SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

İTTİFAK OLACAK MI?


   Baş­kan­lık aday aday­la­rı, yarış için gün sa­yı­yor. Hemen her­kes­te bir he­ye­can­lı bek­le­yiş… Halk ara­sın­da da ne­re­dey­se bir baş­kan toto oy­na­nı­yor. Kim ka­za­nır şek­lin­de id­di­alar bile var.
Ben bu­ra­da kim­le­rin aday ola­ca­ğı­nı değil de baş­kan­lık ya­rı­şı­nın hangi par­ti­ler ara­sın­da ge­çe­ce­ği­ni tar­tış­ma­ya açmak is­ti­yo­rum. 
   Tabii han­gi­si ka­za­nır­sa ka­zan­sın, baş­kan­lık, altın tepsi için­de su­nul­muş bir him­met değil, ne­re­dey­se bir cadı ka­za­nı… Ön­ce­lik­le 300`den fazla per­so­ne­lin ma­aşı­nın öden­me­si so­ru­nu var. Her ay be­le­di­ye­ye ait bir emlak sa­tı­lıp maaş için bütçe ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Bu, ne­re­ye kadar böyle sü­recek. Per­so­nel sa­yı­mız, si­ya­si ola­rak sı­kış­tı­rıl­mış va­zi­yet­te. Önce bu ka­la­ba­lık eri­til­me­li ve ger­çek ih­ti­yaç kadar per­so­nel bu­lun­du­rul­ma­lı. Me­se­la, emek­li­li­ği ge­len­ler emek­li edil­me­li, diğer faz­la­lık da diğer ku­rum­la­ra da­ğı­tıl­ma­lı.
Per­so­nel maaşı ya­nın­da en büyük yük, İller Ban­ka­sı’n­dan alı­nıp çar­çur edi­len pa­ra­nın geri öden­me­si… Ka­ra­su bu yükü kal­dı­ra­maz. Çöp­ler alın­maz, so­kak­lar pis­lik için­de kalır, iş ma­ki­ne­le­ri ça­lış­maz ve icra tüm be­le­di­ye mal­la­rı­na haciz koyar. Bunun için de ön­ce­lik­le “afet” adı al­tın­da alı­nan kre­di­nin ger­çek­ten afet için har­can­dı­ğı dev­let ku­rum­la­rı­na izah edi­lip ikna edil­me­li. Ger­çek­ten dev­le­tin bir afet fonu var ve o hesap ora­dan öden­me­li.
   Se­çim­ler­de, ön­ce­lik­le ik­ti­dar par­ti­si­nin ka­za­nı­la­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor. Ancak ik­ti­dar son za­man­lar­da çok kan kay­bet­ti. İşsiz­lik, enf­las­yon, eko­no­mik kriz, en koyu ik­ti­dar ta­raf­tar­la­rı­nı bile artık ik­ti­da­rı sa­vu­na­maz hale ge­tir­di. Kaldı ki, ikti­dar par­ti­si­ne men­sup baş­kan, şim­di­den aday gös­te­ril­me­me ih­ti­ma­li­ne karşı ted­bi­ri­ni almış du­rum­da. Yakın za­man­da mec­lis­te gu­ru­bu bu­lun­ma­yan si­ya­si par­ti­le­rin il­çe­miz­de­ki kong­re­le­ri­nin se­be­bi de budur. İkti­dar, mev­cut baş­ka­nı gös­ter­se bir türlü, gös­ter­me­se ciddi kan kay­be­decek, bir başka türlü…
   İkti­da­rın kar­şı­sın­da­ki en büyük ana mu­ha­le­fet par­ti­si, çok güçlü bir isim­le ya­rı­şa ka­tı­la­cak gibi. Hemen her eve gir­miş, hemen her­ke­sin selam verip say­dı­ğı biri, (son anda cay­maz­sa) aday ola­cak gibi. Bak­ma­yın siz daha ön­ce­ki se­çim­ler­de mu­ha­le­fe­tin mec­li­se bile gi­re­me­di­ği­ne…
İkti­dar kar­şıt­la­rı­nın büyük ço­ğun­lu­ğu MHP`ye yö­ne­lecek gibi. Ancak İYİ Parti de MHP`ye ciddi al­ter­na­tif ola­cak gibi… Henüz aday­lar belli değil ama aday fak­tör­le­ri­nin de so­nu­cu çok açık de­ğiş­ti­re­ce­ği­ni san­mı­yo­rum. Aynı evden kav­ga­lı iki kar­deş gibi…
   Durum böyle olun­ca, şans­lar eşit­le­şi­yor. Bu du­rum­da da se­çi­mi ga­ran­ti ka­zan­mak için it­ti­fak yap­mak yap­mak mec­bu­ri­ye­ti do­ğu­yor. Te­pe­de, AKP-MHP ve CHP-İYİ Parti it­ti­fa­kı ko­nu­şul­sa da, se­çi­me bir­kaç akşam kala saf­lar net­lik ka­za­na­cak ve yine her­kes gön­lün­den geçen aday ye­ri­ne ka­zan­ma­sı­nı is­te­di­ği ve şansı yük­sek adaya yön­len­di­ri­lecek, oyunu çöpe at­ma­mak için. 
   Ama önce, An­ka­ra`dan, Afet Kre­di­si­’ne bir çözüm bul­mak zo­run­da­lar. Sayın Meh­met İspir, se­çi­me kadar bu bor­cun öde­ne­ce­ği­ni, se­çi­me borç­lu gi­dil­me­ye­ce­ği sö­zü­nü ver­miş­ti. Ken­di­si­ni aday gös­ter­me­le­ri için git­ti­ği yük­sek ma­kam­da­ki dost­la­rı­na ay­rı­ca Ka­ra­su`nun üze­rin­de sal­la­nan kredi bor­cu­nu da kal­dır­ma­yı is­ti­yor­dur uma­rız.
VA­TAN­DA­ŞA CEZA
Ceza değil ezi­yet ha­li­ne dö­nüş­tü çünkü. Dev­le­tin, ka­sa­sı­nı dol­dur­mak ama­cıy­la ta­li­mat ver­di­ği em­ni­yet kuv­vet­le­ri, yolun ke­na­rı­na park edip gelen geçen her araca ceza ya­zı­yor­lar. As­lın­da ceza da değil, araç­la­rın pla­ka­la­rı­nı ya­zı­yor­lar. Ceza mad­de­si na­sıl­sa uy­du­ru­lur. Na­sıl­sa va­tan­daş ödü­yor.
   Ben de her va­tan­daş gibi po­li­si gö­rün­ce önce de­ne­tim ya­pı­yor diye dü­şün­düm. Son­ra­sın­da hemen önüne dönüp ka­ğı­da bir şey­ler yazdı. Pla­ka­mı yaz­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Daha sonra ara­cı­mı bı­ra­kıp gel­di­ğim­de, geçen her ara­cın pla­ka­sı­nı ya­zı­yor! As­lın­da buna bile gerek yoktu. Mo­be­se ka­me­ra­lar­dan pla­ka­la­rı tes­pit edip iş­le­mi ya­pa­bi­lir­di. 
   Ben, ilçe mülki amir­le­ri­nin bu du­ru­ma iti­raz et­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ana­yol­da bile “radar” işa­re­ti var­ken, va­tan­da­şa tuzak kurar gibi park edip ceza ya­zıl­ma­ma­lı. Üs­te­lik Va­tan­daş çoğu zaman neden ceza ye­di­ği­ni bil­mi­yor bile.
   Ben, va­tan­da­şa, ce­za­ya iti­raz et­me­si­ni öne­ri­yo­rum. As­li­ye hukuk mah­ke­me­si­ne, ceza mak­bu­zuy­la bir­lik­te di­lek­çe yazıp ce­za­nın iptal edil­me­si­ni is­te­ye­bi­lir­si­niz. Böy­le­ce keyfi uy­gu­la­ma­la­rın önüne ge­çe­bi­li­riz.
Ay­rı­ca, ceza kesme ta­li­ma­tı­nın üst ma­kam­lar­dan gel­di­ği ko­nu­şu­lu­yor. Yıl­ba­şı­na kadar şid­det­li bir şe­kil­de ceza ke­sil­me­si, yıl­ba­şın­dan sonra da ce­za­nın öf­ke­ye dö­nü­şüp oy kul­la­nır­ken ik­ti­dar par­ti­si­ne oy ve­ril­me­ye­ce­ği dü­şü­nü­lüp yıl­ba­şın­dan sonra ceza ke­sil­me­me­si ön­gö­rül­müş. Resmi ma­kam­lar­ca ya­lan­lan­ma­dı­ğı­na göre, hal­kı­mı­zın balık ha­fı­za­sı­na sahip olup iki ay ön­ce­ki ce­za­nın unu­tu­la­ca­ğı var­sa­yı­lı­yor demek ki!
 İMAR BA­RI­ŞI
İmar Ba­rı­şı yıl­ba­şı­na kadar uza­tıl­dı ama öde­me­de her­han­gi bir uzat­ma yok şim­di­lik. Ona göre, her­kes ken­di­ni yıl­ba­şı­na ayar­la­sın.
   Ay­rı­ca, halen ya­pıl­mak­ta olan in­şa­at­la­rın te­mel­le­ri geç­ti­ği­miz yıl­ba­şın­dan önce atıl­ma­dıy­sa bo­şu­na mas­raf et­me­yin. 2017 yıl­ba­şın­da­ki arsa ve bina du­rum­la­rı­na ba­kı­la­rak aftan ya­rar­la­nı­la­bi­lecek.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 231