SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Fadime Hala Siyaseti


   Be­le­di­ye mec­li­si top­lan­tı­la­rı, öyle san­dı­ğı­nız gibi sı­kı­cı değil. Ak­si­ne, çok eğ­len­ce­li… Ka­tıl­ma­nı­zı tav­si­ye ede­rim.
   Gün­dem­de 3 ar­sa­nın imar ta­di­la­tı vardı. Ar­sa­lar hak­kın­da bil­gi­miz yok. Do­la­yı­sıy­la ya­pı­lan ta­di­lat hak­kın­da da… Ama oy kul­la­na­cak mec­lis üye­le­ri mu­hak­kak ko­nu­yu bi­li­yor­dur, soru so­rar­lar, biz de öğ­re­ni­riz, diye dü­şün­dük. Baş­kan sordu, “….Ko­mis­yon­dan gel­di­ği şe­kil­de kabul eden­ler..? Et­me­yen­ler? Kabul edil­miş­tir!” 
   Ar­sa­nın vasfı neydi, nasıl bir de­ği­şik­lik ya­pıl­dı, sa­hi­bi kim, neden ta­di­lat ya­pıl­dı? Bilen yok. Bi­len­ler sa­de­ce imar ko­mis­yo­nu üye­le­ri. Peki, İmar Ko­mis­yo­nu üye­le­ri mec­li­se bilgi verdi mi? Al­dı­ğım cevap, “Soran, merak eden yok ki, kime neden ve nasıl bilgi ve­ril­sin?”
   Şimdi mec­lis üye­le­rin­den sa­vun­ma is­te­ni­yor, “Baş­ka­na neden 100 mil­yon­luk ve 45 mil­yon­luk ihale yet­ki­si ver­di­niz?” Sahi, neden ver­di­niz? Baş­kan so­ru­yor, “Kabul eden­ler, et­me­yen­ler, kabul edil­miş­tir” Üye­ler­den diyen ola­bi­lir mi, “Ben kabul et­me­miş­tim!”
En man­tık­lı cevap, Ka­ra­su’ya hiz­met için… Bu hiz­me­tin ne ol­du­ğu, ne­le­ri kap­sa­dı­ğı ve ma­li­ye­ti­ni merak eden yok! MHP gu­ru­bu­nun özel bir sa­vun­ma­sı var, “Biz 100 mil­yon­luk iha­le­ye evet de­me­dik. Ancak 45 mil­yon­luk ihale söz ko­nu­su olun­ca Ka­ra­su’yu 55 mil­yon­dan kur­tar­mak için şart­lı evet dedik!”
   Otu­rum baş­la­ma­dan, ka­tıl­ma­yan­la­rın ma­ze­re­ti­nin kabul edi­lip edil­me­di­ği so­rul­du. Tam oy­la­ma ya­pı­la­ca­ğı sı­ra­da bi­ri­si akıl etti, ma­ze­ret­le­rin ne ol­du­ğu­nu sordu, ma­ze­ret­ler okun­du da man­tık­lı bir oy­la­ma ya­pıl­dı! 
   Gün­dem dışı söz is­te­yen Sayın Ça­tal­baş, 45 mil­yon­luk ihale hak­kın­da mec­li­se bilgi sözü ve­ril­di­ği halde bil­gi­len­di­ril­me­dik­le­ri­ni, mec­lis ka­rar­la­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği­ni söy­le­ye­rek baş­ka­na hi­ta­ben; “Mec­lis, sizin Noter kâ­ti­bi­niz de­ğil­dir!” dedi. 
   Baş­kan, “Çok sert­si­niz bu gün, ça­lış­ma­lar bit­ti­ğin­de size bilgi ve­ri­lecek” dedi. Ça­tal­baş, “Bana değil mec­li­se bilgi verin. Biz de bize soran halka bilgi ve­re­bi­le­lim” diye aynı sert­li­ği­ni sür­dür­dü. 
   Baş­kan­la içli dışlı olan Ça­tal­baş’ın bu tavrı şa­şırt­tı. Ara­la­rı mı açıl­dı yoksa şike mi var, diye dü­şün­ce­mi söy­le­ye­rek ken­di­si­ne ta­kıl­dım. “Dost­luk başka, görev başka” dedi. 
   Şimdi Ba­kan­lık, mü­fet­ti­şin ra­po­ruy­la bir karar alsa, mec­li­sin yetki ver­me­si de, iha­le­nin şekli de usul­süz bu­lu­na­rak, hiç iş ya­pıl­ma­dan öde­nen 12 mil­yo­nun geri is­ten­me­si söz ko­nu­su olsa…(-ki bu bana göre büyük bir ih­ti­mal), neler olur?
   Muh­te­me­len mü­te­ah­hi­din te­mi­na­tı var­dır. Na­ki­te çev­ri­lip el ko­nu­lur. Ya te­mi­nat o kadar tut­maz ve alı­nan pa­ra­yı kar­şı­la­maz­sa…? Mü­te­ah­hit, bi­ri­le­ri­ne avan­ta da­ğıt­mış­tır diye it­ham­da bu­lun­mak is­te­mi­yo­rum ama ya iha­le­yi dü­zen­le­yen­ler­den ken­di­le­ri­ni za­ra­ra uğ­rat­tık­la­rı ge­rek­çe­siy­le taz­mi­nat is­ter­se… 
   Be­le­di­ye­nin 12 mil­yo­nu ve mü­te­ah­hi­din za­rar­la­rı Baş­kan ve mec­lis­ten is­te­nir­se… Ben oy ver­me­miş­tim, diyen olur mu acaba?
   Kork­tu­ğu­muz nokta ise, Ba­kan­lık, so­ruş­tur­ma­nın üs­tü­nü ka­pa­tır, ya­pa­nın yap­tı­ğı ya­nı­na kar kalır ise…!
   Mec­lis Top­lan­tı­sı ka­pa­nır­ken, ye­ni­den gün­de­me gelen 45 mil­yon­luk ihale için Baş­kan, “Dosya Mü­fet­tiş­te, in­ce­le­ni­yor” dedi. Söz hakkı ol­ma­yan CHP İlçe Baş­ka­nı­na hi­ta­ben de, “Zaten Baş­kan da bizi mah­ke­me­ye ve­ri­yor” dedi.
HAY­VAN­CI­LIK
   Va­li­le­re süt inek­le­ri ke­sil­me­sin, ta­li­ma­tı gön­de­ril­miş. Daha önce de­fa­lar­ca yaz­mış­tım, gebe hay­van­lar bile kur­ban edi­le­bi­li­yor. Soran araş­tı­ran yok. Bu yüz­den eti 30-40 li­ra­ya yi­yo­ruz. 
   Sevap ka­za­na­ca­ğız diye kur­ban et­ti­ği­miz gebe hay­va­nın kar­nın­dan bu­za­ğı çı­kı­yor bazen! Kasap, onu da ke­si­yor. Böyle bir kesim in­ter­net­ten ya­yın­lan­mış­tı. İnsan­lar de­me­di­ği­ni bı­rak­ma­dı. Böyle olun­ca acaba sevap kat­mer­le­ni­yor mu?
   Bu karar nasıl uy­gu­la­nır, nasıl kont­rol edi­lir, bi­le­mem ama bence ye­ter­siz. Hay­van­cı­lı­ğın des­tek­len­me­si is­te­ni­li­yor­sa, “her yeni doğan bu­za­ğı ba­şı­na des­tek kre­di­si” ver­me­li Dev­let. Ka­pı­sın­da­ki ineği kur­ba­na ve­re­rek büt­çe­si­ni dü­zelt­mek is­te­yen­le­re, bu­za­ğı ba­şı­na 300-500 lira bu­za­ğı yar­dı­mı ve­ri­lir­se bu ka­rar­la­rın­dan vaz­ge­çe­cek­ler­dir.
YAYA GEÇİDİ
   Ka­ra­su Ko­ca­ali yo­lun­da bir tane yaya ge­çi­di yok!
   Hal­bu­ki pro­je­sin­de 2 ya da 3 tane bu­lun­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. 
   Me­se­la, yeni ya­pı­lan Ad­li­ye Sa­ra­yı önün­de araç­tan inen va­tan­daş, kar­şı­ya yü­rü­ye­rek ge­çi­yor. Bu­ra­ya üst geçit yap­mak için illa ki bi­ri­le­ri­nin ezil­me­si mi lazım?
   Ben­zer durum Yalı İlko­ku­lu önün­de de var. Çağ­daş önün­de de var. Kar­şı­ya geç­mek is­te­yen öğ­ren­ci­ler, va­tan­daş­lar, Ana­yo­la at­la­yıp­ta ge­çi­yor­lar. 
Bu­ra­da tek ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, Ka­ra­yol­la­rın­dan pro­je­sin­de olan yaya ge­çit­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mek…
TRAFİK LAM­BA­SI
   Dört­yol kav­şa­ğın­da tra­fik lam­ba­la­rı ye­ni­len­di. İşlek bir kav­şak ol­ma­sı­na rağ­men fo­to­sel sis­tem dü­zen­len­di.
Eyy Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si,… İşlek kav­şa­ğa koy­du­ğun fo­to­sel lam­ba­lar­dan neden Tuzla kav­şa­ğı­na koy­maz­sın. Bu­ra­da­ki lam­ba­lar ta­ma­men ge­rek­siz. 
   Üs­te­lik her yöne eşit za­man­da ya­nı­yor. İşlek ka­ra­yo­lu ol­ma­sı­na rağ­men, yan­lar­dan pek araç gel­me­me­si­ne rağ­men dü­zen­siz yanan lam­ba­lar yü­zün­den hafta son­la­rı orada tı­kan­ma olu­yor.
   Ha, bu arada lam­ba­la­rı ko­ya­na da, kal­dır­ma­ya­na da, düm­düz gi­di­li­yor. Ku­lak­la­rı­nız da mı çın­la­mı­yor yahu?


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1039