İTTİFAK OLACAK MI?


   Baş­kan­lık aday aday­la­rı, yarış için gün sa­yı­yor. Hemen her­kes­te bir he­ye­can­lı bek­le­yiş… Halk ara­sın­da da ne­re­dey­se bir baş­kan toto oy­na­nı­yor. Kim ka­za­nır şek­lin­de id­di­alar bile var.
Ben bu­ra­da kim­le­rin aday ola­ca­ğı­nı değil de baş­kan­lık ya­rı­şı­nın hangi par­ti­ler ara­sın­da ge­çe­ce­ği­ni tar­tış­ma­ya açmak is­ti­yo­rum. 
   Tabii han­gi­si ka­za­nır­sa ka­zan­sın, baş­kan­lık, altın tepsi için­de su­nul­muş bir him­met değil, ne­re­dey­se bir cadı ka­za­nı… Ön­ce­lik­le 300`den fazla per­so­ne­lin ma­aşı­nın öden­me­si so­ru­nu var. Her ay be­le­di­ye­ye ait bir emlak sa­tı­lıp maaş için bütçe ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Bu, ne­re­ye kadar böyle sü­recek. Per­so­nel sa­yı­mız, si­ya­si ola­rak sı­kış­tı­rıl­mış va­zi­yet­te. Önce bu ka­la­ba­lık eri­til­me­li ve ger­çek ih­ti­yaç kadar per­so­nel bu­lun­du­rul­ma­lı. Me­se­la, emek­li­li­ği ge­len­ler emek­li edil­me­li, diğer faz­la­lık da diğer ku­rum­la­ra da­ğı­tıl­ma­lı.
Per­so­nel maaşı ya­nın­da en büyük yük, İller Ban­ka­sı’n­dan alı­nıp çar­çur edi­len pa­ra­nın geri öden­me­si… Ka­ra­su bu yükü kal­dı­ra­maz. Çöp­ler alın­maz, so­kak­lar pis­lik için­de kalır, iş ma­ki­ne­le­ri ça­lış­maz ve icra tüm be­le­di­ye mal­la­rı­na haciz koyar. Bunun için de ön­ce­lik­le “afet” adı al­tın­da alı­nan kre­di­nin ger­çek­ten afet için har­can­dı­ğı dev­let ku­rum­la­rı­na izah edi­lip ikna edil­me­li. Ger­çek­ten dev­le­tin bir afet fonu var ve o hesap ora­dan öden­me­li.
   Se­çim­ler­de, ön­ce­lik­le ik­ti­dar par­ti­si­nin ka­za­nı­la­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor. Ancak ik­ti­dar son za­man­lar­da çok kan kay­bet­ti. İşsiz­lik, enf­las­yon, eko­no­mik kriz, en koyu ik­ti­dar ta­raf­tar­la­rı­nı bile artık ik­ti­da­rı sa­vu­na­maz hale ge­tir­di. Kaldı ki, ikti­dar par­ti­si­ne men­sup baş­kan, şim­di­den aday gös­te­ril­me­me ih­ti­ma­li­ne karşı ted­bi­ri­ni almış du­rum­da. Yakın za­man­da mec­lis­te gu­ru­bu bu­lun­ma­yan si­ya­si par­ti­le­rin il­çe­miz­de­ki kong­re­le­ri­nin se­be­bi de budur. İkti­dar, mev­cut baş­ka­nı gös­ter­se bir türlü, gös­ter­me­se ciddi kan kay­be­decek, bir başka türlü…
   İkti­da­rın kar­şı­sın­da­ki en büyük ana mu­ha­le­fet par­ti­si, çok güçlü bir isim­le ya­rı­şa ka­tı­la­cak gibi. Hemen her eve gir­miş, hemen her­ke­sin selam verip say­dı­ğı biri, (son anda cay­maz­sa) aday ola­cak gibi. Bak­ma­yın siz daha ön­ce­ki se­çim­ler­de mu­ha­le­fe­tin mec­li­se bile gi­re­me­di­ği­ne…
İkti­dar kar­şıt­la­rı­nın büyük ço­ğun­lu­ğu MHP`ye yö­ne­lecek gibi. Ancak İYİ Parti de MHP`ye ciddi al­ter­na­tif ola­cak gibi… Henüz aday­lar belli değil ama aday fak­tör­le­ri­nin de so­nu­cu çok açık de­ğiş­ti­re­ce­ği­ni san­mı­yo­rum. Aynı evden kav­ga­lı iki kar­deş gibi…
   Durum böyle olun­ca, şans­lar eşit­le­şi­yor. Bu du­rum­da da se­çi­mi ga­ran­ti ka­zan­mak için it­ti­fak yap­mak yap­mak mec­bu­ri­ye­ti do­ğu­yor. Te­pe­de, AKP-MHP ve CHP-İYİ Parti it­ti­fa­kı ko­nu­şul­sa da, se­çi­me bir­kaç akşam kala saf­lar net­lik ka­za­na­cak ve yine her­kes gön­lün­den geçen aday ye­ri­ne ka­zan­ma­sı­nı is­te­di­ği ve şansı yük­sek adaya yön­len­di­ri­lecek, oyunu çöpe at­ma­mak için. 
   Ama önce, An­ka­ra`dan, Afet Kre­di­si­’ne bir çözüm bul­mak zo­run­da­lar. Sayın Meh­met İspir, se­çi­me kadar bu bor­cun öde­ne­ce­ği­ni, se­çi­me borç­lu gi­dil­me­ye­ce­ği sö­zü­nü ver­miş­ti. Ken­di­si­ni aday gös­ter­me­le­ri için git­ti­ği yük­sek ma­kam­da­ki dost­la­rı­na ay­rı­ca Ka­ra­su`nun üze­rin­de sal­la­nan kredi bor­cu­nu da kal­dır­ma­yı is­ti­yor­dur uma­rız.
VA­TAN­DA­ŞA CEZA
Ceza değil ezi­yet ha­li­ne dö­nüş­tü çünkü. Dev­le­tin, ka­sa­sı­nı dol­dur­mak ama­cıy­la ta­li­mat ver­di­ği em­ni­yet kuv­vet­le­ri, yolun ke­na­rı­na park edip gelen geçen her araca ceza ya­zı­yor­lar. As­lın­da ceza da değil, araç­la­rın pla­ka­la­rı­nı ya­zı­yor­lar. Ceza mad­de­si na­sıl­sa uy­du­ru­lur. Na­sıl­sa va­tan­daş ödü­yor.
   Ben de her va­tan­daş gibi po­li­si gö­rün­ce önce de­ne­tim ya­pı­yor diye dü­şün­düm. Son­ra­sın­da hemen önüne dönüp ka­ğı­da bir şey­ler yazdı. Pla­ka­mı yaz­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Daha sonra ara­cı­mı bı­ra­kıp gel­di­ğim­de, geçen her ara­cın pla­ka­sı­nı ya­zı­yor! As­lın­da buna bile gerek yoktu. Mo­be­se ka­me­ra­lar­dan pla­ka­la­rı tes­pit edip iş­le­mi ya­pa­bi­lir­di. 
   Ben, ilçe mülki amir­le­ri­nin bu du­ru­ma iti­raz et­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ana­yol­da bile “radar” işa­re­ti var­ken, va­tan­da­şa tuzak kurar gibi park edip ceza ya­zıl­ma­ma­lı. Üs­te­lik Va­tan­daş çoğu zaman neden ceza ye­di­ği­ni bil­mi­yor bile.
   Ben, va­tan­da­şa, ce­za­ya iti­raz et­me­si­ni öne­ri­yo­rum. As­li­ye hukuk mah­ke­me­si­ne, ceza mak­bu­zuy­la bir­lik­te di­lek­çe yazıp ce­za­nın iptal edil­me­si­ni is­te­ye­bi­lir­si­niz. Böy­le­ce keyfi uy­gu­la­ma­la­rın önüne ge­çe­bi­li­riz.
Ay­rı­ca, ceza kesme ta­li­ma­tı­nın üst ma­kam­lar­dan gel­di­ği ko­nu­şu­lu­yor. Yıl­ba­şı­na kadar şid­det­li bir şe­kil­de ceza ke­sil­me­si, yıl­ba­şın­dan sonra da ce­za­nın öf­ke­ye dö­nü­şüp oy kul­la­nır­ken ik­ti­dar par­ti­si­ne oy ve­ril­me­ye­ce­ği dü­şü­nü­lüp yıl­ba­şın­dan sonra ceza ke­sil­me­me­si ön­gö­rül­müş. Resmi ma­kam­lar­ca ya­lan­lan­ma­dı­ğı­na göre, hal­kı­mı­zın balık ha­fı­za­sı­na sahip olup iki ay ön­ce­ki ce­za­nın unu­tu­la­ca­ğı var­sa­yı­lı­yor demek ki!
 İMAR BA­RI­ŞI
İmar Ba­rı­şı yıl­ba­şı­na kadar uza­tıl­dı ama öde­me­de her­han­gi bir uzat­ma yok şim­di­lik. Ona göre, her­kes ken­di­ni yıl­ba­şı­na ayar­la­sın.
   Ay­rı­ca, halen ya­pıl­mak­ta olan in­şa­at­la­rın te­mel­le­ri geç­ti­ği­miz yıl­ba­şın­dan önce atıl­ma­dıy­sa bo­şu­na mas­raf et­me­yin. 2017 yıl­ba­şın­da­ki arsa ve bina du­rum­la­rı­na ba­kı­la­rak aftan ya­rar­la­nı­la­bi­lecek.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 268