SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

GÜNCEL HAYAT


Afet kre­di­si: Bu sefer eleş­ti­ri değil, ciddi ola­rak öne­rim şudur; Bu pa­ra­nın büyük kısmı, şöyle ya da böyle Ka­ra­su için har­can­dı. Şa­ibe­si, usul­süz­lü­ğü, ödeme şekli, ye­rin­de har­ca­nıp har­can­ma­dı­ğı filan gibi ko­nu­la­rı bir yana bı­ra­ka­lım. Adı ne bunun, Afet kre­di­si. Fark­lı amaç­lar için kul­la­nıl­mış olsa da, ak­si­ni iddia eden yok!
Ka­ra­su il­çe­si­nin ba­şı­na bir afet gel­miş ve acil ola­rak kredi çekip bu afeti ve afe­tin ge­tir­di­ği za­ra­rı kar­şı­la­mı­şız! 
Yani, il­çe­mi­zin ba­şı­na bir fe­la­ket gelse o fe­la­ke­ti biz kendi ba­şı­mı­za mı sa­vuş­tu­ra­ca­ğız! Dev­le­tin Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’na bağlı Afet İşleri ne için var?
Şimdi, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve onu oraya ge­ti­ren par­ti­li­ler, Ka­ra­su hal­kı­nın ba­şı­na sar­dı­ğı­nız 45 mil­yon­luk borcu te­miz­le­mek için il­gi­li ba­kan­lık­la­rı do­la­şıp afet bor­cu­nun ip­ta­li­ni sağ­la­ma­nız ge­re­ki­yor. Bunu yapın ki, hal­kı­mız yüklü bir borç ödeme kül­fe­tin­den kur­ta­rın. Yoksa önü­müz­de­ki dönem be­le­di­ye­nin tüm ge­lir­le­ri geri ödeme tak­si­ti­ne gider ve zaten bozuk olan yol­la­rı­mız ya­pıl­ma­yıp hiz­met de ala­ma­yız!
Çin­gen Tur­gay: Bütün Ka­ra­su­lu­la­rın ta­nı­dı­ğı Tur­gay, (Çin­gen de­me­den ta­nın­maz) öldü. Bul­var­da ça­lar­ken kim­se­nin dönüp yü­zü­ne bak­ma­dı­ğı Tur­gay ölün­ce, hemen her­ke­sin yü­zün­de üzün­tü ve­ri­ci ifade oluş­tu, “Yaa..!” 
Ko­vul­ma­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı bir kenar bulup orada sa­na­tı­nı icra eden sokak sa­nat­çı­mız, din­le­yen­le­rin ve istek is­te­yen­le­rin ver­dik­le­ri 1’er li­ra­lar­la ge­çi­nir­di. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la da kim­se­ye za­ra­rı ol­maz­dı. 
Öl­dü­ğü­nü du­yun­ca şunu dü­şün­düm; “Keşke saz çal­ma­yı diğer Roman ço­cuk­la­ra da öğ­ret­sey­di!” Malum, O gurup sazla çen­giy­le haşır neşir ol­ma­yı sever.
Dü­şün­ce­mi söy­le­di­ğim bir abi­miz şu ce­va­bı verdi, “Merak etme, onlar çal­ma­yı bi­li­yor­lar!”
Sen çok yaşa Eray: Sa­hil­de, Şaban Ho­ca­mı­zın kendi so­ya­dı­nı ta­şı­yan Eray Kafe’de okey oy­nu­yo­ruz. Oyun­da, iki de abi­miz var, ad­la­rı­nı de­me­ye­yim. Biri gar­son­dan su is­ti­yor, di­ğe­ri de is­ti­yor. 5 Da­ki­ka sonra di­ğe­ri is­ti­yor, be­ri­ki de is­ti­yor. Bu 5 da­ki­ka­da bir 2 su is­te­me olayı pe­ri­yo­da bağ­la­nı­yor. Tek­rar 2 su is­ten­di­ğin­de gar­so­nun sesi ge­li­yor, “Su bitti abi..!”
Şaban Hoca yan­dan ses­le­ni­yor; “Biter tabii, sa­bah­tan beri iki kova su iç­ti­niz” Tabii, kah­ve­de bu­lu­nan her­kes ma­ka­ra­la­rı ko­yu­ve­ri­yor.
Tak­vim­ler: Es­ki­den, sa­at­li ma­arif tak­vi­mi vardı. Bir tak­vim­de ara­dı­ğı­mız her şeyi bu­lur­duk. Arada fık­ra­lar da olur­du. Hatta ço­cuk­lu­ğum­da o tak­vi­min ar­ka­sın­da­ki bütün fık­ra­la­rı oku­du­ğu­mu ha­tır­lı­yo­rum. 
Şimdi kimse tak­vi­me para ver­mi­yor. Rek­lam amaç­lı da­ğı­tı­lan tak­vim­ler­de de ta­nı­ma­dı­ğı­mız bil­me­di­ği­miz ve sözde uh­re­vi özel­lik­le­ri bu­lun­du­ğu ki­şi­le­rin ha­yat­la­rı ve veciz söz­le­ri yer alı­yor. Me­se­la, bu ya­zı­la­rı ya­zar­ken ko­par­dı­ğım 2 yap­rak­tan bi­rin­de “Muh­yid­din ibnü’l-Ara­bi’nin (k.s.) Kabri” ve di­ğe­rin­de “Zerre Mik­ta­rı Hayır ve Şer”, al­tın­da da (Kas­tal­la­ni) (Bey­ha­ki) gibi isim­ler var… Sı­ra­dan in­sa­nı­mı­zı il­gi­len­dir­me­yen bu iki baş­lık ve yüz­ler­ce­si baş­kö­şe­ye as­tı­ğı­mız tak­vi­mi­mi­zin her say­fa­sın­da… 
Ne­re­de benim yemek ta­rif­le­ri, ne­re­de benim il­ginç bil­di­ler, ne­re­de benim ta­ri­hi bil­gi­ler ve Türk kah­ra­man­la­rım? Anek­dot­lar, nük­te­ler, günün ta­ri­hi ne­re­de?
Ço­cuk­la­rı­mı­zın gün­cel ha­ya­tı ta­nı­ya­ca­ğı ve her gün özüm­se­ye­ce­ği fen bi­lim­le­ri, ast­ro­no­mi ne­re­de?
İlle­ri­mi­zi düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­luş ta­rih­le­ri, önem­li gün­ler nerde, kim söy­le­yecek bize?
Varsa yoksa Arap­lar ve Be­de­vi kül­tü­rü..!
Ben, Sa­at­li Ma­arif Tak­vi­mi­mi geri is­ti­yo­rum ar­ka­daş.
AKP’liye Ceza: Gün­de­min re­fe­ran­dum ol­du­ğu gü­nü­müz­de, yine bir CHP’li ar­ka­da­şı­mız, AKP’li ar­ka­da­şı­mız­la tar­tı­şı­yor. CHP’li ar­ka­da­şı­mız, “Geçen dönem de evet de­di­niz, darbe oldu. Döviz fır­la­dı, tu­rizm çöktü, iş­siz­lik arttı, terör arttı, savaş ka­pı­da. Bari bu sefer hayır deyin de re­ji­mi ko­ru­ya­lım.” Kar­şı­dan olum­suz cevap alın­ca da he­pi­mi­zi gül­dü­ren şu ce­va­bı verdi; “Eğer evet çı­kar­sa, ben de bir da­ha­ki dönem İspir’e oy ve­re­ce­ğim. Size ve­ri­lecek en büyük ceza bu. Siz böyle ya­şa­ma­ya alı­şık­sı­nız, aynen devam edin. Ben mi kur­ta­ra­ca­ğım sizi…”
Tra­fik: Şu an il­çe­mi­zin en önem­li so­ru­nu bu, oto­park. Bu­ra­da küçük pa­rag­raf açıp ge­çiş­ti­ri­lecek kadar hafif değil. Dün, tek yön olan mi­ni­büs yo­lun­dan ge­çer­ken, sağlı sollu park eden araç­la­rın ya­nın­da sol ta­raf­ta ikin­ci sıra park oluş­muş­tu. O kadar rezil bir gö­rü­nüm­dü ki, adeta sa­hip­siz­li­ği­mi­zi sim­ge­le­yen en önem­li gös­ter­gey­di. Ben­zer durum Ga­ran­ti Ban­ka­sı’nın önün­de de var. Ben­zer durum, Ter­mi­nal ile Zi­ra­at Ban­ka­sı ara­sın­da da var. 
Yani işin özeti, park so­ru­nu artık açık açık ken­di­ni his­set­ti­ri­yor. Araç­la­rı­mı­zı park ede­ce­ği­miz yer yok!
Ve biz, il­çe­mi­zin tek park alanı, Pa­zar­ye­ri ya­nın­da­ki park ala­nı­na cami yap­ma­yı tar­tı­şı­yo­ruz! Pa­zar­ye­ri­ne katlı oto­park ya­pa­rak şehre bir nefes al­dır­mak ye­ri­ne cami ya­pa­rak o alanı da kö­relt­mek, ya­ra­ya tuz biber ekmek olur.
Şişe top­la­ma: Ka­ra­su Be­le­di­ye­si amb­le­mi olan bir cam ma­mul­le­ri atığı ku­tu­su kon­muş bul­va­ra. Sos­yal med­ya­da haf­ta­nın ko­nu­su oldu tabii. Bir ri­va­ye­te göre, bu­ra­da top­la­nan şi­şe­ler­le İller Ban­ka­sı’ndan alı­nan 45 mil­yon­luk afet kre­di­si­nin tak­sit­le­ri öde­ne­cek­miş! Gül­me­yin, gör­dü­nüz peşin pa­ra­yı tabii!
Ciddi ko­nuş­mak ge­re­kir­se, ince dü­şün­ce ama yeri yan­lış! O böl­ge­de pek şişe ha­re­ket­li­li­ği yok! Ger­çek­ten atık şi­şe­le­rin top­lan­ma­sı dü­şü­nü­lü­yor­sa, iç­ki­li eğ­len­ce yer­le­ri ve özel­lik­le ga­zi­no­lar böl­ge­si bu iş için daha an­lam­lı ola­cak­tır. Hatta öyle ki, hemen her gün bo­şal­tıl­ma­sı bile ge­re­ke­bi­lir.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 723