SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

İHH


İnsan Hak ve Hür­ri­yet­le­ri, İnsani Yar­dım Vakfı’nın kı­sal­tıl­mı­şı…
Bu güne kadar hep yar­dım top­lar­ken ta­nı­dık onu. Fi­lis­tin’e, Soma’ya, Af­ga­nis­tan’a… Şimdi de Ba­yır­bu­cak Türk­men­le­ri’ne… Dün­ya­da Müs­lü­man ve ih­ti­ya­cı olan her mil­le­te, her dev­le­te yar­dım top­lu­yor. 
Sa­nı­rım Van dep­re­min­de Van’a da yar­dım top­la­yıp gön­der­di­ler. 
Yurt dışı yar­dım­lar­da adını kul­la­nıp silah da gön­de­ril­miş ola­bi­lir. Si­ya­si kisve de ya­kış­tı­rıl­mış ola­bi­lir. Ne­ti­ce­de in­sa­ni gö­re­vi­ni ya­pı­yor. Yap­tı­ğı iş makul kar­şı­lan­ma­sa, hala yar­dım top­lu­yor ola­maz­dı. Belki de yar­dım der­nek­le­ri­nin en uzun so­luk­lu­su…
Ben, hiç Ka­ra­su­lu ih­ti­yaç sa­hip­le­ri için yar­dım top­lan­dı­ğı­nı gör­me­dim. Peki, Ka­ra­su’da yar­dı­ma ih­ti­ya­cı olan kimse yok mu? 
Ka­ra­su halkı, gu­rur­lu­dur. İhti­ya­cı olsa da belli etmez. Aç gezer, açık gezer, belli etmez. Ne­re­den mi bi­li­yo­rum;
Dört­yol ile deniz ara­sın­da bir fırın sa­hi­bi ile an­laş­tık, bir sepet koy­duk. Ekmek alan­lar­dan yar­dım­se­ver ve du­ru­mu nis­pe­ten iyi olan­lar, bu se­pe­te de bir­kaç ekmek ko­ya­cak, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri bu se­pet­ten ala­cak­tı. Yar­dım eden, kime yar­dım et­ti­ğin bil­me­ye­cek­ti. Üs­te­lik 1 lira gibi cüzi bir ra­ka­ma için­de­ki yar­dım is­te­ği­ni de gi­de­re­cek­ti. 
Baş­tan ba­ya­ğı iyi gi­di­yor­du. Ekmek alanı gör­mü­yor­dum ama sis­te­min ça­lış­tı­ğı­nı bi­li­yor­dum. Demek ki giz­li­ce alı­yor­lar­dı. “Ekmek ala­cak param yok” diyen bir­kaç ih­ti­yaç sa­hi­bi­ni o fı­rı­na yön­len­dir­dim, git ek­me­ği­ni be­da­va al diye. “Uta­nı­rım”, diyen oldu. “Bir kere aldım ama her zaman al­ma­ya uta­nı­yo­rum” diyen oldu. Yani in­san­lar be­da­va ekmek se­pe­tin­den ekmek al­ma­ya uta­nı­yor­lar­dı.
Daha sonra ko­nuş­tu­ğum fırın sa­hi­bi, “Abi sen git­tik­ten sonra se­pe­te ekmek atan da pek kal­ma­dı” dedi. Zaten ekmek se­pe­ti­ni de içeri almış, be­da­va ekmek almak is­te­yen­le­rin utan­cın­dan ala­ma­ya­ca­ğı bir yere koy­muş!
Bunu neden yaz­dım? Ben­zer or­ga­ni­zas­yon­lar tek­rar­lan­sın, hemen her fı­rı­na ko­nul­sun. Kap­sam ge­niş­le­til­sin, hatta mar­ket­ler­de, tu­ha­fi­ye­ler­de, kah­ve­ha­ne­ler­de ben­zer kö­şe­ler olsun. İnsan­lar, çayı, şe­ke­ri bit­ti­ğin­de, mar­ket­te­ki bir “ih­ti­ya­cı olana be­da­va” kö­şe­sin­den temin ede­bil­sin. Ço­ra­bı de­lin­di­ği zaman, tu­ha­fi­ye­de onun için bir çorap alıp se­pe­te atan biri ol­du­ğu­nu bil­sin. Ce­bin­de çay içecek pa­ra­sı ol­ma­dı­ğı zaman hangi kah­ve­de ken­di­si­ne üc­re­ti öden­miş çay bu­la­bi­le­ce­ği­ni de...
Sa­de­ce eşya değil, pa­ra­sal ola­rak da, acil 20 lira ema­net­te pa­ra­sı ol­du­ğu­nu bilse… Me­se­la bir banka şu­be­siy­le gö­rü­şü­lüp, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin kul­la­na­bi­le­ce­ği li­mit­te bir para öde­me­si ya­pı­la­bil­se…
Peki, bun­la­rı kim yapar, kim or­ga­ni­ze eder?
Ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­zas­yon­da tec­rü­be­len­miş bir marka olan İHH, Böl­ge­miz in­san­la­rı için de bir yar­dım or­ga­ni­zas­yo­nu baş­lat­sa… Üs­te­lik sü­rek­li olsa… Elekt­ri­ği, suyu, te­le­fo­nu kesik olan, tüpü bit­miş olan, ço­cu­ğu­nun ço­ra­ba monta ih­ti­ya­cı olan,… Karnı acık­tı­ğın­da do­yu­ra­bi­le­ce­ği, mi­sa­fi­ri gel­di­ğin­de utan­ma­yıp ön­le­ri­ne yemek çı­ka­ra­bi­le­ce­ği, ilaç pa­ra­sı is­te­ye­bi­le­ce­ği… Oku­yan ço­cu­ğu­na harç­lık-burs gön­de­recek… En azın­dan ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­da yar­dım is­te­ye­bi­le­ce­ği bir sos­yal yar­dım vakfı olsa… Rek­lam yap­ma­dan, aşı­rı­ya kaç­ma­dan..
Ka­ra­su İHH vakfı Baş­ka­nı, ne der­sin? Ön­ce­den Yar­dım­se­ver­ler Ce­mi­ye­ti vardı, Ka­ra­su’da, Hacer Güler Hanım baş­kan­lı­ğın­da rek­lam yap­ma­dan burs veren, giyim kuşam da­ğı­tan… Sahi, evde he­ve­si­mi­zi al­dı­ğı­mız ve gar­dı­rop­ta ka­la­ba­lık yapan eş­ya­la­rı ver­me­ye yer ara­yan, bü­yü­yen ço­cu­ğu­nun artık ol­ma­yan giy­si­le­ri­ni ih­ti­ya­cı olan bi­ri­ne ver­mek is­te­yen… Bun­la­rı top­la­yıp ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ran…
Al­man­ya, ilk Türk iş­çi­le­ri­ni kabul et­ti­ğin­de, Kı­zıl­haç’ın yap­tı­ğı bir uy­gu­la­ma vardı. İnsan­lar, artık kul­lan­ma­dık­la­rı giy­si­le­ri­ni kuru te­miz­le­yi­ci­de te­miz­le­tip paket yap­tı­rı­yor, ev­le­ri­nin önün­de yet­ki­li­le­rin top­la­ma­sı­nı bek­li­yor­lar­dı. Bizim İşçi­le­ri­miz de on­la­rı top­la­yıp Tür­ki­ye’deki ya­kın­la­rı­na he­di­ye ola­rak gö­tü­rü­yor­lar­dı. As­lın­da çok da mak­bu­le ge­çi­yor­du. Hani buna ben­zer bir uy­gu­la­ma ya­pıl­sa… 
Öm­rün­de Bir kere gi­ye­ce­ği abiye kı­ya­fe­te bin li­ra­ya yakın para öde­yen­le­rin bu kı­ya­fe­ti­ni as­kı­lı­ğın­da ka­la­ba­lık et­me­sin­den kur­ta­rıp geri dö­nü­şüm ola­rak ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ka­zan­dı­ran bir sis­tem me­se­la…
Ne der­si­niz?
DO­LAN­DI­RI­CI­LIK YÖN­TEMİ
Ço­ğu­nu­zun ce­bi­ne gel­miş­tir, benim de geldi, mesaj şöyle; “SI­GOR­TA-541781….no’lu te­le­fo­nu­nu­za po­li­çe­le­ri­niz­den do­la­yı ta­nım­la­nan 2750 tl de­ğe­rin­de HEDİYE pa­ke­ti­ni­zi 3 gün için­de al­maz­sa­nız iade ola­cak­tır. 02129252714” 
Tabii, nu­ma­ra­yı ara­sak, he­di­ye­yi almak için hangi he­sa­ba kaç para ya­tır­ma­mız vs is­te­necek. Te­le­fon nu­ma­ra­sı dahi olan bir do­lan­dı­rı­cı­lık sis­te­mi yü­zün­den hiç­bi­ri­miz de sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­mu­yo­ruz. Biz inan­mı­yo­ruz ama ina­nıp da de­ni­len he­sa­ba para ak­ta­ran kişi, utan­cın­dan şi­kâ­yet­te de bu­lu­na­maz ki!
TE­LE­FON­DA HAS­TA­NE ANKETİ
Son­ra­dan adı­nın “Sa­kar­ya Kamu Has­ta­ne­le­ri Bir­li­ği Genel Sek­re­ter­li­ği” ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ğim bir yer­den te­le­fon geldi. Te­le­fon­da­ki kadın, eşi­min adını söy­le­ye­rek te­le­fo­na is­te­di.
Kısa bir süre önce te­da­vi için Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’ne giden eşime so­ru­lan so­ru­lar şun­lar:
Has­ta­ne­nin te­miz­li­ği­ni, hiz­met­ler­den mem­nun olup ol­ma­dı­ğı­nı, şi­ka­ye­ti olup ol­ma­dı­ğı­nı, ve­ri­len ilaç­la­rın işe ya­ra­yıp ya­ra­ma­dı­ğı­nı, te­da­vi olup ol­ma­dı­ğı­nı…
Hani bu tür an­ket­le­re pek alı­şık ol­ma­dı­ğı­mız­dan biraz şa­şır­dık. Aynı anket, başka yer­ler­den de ya­pıl­sa… Me­se­la, AKP Genel Mer­ke­zi’nden ara­nı­lıp Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı hiz­met­le­rin­den mem­nun olup ol­ma­dı­ğı­mı­zı, şi­ka­yet­le­ri­mi­zin olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­sa­lar… Ener­ji Ba­kan­lı­ğı’ndan ara­yıp elekt­rik fa­tu­ra­la­rın­dan şi­ka­ye­ti­miz olup ol­ma­dı­ğı­mı­zı, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı’ndan ara­nı­lıp as­ga­ri ücret ve emek­li ma­aş­la­rı­nın yetip yet­me­di­ği, gibi…
Ha, bu arada, has­ta­ne ve ve­ri­len hiz­met­ten mem­nu­ni­ye­ti­ni ifade etti eşim.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1315