SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • HOCA NASRETTİN SAĞ OLSAYDI...

HOCA NASRETTİN SAĞ OLSAYDI...


   Nas­ret­tin Hoca, eşe­ğiy­le odun kes­me­ye git­miş. Güzel bir çam ağacı bulup ke­se­rek eşe­ği­ne yük­le­miş. Yolda gi­der­ken "Acaba iyi ya­nı­yor mu?" di­ye­rek bir kib­rit çak­mış. Çak­ma­sıy­la bir­lik­te çıra alev almış. Canı yanan eşek baş­la­mış koş­ma­ya. Hoca da suç­lu­luk duy­gu­suy­la ar­ka­sın­dan ba­ğır­ma­ya baş­la­mış; "Aklın varsa de­re­ye kaç!"
   AGDAŞ, ev­le­re zamlı fa­tu­ra­la­rı bı­ra­kır­ken ya­nın­da bir de bro­şür bı­ra­kı­yor, "Do­ğal­gaz­da ta­sar­ruf nasıl ya­pı­lır!"
***
   Nas­ret­tin Hoca, evi­nin önün­de eğil­miş bir şey arı­yor. So­ru­yor­lar Ho­ca­ya, "Ne arı­yor­sun?" diye. "Yü­zü­ğü­mü kay­bet­tim, onu arı­yo­rum." demiş. "Nerde kay­bet­tin?" diye sor­muş­lar. "Bod­rum­da kay­bet­tim" demiş. "Peki, neden bod­rum­da ara­mı­yor­sun?" diye so­ru­lun­ca, "Orası çok ka­ran­lık ama." demiş.
Bu gün, hiç umul­ma­dık ki­şi­ler "Fe­to­cu" diye suç­la­nı­yor. Hâl­bu­ki he­pi­mi­zin ta­nı­dı­ğı, bil­di­ği Fe­to­cu­lar ik­ti­da­rın et­ra­fın­da ve med­ya­da fink atı­yor. Pen­sil­van­ya`da Fet­hul­lah Gülen ile resim çek­ti­ren mil­let­ve­kil­le­ri, "Ne is­te­di­ler de ver­me­dik!" di­yen­ler, "Olim­pi­yat dü­zen­le­yip para bas­tı­ran­lar" "Dön artık" diye şiir dü­zen­ler hak­kın­da ne zaman fez­le­ke dü­zen­le­necek?
***
   Hoca eşe­ğiy­le dağ­dan dö­nü­yor­muş. Eşeği, yolda bul­du­ğu ot, odun, tezek ne varsa top­la­yıp hey­be­ye atmış. Ahıra va­rın­ca hey­be­yi eşe­ğin önüne bo­şalt­mış. Eşek şöyle bir kok­la­mış ama ye­me­yip ka­fa­sı­nı çe­vir­miş. Hoca kız­mış, "Neden ye­mi­yor­sun, sen kok­la­dın ben top­la­dım!"
Mart­ta­ki se­çim­de ka­za­nan adayı biz seç­miş ola­ca­ğız. Oyunu dü­şü­ne­rek kul­lan ki, seç­tik­ten sonra 5 yıl o kişi yö­ne­tecek Ka­ra­su`yu. Be­ğen­me­dim demek olmaz!
***
   Hoca`ya bir mi­sa­fir gel­miş. Hoca`nın elde yok avuç­ta yok ama namı var gönlü zen­gin. Kı­yı­da kö­şe­de ne var ne yoksa çı­ka­rıp ye­dir­miş. Yatma za­ma­nı gel­miş, her­kes çe­kil­miş oda­sı­na. Ama mi­sa­fir o kadar yüz­süz­müş ki, "Bizim eller bizim eller, yatar iken üzüm yer­ler" diye türkü söy­le­yip üzüm is­te­miş. Hoca, bu arsız mi­sa­fi­ri sus­tur­mak için aynı ma­kam­da cevap ver­miş; "Bizde öyle adet yok­tur, sak­la­yıp da güzün yer­ler".
   Mar­ke­te gir­di­ği­miz­de, zamlı ürün­ler­le mar­ket ara­cı­nı ih­ti­ya­cı­mız öl­çü­sün­de dol­du­ra­ca­ğız. Pa­ra­sı­nı öde­di­ği­miz­de tez­gâh­tar ekst­ra­dan po­şet­le­ri say­ma­ya baş­la­dı­ğın­da si­nir­le­ri­miz tavan ya­pa­cak. Biz ba­ka­lım o zaman hangi şar­kı­yı söy­le­ye­ce­ğiz!
***
   Hoca, iki kı­zı­nı da ev­len­dir­dik­ten sonra, ba­ka­lım du­rum­la­rı nasıl diye zi­ya­ret et­me­ye karar ver­miş. İlk git­ti­ği kı­zı­nın ko­ca­sı­na sor­muş; "Damat du­rum­lar nasıl?" Çift­çi da­ma­dı; "Baba, bütün tar­la­la­rı bah­çe­le­ri ektik, 15 gün için­de yağ­mur yağ­maz­sa işte o zaman ana­mız ağ­la­ya­cak!" Hoca diğer kı­zı­nı zi­ya­ret et­tik­ten sonra da­ma­dı­na sor­muş du­rum­lar nasıl diye. Çöm­lek­çi olan Damat ce­vap­la­mış; "Baba, el­de­ki bütün kil ile kap kaçak, çöm­lek yap­tık. Hava 15 gün yağ­maz­sa, işler çok iyi, ya­ğar­sa işte o zaman ana­mız ağlar!" Hoca evine dön­müş, için­den çı­kıl­maz bu du­ru­mu kara kara dü­şü­nür­ken ka­rı­sı sor­muş, "Ne dü­şü­nü­yor­sun Hoca, kız­lar nasıl, iyi mi?" Hoca ce­vap­la­mış; "Valla nasıl desem hanım, hava yağsa da ağ­la­ya­cak­sın, yağ­ma­sa da!"
Se­çim­le­re kadar yine bir umut­la gi­di­yo­ruz ama se­çim­ler­den sonra kim ka­za­nır­sa ka­zan­sın yine ana­mız ağ­la­ya­cak!
***
   Timur, Hoca`nın kö­yü­ne bir fil almış. Fil öyle azman ki, du­var-çit ta­nı­ma­dan yıkıp gi­ri­yor, tar­la­da­ki bütün ürün­le­ri telef edi­yor­muş. So­nun­da köylü da­ya­na­ma­yıp top­lan­mış ve du­ru­mu Timur`a bil­di­rip fili geri al­ma­sı­nı is­te­ye­cek­ler. Ho­ca­yı da sözcü seç­miş­ler. Hoca, köy­lü­ler­le bir­lik­te Timur`un ota­ğı­na tam gi­recek, bak­mış ar­ka­sın­da­ki bütün köy­lü­ler kaç­mış. Hoca, karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı Timur`a; "Sizin bu fil var ya, biz onu çok be­ğen­dik. Ancak filin yal­nız canı sı­kı­lı­yor, ya­nı­na bir dişi fil verir mi­si­niz?"
   Biz bu Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zı çok sev­dik! Onu bir­kaç dönem daha Be­le­di­ye Baş­ka­nı gör­mek is­ti­yo­ruz! Fıkra ile ala­ka­sı yok, bağ­lan­tı kur­ma­ya ça­lış­ma­yın!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 118