SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

İMAR DURUMLARI


   Be­le­di­ye­ler, kendi imar­la­rı­nı ken­di­le­ri yapar. Ya­sa­lar böyle diyor. 
   Ye­me­ği aşçı yapar, Tı­ra­şı ber­ber, dok­tor mu­aye­ne eder. Esa­sın­da imarı da mü­hen­dis ve mi­mar­la­rın yap­ma­sı ge­re­kir. Çünkü se­çil­miş baş­kan ve ave­ne­si, imar ko­nu­sun­da doğru karar ve­re­me­ye­bi­lir. Bu işi, eği­ti­mi­ni almış in­san­la­ra bı­rak­mak daha doğru olur.
   Bir­çok konu eleş­ti­ril­di, bir­ço­ğu da gün­de­me gel­me­di İmar ko­nu­sun­da. so­ka­ğın or­ta­sı­na, yeşil alan­la­ra, kıyı kenar şe­rit­le­ri­ne imar ve­ril­di­ği gibi ki­şi­nin kendi ar­sa­sı imar du­ru­mu ke­sin­leş­me­di­ği, is­tim­lak edil­di­ği, yol terki ol­du­ğu ve başka ge­rek­çe­ler­le imar ve­ril­me­di­ği de oldu.
   Şimdi de İlçe­miz­de Dört­yol’dan ku­zey­de kalan kı­sım­lar, Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gelen yazı ile Tu­rizm Alanı ilan edi­lip en fazla 2 kata izin ve­ri­lecek.    Do­lu­luk oranı %90’ı geç­miş, in­şa­at ya­pı­la­cak arsa kal­ma­mış yerde böyle bir karar almak man­tık­lı mı? Ar­sa­sı­na in­şa­at yap­ma­mış ki­şi­le­rin suçu ne?
   As­lın­da bu karar, çok es­ki­ler­den alın­mış ama uy­gu­la­ma­ya so­kul­ma­mış ve kim­se­nin ha­be­ri­nin ol­ma­dı­ğı eski bir karar, ye­ni­len­di. Yahu biz yan­lış yap­mı­şız! Peki, şimdi ya­pı­lan yan­lış değil mi?
   Ar­sa­la­rı­nın ima­rı­nın 2 kata in­di­ri­le­ce­ği­ni öğ­re­nen arsa sa­hip­le­ri, hemen ruh­sat­la­rı­nı alıp in­şa­ata baş­la­mak için ruh­sat mü­ra­ca­at­la­rın­da bu­lun­mak­ta. Bu yüz­den yı­ğıl­ma söz ko­nu­su. Peki, Be­le­di­ye bu imar sı­nır­la­ma­sı­nı dur­dur­mak için “Yü­rüt­me­yi dur­dur­ma da­va­sı” aça­maz mı? Bence açsa ka­za­nır ama böyle bir so­rum­lu­luk his­set­me­dik­le­ri kesin! Ale­la­ce­le alı­nan ruh­sat­lar­la biz bu kalan % 10’luk alanı da dol­du­ru­ruz!
   Bi­na­lar yu­ka­rı doğru yük­sel­me­li, enine doğru değil. Gün gelir, yok et­ti­ği­miz bu tarım alan­la­rı­na muh­taç olu­ruz. Sa­hi­le bir bakın. İlk sıra, 5 katlı ya­pı­lar­la dolu. İkinci ve arka sı­ra­lar 3 katlı. Şimdi kalan alan­lar da 2 katlı ola­cak! Hani man­tık­lı dü­şü­nü­lür­se, ön sı­ra­lar 2 or­ta­lar 3, ar­ka­lar 4 ve 5 katlı ol­ma­lı değil mi?
   Hem zaten Dev­let ken­di­si in­şa­at yap­tı­ğın­da kat sı­nı­rı da ta­nı­mı­yor ki!  TOKİ 4-5 kat, Has­ta­ne 6 kat.
                           ***
   Özsu ve Be­le­di­ye ev­le­ri­nin yı­kıl­dı­ğı yerde ya­pı­lan sahil dü­zen­le­me­si, dü­zen­le­me­yi aşıp ya­pı­laş­ma ha­li­ne ge­li­yor. Ya­sa­la­rın izin ver­me­di­ği, “Sa­hil­de ya­pı­la­cak ya­pı­lar” sı­nı­fı­na dâhil ol­ma­yan bu beton blok­lar için dava söz ko­nu­su. 
   Hani eşsiz kum­sa­lı­mı­zın üze­ri­ne dö­kü­len taş ve ben­ze­ri mal­ze­me­le­ri gö­rün­ce in­sa­nın yü­re­ği in­ci­ni­yor. Belki de bu yüz­den koy­du­lar pa­ra­van­la­rı, bu doğa kat­li­amı­nı gör­me­ye­lim diye… 
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yak­la­şık 5 mil­yo­na ihale et­ti­ği bu sahil rek­re­as­yo­nu işin­de, mah­ke­me teh­li­ke­si­ni ber­ta­raf etmek için iha­le­nin adını “Park Alanı” ola­rak de­ğiş­ti­ri­yor. Hani, fuh­şun adını AŞK koy­du­ğu­muz gibi…
   Bu böl­ge­de hal­kın di­lin­de bir yargı daha var, be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı bu beton blok­lar, diğer 675 tabir edi­len arsa sa­hip­le­ri­ne de emsal teş­kil eder, onlar da ben­zer yapı için mü­ra­ca­at eder ve ya­par­lar. Ne der­si­niz?
                     ***
   Bazen kan­ta­rın to­pu­zu­nu ka­çı­rı­yo­ruz. Ağaç­lar­la tek tek uğ­raş­mak­tan or­ma­nın gü­zel­li­ği­ni gör­mü­yo­ruz. İhsa­ni­ye sa­hil­le­ri, Oto­mo­tiv sek­tö­rü için ay­rıl­mış ve bu böl­ge­de­ki ar­sa­lar rant amaç­lı biz­zat ba­ka­nın ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­mış. Olsun! İşsiz­li­ğin tavan yap­tı­ğı ül­ke­miz­de, İlçe­mi­ze yeni iş alan­la­rı açıl­ma­sı­nı teş­vik et­me­li­yiz. Rant, her zaman söz ko­nu­su ola­cak­tır zaten. Demek ki al­dık­la­rı maaş tat­min et­mi­yor muh­te­rem zat­la­rı… 
   Ka­ra­su Or­ga­ni­ze Sa­na­yi için, fa­ali­ye­te geç­ti­ğin­de 1000 Kişi is­tih­dam edi­lir di­yor­duk ya, Sa­de­ce oto­mo­tiv sek­tö­rün­de 5. bin ki­şi­ye iş alanı açı­lır. 50.000 Ki­şi­lik il­çe­mi­zin onda biri… Sek­tör­de ça­lış­mak kadar, bu in­san­la­rın ka­la­cak yer­le­ri, sos­yal alan­la­rı, nak­li­ye-ser­vi­si, ye­me-iç­me­si bile başlı ba­şı­na ka­zanç ka­pı­sı. 
   Ha, ger­çek­te ya­pı­lır mı yoksa ağ­zı­mı­za bir par­mak bal mı sü­rü­lü­yor, belli değil. Biz görür müyüz acaba, onu da bil­mem?
                     ***
   İmarla bir­lik­te gelen baş­lı­ca prob­lem, tra­fik so­ru­nu… Artık araç­la çarşı içine çık­mak bir sı­kın­tı oldu. Park edecek yer yok. Be­le­di­ye, ban­ka­lar, camii, Tapu ve Ka­dast­ro da­ire­le­ri, alış­ve­riş yer­le­ri ve yeni açı­lan sü­per­mar­ket­ler, hemen hepsi aynı yerde yo­ğun­la­şın­ca, park so­ru­nu da olu­yor tabii… Me­se­la kal­dı­rın bu­ra­dan Be­le­di­ye­yi, ta­şı­yın Ye­ni­ma­hal­le’ye ya da Ce­za­evi ar­ka­sı­na.… Ya da bu­ra­da­ki 2-3 tane park ala­nı­nı is­tim­lak edip katlı oto­park yapın! Ol­ma­dı, Kent Parkı ye­ni­den ihale edin, altı oto­park ola­cak şe­kil­de yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le…     Yeni bir sü­per­mar­ket açı­lı­yor, oto­par­kı yok! Bı­ra­kın es­ki­le­ri…
   Ya da en son tek­no­lo­ji ile dikey park et­me­yi sağ­la­yan dö­ner­li park sis­tem­le­ri monte edin. (Cihan Hocam dedi ki, bu dö­ner­li oto­ma­tik park ma­ki­ne­le­ri ya­pı­mı için ter­sa­ne­den yer is­ten­miş. O günün şart­la­rı, im­kân­lar pek el­ver­me­miş, ol­ma­mış işte...)
KATİLLER
   So­kak­la­rı­mız­da oy­na­yan, aşina ol­du­ğu­muz kö­pek­le­ri­miz vardı. Gizli bir el on­la­rı top­la­yıp yok etti. Hani pek gizli de değil, isim de belli, top­la­tan da… Zaten şi­kâ­yet­çi olu­nup ge­rek­li yasal takip de baş­la­tıl­dı.
   Ney­miş, in­san­lar, ço­cuk­lar kor­ku­yor­muş. Benim oğlum nerde bir köpek görse, gider sever, kork­maz. Kö­pek­ten kor­kan in­sa­nı eğit­mek, kö­pek­le­rin kor­ku­la­cak ya­ra­tık­lar ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek daha mı zor. Varsa sal­dır­gan eği­li­mi gös­te­ren, gö­tü­rür­sün ba­rı­na­ğa, ter­bi­ye eder­sin. 
İnsan dostu bir hay­va­nı yok eden, yarın çe­kin­me­den bir in­sa­nı da öl­dü­re­bi­lir! 
   Bence o hay­van­la­rın da en az biz­ler kadar ya­şa­mak hakkı var. Zaten ya­sa­lar da bunu ön­gö­rü­yor. Bek­le­ye­lim, gö­re­lim.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1669