SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

İMAR FIRSATI


Geçen hafta bir tar­tış­ma vardı, Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­sı ile baş­la­yan; “Ka­ra­su Mec­li­si, yet­ki­si ol­ma­yan bir imar ça­lış­ma­sı ya­pı­yor!” 
İşin özü, 1/5.000’lik nazım imar du­rum­la­rı­nı yap­mak Bü­yük­şe­hir’in gö­re­vi. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ancak 1/1000’lik dü­zen­le­me­le­ri ya­pa­bi­lir.
Bü­yük­şe­hir, böl­ge­sel ih­ti­yaç­la­rı ve ger­çek­le­ri de­tay­lı ola­rak bil­me­si müm­kün değil. Bu se­bep­le bu gö­re­vi il­çe­le­re dev­ret­ti. Bu, Ka­ra­su için de böyle, Ko­ca­ali için de… 
Diğer il­çe­le­ri bil­mi­yo­rum ama bu imar ancak Bü­yük­şe­hir Mec­li­si’nde onay­lan­dık­tan sonra yü­rür­lü­ğe gi­recek. Yani do­lay­lı ola­rak Bü­yük­şe­hir de bu imar plan­la­rı­nı oy­la­ya­cak. Ni­te­kim, Ko­ca­ali Be­le­di­ye­si de 1/5000’lik ve 1/1000’lik imar plan­la­rı­nı ta­mam­la­mış ve Bü­yük­şe­hir Mec­li­si’ne sun­muş.
Bu du­ru­ma iti­raz etmek ye­ri­ne mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­yıp avan­ta­ja çe­vir­mek ge­re­kir. Ancak, imar plan­la­rı­nı ya­par­ken pro­fes­yo­nel yar­dım almak ve hal­kın da ih­ti­yaç ve is­tek­le­ri­ni göz önün­de bu­lun­dur­mak ge­re­kir. Gönül ister ki, bel­de­de görev yapan proje mü­el­lif­le­ri, mi­mar­lar, şe­hir­ci­lik mü­hen­dis­le­ri ve muh­tar­lar da bu sü­reç­te dahil olsun. İmar Ko­mis­yo­nu, mü­te­ah­hit­le­rin is­tek­le­ri­ne boyun eğ­me­sin, on­la­rın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da yön­len­dir­me­sin imarı.
Bizde önce ya­pı­lar ya­pı­lı­yor, sonra imar ge­çi­li­yor ge­nel­lik­le. Bunda, Ka­ra­de­niz inan­sı­nın alış­kan­lık­la­rı da söz ko­nu­su… 20 dönüm fın­dık bah­çe­si­ne ev yapan in­san­la­ra alt­ya­pı ge­tir­mek zor ve mas­raf­lı tabii…
İlçe­miz­de bir karış top­rak kal­ma­dı in­şa­at ya­pı­la­cak desek abart­mış sa­yıl­ma­yız. Bu se­bep­le De­niz­köy, Ku­yum­cu­lu ve Küçük Ka­ra­su sa­hil­le­ri kaldı yaz­lık­çı­la­rı cez­be­den. De­niz­köy sırt­la­rın­da deniz gören fın­dık bah­çe­le­ri ve tar­la­lar, ne­re­dey­se mü­te­ah­hit­ler­ce ka­pı­şıl­dı. Dö­nü­mü ne­re­dey­se 30.000 TL’ye sa­tı­lan tar­la­lar, imar geç­tik­ten sonra 10 kat de­ğer­le­necek. Aynı şey, Ka­ra­su-Ko­ca­ali ara­sın­da­ki ara­zi­ler için de ge­çer­li ola­cak. 
İmar, mü­te­ah­hit­le­rin is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­le­şir­se, 10 yıl sonra bu­ra­lar­da boş arsa kal­ma­ya­cak. Hal­bu­ki genel bir ka­tı­lım­la il­çe­mi­ze çok güzel te­sis­ler ka­zan­dı­rı­la­bi­lir. Hani vardı ya De­niz­köy’de Ser­best Bölge… Neler neler ya­pıl­ma­sı ta­sar­la­nı­yor­du.
Me­se­la, Kibar Hol­ding, çok güzel bir arsa ka­pat­mış­tı,… 
Me­se­la, Ko­ca­eli’ndeki gibi bir hi­pod­rom ya­pı­la­bi­lir…
Me­se­la, Ada­let Ba­kan­lı­ğı, 86 tane yeni ce­za­evi ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Neden bun­lar­dan biri bu böl­ge­ye ya­pıl­ma­sın!
Kü­çük­bo­ğaz gölü gü­ne­yin­de üni­ver­si­te alanı tah­sis edil­miş­ti, bir çivi bile ça­kıl­ma­dı. Hala deniz ke­na­rın­da­ki sı­kı­şık­lı­ğa bina ek­le­yip yük­se­ko­kul ih­ti­ya­cı­mı­zı gi­de­ri­yo­ruz. Komp­le bir kam­pus ya­pıl­ma­sı neden kim­se­nin ak­lı­na gel­mi­yor?
Bir örnek daha ver­mek ge­re­kir­se, Ye­ni­ma­hal­le me­zar­lı­ğı ya­nı­na spor alanı ek­len­di. O bölge, sa­na­yi­ye ay­rı­lıp yal­nız iki kat dük­kan ya­pı­mı­na ay­rıl­dı. Ora­lar hala boş ve çorak alan ola­rak bek­le­me­de. Ya­pı­lan tek tük bi­na­lar da dük­kan üstü konut. Böyle olun­ca da ne alan var ne otu­ran. Nor­mal konut alanı ola­rak kal­say­dı, şimdi ora­lar dol­muş­tu. Yarın liman tam ola­rak fa­ali­ye­te ge­çin­ce, bu­ra­lar­da depo alan­la­rı­na ih­ti­yaç du­yu­la­cak. Yani ile­ri­ye dönük bir imar böyle ya­pı­lır.
İleri gö­rüş­lü ve tam ka­tı­lım­lı bir imar planı ol­ma­sı­nı arzu edi­yo­rum. Büyük tar­la­la­rın par­sel­le­ne­rek konut ya­pı­mı­na açıl­ma­sı ye­ri­ne bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­ya­rak kom­bi­ne tu­ris­tik tesis ve otel­le­re ay­rıl­ma­sı daha uygun düş­mez mi?
Me­se­la, Özsu gibi de­niz­le iç içe bir tesis ya­pı­la­maz mı?
Gün­lük yor­gun­lu­ğu­mu­zu ata­ca­ğı­mız olim­pik havuz, buz pisti, tenis kort­la­rı, bi­ni­ci­lik alan­la­rı vb kom­bi­ne te­sis­ler ya­pı­la­maz mı?
İmar plan­la­rı ya­pı­lır­ken, bir diğer has­sas konu da, yol­la­rın dü­zen­len­me­sin­de olu­şa­cak hak­sız­lık­lar… Bazı ki­şi­ler gö­ze­ti­lir­ken bazı küçük arazi sa­hip­le­ri de umur­suz­ca bu­dan­ma­sın da…
***
Bir diğer imar tar­tış­ma­sı, Ko­ca­ali’de uy­gu­la­nan 9 katlı ya­pı­lar­la il­gi­li… Bu ya­pı­la­ra özel­lik­le bir böl­ge­de baş­lan­ma­sı, bi­ri­le­ri­nin ka­yı­rıl­ma­sı so­nu­cu oluş­tu­rul­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor. Biraz key­fi­lik uy­gu­lan­mış gibi ya­pı­lan ya­pı­lar­da be­le­di­ye­nin sa­vun­ma­sı şöyle:
Orada imar 1’e 3… Arsa sa­hi­bi 4 blok ya­pa­bi­le­cek­ken gi­ri­şim­le­ri­miz so­nu­cu 3’e in­dir­dik. Ay­rı­ca proje mü­el­li­fi üni­ver­si­te­de öğ­re­nim gö­rev­li­si….
Ya­pı­lan bi­na­lar as­mo­len ve dep­rem­den sonra sta­tik ola­rak sağ­lam ol­ma­dı­ğı için ki­riş­siz as­mo­len dö­şe­me­den vaz­ge­çil­di. İMO Baş­ka­nı’nın gö­rü­şü de as­mo­le­nin ya­pı­yı za­yıf­lat­tı­ğı yö­nün­de. Ay­rı­ca öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri yö­net­me­lik­le­re hayli uzak, eğer ger­çek­te proje üre­ti­mi yap­mı­yor­sa… Büyük bir dep­rem ol­du­ğun­da gö­re­ce­ğiz ancak…
Ya­pı­nın yük­sek­li­ği ve kat ade­di­ne mü­hen­dis­ler karar ver­sin. Ka­ra­su mer­kez­de 3 kat­tan faz­la­sı tav­si­ye edil­mez­ken, Ce­za­evi yo­lu­nun üs­tün­de kalan böl­ge­de 1 metre de­rin­li­ğe inin­ce kaya çı­kı­yor. Bu­ra­da tek­ni­ği­ne uygun 8-10 katlı sağ­lam yapı ya­pıl­ma­sı müm­kün…
İmar planı yap­ma­sın­da yet­ki­den zi­ya­de ya­pıl­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ken imarı tar­tış­ma­lı­yız.
NİHAYET
Fıkra, Kemal Yıl­dız’dan;
Ka­rı-ko­ca sık sık kavga edi­yor­lar­mış. Adam ka­rı­sı­na demiş ki; “Sen öl­dü­ğün­de mezar ta­şı­na, ni­ha­yet sustu ve her za­man­ki gibi soğuk, yaz­dı­ra­ca­ğım”
Kadın da ce­vap­la­mış, “Ben de senin mezar ta­şı­na, Ni­ha­yet kas­ka­tı ke­sil­di ve sert­leş­ti, yaz­dı­ra­ca­ğım.”

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 881