SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

DÜĞÜN YAPTIM


   Şim­di­ye kadar dü­ğün­le­re gi­der­ken, oy­na­ma­ya, eğ­len­me­ye gi­der­dim. Bil­mez­dim ki o dü­ğü­nün ön­ce­si ve son­ra­sı var. Biz da­vet­li­ler, sa­de­ce bir ti­yat­ro­nun sah­ne­si­ni sey­re­der gi­bi­yiz. Bil­me­yiz ki o sah­ne­ye çı­kan­lar de­fa­lar­ca prova yapar, giyim kuşam seçer, sah­ne­yi dü­zen­ler!
   Gerçi daha önce Kı­zı­mı ev­len­dir­miş­tim ama o zaman daha az so­rum­lu­luk almış, maddi ma­ne­vi yo­rul­ma­mış­tık. Ama erkek evlat ev­len­di­rir­ken öyle mi? Ben bu­ra­da, bir çok düğün yapan in­san­la­rın çek­tik­le­ri sı­kın­tı­la­rı pay­laş­mak is­te­dim. Ha, düğün ya­pa­cak­lar da bun­dan ders alsın, ace­mi­lik çek­me­sin.
   Dü­ğün­den aylar önce "Da­vet­li lis­te­si­ni yapın" de­di­ğim halde, lis­te­yi yap­mak son haf­ta­ya kaldı. Öyle ki, düğün ak­şa­mı bile Hanım, "Aa, bak en yakın ar­ka­da­şı­mı ça­ğır­ma­yı unut­tuk!" dedi. Yani illa ki bir kaç kişi unu­tu­lu­yor. Bi­li­yo­rum ki so­kak­ta rast­la­ya­ca­ğım bir­çok kişi ça­ğır­ma­dı­ğım için sitem edecek.  Bunu tah­min et­ti­ğim için sos­yal med­ya­dan da yaz­dım, gel­sey­di­niz...
   Düğün ön­ce­si nikâh iş­lem­le­ri­ne bir ay ön­ce­den baş­la­yın. Çünkü tah­lil­ler, mu­aye­ne­ler uzun sü­re­bi­lir. Gelin ve damat aynı il­çe­den olur­sa sı­kın­tı yok ama ev­le­nen­ler­den biri başka il­çe­den olun­ca "Ev­len­me eh­li­ye­ti" is­te­ni­yor. Nüfus mü­dür­lü­ğün­de işlem yap­mak için ran­de­vu­lu sis­tem­de bir ay son­ra­sı­na gün ve­ri­li­yor. Sağ olsun İlçe­miz Nüfus Mü­di­re­si, özel du­rum­lar­da kendi ini­si­ya­ti­fi­ni kul­la­nıp acil ge­rek­li ev­rak­lar­da yar­dım­cı olu­yor. 
   Bir­bi­ri­ni seven genç­le­rin ev­le­ne­bil­me­le­ri için aile­le­rin yar­dım­cı ol­ma­sı gerek. Hele altın ve mo­bil­ya fi­yat­la­rı­nın art­tı­ğı bu gün­ler­de genç­ler ev­le­ne­mi­yor. Ev­len­me yaşı 30`lara geldi. Özel­lik­le kız ta­ra­fı, er­ke­ğe şart sun­ma­ma­lı­dır. Zaten erkek im­kâ­nı öl­çü­sün­de takı ta­ka­cak. 
   Kız ta­ra­fı, yatak odası mo­bil­ya­sı al­ma­sı adet­ten. Bu­ra­nın per­de­le­ri­ni dik­tir­mek de adet olmuş. O kadar eksik var ki, Tv, Ça­ma­şır ve bu­la­şık ma­ki­ne­le­ri, buz­do­la­bı, fırın, halı, mo­bil­ya... Bun­la­rın bir ya da bir­ka­çı­nı al­ma­sı yeni ev­le­necek çifti ra­hat­la­tı­yor. Yoksa ev­li­li­ğin daha ba­şın­da borç­la­nıp ta­kı­la­rın büyük kıs­mı­nı borç öde­me­ye har­cı­yor­lar.
   Kız alır­ken da­vul-zur­na ol­maz­sa olmaz! Çok da pa­ha­lı değil,250 bin ci­va­rı... Zaten bir o kadar da bah­şiş alı­yor­lar.
   Kına ge­ce­si­ni at­la­dık tabii... Gelin, avu­cu­nu aç­mı­yor! Bir çey­rek altın ha­zır­da bu­lun­sun.
   Ya evden çı­kar­ken...! Ge­li­nin kar­deş­le­ri, ar­ka­daş­la­rı, kapı pa­ra­sı, san­dık pa­ra­sı, yol bağı diye epey sı­kış­tı­rı­yor. Hele o yol bağı yok mu..? Gelin ara­ba­sı­nı gören önüne at­lı­yor. Ço­cuk­la­rı kan­dır­mak kolay, içine 5-10 lira koy­du­ğun zarf­la­rı ver. Ya bü­yük­ler öy­le­mi? Kendi bü­yü­müş, beyni bü­yü­me­miş in­san­lar, ara­ba­la­rı­nı gelin ara­ba­sı­nın önüne kırıp kav­ga­ya sebep ve­re­bi­li­yor­lar.  Yolda, kon­voy­da­ki ki­şi­ler, sı­ra­ya uy­ma­yıp her biri gelin ara­ba­sı­nın ar­ka­sı­na gir­mek is­te­me­si ayrı bir sorun!
   Düğün sa­lo­nu ya da or­ga­ni­za­tör ile ya­pa­ca­ğı­nız söz­leş­me­yi kâ­ğı­da dök­me­yi unut­ma­yın. Söz­leş­me ya­pıl­dık­tan sonra tek­rar oku­yun ve ya­zıl­ma­yan şey­le­ri yaz­dı­rın. Me­se­la, Ka­me­ra, fo­toğ­raf­lar, havai fi­şek­ler, dron ile çe­kim­ler, ilave masa açıl­ma­sı, ye­mek­ler... Bizde, havai fişek ko­nu­şul­du­ğu halde söz­leş­me­ye ya­zıl­ma­mış ol­ma­sı ba­ha­ne edi­le­rek ücret in­di­ri­mi ya­pıl­ma­dı. Fo­toğ­raf­lar fi­ya­ta dahil ol­du­ğu halde, gelin ve da­ma­dın aile­sin­den çe­ki­len re­sim­le­rin her biri için para is­te­me gi­ri­şi­min­de bu­lu­nul­du. Bir çok masa yarı dolu ol­du­ğu halde, gelen da­vet­li­ler­den bir gurup erkek, yeni masa açıl­ma­sı­nı is­te­di. Açıl­mak is­te­nen her yeni masa, 150 lira ek fiyat içe­ri­yor. 
   Ev­len­mek is­te­yen genç­ler, eko­no­mik du­rum­la­rı çok uygun de­ğil­se, 10-15 bin lira salon ve yemek pa­ra­sı ver­mek ye­ri­ne, kendi ev bah­çe­le­ri, eğer mü­sa­it de­ğil­se en yakın okul bah­çe­le­ri­ni ter­cih etsin. 
   Ge­le­lim takı kıs­mı­na... Benim çey­rek tak­tı­ğım bazı in­san­lar, 100-200 lira gibi pa­ra­lar tak­tı­lar. Bu eko­no­mik kriz se­be­biy­le makul kar­şı­lı­yo­rum. Benim de bana çey­rek takan bazı in­san­la­rın dü­ğü­nü­ne gi­de­me­di­ğim oldu. Ama im­kâ­nım var­ken, bir çey­rek al­tı­nı bile az görüp bi­le­zik tak­ma­ya ça­lış­tım. Her­kes en az bir çey­rek altın tak­mak ister. Ama çey­rek altın ta­kı­yo­rum di­ye­rek çey­rek gö­rü­nüm­lü on li­ra­lık yap­rak altın tak­mak dü­pe­düz sah­te­kâr­lı­ğa gir­mek­te­dir. Bu ki­şi­le­rin ka­me­ra­lar­la tes­pit edi­lip hak­la­rın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­mak ge­re­kir. Bu ko­nu­da en güzel sis­tem, Abaza dü­ğün­le­rin­de ol­mak­ta­dır. 2-3 gü­ve­ni­lir kişi, da­vet­li­le­rin he­di­ye­le­ri­ni bir def­te­re kay­de­de­rek düğün sa­hi­bi adına tes­lim al­mak­ta­dır­lar. Daha sonra da ta­kı­la­rı ve def­te­ri sa­ya­rak tes­lim et­mek­te­dir­ler.
   Takı son­ra­sı, ta­kı­la­rın kime ve­ri­le­ce­ği de ayrı bir tar­tış­ma ko­nu­su­dur. Bu­ra­da tuzu kuru aile­ler, ta­kı­yı ol­du­ğu gibi gelin ve da­ma­da tes­lim ede­rek on­lar­la ge­li­ne altın al­ma­sı­nı is­ter­ken bazı aile­ler de ol­du­ğu gibi el koy­mak­ta­dır­lar. Tabi düğün için öden­me­si ge­re­ken borç­lar ola­bi­lir ama bir he­ves­le takı me­ra­si­mi­ne ka­tı­lan gelin ile da­ma­dı, ta­kı­nın ta­ma­mın­dan mah­rum etmek de in­saf­sız­lık­tır. En azın­dan ge­li­nin gön­lü­nü ala­cak kadar bir al­tı­nın ge­lin­de kal­ma­sı­na rıza gös­te­ril­me­li­dir. Emin olun, "kay­na­na ta­kı­la­ra el koydu" diye de­di­ko­du­la­rı­nız ya­yı­lır.
   Dü­ğü­nü­me uzak­tan ya­kın­dan gelen, takı ta­kan-ta­ka­ma­yan, ara­yıp da ma­ze­ret bil­di­ren tüm dost­la­rı­ma çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu­ra­da şunu öğ­ren­dim, uzak da olsa bir dos­tu­nun düğün da­ve­ti­ne katıl, az da olsa ta­kı­nı bir zarfa koy, düğün sa­hi­bi­ne bir şey ve­re­me­sen de o dü­ğün­de gözük. 
   Davet ede­me­dik­le­rim­den, unut­tuk­la­rım­dan, ad­re­si­ni bu­la­ma­dık­la­rım­dan da özür di­li­yo­rum. Dost­lar, hem iyi günde hem de kötü günde belli olur­lar.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 287