SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

DOĞANIN DENGESİ


   Ada­mın biri, elin­de­ki çöp ko­va­sı­nı de­ni­ze bo­şal­tır­ken ya­ka­lan­mış ve “Do­ğa­nın den­ge­si­ni boz­mak­tan” hüküm giy­miş. Ne ol­du­ğu­nu an­la­ya­ma­yan adama ce­za­evin­de sor­muş­lar, “Neden düş­tün bu­ra­ya?” Adam cevap ver­miş;
    “Yahu, Doğan diye bir he­ri­fin yen­ge­si­ni boz­muş­lar, suç üs­tü­mü­ze kaldı!”
   Geçen hafta uzun yıl­lar­dan sonra ilk defa bi­ri­si bo­ğul­du Ka­ra­su’da. 19 ya­şın­da de­li­kan­lı bo­ğu­lur­ken ya­nın­da bir ar­ka­da­şı daha var­mış, bo­ğul­ma teh­li­ke­si ge­çi­ren. O kur­ta­rıl­mış, di­ğe­ri­nin ce­se­di 3 gün sonra aynı yerde bu­lun­du.
   Bo­ğul­ma olayı olan yerde ben de gir­dim de­ni­ze, küçük oğ­lum­la. Dalga filan ol­ma­dı­ğı halde deniz bizi derin yere doğru sü­rük­lü­yor­du, akın­tı vardı. Hatta bir ara pa­ni­ğe ka­pı­lıp oğ­lu­ma da ba­ğır­dım, çı­ka­lım bu­ra­dan diye. O böl­ge­yi bilen biri, iki dal­ga­kı­ran ara­sın­da çukur ol­du­ğu­nu ve bu­ra­ya doğru akın­tı ol­du­ğu­nu söy­le­di. 
   Bu ga­ze­te bas­kı­ya gir­me­den 2 gün önce Pa­zar­te­si günü, aynı yerde, 13 ya­şın­da bir kız ço­cu­ğu daha bo­ğul­du. 3 ki­şiy­miş­ler bu sefer. Di­ğer­le­ri kur­tul­muş, kız ço­cu­ğu 1 saat sonra bu­lu­nup çı­ka­rıl­mış ve te­da­vi al­tı­na alın­mış.
   Belli ki bu bölge teh­li­ke­li… Bek­ler­dim ki bu­ra­nın gü­ven­lik ama­cıy­la ipe di­zil­miş man­tar­lar­la çev­ril­me­si­ni ve teh­li­ke­li ol­du­ğu­nu açık­la­yan ta­be­la­lar di­kil­me­si­ni… Sa­nı­rım bunun için bir­kaç ki­şi­nin daha bo­ğul­ma­sı ge­re­ki­yor!
   Bu bölge ci­va­rın­dan kum çe­kil­di de­niz­den. Li­ma­na gi­riş-çı­kı­şı ko­lay­laş­tır­mak için… Kı­yı­ya te­pe­le­me yı­ğı­lan bu kum­la­rın sahil dol­gu­sun­da kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor­du. 
   İş ma­ki­ne­si ve kam­yon­lar­la başka yer­le­re ta­şın­dı. Kim­se­yi itham etmek is­te­mem ancak bu­ra­dan çı­ka­rı­lan kum­la­rın ama­cı­na uygun kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
   De­ni­zin dal­ga­lı ol­du­ğu za­man­lar­da deniz dal­ga­sı bazı yer­ler­de 20 met­re­ye yakın ka­ra­ya girip iler­li­yor. Üs­te­lik dal­ga­kı­ran­lar ile kara arası kum dol­muş, bir­leş­miş­ti. Şimdi bu­ra­sı tek­rar açıl­dı. De­ni­zi ilk defa böyle gör­düm, ürk­tüm. 
   Do­ğa­nın den­ge­siy­le oy­na­dık. Deniz, hem ka­ra­ya doğru ge­li­yor, hem de akın­tı oluş­tu­ra­rak bo­ğul­ma­la­ra sebep ve­ri­yor.
   Do­ğa­nın den­ge­siy­le oy­na­ma­ya­lım! Bı­ra­kın deniz kumu da de­niz­de kal­sın.
TÜRK ASKERİ
   As­ke­ri­ye, % 85 se­vi­ye­si ile Tür­ki­ye’nin en gü­ve­ni­lir ku­ru­muy­du. Nasıl ol­duy­sa bu güven azal­dı ve en son kar­şı­laş­tı­ğı­mız durum hasıl oldu.
   As­ke­ri­ye­ye gi­riş­te, bilgi, be­ce­ri, spor gibi ko­nu­lar­da be­ce­ri ara­nır­ken subay ço­cuk­la­rı ter­cih edi­li­yor, mü­la­ka­ta tabi tu­tu­lu­yor­du. Bir dönem, bun­la­rın dı­şın­da başka şey­ler aran­ma­ya baş­lan­dı as­ke­ri­ye­ye gi­riş­te… Me­se­la, la­ik­li­ğin ta­nı­mı gibi… 
   So­ru­la­rın da ça­lın­dı­ğı dö­nem­ler­de as­ke­ri­ye­ye gi­riş­te yük­sek ba­şa­rı yet­me­di. Belli bir dü­şün­ce ya­pı­sı­na sahip in­san­la­rın gir­me­si­ne ağır­lık ve­ril­di.  Daha açı ko­nuş­mak ge­re­kir­se, Ce­ma­at­çi­ler alın­dı.
   “Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yor” de­ni­le­rek ya­pı­lan Bal­yoz Ope­ras­yo­nu so­nu­cu tu­tuk­la­nan su­bay­la­rın ye­ri­ne bu li­ya­kat gös­ter­me­miş su­bay­lar atan­dı kilit mev­ki­le­re. İşte son te­şeb­büs­te kalan darbe gi­ri­şi­mi, Hak et­me­di­ği halde bu gö­rev­le­re ata­nan su­bay­la­rın başı çek­ti­ği gi­ri­şim­dir. 
   Neyse ki du­yar­lı subay ve ast­su­bay­la­rı­mı­zın mü­da­ha­le­si sa­ye­sin­de va­ta­nı­mız büyük bir teh­li­ke at­lat­mış­tır. 
   Ordu, kısa za­man­da to­par­lan­mış, darbe gi­ri­şi­min­de bu­lu­nan ve hak et­me­di­ği mev­ki­le­re gelen bu su­bay­la­ra mü­da­ha­le et­miş­tir. Bunda po­li­si­mi­zin ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın da kat­kı­sı bü­yük­tür.
   Şimdi ol­ma­sı ge­re­ken, ordu, polis ve halk, kış­kırt­ma­la­ra karşı uya­nık ol­ma­lı, bir­lik ve bü­tün­lük ser­gi­le­me­li­dir. Ordu Türk or­du­su, Polis Türk po­li­si ol­ma­lı, belli bir gu­ru­bun bu ku­rum­lar kendi için­de ya­pı­lan­ma­sı­na mü­sa­ade edil­me­me­li­dir.
   Ölen­le­re Allah’tan rah­met di­li­yor, Türk hal­kı­na büyük geç­miş olsun di­yo­rum. 
KÖŞE YA­ZA­RI 
NASIL OL­MA­LI?
   Son za­man­lar­da köşe ya­za­rı eleş­ti­ri­si baş­la­dı. Her­ke­sin ken­di­ne göre bir ta­ri­fi var. Kendi adıma, köşe ya­za­rı ol­du­ğu­mu ve bu işi iyi yap­tı­ğı­mı filan söy­le­mi­yo­rum. 
   Hatta bu eti­ke­ti kul­lan­ma­ma­ya dik­kat ede­rim. Had­di­mi bi­li­rim. (Zaten bu işte para da yok. Oldu mu, Yiğit Bulut gibi ola­cak­sın ki, pa­ra­ya para de­me­ye­cek­sin!) 
   Köşe ya­za­rı ola­bil­mek için na­çi­za­ne dü­şün­ce­le­rim;
-Kül­tür­lü, eği­tim­li ola­cak­sın. 
-İmla ku­ral­la­rı­na uya­cak­sın.
-Gün­de­me hakim ola­cak­sın. Bunun için de sos­yal ola­cak­sın.
-Espri ka­bi­li­ye­tin ola­cak. Bunun için de zeka ge­re­kir.
-Ca­mi­ye de gi­de­cek­sin, mey­ha­ne­ye de, dü­ğü­ne de ce­na­ze­ye de…
-Ya­zar­ken ko­nu­nun dı­şı­na çık­ma­ya­cak­sın, çı­kar­san başka bir baş­lık ata­cak­sın.
-Eleş­ti­ri­le­re ta­ham­mül ede­cek­sin.
-Seç­ti­ğin konu in­san­la­rın il­gi­si­ni çe­kecek.
-Baş­lık, vur­gu­la­yı­cı ola­cak; an­lat­mak is­te­di­ği­ni o bir­kaç ke­li­me­ye sığ­dı­ra­cak­sın.
-Bu işi zevk için ya­pa­cak­sın.
-Oku­na­cak­sın; yer işgal etmek için yaz­ma­ya­cak­sın.
-Okun­mu­yor­san yaz­ma­ya­cak­sın.
   Bil­mem an­la­ta­bil­dim mi?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1015