sonra hiç kaza oldu mu? Bil­di­ğim ka­da­rıy­la ol­ma­dı. Ee, eli­miz­de böyle güzel örnek var­ken, neden bütün kav­şak­la­rı döner kav­şak yap­mı­yo­ruz. Bu mil­le­tin za­ma­nı da önem­li, pa­ra­sı da..!
   Peki, mil­let ışık­lar­dan kaç­mak için ya kır­mı­zı­da ge­çecek-ki daha çok kaza de­mek- ya da şeh­rin içine gi­recek. Bu da şehir tra­fi­ği­ne faz­la­dan yük demek.
   Ka­ra­su­ya giren, ışık­lar­da bek­le­mek­ten kolay çı­ka­ma­ya­cak!
Peki, şehir tra­fi­ği­ni nasıl ra­hat­la­tı­rız.
   Ön­ce­lik­le Sa­man­yo­lu hi­za­sın­da­ki ge­çi­şi tra­fi­ğe aça­rak…
   Son­ra­sın­da, Kü­çük­bo­ğaz’dan Ye­ni­ma­hal­le sa­pa­ğı­na kadar yan yol­la­rı ta­mam­la­yıp kul­la­nı­ma aça­rak…
Ve bun­lar kadar önem­li, ana­yol­la­rı park ola­rak kul­lan­ma­yıp katlı oto­park­lar ya­pa­rak…
   Bun­lar o kadar zor şey değil. Yap­mak is­te­nil­di­ğin­de ya­pı­lır. Hele ar­kan­da Bü­yük­şe­hir des­te­ği var­ken…
KA­RA­SU FIN­DIK VE KÜL­TÜR FESTİVALİ
   Sahi, ne oldu? Yıl­lar­dır süren kül­tü­rel fes­ti­va­li­mi­zi neden unut­tu­ru­yor­su­nuz bu mil­le­te?
   Hadi ön­ce­den terör vardı, Şe­hit­ler vardı, yap­mı­yor­du­nuz? Peki ya şimdi, yap­ma­mak için bir se­be­bi­niz var mı?
   Son za­man­lar­da il­çe­miz­de kon­ser­den ge­çil­mi­yor. Seçim kon­se­ri, An­ne­ler günü kon­se­ri, Özel kon­ser­ler…
   Ka­ra­su’nun geç­mi­şiy­le bağ­lan­tı­lı Fes­ti­va­li neden yap­mı­yor­su­nuz? 
Y   oksa yu­ka­rı­lar­dan emir mi geldi?
Hani bil­me­di­ği­miz bir yer­den bil­me­di­ği­miz bir se­bep­ler­le “yap­ma­yın” diye emir gel­diy­se, biz de bi­le­lim. 
   Yoksa Fes­ti­va­li­mi­zi geri is­ti­yo­ruz. 
   Zaten her aşa­ma­sın­da ki­şi­sel şov­la­rı­nı­zı da ya­pı­yor­su­nuz. 
   Haydi, bek­li­yo­ruz. Hangi sa­nat­çı­lar ge­lecek, şim­di­den yapı ha­zır­lı­ğı­nı­zı. Ya da bir açık­la­ma yapın ki Ka­ra­su Hal­kı­na değer ver­di­ği­ni­zi ve fes­ti­val yap­ma­ma se­bep­le­ri­ni­zi açık­la­yın.
HAY­VAN­CI­LIK DA ÖLDÜ
   Şaka değil, ger­çek… Yan­lış po­li­ti­ka­lar so­nu­cu can çe­kiş­mek­te olan hay­van­cı­lı­ğı­mız, tü­ken­me nok­ta­sı­na geldi.
   Soh­bet etme im­ka­nı bul­du­ğum bir Ve­te­ri­ner­den öğ­ren­di­ğim il­ginç baş­lık­lar şun­lar;
   Halen Tür­ki­ye’de var ol­du­ğu söy­le­nen bü­yük­baş hay­van­la­rın yal­nız % 60 mev­cut. Di­ğer­le­ri, kaçak keim, ke­si­lip bil­di­ril­me­yen­ler, kağıt üze­rin­de var olan­lar… 
   Bu kağıt üze­rin­de var olan­lar, daha çok ban­ka­lar­dan ve Tarım mü­dür­lük­le­rin­den kredi çe­kil­mek için kul­la­nı­lan ha­ya­li hay­van­lar…
   Ve­te­ri­ner­ler, ka­yıt­lı hay­van­la­rı aşı­lar­ken bir sorun yok ama ka­yıt­sız hay­van­la­rı aşı­lar­ken kaçak ola­rak aşı­lı­yor. Çünkü hay­van sa­hi­bi­ne ceza ke­sil­me­si ge­re­ki­yor aksi tak­dir­de. Bunu en yu­ka­rı­da­ki­ler de bi­li­yor ve göz yu­mu­yor­lar.
   Hay­va­na doğ­du­ğu anda 500 Lira des­tek pa­ra­sı ve­ri­yor­muş Dev­let. Bunun kar­şı­lı­ğı ola­rak en az dört ay ba­kıl­ma­sı lazım.
   Hay­van­lar, İnsan­lar gibi bu­na­lı­ma gi­ri­yor. Ka­pı­da korna çal­ma­sı, gü­rül­tü ol­ma­sı, ha­va­la­rın so­ğu­ma­sı psi­ko­lo­ji­le­ri­ni bo­za­bi­li­yor.
   Benim ka­na­atim de, Kur­ban Bay­ra­mın­da dişi hay­van­la­rın belli bir yaş­tan önce ke­sil­me­si ya­sak­lan­ma­lı. Bir de Ma­hal­le ilan edi­len köy­ler­de 1-2 hay­van ile ya­pı­lan hane ih­ti­ya­cı kadar hay­van­cı­lı­ğa göz yu­mul­ma­lı.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 585