SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

GÜZEL ŞEYLER


   Öyle kötü iki hafta ge­çir­dik ki, güzel şey­le­re has­ret kal­dık. Ben de siz­le­re güzel şey­ler­den bah­set­mek is­ti­yo­rum ki, içi­miz­de­ki gam ka­sa­vet git­sin. Zaten ga­ze­te­yi eli­ni­ze al­dı­ğı­nız­da içi­niz ka­ra­ra­cak, bir de ben ka­rart­ma­ya­yım!
   Bun­lar da geçer dedi ya Dev­let Baş­ka­nı­mız, onun için biz­le­re yani va­tan­daş­la­ra çok iş dü­şü­yor. Her bir olay­dan bir ders ala­lım ve güzel şey­ler­den bah­se­de­lim. 
   Me­se­la fın­dık... Para et­mi­yor ve bir İtalya’nın in­sa­fı­na terk edi­li­yo­ruz. Hemen her ko­nu­da bir demeç veren hü­kü­met, ne­den­se "fın­dık" de­me­ye kor­ku­yor! Sa­nır­sı­nız ki bir sihir var ve o ke­li­me­yi edin­ce sihir kay­bo­la­cak! Efen­di­ler, TİGEM`i örnek alın. Ne yap­tı­lar özel­leş­tir­me son­ra­sı, bütün fın­dık ağaç­la­rı­nı söküp ye­ri­ne meyve dik­ti­ler. Siz de öyle yapın. Sökün bütün ağaç­la­rı, me­se­la de­ve­ci ar­mu­du dikin. Bir ta­ne­si bir ki­lo­ya yakın ve ne­re­dey­se fın­dı­ğın yarı fi­ya­tı. Ama bunu ya­par­ken bir zi­ra­at mü­hen­di­sin­den, İlçe Ta­rım­dan görüş alın. Hatta TİGEM` in mü­hen­dis­le­ri bile bu ko­nu­da eği­tim ve­ri­yor bil­di­ğim ka­da­rıy­la..
   Geyve ve Pa­mu­ko­va böl­ge­sin­de hiç fın­dık yok gibi... Ama ye­tiş­tir­dik­le­ri üzüm, ayva, elma, man­da­li­na ve por­ta­kal, ka­yı­sı, kiraz gibi mey­ve­ler, hemen her cins seb­ze­ler­le gayet güzel ge­çim­le­ri­ni sağ­lı­yor­lar. Bizim top­rak­la­rı­mız da ve­rim­li. Biz neden yap­ma­ya­lım.
   Geyve olmuş kiraz ya­ta­ğı ne­re­dey­se. Bir de hal­le­ri var ki, envai çeşit kiraz bu hale ge­li­yor ve alı­cı­sı­nı bu­lu­yor. Sa­de­ce hal mi? Köy­ler­de top­la­nan seb­ze­ler, ak­şa­ma doğ-ru köy mey­da­nı­na ge­ti­ri­li­yor ka­sa­lar­la. Alıcı ve sa­tı­cı bir­bi­ri­ni bu­lu­yor ara­cı­sız. Ne Fer­re­ro var, ne de onun gi­bi­le­re ih­ti­yaç...
   Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su pa­za­rı­na gelen köy­lü­le­rin önün­de­ki meyve ve seb­ze­le­re bir bakın hele. Peki, bunun sa­tı­şı­nı her güne ya­ya­maz mıyız? Be­le­di­ye, Hal adı al­tın­da de­vam­lı bir köylü emeği satış nok­ta­sı ku­ra­maz mı kent mey­da­nı­na yakın bir yerde. Hadi seb­ze-mey­ve ikin­ci plan, yahu fın­dık ca­nı­mız is­te­se, satın ala­ca­ğı­mız bir satış ofisi yok.  Ka­buk­lu fın­dık, iç fın­dık, kav­rul­muş fın­dık, şe­ker­li fın­dık... 
   Bul­sak, kent dı­şın­da­ki ah­bap­la­rı­mı­za bile gön­de­re­ce­ğiz de o bile eksik! (Fis­ko­bir­lik’in böyle bir dü­şün­ce­si var diye duy­dum, uma­rım kendi ürü­nü­mü­zü daha uygun fi­yat­lar­la yi­ye­bi­li­riz.
   Ka­ra­su İlçe­mi­zin ta­nı­tı­mı için as­lın­da çok daha güzel bir fır­sat var eli­miz­de. Ne de­ni­ze ben­zer, ne fın­dı­ğa. Yıl­lar önce kent mer­ke­zi­ni fu-huş ba­ta­ğın­dan kur­tar­mak için eğ­len­ce sek­tö­rü­ne ayır­dı­ğı­mız bir göl­ler böl­ge­si var ki, pat­la­ma­ya hazır bir po­tan­si­yel ola­rak du­ru­yor orda. Gerçi ne imar dü­zen­le­me­si var, ne de çevre... Yol­la­rı bile top­rak ve çu­kur­lar için­de. 
   Üs­te­lik iş­le­ten­le­rin çoğu da bizim ço­cuk­lar, yani Ka­ra­su­lu... Dört mev­sim, hemen her gece bin­ler­ce li­ra­nın dön­dü­ğü yer... Adı olmuş ba­tak­ha­ne. Belki de bu ha­liy­le ter­cih edi­li­yor­dur, bi­le­me­yiz ama…
   Bu­ra­nın yol­la­rı­nı as­falt­la­ya­lım. Ay­dın­lat­ma­yı ve çevre dü­zen­le­me­si­ni de ya­pa­lım. Asa­yi­şi ve in­san­la­rın güven için­de eğ­len­me­le­ri­ni sağ­la­mak için de bir polis kont­rol nok­ta­sı ya da dev­ri­ye ko­ya­lım. Çok da mü­da­ha­le et­me­ye­lim, han­gi­sin­de kadın var, han­gi­sin­de­ki ya­ban­cı ka­dın­la­rın ça­lış­ma izni var diye...    Ama ke­si­len fa­tu­ra­la­ra mu­hak­kak ba­ka­lım. O fa­tu­ra­lar­da %5 gar­so­ni­ye ya­nın­da me­se­la bir %3 de be­le­di­ye payı ko­ya­lım. Me­se­la, giren çıkan araç­tan 10 lira oto­park veya iş­ga­li­ye ke­se­lim. Çok iş yapan yer, çok para öde­sin. 
   Bir düzen olsun me­se­la iş yer­le­rin­de. Sa­de­ce sey­ret­mek is­te­yen­le­rin ma­sa­sı­na dan­söz sa­nat­çı git­me­sin, bunun ye­ri­ne giriş üc­re­ti alın­sın müş­te­ri­den. Eğ­le­nen kişi, or­ta­la­ma ne kadar öde­ye­ce­ği­ni bil­sin. Fiks mönü menü olsun me­se­la, kişi başı yüz li­ra­ya eğ­le­ne­bil­sin is­te­yen. Aile ile gi­di­le­bi­lecek yer­ler, lo­ca­lar olsun me­se­la. İste­yen balık lo­kan­ta­sı gibi hiz­met ver­sin. Gün­düz de nö­bet­çi açık me­kân­lar olsun me­se­la...
   Sa­de­ce lo­kan­ta-ga­zi­no­lar değil, böl­ge­miz ka­za­nır. Ti­ca­ri taksi gibi de­ğe­ri artar her me­kâ­nın. Yemek, içmek ya­nın­da iş­siz­li­ğe de büyük öl­çü­de fay­da­sı olur. Ve hatta her iş­let­me­ci­nin bir Tu­rizm mes­lek Yük­se­ko­ku­lu me­zu­nun ça­lış­tı­rıl­ma­sı is­ten­se... Mar­ma­ra böl­ge­sin­de, "Haydi Ka­ra­su`ya gi­de­lim" de­nil­di­ğin­de, bi­lin­sin ki ra­kı-ba­lık ya­nın­da dans da edi­lip oy­na­na­cak. Ev­li­lik ve doğum gün­le­ri kut­la­na­cak. Gi­ri­şi bile ışık­lan­dır­ma­sıy­la cez­be­decek. Dev­le­tin kont­ro­lün­de gü­zi­de bir yer ola­cak!
   Me­kân­la­rın için­de tek tük var böyle kendi ki­şi­sel gay­ret­le­riy­le iyi bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şan. Dev­let, sa­de­ce ken­di­si­ne düşen kısmı hal­let­sin yeter. Kim bilir, belki böy­le­ce yeni ve büyük bir gelir kay­na­ğı olu­şa­cak Ka­ra­su için, tu­rizm­den daha de­ğer­li...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 288