SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

İmar sil baştan!


Kimse mu­ha­le­fet et­me­se, se­si­ni çı­kar­ma­sa, gül gibi idare edi­le­ce­ğiz de.. ba­zı­la­rı oyun­bo­zan­lık ya­pı­yor, te­ke­re çomak so­ku­yor.
Taa Meh­met İspir AKP’ye geç­me­di­ği za­man­lar­day­dı (Genç Parti’den de ay­rıl­mış­tı canım, o kadar eski değil); Ka­ra­su sa­hi­liy­le il­gi­li imar sı­kın­tı­sı baş gös­ter­di. De­di­ler ki, “Bu­ra­sı Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın imar plan­la­rı­na ay­kı­rı ya­pıl­mış. Ruh­sat­lar­da Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın onayı gerek. Ay­rı­ca, kıyı kenar çiz­gi­niz yan­lış, doğ­ru­su biraz daha içeri çe­ke­cek­si­niz.”
Cevap ya­zıl­dı, “Ka­ra­su sa­hi­lin­de imar % 80 do­lu­luk ora­nı­nı geç­ti­ği için artık dü­zel­til­me­si müm­kün değil. Kıyı kenar çiz­gi­si de ima­rı­mı­zın için­de kaldı. İdare edin canım siz de bu şe­kil­de onay­la­yın!”
Cevap bir türlü gel­me­di. İspir, AKP’ye geçti; “İşte şimdi gelir”, dendi. “Biz de ik­ti­dar par­ti­sin­de­yiz artık, mec­bur im­za­la­ya­cak­lar” dendi. Hatta bu iş için An­ka­ra’ya Baş­kan ve baş­kan yar­dım­cı­la­rı bir­kaç kez git­ti­ler.
Sa­hil­de imar du­ru­mu ve­ril­me­me­ye baş­lan­dı. Bazı in­şa­at­lar dur­du­rul­du.
Ve hatta Küçük Sa­na­yi Si­te­si’nde cami ya­pıl­ma­sı için top­la­nan imar Ko­mis­yo­nu, “Bu imar dü­zelt­me­si­nin An­ka­ra’dan gel­me­si bek­len­sin”, dedi. 
4 yılı aştı, hala bu imar du­ru­mu­nun onay­lan­ma­sı bek­le­ni­yor­du.
Pa­zar­te­si eli­mi­ze bir yazı geçti; her­ke­si her­ke­se, Va­li­yi bile mer­ke­ze şi­ka­yet eden ünlü Ka­ra­su­lu abi­miz, Ka­ra­su’daki imar du­ru­mu­na uyul­ma­dı­ğı­nı, Be­le­di­ye­yi ve Ba­kan­lı­ğı Sa­kar­ya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na şi­ka­yet etmiş. 
Ba­kan­lık, 10’un üze­rin­de­ki ya­zış­ma­la­rı dosya ve sayı nu­ma­ra­sı ile sav­cı­lı­ğa bil­dir­miş, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin İmar dü­zelt­me­si­nin onay­lan­ma­ya­rak red­di­ne karar ve­ril­di­ği­ni, ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı için il­gi­li ku­rum­la­ra ya­zı­lar gön­der­di­ği­ni, ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı kay­dıy­la bil­dir­miş.
Peki şimdi ne ola­cak?
Ka­ra­su sa­hi­li ol­du­ğu gibi yı­kı­lıp ye­ni­den dü­zel­ti­le­me­ye­ce­ği­ne göre…
Savcı, ya dos­ya­yı sumen altı edecek, ya da geç­mi­şe dönüp so­rum­lu­la­ra ce­za­lar yağ­dır­ma­ya ve yüklü taz­mi­nat­lar öde­me­ye mah­kum edecek. Be­le­di­ye­nin ruh­sat ver­di­ği yapı sa­hip­le­ri­nin ka­za­nıl­mış hak­la­rı mük­te­sep kalır ama eğer yıkım ka­ra­rı ve­ri­lir­se, bu kıyı kenar çiz­gi­sin­de kalan, eski imara uygun ol­ma­yan yapı sa­hip­le­ri­nin ta­ma­mı pa­ra­sı­nı be­le­di­ye­den taz­min eder. 
Hani, sanki sumen altı ol­ma­sı daha ha­yır­lı gibi… Yoksa çok can­lar ya­na­cak. 
Ye­ni­den An­ka­ra su­yo­lu ya­pı­la­cak gibi…
NOT: Bu bil­gi­yi veren her­ke­sin ta­nı­dı­ğı hem­şe­ri­miz, ko­nu­nun man­şet­ten haber ya­pıl­ma­sı­nı özel­lik­le is­te­di. Cihan Ho­ca­mı­zın ce­va­bı da, “O is­te­di diye man­şet ya­pa­mam. Bana kimse em­ri­va­ki ya­pa­maz. Öyle de­me­sey­di zaten man­şet­lik ha­ber­di!” oldu.
İŞSİZLERİN UMUT­LA­RI BAŞKA BA­HA­RA 
Ne zor­muş Ka­ra­su’ya fab­ri­ka kur­mak!
Çi­men­to fab­ri­ka­sı, sa­de­ce Da­rı­ça­yır­lı­la­rın değil, tüm böl­ge­nin iş umu­duy­du. Mah­ke­me, ÇED Ra­po­ru­nu uygun bul­ma­dı. Ruh­sa­tı iptal etti. Gerçi hala ba­zı­la­rı umut­lu, kamu ya­ra­rı gö­ze­ti­le­rek Da­nış­tay’dan dö­ne­bi­lir, di­yor­lar.
Kibar Hol­ding, ku­ra­ca­ğı saç fab­ri­ka­sı için or­ta­ğı­nı kay­bet­ti. Dev­let­ten yüklü bir kredi aldı ama ye­ter­siz ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le hala ha­re­ket yok.
Ter­sa­ne ise bil­di­ği­niz gibi… Ya­pıl­ma­sı plan­la­nan 8 ter­sa­ne­den yal­nız biri geldi, o da if­la­sı­nı is­te­di.
Da­rı­ça­yı­rı-Yu­va­lı­de­re ara­sın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi ise hak ge­ti­re… Ya­tı­rım amaç­lı o böl­ge­den 80 li­ra­ya arsa alan­lar şimdi sat­mak is­te­yin­ce 20 li­ra­ya müş­te­ri bu­la­mı­yor­lar!
En büyük iş umu­du­muz olan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi ise sanki Gazi Metal için ku­rul­du! Diğer fab­ri­ka­lar topu taca atıp du­ru­yor, daha hiç­bi­ri­nin te­mel­le­ri atıl­ma­dı. Ba­ha­ne­le­ri ise, bu­ra­da­ki dol­gu­nun tam ola­rak bi­ti­ril­me­miş ol­ma­sı…
Ha, bir de BMC vardı, güm­bür güm­bür gelen. Oto­mo­tiv Sa­na­yi ala­nın­da­ki tah­sis edi­len yer­le­re ya­pı­la­cak­tı. Hani şu bakan ye­ğen­le­ri­nin ka­pa­dı­ğı böl­ge­ler… Sonra da tın­gır-mın­gır ses­siz­ce çe­ki­li­yor.
Var bir uğur­suz­luk ama hadi ha­yır­lı­sı…
PAPA NE DEDİ
Papa, Lond­ra’yı zi­ya­ret et­me­ye karar ve­ri­yor. Uçak­tan iner inmez ga­ze­te­ci­ler so­ru­yor; “Lond­ra’daki ge­ne­lev­ler hak­kın­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz? Tabii Papa şa­şı­rı­yor ve gayri ih­ti­ya­ri so­ru­yor, “Lond­ra’da ge­ne­lev mi var?”
Er­te­si günü ga­ze­te­ler­de man­şet; “Papa, Lond­ra’ya ayak basar bas­maz bu­ra­da ge­ne­lev var mı diye sordu!”
Geçen haf­ta­ki ya­zı­mız­da, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik’in baz is­tas­yo­nu ya­pıl­ma­sı plan­la­nan çocuk par­kın­da­ki bir ko­nuş­ma­yı ver­miş­tik. Sayın Çelik, sa­de­ce o sö­zü­mü­zün cım­bız­lan­dı­ğı­nı dü­şün­müş. Doğ­ru­su, ko­nuş­ma şu ci­het­te baş­la­dı; 
Va­tan­daş; “Çocuk par­kı­na baz is­tas­yo­nu ya­pa­maz­sı­nız. Bu sizin asli gö­re­vi­niz değil. Önce yol­la­rı yapın!” 
Çelik; “Siz, va­tan­daş­lık gö­re­vi­ni­zi tam ya­pı­yor mu­su­nuz? Me­se­la emlak bor­cu­nu­zu öde­di­niz mi?”
Va­tan­daş; “Ya­pı­yo­rum tabii. Öde­dim. Hiç bor­cum yok!”
Çelik; “Öy­ley­se kom­şun öde­me­di. Çünkü Be­le­di­ye­mi­zin 2,5 mil­yar emlak pa­ra­sı ala­ca­ğı var!”
Çelik, te­le­fon­la yap­tı­ğı­mız ko­nuş­ma­mı­za şu şe­kil­de devam etti; “O böl­ge­de bazı va­tan­daş­la­rın ev­le­ri hak­kın­da da yıkım ka­ra­rı var!” 
“Yoksa, baz is­tas­yo­nu ku­rul­ma­sı­na karşı ön­cü­lük yapıp halkı ör­güt­le­yen­le­rin ev­le­ri mi bun­lar?” diye sor­dum. Çünkü hemen pes et­miş­ler­di!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1175