SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

DOĞALGAZ


   Ge­çen­ler­de yaz­mış­tım ama aci­li­yet içer­di­ği için tek­rar yaz­mak zo­run­da­yım. İnşal­lah yet­ki­li mer­ci­ler duyar ve dü­zel­til­me­si için gay­ret gös­te­rir. Ben, elim­den ge­le­ni yap­tım ama dü­zel­te­me­dim. Sizin gü­cü­nüz ye­ti­yor­sa dü­zel­tin! 
   Ayın 12`si gibi fa­tu­ram geldi. Ger­çek­ten çok yük­sek (775 TL) ama ama­cım pa­ha­lı ol­du­ğu­nu söy­le­mek değil. Ben ve benim gibi emek­li­ler ayın 19`u ile 24`ü ara­sın­da maaş alı­yo­ruz. Daha erken ya da geç alan var mı bil­mi­yo­rum. Hiç­bir emek­li ar­ka­da­şım son ödeme ta­ri­hin­de maaş almış ol­mu­yor. 
   Ayın 16 ya da 17`si, do­ğal­gaz ku­tu­su­nun önün­de bir genç di­ki­li­yor. "Ha­yır­dır ne var?" diye sor­dum. "Kesme ta­li­ma­tı var" dedi. Hâl­bu­ki maaşa daha 3-4 gün var! "Beni il­gi­len­dir­mez, ben gö­re­vi­mi yap­mak zo­run­da­yım" de­yin­ce öğ­le­den sonra ya­tır­mak için izin is­te­dim. 13.30’da para ya­tı­rıl­ma­dı­ğın­da tek­rar ge­le­ce­ği­ni söy­le­di. Benim param vardı, git­tim, ya­tır­dım. Ya pa­ra­sı ol­ma­yan­lar... Bu karda kışta çoluk çocuk so­ğuk­ta ka­la­cak­lar diye dü­şün­düm. Ocak­ta yan­ma­ya­cak. Eko­no­mik kriz de var, kim­se­den borç bu­la­maz­lar. 
   Do­ğal­gaz ödeme ta­ri­hi, emek­li­le­rin de maaş al­dı­ğı güne, ayın 25`ine kadar uza­tıl­sın. Bunu yap­mak bir ta­li­ma­ta bakar! Öde­dim de, nasıl öde­dim?  Önce git­tim pos­ta­ne­ye. "SEDAŞ, bi­zim­le yap­tı­ğı söz­leş­me­yi iptal etti" de­di­ler. Fa­tu­ra­yı öde­ye­me­dim. Fa­tu­ra­nın üze­rin­de­ki bir dev­let ban­ka­sı­na gidip sıra aldım. 
   Sıra bana gel­di­ğin­de, fa­tu­ra­nın pa­ra­sı­nı ala­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di­ler. Ya in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı üze­rin­den ödeme yap­ma­lıy­mı­şız, ya da oto­ma­tik ödeme ta­li­ma­tı ver­me­liy­mi­şiz. 
   Fa­tu­ra­mı ancak, 1,75 lira fark öde­ye­rek ser­best ça­lı­şan fa­tu­ra ödeme mer­kez­le­ri­ne yap­mak zo­run­da kal­dım! Acaba kaç kişi oto­ma­tik ödeme ya da in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı ile öde­ye­bi­li­yor. Fa­tu­ra ödeme mer­kez­le­ri­ne mec­bur bı­ra­kı­lı­yo­ruz! 
KİM KA­ZAN­MA­SIN? 
   Bu bir tes­pit, benim üze­rin­de yorum yap­tı­ğım bir konu değil. Tes­pi­ti yapan da yıl­lar­dır bu böl­ge­de ça­lı­şan bir müdür. Ko­ca­ali ve Ka­ra­su`da halk, ka­zan­ma­sı­nı is­te­me­di­ği ada­yın kar­şı­sın­da­ki adaya ki­lit­le­ni­yor ve ona oy ve­ri­yor. 
   Ör­nek­te ve­ri­yor mü­dü­rü­müz, "Ko­ca­ali`de Hamza Ekşi ka­zan­ma­sın diye mil­let onun kar­şı­sın­da­ki adaya oy verdi. Yoksa ko­mi­se­ri kim ta­nı­yor­du?" 
Dü­şün­düm de, Ka­ra­su`da da mil­let, Ahmet Genç ka­zan­ma­sın diye onun kar­şı­sın­da­ki aday­da top­lan­dı. 
   Hatta bu ko­nu­da bir yorum dahi duy­dum; "Trab­zon­lu­la­rın ya­nı­na Trab­zon­lu­la­rı, Ri­ze­li­le­rin ya­nı­na Ri­ze­li­le­ri ver­dik mar­kaj uy­gu­la­dık!" 
   Peki, aday­lar henüz belli de­ğil­ken, AKP`ye oy ver­me­ye­lim diye kar­şı­sın­da­ki al­ter­na­ti­fe aynı şe­kil­de yo­ğun­laş­ma olur mu? Bu al­ter­na­tif kim olur? Bek­le­yip gö­re­lim.
RAYİÇ BE­DEL­DE 
KÜ­SU­RAT­LAR 
   Bir İmar affı rüz­gâ­rı da geldi geçti, eğer tek­rar uza­tıl­maz­sa... Üze­rin­de çok şey an­la­tı­lır da, ben rayiç bedel ko­me­di­si üze­rin­de dur­dum. 
   Ben, emlak ser­vi­sin­den arsa rayiç be­de­li alır­ken, kos­ko­ca bir dosya kâ­ğı­dı üze­rin­de adası, par­se­li belli ol­ma­yan bol kü­su­rat­lı kü­çü­cük bir yazı alı­yor­dum. 
   Son­ra­la­rı da sa­de­ce ra­ka­mı verin, yeter de­diy­dim. Rayiç be­de­li ve­rir­ken aynen şuna ben­zer bir rakam; 74,56192 gibi... 
Yet­miş dört lira elli altı kuruş da ge­ri­si ne? Her yıl belli bir yüzde ar­tı­şı sağ­lan­mış ra­kam­lar­da­ki kü­su­rat­la­rı at­ma­ya kimse ce­sa­ret ede­me­miş an­la­şı­lan! 
   (Rayiç bedel, size ait ar­sa­ya dev­le­tin koy­du­ğu bedel. Ger­çek rakam bunun 5-10 katı ola­bi­li­yor)

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 202