SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

İMAR KAZIĞI


   Hal­kı­mı­zın büyük bir ke­si­mi­nin me­rak­la bek­le­di­ği, ki­mi­ne göre İmar Affı, ki­mi­ne göre de İmar Ba­rı­şı adı ver­dik­le­ri bir yasa var. Yasa, kamu ara­zi­si­ne bina yap­mış ki­şi­ler­le kendi ar­sa­sı­na pro­je­si­ne veya imara ay­kı­rı yapı yap­mış ki­şi­le­ri kap­sı­yor. 
   Ya­sa­da bek­len­ti büyük… Bu­gü­ne kadar gör­müş ol­du­ğum ya­sa­dan bek­len­ti­si olan­lar; ya­sa­da ta­ri­fi ya­pıl­mış ya­pı­la­rın ya­nın­da, ruh­sat­sız çatı kat­la­rı, ortak ta­pu­lu çatı kat­la­rı, ruh­sat­sız baş­lan­mış ya da bi­ti­ril­miş bi­na­lar, Be­le­di­ye ara­zi­si­ne, Ha­zi­ne ara­zi­si­ne, Kıyı kenar çiz­gi­si içine ya­pıl­mış bi­na­lar, his­se­li ara­zi­le­re ya­pıl­mış ama his­se­le­rin ta­ma­mı­nın sa­tı­şı­nı al­ma­mış olan­lar, TAKS’ı (taban alan kat­sa­yı­sı) ve ga­ba­ri­yi (yük­sek­li­ği) aşan ya­pı­lar, iskan al­ma­da sı­kın­tı ya­şa­yan bi­na­lar ver. Bun­la­rın ara­sın­da yıkım ve para ce­za­sı olan­lar da var tabii..! (Yasa, yıkım ve para ce­za­la­rı­nı da af­fe­di­yor!)
   İnşaat mü­hen­di­si ol­ma­yan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı (Elekt­ro­nik mü­hen­di­si), yasa çık­ma­dan, yö­net­me­lik­ler çık­ma­dan açık­la­ma ya­pı­yor; "Uy­gu­la­ma, ya­sa­dan ya­rar­la­na­cak ki­şi­le­rin e-Dev­let üze­rin­den mü­ra­ca­atıy­la ya­pı­la­cak. Bu site üze­rin­den dol­du­ru­la­cak evrak ek­sik­siz dol­du­ru­lup bi­na­nın re­sim­le­ri de bu si­te­ye yük­le­necek. Bunun için ay­rı­ca Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lük­le­ri, Ye­min­li Ka­dast­ro Bü­ro­la­rı, Yapı De­ne­tim fir­ma­la­rı cüzi para ala­rak bu işi üst­le­ne­bi­lecek. Ev­rak­ta eksik bilgi olur­sa, işlem ya­pıl­ma­ya­cak ve ya­tı­rı­lan para dev­le­te gelir kay­de­di­lecek!"
   Yasa, Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­lan­dı ama hala Yö­net­me­lik hazır ol­ma­dı­ğı için yü­rür­lü­ğe gi­re­mi­yor. Yö­net­me­lik ise Bay­ra­ma kadar çı­ka­cak!
   Ön­ce­lik­le, ‘imar dü­zen­le­me­si yet­ki­si’ olan, Ruh­sat kesen, yıkım ve para ce­za­sı kesme yet­ki­si olan Be­le­di­ye­ler devre dışı bı­ra­kıl­mış. Ba­kan­lı­ğın "Be­le­di­ye­ler kişi (par­ti­li) ayı­ra­bi­lir, hak­sız­lık ola­bi­lir!" diye açık­la­ma yap­tı­ğı bu durum Be­le­di­ye­ler açı­sın­dan hoş ol­ma­dı tabii. Çünkü ne­re­de kime ait hangi tür kaçak yapı ol­du­ğu, Mü­ra­ca­at et­me­yen­le­ri en iyi takip ede­bi­lecek sis­tem Be­le­di­ye­le­rin elin­de bu­lun­mak­ta­dır. İmar yapma yet­ki­si ve dü­zen­le­me­si elin­de olan Be­le­di­ye­ler, hiç bir aşa­ma­da mü­da­hil ola­ma­mak­ta­dır. Me­se­la, İmar­sız ya­pıl­mış bir ya­pı­dan ruh­sat harcı ala­ma­ya­ca­ğı gibi, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kıyı kenar çiz­gi­si da­hi­lin­de kalan ya­pı­la­ra mü­da­ha­le ede­me­me­si­ne, yı­kıl­ma­sı ge­re­ken ya­pı­la­rı is­tim­lak et­me­si ge­rek­ti­ği­ne de se­be­bi­yet ver­mek­te­dir. Hala yı­kı­la­rak kal­dı­rıl­ma­sı gün­dem­de olan ve teh­dit devam eden 675 ada­lar ile Beach tabir edi­len ya­pı­lar aftan ya­rar­la­na­bi­le­cek­tir. Çünkü bun­lar 2017 yılı ön­ce­sin­de ya­pıl­mış olup af kap­sa­mı­na giren ya­pı­lar­dır.
   Yet­ki­li­ler­den biri, İl Mü­dür­lü­ğü ele­man­la­rı­dır ki, en büyük sı­kın­tı zaten budur. Kral­dan çok kral­cı olan mü­dür­lük per­so­ne­li, hem ele­man ola­rak ye­ter­siz­dir, hem de ele­man­la­rı ya­sa­dan ya­rar­lan­dır­mak için ikna et­me­si zor­dur! 
   De­vam­lı sağ­lam ta­raf­ta kal­mak için çe­şit­li zor­luk­lar ve fazla ödeme talep ede­cek­le­ri şüp­he­si doğ­mak­ta­dır. Va­tan­da­şı ya­sa­dan ya­rar­lan­dır­mak ye­ri­ne ekst­ra bir ceza ver­me­si de söz ko­nu­su­dur!
   Yetki ve­ri­le­ce­ği söy­le­nen Yapı De­ne­tim fir­ma­la­rı ise, mev­cut bir ya­pı­nın ev­rak­la­rı­nı ha­zır­la­ya­bi­lecek do­na­nım­da de­ğil­dir. Bu iş için çi­zil­me­si ge­re­ken pro­je­ler ve ap­li­kas­yon kro­ki­le­ri için do­na­nım­lı per­so­nel­le­ri yok­tur. Ay­rı­ca, fa­ali­yet alan­la­rı yapı de­net­le­mek olan bir ku­ru­luş, yapı sa­hi­bi­nin "Binam sağ­lam" ta­ah­hü­dü ye­ter­li olmaz, ol­ma­ma­lı­dır da! Zaten Dev­le­tin % 3 ala­ca­ğı bir ruh­sat­sız yapı için Yapı de­ne­tim­le­re öde­necek % 1,5 gibi bir rakam da yapı sa­hip­le­ri­ne kül­fet olur. Yapı De­ne­tim fir­ma­la­rı­nın da işi bu de­ğil­dir zaten.
   Ka­dast­ro bü­ro­la­rı ise, bi­na­yı pro­je­len­dir­mek­te ye­ter­siz ka­la­ca­ğı aşi­kâr­dır. Ay­rı­ca ka­dast­rol öde­me­le­ri, arsa bü­yü­dük­çe öde­necek para fahiş fi­yat­la­ra yük­sel­mek­te­dir.
   Bu işin doğ­ru­su, proje bü­ro­la­rı­nın ya­pı­yı pro­je­len­di­re­rek temel alım­la­rı­nı yap­tır­ma­la­rı, re­sim­le­ri­ni çekip il­gi­li si­te­ye at­ma­la­rı ola­cak­tır. Zaten ile­ri­de ge­rek­li ola­cak pro­je­ler de çi­zil­miş olur ve Yapı sa­hip­le­ri­nin proje bü­ro­la­rı­na ekst­ra ücret öde­me­le­ri­ne gerek kal­ma­ya­cak­tır. 
   Mü­te­ah­hit, hak­kın­da para ce­za­sı ve yıkım ka­ra­rı alın­mış bi­na­la­rı sat­mış ise, yapı sa­hip­le­ri­nin bi­rey­sel baş­vu­ru­la­rı ge­çer­li ol­ma­lı­dır. Bir­çok yapı sa­hi­bi­nin bu du­rum­dan ha­be­ri ol­ma­ya­bi­lir. Be­le­di­ye­nin bun­la­rı uyar­ma­sı ge­re­kir ama Be­le­di­ye zaten bu işe mü­da­hil edil­me­miş­tir. 1000 M2 lik ya­pı­da sa­de­ce zemin kat­ta­ki 80 m2`lik da­ire­sin­de kusur bu­lu­nan yapı sa­hi­bi, yal­nız 80 m2`lik bedel öde­me­li­dir. 
   Yö­net­me­lik­ler­de bütün de­tay­lar yer ala­ca­ğı açık­lan­mış olup ancak çok özel du­rum­lar da mu­hak­kak çı­ka­cak­tır. Bu özel du­rum­lar için yetki ve görüş açık­la­ya­cak, ön­ce­lik kul­la­na­bi­lecek kişi ya da ku­rum­lar ol­ma­lı­dır. 
Yasa ve yö­net­me­lik­ler için Ba­kan­lı­ğın top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan bir İmar Mü­dü­rü ar­ka­da­şı­mız, "Bu, İmar affı değil ancak bir imar ka­zı­ğı” ola­bi­lir. Va­tan­daş, öde­ye­ce­ği pa­ra­yı öğ­re­nin­ce aftan ya­rar­lan­ma­yıp ruh­sat al­ma­yı dü­şü­ne­cek­tir!" diye görüş be­lirt­ti. Zaten ruh­sat almış ya­pı­lar için ma­li­ye­tin % 3`ü kadar öde­me­si ge­re­ken yapı sa­hi­bi (100 m2 için 3.000TL) kat ir­ti­fa­kı için % 6 (100 m2 için 6.000 TL) öde­ye­cek­tir. Bu rakam iş­yer­le­ri için % 10`a (100 m2 için 10.000 TL) çı­ka­cak­tır.
   Ay­rı­ca dev­le­te, va­tan­da­şı teh­dit etmek ya­kış­ma­mak­ta­dır. "Eğer yan­lış beyan ve­rir­se harç için ya­tır­dı­ğı para irat kay­de­di­le­cek­tir" ifa­de­si yan­lış­tır. Va­tan­daş, arsa rayiç be­de­li­ni ya da bi­na­sı­nın yapı sı­nı­fı­nı bil­mi­yor ola­bi­lir. Öl­çüm­de de hata ya­pa­bi­lir. Bal­kon­la­rı ya da mer­di­ven boş­lu­ğu­nu ve ek­len­ti­le­ri­ni he­sa­ba kat­ma­mış ola­bi­lir. Bu korku se­be­biy­le mik­tar­la­rın yük­sek ve­ril­me­si de yan­lış beyan değil midir? 
   Çünkü va­tan­da­şın bu be­ya­na göre daha sonra bi­na­sı­nı bü­yüt­me­si, ya da bal­kon­lar ile ek­len­ti­le­ri da­ire­si­ne kat­ma­sı dü­şü­nü­le­bi­lir. Kim tes­pit edecek be­ya­nın yan­lış ol­du­ğu­nu?  Bütün mü­ra­ca­at­la­rı yan­lış beyan kap­sa­mın­da irat kay­de­der­se ne ola­cak? Kimin he­sa­bı doğru sa­yı­la­cak? Bu du­rum­da va­tan­daş İmar af­fın­dan fay­da­la­na­ma­ya­cak mı?
   Yö­net­me­lik, bay­ra­ma kadar çı­ka­cak ve sa­nı­rım bay­ram­da­ki mu­hab­be­ti­miz yeni imar affı üzerine yoğunlaşacak.!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 427