SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

İMDAT, KURTARIN BİZİ!


35-40 Yıl önce Ka­ra­su`ya Al­man­ya`dan bir aile gel­miş­ti ta­ti­le. Ni­yet­le­ri bir hafta on gün kadar kal­mak­tı. Ak­şa­müs­tü bir siv­ri­si­nek dal­ga­sı oluş­tu ve aile o gece Ka­ra­su`yu terk etti. Sene 2015, Ka­ra­su yine sinek is­ti­la­sın­da.
Si­nek­ler­le dü­zen­li mü­ca­de­le eden ekip, Bü­yük­şe­hir ya­pı­lan­ma­sın­dan sonra bo­zul­du ve mü­ca­de­le ciddi ola­rak ak­sa­dı. Şimdi ise si­nek­ler­le mü­ca­de­le de­nin­ce, ha­va­ya mazot ka­rı­şı­mı du­man­la­ma ya­pıl­mak­ta­dır. 
Dün akşam eli­min üze­ri­ne 3 sinek aynı anda konup kan em­me­ye baş­la­yın­ca, bu siv­ri­ler­le mü­ca­de­le nasıl olu­yor diye in­ter­ne­ti ka­rış­tır­dım;
Bir kere, du­man­la­ma (mazot ve in­sek­ti­sit) pa­ha­lı ama çözüm değil. İnsan­lar üze­rin­de kan­se­ro­jen et­ki­si var ve kan­ser ya­pı­yor. Si­nek­ler ise za­man­la ba­ğı­şık­lık ka­za­nı­yor­lar. Ve en önem­li­si si­nek­ler­le mü­ca­de­le eden örüm­cek gibi diğer hay­van­la­rı da öl­dü­rü­yor. Et­ra­fı­mız­da ke­le­bek gibi güzel hay­van­la­rı da gö­re­mi­yo­ruz! (Siv­ri­ler, bir zaman sonra belki de dua edi­yor­lar­dır, yahu şu be­le­di­ye ilaç sıksa da kafa bul­sak biraz, gibi..)
Peki, ne yap­ma­lı?
Ön­ce­lik­le si­nek­le­rin yu­murt­la­ma dö­nem­le­ri, ilk bahar ve son bahar ay­la­rın­da mü­ca­de­le edil­me­li. Su bi­ri­kin­ti­le­ri ilaç­lan­ma­lı, müm­kün­se su­la­rın bi­rik­me­si­ne izin ve­ril­me­me­li. Kışın kul­la­nıl­ma­yan yüzme ha­vuz­la­rı­nın suyu bo­şal­tıl­ma­lı ya da üstü ör­tül­me­li. 60 san­tim­den sığ ve ılık sular üreme or­ta­mı oluş­tu­ru­yor.
İlçe­mi­zi bir uçtan diğer uca kap­la­yan kanal si­nek­le­rin üre­me­si­ne çok mü­sa­it. Üs­te­lik ba­tak­lık üze­ri­ne ku­ru­lu ka­sa­ba­mız, en ufak yağ­mur­da sular al­tın­da kal­mak­ta. Kova, eski las­tik, çiçek sak­sı­sı, ka­na­li­zas­yon gibi su bi­ri­kin­ti­le­ri sık sık ilaç­lan­ma­lı. Çünkü çok kısa za­man­da üre­yip ço­ğa­lı­yor­lar.
Si­nek­le­ri yiyen hay­van­la­ra yaşam alanı ya­rat­ma­lı. Me­se­la arı kuşu, be­si­ni­nin ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nı si­nek­ler­den sağ­lı­yor. Bir diğer kuş ise kır­lan­gıç­lar, ya­ra­sa­lar… Hani bun­la­rı davet etmek, yer­le­şim yer­le­ri açmak ge­re­kir desek hak­sız sa­yıl­ma­yız. Eba­bil kuşu, kur­ba­ğa, ker­ten­ke­le, örüm­cek­ler de sinek düş­ma­nı­dır.
Anız­la­rın ya­kıl­ma­ma­sı lazım, bu­ra­da siv­ri­si­nek düş­man­la­rı­nı da öl­dü­rü­yo­ruz çünkü.
Fes­le­ğen, Sar­dun­ya, Nane, Defne, Bi­be­ri­ye, Mer­can­köşk, La­van­ta, Pelin Otu, Sa­rım­sak vs. gibi bit­ki­ler de si­nek­le­ri ko­vu­yor. 
Ay­rı­ca sarı ışı­ğın da ra­hat­sız edici bir et­ki­si var, yak­laş­mı­yor­lar.
Yani si­nek­ler­den kur­tul­mak zor. Tam bir ekip işi. Du­man­la­ma ile değil de sığ su bi­ri­ken yer­le­rin ilaç­lan­ma­sı lazım. Tabii hal­kın ta­ma­mı­nın da bi­linç­len­me­si ve top­ye­kün mü­ca­de­le­si de….
KA­RA­SUS­POR
Gu­ru­bu­muz­da ya­rış­tı­ğı­mız Ko­ca­ali ve Ser­di­van, şam­pi­yon­lu­ğa oy­nu­yor­lar. Küme düş­me­mek için bizim on­la­rın üs­tün­de ol­ma­mız lazım. Yani bizim de şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­ma­mız lazım an­la­mı çı­kı­yor bu­ra­dan.
Bayan ha­kem­le­rin yö­net­ti­ği bu haf­ta­ki maçta adeta kemik ses­le­ri geldi. Çoğu po­zis­yo­nu avan­ta­ja bı­ra­kan hakem, bazı fa­ul­le­ri de çal­ma­yın­ca çok sert geçti maç. Sa­ha­da gör­dük­le­ri­mi­ze ge­lin­ce de;
Bazı fut­bol­cu­lar ça­lı­mı çok se­vi­yor ve bu da top kay­bı­na sebep olu­yor. Sonra o topu geri almak için tüm ener­ji­si­ni de­pa­ra har­ca­yın­ca da bi­ti­yor fut­bol­cu­la­rı­mız. Güç­le­ri yet­me­yin­ce de bu sefer ha­kem­le oy­na­ma­ya baş­lı­yor­lar. Sırf bu iti­raz se­be­biy­le ben 3 sarı kart say­dım!
Takım güven ver­mi­yor. Tek güven ve­ri­ci spor­cu, ka­le­ci. O da duy­du­ğu­ma göre Sa­kar­yas­por`dan gel­miş. Ye­di­ği 2 golün dı­şın­da en az 3 net gol po­zis­yon­da topa hakim oldu.
Fut­bol­cu­la­rı­mı­zın pas yüz­de­si ve şut yüz­de­si çok düşük. Hü­cum­da ço­ğa­la­mı­yor­lar. Yenik ol­ma­la­rı­na rağ­men top çe­vir­me­le­ri, hü­cu­mu dü­şün­me­me­le­ri, bana göre biraz da Hoca`nın kor­kak­lı­ğı…
Sa­nı­rım Baş­kan bu ek­sik­le­ri bi­li­yor­du ve iç saha ol­ma­sı­na rağ­men ga­li­bi­ye­te prim sözü ver­miş­ti, ama ol­ma­dı!
Tabi, ta­kı­mın bir araya gelip bir­lik­te ça­lış­ma fır­sa­tı da ol­ma­dı, bir­bir­le­ri­ni de ta­nı­ya­ma­dı­lar. Geçen sene iyi baş­la­yıp kötü bi­tir­di­ler ve hep­sin­den önem­li­si ligde tes­lim olmuş bir Aşağı Ki­raz­ca vardı. Uma­rız bu sene kötü baş­la­yıp iyi bi­ti­rir­ler.
Asıl bah­set­mek is­te­di­ğim, çok kü­für­baz bir se­yir­ci­miz var. Koro ve solo ola­rak küfür et­mek­te üs­tü­mü­ze yok. Uma­rım kü­für­ler için ceza ye­me­yiz. Fe­de­ras­yo­nun kü­fü­rü ön­le­mek için bayan ha­kem­le­re yer ver­me­si de çare ol­ma­dı!
HA­VUZ­LU SİTE!
Bir ta­nı­dı­ğı­mız, Ka­ra­su`da son za­man­lar­da ya­pı­lan ha­vuz­lu si­te­ler­den bir daire al­mış­tı, dün­ya­nın pa­ra­sı­nı öde­ye­rek. Son­ra­sı­nı şöyle an­la­tı­yor;
“Site içi ol­ma­sı­na rağ­men mil­let ha­vu­za ha­şe­ma­lar­la gi­ri­yor. Ben ma­yoy­la gi­rin­ce hepsi gö­zü­nü bana di­ki­yor. Sanki ko­ca­la­rı­nı baş­tan çı­ka­ra­cak­mı­şım gibi uzak du­ru­yor­lar. Hemen em­lak­çı­ya verip sa­tı­lı­ğa çı­kar­dım!”
TRUVA ATI
Az­le­di­len CHP grubu ile otu­rur­ken, bir Truva atı mu­hab­be­ti oldu, an­la­ma­dım. Yaşlı bir bayan, ara­mı­za ka­rış­mış, onun için söy­lü­yor­lar­dı, hem de ale­nen. Acı­dım ka­dı­na. De­me­yin öyle, gü­na­hı­nı alı­yor­su­nuz, dedim.
Bir zaman sonra duy­dum ki, ara­mız­da olan­lar­dan bi­ri­nin CHP`ye oy ver­me­ye­ce­ği­ne dair ses kaydı var­mış! Ne kadar saf­mı­şım yahu… (Not: Oy ver­me­ye­ce­ği­ni diyen kişi zaten CHP`ye üye değil, Baş­ka­nın ar­ka­da­şıy­dı)
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1063