SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Halka hizmet Hakka hizmetse


Ters­ten yorum ya­pa­lım; halka hiz­met et­me­yen ka­fir­dir!
Bu mil­let­ten nasıl para çı­kar­tı­rız, ne­re­den nasıl kolay kredi çe­ke­riz, otur­du­ğu­muz yer­den nasıl maaş alı­rız, nasıl zen­gin olu­ruz gibi kolay hiz­met­ler yapan bir mil­le­tiz. Ama iş, gö­rev­le­ri­mi­zi ciddi ola­rak yap­ma­ya ge­lin­ce, “Boş ver yarın ya­pa­rım”, “Aman, kim uğ­ra­şa­cak onun­la” ya da “Bir şey olmaz” gibi sav­sak­la­ma­yı se­çe­riz.
Bu kö­şe­de Ka­ra­su’nun on­lar­ca so­ru­nu­nu yaz­dım. Geri dönüp bak­tı­ğım­da, ciddi ola­rak ya­pı­lan bir çözüm yok. Buna rağ­men ne hü­kü­met, ne de be­le­di­ye, çözüm üret­mek için gay­ret gös­ter­mi­yor.
Me­te­oro­lo­ji uyar­dı, kar ge­li­yor diye. Tek önlem, okul­la­rın tatil edil­me­si… Neden tatil? Ço­cuk­lar kar­dan erir mi? Bı­ra­kın kara doy­sun­lar, ar­ka­daş­la­rı ile kar­to­pu oy­na­sın­lar. Zorlu hayat ko­şul­la­rın­da ya­şa­ma­yı öğ­ren­sin­ler. Kal­dı­rım­da gi­der­ken kay­ma­ma­yı, kay­ma­mak için de ne yap­ma­lı, an­la­ta­lım. Me­se­la di­ye­lim ki, elin ce­bin­de yü­rü­me, ka­yar­san ko­lu­nu kı­rar­sın. Ya da yolda bir çukur olur, kar ka­pa­tır, basar dü­şer­sin, di­ye­lim.
Ada­pa­za­rı yolu, ancak araç­la­rın las­tik iziy­le ça­lı­şı­yor, her taraf kar. Bir ara­cın diğer aracı sol­la­ma­sı im­kan­sız. Her­kes hı­zı­nı en önde giden ara­cın hı­zı­na göre ayar­la­mış, kon­voy şek­lin­de gi­di­yor. Daha önce özel ida­re­nin üst­len­di­ği yol açma, buz­lan­ma­dan ko­run­ma ça­lış­ma­la­rı ma­ale­sef ol­ma­dı. Bir ku­ru­mu lağ­vet­tik ama ye­ri­ne gelen ku­ru­mun so­rum­lu­luk ala­nı­nı be­lir­te­me­dik. Ne­re­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si?
Ada­pa­za­rı is­ti­ka­me­tin­den gelen bir kam­yon, re­fü­je yakın ge­li­yor ve kendi ka­fa­sı­na göre yol kü­re­me hiz­me­ti ya­pı­yor. Las­tik­le­rin al­tın­dan fır­la­yan kar, bizim şe­ri­di­mi­ze ge­li­yor ve iri iri don­muş par­ça­lar, yolun or­ta­sın­da teh­li­ke arz edi­yor! 
Ka­ra­su içi, kal­dı­rım­lar kar ve buz için­de. Ak­lı­ma, genel med­ya­da ya­yın­la­nan man­şet geldi; “Kur­naz Ka­ra­de­niz­li Baş­kan, de­niz­den çek­ti­ği tuzlu suyla yol­la­rı yı­ka­dı” Bu kur­naz Baş­ka­nı ha­tır­la­dı­nız mı? İpucu ve­re­yim, Yerin al­tı­na 100 tril­yon göm­müş­tü! Gül­me­yin, şim­di­ki­ler onu da dü­şün­mü­yor! İtfa­iye­yi ça­ğı­rıp yol ve kal­dı­rım­la­rı yı­ka­ma­sı­nı is­te­ye­mi­yor muyuz? Yoksa it­fa­iye bizim be­le­di­ye­ye bağlı değil mi?
Tuzla sa­pa­ğın­da gece gün­düz kendi ba­şı­na yanıp sönen tra­fik lam­ba­sı da tam Ka­ra­de­niz­li aklı değil mi?
Bir kar yağ­dı­ğın­da, ilk önce Ka­ra­pı­nar ve Fe­riz­li’ye ya­ğı­yor. Fe­riz­li ram­pa­sı, bir­çok ara­cın kar­dan çı­ka­ma­yıp yolda kal­dı­ğı yer­dir. Bunu her­kes bil­di­ği halde, kimse çözüm üret­mez. Üs­te­lik tam da Ada­pa­za­rı’ndan ge­lir­ken ilk ram­pa­nın ba­şı­na tra­fik lam­ba­sı ko­yul­du. Bu ışık­lar­da, kır­mı­zı denk ge­lir­se araç­lar du­ru­yor ve rampa yu­ka­rı kalk­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz! Bir­çok yüklü kam­yo­nun ışık­lar­da dur­ma­dı­ğı­nı fark ettim ve hak ver­dim doğ­ru­su. Sü­ra­ti­ni kes­me­den ve vites dü­şür­me­den yolun ya­rı­sı­na kadar çı­ka­bil­sin­ler, ram­pa­da kal­ma­sın­lar diye kır­mı­zı­da ge­çi­yor­lar. Bunu dü­şü­ne­me­yen mü­hen­di­sin dip­lo­ma­sı­nı alıp yırt­ma­lı!
Hemen her şid­det­li yağ­mur­da duble yol sular al­tın­da ka­lı­yor. Var mı ted­bir?Var tabii ki, Eski Ada­pa­za­rı yolu kul­la­nı­lı­yor, al­ter­na­tif ted­bir! Yani o övün­dü­ğü­müz duble yol, şid­det­li yağ­mur­lar­da yok! Peki Saski ya da Bü­yük­şe­hir neden afet kre­di­si çekip o yolu onar­maz? 
Yol, yağ­mur­da da ka­pa­nı­yor, karda da. Daha yeni kar­dan takla atan ara­cın için­den çı­ka­rı­lan ka­za­ze­de­ler gör­me­dik mi? 
Be­le­di­ye­miz Basın Mü­dü­rü Haş­me­noğ­lu da bu yolda feda et­tik­le­ri­miz­den değil mi? Onun kaza yap­tı­ğı yerde ne ted­bir al­dı­nız? 
Çar­şı­da par edene park fişi ya­pış­tı­rı­yo­ruz ya hani, peki ikin­ci sı­ra­ya park eden, yolu tı­ka­yan, park edil­me­me­si ge­rek­ti­ği şe­kil­de park edene ted­bi­ri­miz var mı?
Mo­be­se ka­me­ra­la­rı­mız var, bun­lar be­le­di­ye hiz­met­le­ri için kul­la­nı­lı­yor mu? Yoksa sa­de­ce adli olay­lar için mi kul­la­nıl­mak zo­run­da? 
Sahi, be­le­di­ye­ye zemin kat­tan gi­ri­şi neden iptal et­miş­tik? Peki, şimdi neden açtık o gi­ri­şi? İnsan­la­rın ağ­zı­nı bü­ze­mez­sin, de­ni­li­yor ki, Zemin katta fa­ali­yet gös­te­ren bir mi­mar-mü­hen­dis ce­za­lan­dı­rıl­mak için ya­pıl­dı! O kadar küçük he­sap­lar ya­pı­lı­yor­sa eğer, daha bü­yük­le­ri­ni dü­şü­ne­mi­yor muyuz?
Ka­ra­de­niz sa­hi­li Bü­yük­şe­hir’e ve­ril­di. Ada­mı­nı bulan bir ba­ra­ka ko­yu­yor! Kü­çük­bo­ğaz gölü ke­na­rı ses­siz se­da­sız bi­ri­le­ri­ne ihale edil­di. Sa­kar­ya ke­na­rı da keza aynı, ses­siz se­da­sız yağ­ma­lan­ma­ya devam edi­yor. Ne­re­de kaldı bi­linç­li be­le­di­ye­ci­lik? Ne­re­de fır­sat eşit­li­ği, ne­re­de kul hakkı, ne­re­de kı­yı-ke­nar ya­sa­la­rı? Gücü olan gücü öl­çü­sün­de yağ­ma­ya devam mı edecek?
Ve­ri­len bazı söz­ler ku­lak­la­rı­mız­da hala yan­kı­la­nı­yor; Hiz­met eder­ken işin uz­man­la­rı­na so­ru­la­cak­tı, hangi hiz­me­ti hangi uz­ma­na sor­du­nuz? Sahi, bir rek­re­as­yon pro­je­niz vardı Sa­kar­ya ke­na­rı ile il­gi­li, yoksa proje ge­ti­re­ne al senin olsun mu de­ni­li­yor?
Bir seyir te­ra­sı ya­pı­la­cak­tı, Ka­ra­su’ya hakim te­pe­de, man­za­ra­ya hakim… Keşif ve ihale ne aşa­ma­da?
Liman iş­let­me­si, tüm li­ma­nı du­var­lar­la çe­vir­di. Bir söz hak­kı­nız var mı?
Ter­sa­ne iflas etti, bitti. Ye­ri­ne ne ya­pı­la­cak. Çözüm için bir adım at­tı­nız mı? 
Kül­tür mer­ke­zi te­me­li, tren yolu te­mel­le­ri ne oldu? Ek­me­ği yendi çöpe mi atıl­sın?
Sahi, Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı duble yolu ya­pıl­dı ya… O da ne­re­sin­den tut­san elin­de ka­lı­yor.
Halka hiz­met Hakka hiz­met­se, nedir bu gaf­let? Biraz sil­ke­le­nin bey­ler. Hep seçim za­ma­nı çık­ma­sın se­si­niz. (He­sap­ta bu hafta eleş­ti­ri­sel yaz­ma­ya­cak­tım!)
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1010