SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Domuz avı


   İçi­niz­de ço­ğu­nuz canlı domuz gör­me­miş­si­niz­dir. Ben de gör­me­dim. Sa­de­ce as­ker­lik yap­tı­ğım Nar­lı­de­re İstih­kam Ta­bu­ru için­de Ça­tal­ka­ya etek­le­rin­de, gece uzak­tan gör­müş, il­giy­le sey­ret­miş­tim. Hatta bir gece nöbet tu­tar­ken, bir er­ba­şın bun­la­rı vur­mak için pi­ya­de tü­fe­ğiy­le gece do­laş­tı­ğı­nı gör­müş, şa­şır­mış­tım. Vurup sa­ta­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti!
   Pa­ra­lı’ya ce­na­ze­ye git­ti­ği­miz­de duy­du­ğu­muz soh­be­te ku­lak­la­rı­mı­zı ka­bart­tık; 70’in üs­tün­de domuz vur­duk­la­rı­nı söy­lü­yor­lar­dı. Hatta bir se­fe­rin­de 23 tane domuz vur­muş­lar­dı. 
   “Neden vur­du­nuz, ne ya­pı­yor­du size do­muz­lar, sal­dı­rı­yor­lar mıydı?” diye sor­dum. Bi­li­yo­rum ki do­muz­lar durup du­rur­ken in­sa­na sal­dır­maz­lar. Sa­de­ce ka­rın­la­rı acık­tık­la­rın­da in­san­la­rın ol­duk­la­rı böl­ge­ye biraz daha ya­na­şır­lar, yem bul­mak umu­duy­la. “Fın­dık­la­ra zarar ve­ri­yor­lar” dedi biri ken­di­le­ri­ni sa­vun­mak için. Kışın, ol­ma­yan fın­dı­ğa ne zarar ve­re­cek­ler­se… Haydi mısır tar­la­la­rı­na gi­ri­yor­lar dese ina­nı­rım. Çünkü biz ço­cuk­ken daha çok­muş do­muz­lar ve mısır tar­la­la­rı­na gi­ri­yor­lar­mış. 
   “Ne ya­pı­yor­su­nuz vur­du­ğu­nuz do­muz­la­rı” diye sor­dum, cevap ala­ma­dım. Kem küm edip doğru dü­rüst bir cevap ve­re­me­di­ler. Ki­mi­ni göm­dük­le­ri­ni, ki­mi­ni kö­pek­le­re ver­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Bir ta­ne­si­ni de biri almış, 32 Evler ma­hal­le­si­ne ge­ti­rip par­ça­la­mış, ye­miş­ler!
Çok çabuk ço­ğa­lan bu yaban hay­va­nı­nın da kökü ka­zı­na­cak bu gi­diş­le. Zevk için vu­ru­lup öl­dü­rü­lü­yor. Öl­dür­dü­nüz bari, ge­ti­rip İstan­bul’a gayri müs­lim­le­re satın, dedim ama bir yan­dan da üzül­düm. 200 kilo ge­li­yor­muş bir ta­ne­si! 
   Bir de av kö­pe­ği­ni gös­ter­di­ler. Se­vim­li, güzel bir şey… Domuz avın­da çok ka­bi­li­yet­liy­miş. Ancak ço­cuk­lar may­tap ata­rak kor­kut­muş­lar hay­va­nı. O da tüfek sesi duy­du­ğun­da kork­ma­ya baş­la­mış. Do­mu­zu ya­ka­lı­yor­muş ama tüfek se­si­ni du­yun­ca da­ğı­lı­yor­muş hay­van!
   Yaban hay­van­la­rı ko­ru­ma ku­ru­lu diye bir gurup var bil­di­ğim ka­da­rıy­la ve kışın karda dağa ba­yı­ra ot-sa­man atar­lar, yaban hay­van­la­rı var­lık­la­rı­nı devam et­tir­sin diye. Bun­la­rın acaba ha­be­ri var mı bu kat­li­am­dan. Kö­kü­nü ku­rut­tu­ğu­muz ayı­lar, ça­kal­lar, kurt­lar dı­şın­da şimdi sı­ra­da do­muz­lar var! Öl­dür­mek­ten zevk alan tek canlı türü biz in­san­la­rız ga­li­ba!
ZAM­LAR
   Elekt­rik ve araç si­gor­ta­sı­na ya­pı­lan fahiş zam­la­rı sa­de­ce sey­re­di­yo­ruz. Ya­pa­cak bir şe­yi­miz yok­muş gibi… Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve parti il tem­sil­ci­le­ri de sey­re­di­yor!
   Hem şi­ka­yet edi­yor, hem de sey­re­di­yo­ruz. Gelin pro­tes­to ede­lim, ses ge­ti­re­lim, dedim. Nasıl elekt­rik­ler 3 gün gel­me­di­ğin­de Sedaş’ın önün­de top­la­nıp pro­tes­to et­tiy­sek, daha bü­yü­ğü­nü ya­pa­lım dedim İnter­net say­fam­da. Bir­çok da olum­lu tepki aldım. 
Klav­ye ba­şın­da kah­ra­man­lık yap­mak kolay, eleş­tir­mek kolay... Elekt­rik fa­tu­ra­sın­da ka­yıp-ka­çak be­de­li diye bir kısım var ki, İda­re­nin ya­ka­la­ya­ma­yıp pa­ra­sı­nı biz “müş­te­ri­ler­den” zorla tah­sil et­ti­ği, ev­le­re şen­lik. Mah­ke­me­ye veren bi­rey­le­ri en­gel­le­mek için “mah­ke­me­ye ve­ri­le­mez” ka­ra­rı bile alın­dı bu hü­kü­met ta­ra­fın­dan! Bu bedel, az har­ca­yan­dan az, çok har­ca­yan­dan çok tah­sil edi­li­yor. Bunun tah­si­li için Tür­ki­ye’de oteli olan bir ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­nın mah­ke­me­ye ver­di­ği­ni oku­dum ga­ze­te­ler­de. So­nu­cu takip edi­yo­rum. 
   Haydi, tra­fik si­gor­ta­sı, sa­de­ce aracı olan “zen­gin­le­rin!” so­ru­nu ama elekt­ri­ği fa­kir-zen­gin her­kes kul­la­nı­yor. Ser­best pi­ya­sa eko­no­mi­si de di­ye­me­yiz, çünkü al­ter­na­tif de yok! 
Do­ğu-Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de göz yu­mu­lan kaçak kul­la­nım­la­rın sı­nı­rı yok! Kimi kışın tüm ısıt­ma sis­te­mi­ni, kimi de yazın tek göz oda­sı­nı çifte klima ile çö­zü­yor elekt­rik ile. Madem kayıp kaçak be­de­li var, ben kom­şu­la­rım­dan so­rum­lu ola­yım. Benim ilim­de­ki ka­çak­la­rın tah­si­li­ni bir nebze ka­bul­le­ne­bi­li­rim ama Mar­din’deki ka­çak­la­rın pa­ra­sı­nı ben­den is­te­me…
   Sü­ley­man De­mi­rel’i sev­me­ye­ni­niz var­dır ama; fa­kir­ler de kul­la­nı­yor diye mut­fak tüpü için gazı za­ra­rı­na sat­tı­rı­yor­du! Şimdi en fakir aile­nin elekt­rik fa­tu­ra­sı dahi 100 li­ra­yı ge­çi­yor. 
Haydi, gelin bir ted­bir dü­şü­ne­lim.   Mey­dan­lar­da mı top­la­nıp pro­tes­to ede­riz, yoksa elekt­rik fa­tu­ra­la­rı­nı öde­me­yip ke­sil­me­le­ri­ni bek­ler, sonra bu mührü aça­rak kaçak mı kul­la­nı­rız, bir şey ya­pa­lım. 
   Üs­te­lik pa­ra­la­rı­mız dev­le­te git­mi­yor. Özel­leş­tir­me so­nu­cu hazır sis­te­me çö­rek­le­nen bir­kaç işa­da­mı­na so­yul­ma­mı­zı dev­let göz göre göre sey­re­di­yor! Araç si­gor­ta­sı da öyle…
   Da­ğı­tım be­de­li ile ile­tim be­de­li fark­lı fark­lı şey­ler mi? İkisi için­de para ke­si­yor!
   TRT’yi sey­re­den mi var? Her zaman hü­kü­me­tin rek­la­mı­nı yapan, ik­ti­da­rın sesi olmuş bir ka­na­lı ben ve ta­nı­dı­ğım bir çok kişi sey­ret­mi­yor. Bu se­bep­le de rek­lam ala­mı­yor. Üs­te­lik 10’un üze­rin­de kanal açmış. Ben buna pay öde­mek is­te­mi­yo­rum yahu! 82 li­ra­lık fa­tu­ra­mı şi­şi­ri­p­160 lira yap­mış­lar­dı. Henüz yeni fa­tu­ram gel­me­di ama zam­lar­dan sonra 200’ü ge­çecek gibi. Hü­kü­met­ten umudu kes­tik, Artık Allah’a yal­va­rı­yo­ruz. Bu hü­kü­met he­pi­mi­zi din­dar yaptı!
45 MİLYON­LUK AFET İHALESİ
   Bana so­ru­yor­lar, CHP mah­ke­me­ye ve­re­cek­ti, ne oldu, diye. İl yö­ne­ti­mi, mah­ke­me­ye ver­mek için ihale hak­kın­da bilgi is­te­miş, Henüz gelen cevap yok. 15 gün bek­le­me­nin ar­dın­dan mah­ke­me­ye ve­re­cek­ler­miş.
   Acaba, yu­ka­rı­dan gelen bas­kı­la­ra di­re­ne­me­yen ilçe yö­ne­ti­mi mah­ke­me­ye ve­ril­se de bu yük­ten kur­tul­sak diye dua eder mi? Öğ­ren­dik ki, Pa­mu­ko­va Be­le­di­ye­si aynı işi 2,5 mil­yo­na ihale etmiş!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 997