İMAR DURUMLARI


   Be­le­di­ye­ler, kendi imar­la­rı­nı ken­di­le­ri yapar. Ya­sa­lar böyle diyor. 
   Ye­me­ği aşçı yapar, Tı­ra­şı ber­ber, dok­tor mu­aye­ne eder. Esa­sın­da imarı da mü­hen­dis ve mi­mar­la­rın yap­ma­sı ge­re­kir. Çünkü se­çil­miş baş­kan ve ave­ne­si, imar ko­nu­sun­da doğru karar ve­re­me­ye­bi­lir. Bu işi, eği­ti­mi­ni almış in­san­la­ra bı­rak­mak daha doğru olur.
   Bir­çok konu eleş­ti­ril­di, bir­ço­ğu da gün­de­me gel­me­di İmar ko­nu­sun­da. so­ka­ğın or­ta­sı­na, yeşil alan­la­ra, kıyı kenar şe­rit­le­ri­ne imar ve­ril­di­ği gibi ki­şi­nin kendi ar­sa­sı imar du­ru­mu ke­sin­leş­me­di­ği, is­tim­lak edil­di­ği, yol terki ol­du­ğu ve başka ge­rek­çe­ler­le imar ve­ril­me­di­ği de oldu.
   Şimdi de İlçe­miz­de Dört­yol’dan ku­zey­de kalan kı­sım­lar, Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gelen yazı ile Tu­rizm Alanı ilan edi­lip en fazla 2 kata izin ve­ri­lecek.    Do­lu­luk oranı %90’ı geç­miş, in­şa­at ya­pı­la­cak arsa kal­ma­mış yerde böyle bir karar almak man­tık­lı mı? Ar­sa­sı­na in­şa­at yap­ma­mış ki­şi­le­rin suçu ne?
   As­lın­da bu karar, çok es­ki­ler­den alın­mış ama uy­gu­la­ma­ya so­kul­ma­mış ve kim­se­nin ha­be­ri­nin ol­ma­dı­ğı eski bir karar, ye­ni­len­di. Yahu biz yan­lış yap­mı­şız! Peki, şimdi ya­pı­lan yan­lış değil mi?
   Ar­sa­la­rı­nın ima­rı­nın 2 kata in­di­ri­le­ce­ği­ni öğ­re­nen arsa sa­hip­le­ri, hemen ruh­sat­la­rı­nı alıp in­şa­ata baş­la­mak için ruh­sat mü­ra­ca­at­la­rın­da bu­lun­mak­ta. Bu yüz­den yı­ğıl­ma söz ko­nu­su. Peki, Be­le­di­ye bu imar sı­nır­la­ma­sı­nı dur­dur­mak için “Yü­rüt­me­yi dur­dur­ma da­va­sı” aça­maz mı? Bence açsa ka­za­nır ama böyle bir so­rum­lu­luk his­set­me­dik­le­ri kesin! Ale­la­ce­le alı­nan ruh­sat­lar­la biz bu kalan % 10’luk alanı da dol­du­ru­ruz!
   Bi­na­lar yu­ka­rı doğru yük­sel­me­li, enine doğru değil. Gün gelir, yok et­ti­ği­miz bu tarım alan­la­rı­na muh­taç olu­ruz. Sa­hi­le bir bakın. İlk sıra, 5 katlı ya­pı­lar­la dolu. İkinci ve arka sı­ra­lar 3 katlı. Şimdi kalan alan­lar da 2 katlı ola­cak! Hani man­tık­lı dü­şü­nü­lür­se, ön sı­ra­lar 2 or­ta­lar 3, ar­ka­lar 4 ve 5 katlı ol­ma­lı değil mi?
   Hem zaten Dev­let ken­di­si in­şa­at yap­tı­ğın­da kat sı­nı­rı da ta­nı­mı­yor ki!  TOKİ 4-5 kat, Has­ta­ne 6 kat.
                           ***
   Özsu ve Be­le­di­ye ev­le­ri­nin yı­kıl­dı­ğı yerde ya­pı­lan sahil dü­zen­le­me­si, dü­zen­le­me­yi aşıp ya­pı­laş­ma ha­li­ne ge­li­yor. Ya­sa­la­rın izin ver­me­di­ği, “Sa­hil­de ya­pı­la­cak ya­pı­lar” sı­nı­fı­na dâhil ol­ma­yan bu beton blok­lar için dava söz ko­nu­su. 
   Hani eşsiz kum­sa­lı­mı­zın üze­ri­ne dö­kü­len taş ve ben­ze­ri mal­ze­me­le­ri gö­rün­ce in­sa­nın yü­re­ği in­ci­ni­yor. Belki de bu yüz­den koy­du­lar pa­ra­van­la­rı, bu doğa kat­li­amı­nı gör­me­ye­lim diye… 
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yak­la­şık 5 mil­yo­na ihale et­ti­ği bu sahil rek­re­as­yo­nu işin­de, mah­ke­me teh­li­ke­si­ni ber­ta­raf etmek için iha­le­nin adını “Park Alanı” ola­rak de­ğiş­ti­ri­yor. Hani, fuh­şun adını AŞK koy­du­ğu­muz gibi…
   Bu böl­ge­de hal­kın di­lin­de bir yargı daha var, be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı bu beton blok­lar, diğer 675 tabir edi­len arsa sa­hip­le­ri­ne de emsal teş­kil eder, onlar da ben­zer yapı için mü­ra­ca­at eder ve ya­par­lar. Ne der­si­niz?
                     ***
   Bazen kan­ta­rın to­pu­zu­nu ka­çı­rı­yo­ruz. Ağaç­lar­la tek tek uğ­raş­mak­tan or­ma­nın gü­zel­li­ği­ni gör­mü­yo­ruz. İhsa­ni­ye sa­hil­le­ri, Oto­mo­tiv sek­tö­rü için ay­rıl­mış ve bu böl­ge­de­ki ar­sa­lar rant amaç­lı biz­zat ba­ka­nın ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­mış. Olsun! İşsiz­li­ğin tavan yap­tı­ğı ül­ke­miz­de, İlçe­mi­ze yeni iş alan­la­rı açıl­ma­sı­nı teş­vik et­me­li­yiz. Rant, her zaman söz ko­nu­su ola­cak­tır zaten. Demek ki al­dık­la­rı maaş tat­min et­mi­yor muh­te­rem zat­la­rı… 
   Ka­ra­su Or­ga­ni­ze Sa­na­yi için, fa­ali­ye­te geç­ti­ğin­de 1000 Kişi is­tih­dam edi­lir di­yor­duk ya, Sa­de­ce oto­mo­tiv sek­tö­rün­de 5. bin ki­şi­ye iş alanı açı­lır. 50.000 Ki­şi­lik il­çe­mi­zin onda biri… Sek­tör­de ça­lış­mak kadar, bu in­san­la­rın ka­la­cak yer­le­ri, sos­yal alan­la­rı, nak­li­ye-ser­vi­si, ye­me-iç­me­si bile başlı ba­şı­na ka­zanç ka­pı­sı. 
   Ha, ger­çek­te ya­pı­lır mı yoksa ağ­zı­mı­za bir par­mak bal mı sü­rü­lü­yor, belli değil. Biz görür müyüz acaba, onu da bil­mem?
                     ***
   İmarla bir­lik­te gelen baş­lı­ca prob­lem, tra­fik so­ru­nu… Artık araç­la çarşı içine çık­mak bir sı­kın­tı oldu. Park edecek yer yok. Be­le­di­ye, ban­ka­lar, camii, Tapu ve Ka­dast­ro da­ire­le­ri, alış­ve­riş yer­le­ri ve yeni açı­lan sü­per­mar­ket­ler, hemen hepsi aynı yerde yo­ğun­la­şın­ca, park so­ru­nu da olu­yor tabii… Me­se­la kal­dı­rın bu­ra­dan Be­le­di­ye­yi, ta­şı­yın Ye­ni­ma­hal­le’ye ya da Ce­za­evi ar­ka­sı­na.… Ya da bu­ra­da­ki 2-3 tane park ala­nı­nı is­tim­lak edip katlı oto­park yapın! Ol­ma­dı, Kent Parkı ye­ni­den ihale edin, altı oto­park ola­cak şe­kil­de yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le…     Yeni bir sü­per­mar­ket açı­lı­yor, oto­par­kı yok! Bı­ra­kın es­ki­le­ri…
   Ya da en son tek­no­lo­ji ile dikey park et­me­yi sağ­la­yan dö­ner­li park sis­tem­le­ri monte edin. (Cihan Hocam dedi ki, bu dö­ner­li oto­ma­tik park ma­ki­ne­le­ri ya­pı­mı için ter­sa­ne­den yer is­ten­miş. O günün şart­la­rı, im­kân­lar pek el­ver­me­miş, ol­ma­mış işte...)
KATİLLER
   So­kak­la­rı­mız­da oy­na­yan, aşina ol­du­ğu­muz kö­pek­le­ri­miz vardı. Gizli bir el on­la­rı top­la­yıp yok etti. Hani pek gizli de değil, isim de belli, top­la­tan da… Zaten şi­kâ­yet­çi olu­nup ge­rek­li yasal takip de baş­la­tıl­dı.
   Ney­miş, in­san­lar, ço­cuk­lar kor­ku­yor­muş. Benim oğlum nerde bir köpek görse, gider sever, kork­maz. Kö­pek­ten kor­kan in­sa­nı eğit­mek, kö­pek­le­rin kor­ku­la­cak ya­ra­tık­lar ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek daha mı zor. Varsa sal­dır­gan eği­li­mi gös­te­ren, gö­tü­rür­sün ba­rı­na­ğa, ter­bi­ye eder­sin. 
İnsan dostu bir hay­va­nı yok eden, yarın çe­kin­me­den bir in­sa­nı da öl­dü­re­bi­lir! 
   Bence o hay­van­la­rın da en az biz­ler kadar ya­şa­mak hakkı var. Zaten ya­sa­lar da bunu ön­gö­rü­yor. Bek­le­ye­lim, gö­re­lim.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1736