SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KA­NSER OLDUK!


1986 Yılı… Rusya’da, Çer­no­bil ter­mik sant­ra­lin­de pat­la­ma olmuş, bütün Ka­ra­de­niz rad­yas­yon al­tın­da… Rad­yas­yon ser­pin­ti­si yü­zün­den ye­nil­me­si sa­kın­ca­lı çay­la­rı, bakan, te­le­viz­yon­lar­da göz­le­ri­mi­zin içine baka baka içi­yor ve teh­li­ke ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor!
Yine aynı yıl, yeni mezun ol­mu­şum, İstan­bul’da bir şir­ket­te ça­lı­şır­ken, Hür­ri­yet Ga­ze­te­si’nde bir ha­be­re rast­la­dık; “Tür­ki­ye’de en yük­sek rad­yas­yo­na, Ka­ra­su, Ka­ra­pı­nar Köyü’nde rast­la­nıl­dı!
O gün­ler­de za­ra­rı­nı pek kes­ti­re­me­di­ği­miz rad­yas­yo­nun za­rar­la­rı için 20-30 yıl sonra kan­ser­den ölüm­ler ar­ta­cak şek­lin­de uzman gö­rüş­le­ri yer alı­yor­du. Biz­ler, buna ted­bir almak ye­ri­ne, eko­no­mi bo­zul­ma­sın di­ye­rek, TV’lerde çay içine ba­kan­la­rı sey­re­di­yor­duk.
Bu gün, hemen her evden, her aile­den bir kan­ser va­ka­sı mev­cut… Her aile­den kan­ser­den ölen­ler ve her aile­den kan­se­re ya­ka­lan­mış olan­lar var. Böy­le­si­ne önem­li ve ciddi bir ko­nu­da ma­ale­sef yet­ki­li­ler halkı bil­gi­len­dir­me­mek­te, ge­rek­li ted­bir­le­ri al­ma­mak­ta­dır.
Kan­se­re ya­ka­la­nan bi­ri­nin kur­tul­ma­sı mu­ci­ze gi­bi­dir. Ta Küba’dan aşı si­pa­ri­şi ver­mek­ten hemen her­ke­sin ko­run­mak için öner­di­ği sa­yı­sız ça­re­le­ri uy­gu­la­mak­la ha­ya­ta tu­tun­ma­ya ça­lı­şır in­san­lar. Ve hemen he­pi­mi­zin kan­ser­le il­gi­li an­la­ta­cak hi­ka­ye­le­ri var­dır. Dok­to­run sev­ki­ya­tıy­la bir­lik­te ken­di­ni on­ko­lo­ji ser­vi­sin­de bulan bi­ri­nin “Ben kan­ser ol­mu­şum ya” de­me­sin­den, dok­to­run doğ­ru­dan has­ta­ya “Siz kan­ser­si­niz” de­me­si­ne kadar!
Elim yazı yaz­ma­ya var­mı­yor. Bun­lar­dan biri, Ko­ca­ali’den öğ­ret­men ar­ka­da­şı­mız Cem Kara’ydı. Hayat dolu olup in­sa­na yaşam ener­ji­si veren ar­ka­da­şı­mız, has­ta­lı­ğıy­la dalga ge­çi­yor­du adeta. Önce be­yin­de damar tı­kan­mış, özel has­ta­ne önün­de aç­mış­tı göz­le­ri­ni. İçeri gi­re­bil­mek için 5.000 lira ka­pa­ro ya­tır­ma­sı ge­re­ki­yor­du Cem’in! Yoksa içeri al­ma­ya­cak­lar, al­sa­lar da ge­rek­li te­da­vi­yi baş­lat­ma­ya­cak­lar­dı! Or­ga­ni­ze olan ar­ka­daş­la­rı hemen ye­ter­li pa­ra­yı te­da­rik edip ya­tı­şı­nı sağ­la­mış­lar, te­da­vi­si­ni ol­muş­tu. İlk defa ondan öğ­ren­dim, be­yin­de­ki bir da­ma­ra ka­sık­ta­ki da­mar­dan gi­ri­lip te­da­vi edil­di­ği­ni…
Sonra ka­bur­ga­sın­da­ki bir leke ile te­ra­pi baş­lat­mış, sonra da ak­ci­ğe­ri­ne sıç­ra­mış­tı kan­ser. O ha­liy­le bile Ka­ra­su’da dü­zen­le­di­ği­miz terör ko­nu­lu pa­ne­le ka­tıl­mış, mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zi il­giy­le iz­le­miş­ti.
Küba’ya giden ar­ka­da­şı­mız Bü­lent Ülkü’ye kan­ser aşısı si­pa­ri­şi ver­miş, Ada­pa­za­rı’nda da bir gıda mü­hen­di­si­nin po­len­ler­den yap­tı­ğı ko­ru­yu­cu vi­ta­min des­te­ği te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan ilaç­tan al­dır­mış­tı. Panel son­ra­sı, has­ta­lı­ğı­nın böb­re­ğe de sıç­ra­dı­ğı­nı söy­le­miş, “Sen bunu da at­la­tır­sın” di­ye­rek ce­sa­ret ver­me­ye ça­lış­mış­tık.
Ayak­ta zor du­ru­yor­du ama kim­se­ye belli et­mi­yor­du. Bir ar­sa­nın sa­tı­şı için git­ti­ği ta­pu­da, orada bek­le­yen­ler­den rica etmiş, hasta ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek ken­di­si­ne sıra bek­le­til­me­me­si­ni is­tir­ham etmiş. Ancak, kan­ser ol­du­ğu­nu bil­me­yen diğer sı­ra­da bek­le­yen­ler, bu is­te­ği kabul et­me­miş, Cem de her­kes gibi sı­ra­sı­nı bek­le­mek zo­run­da kal­mış­tı.
“Ko­ca­ali bana sahip çık­ma­dı” de­miş­ti, en son mü­dür­lük yap­tı­ğı okul­da gö­rev­den alı­nın­ca. Zaten hemen de emek­li­li­ği­ni is­te­miş­ti.
Has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı­ğı­nı duy­duk. Kar ya­ğın­ca er­te­le­mek zo­run­da kal­dım zi­ya­re­ti­mi. Ni­ha­yet Pazar günü ya­nı­na git­me­ye karar ver­dim. Ama o ben­den önce dav­ran­dı kendi geldi Ko­ca­ali’ye. Zaten de yoğun ba­kım­da ol­du­ğun­dan gö­rüş­mem müm­kün de­ğil­miş diye te­sel­li ettim ken­di­mi.
İnsan sev­gi­si dolu, dü­rüst­lü­ğün­den kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­yan, se­vi­len bir ar­ka­da­şı­mız­dı. Kim­se­ye yok demez, saat kaçta ge­le­yim, diye so­rar­dı. 
Ko­ca­ali, sahip çıktı ev­la­dı­na. Ama bunu sen gö­re­me­din Cem… Ender gö­rü­len bir ka­la­ba­lık­la uğur­la­dık seni. Yat­tı­ğın yer nur olsun. 
Keşke bizi bu il­let­le baş başa bı­ra­kan­lar, göz yu­man­lar da hak et­ti­ği ce­za­yı ala­bil­se­ler… Çer­no­bil ve son­ra­sı kan­ser olan­lar da sebep olan­lar­dan hak et­tik­le­ri taz­mi­na­tı ala­bil­se­ler… 
Yoksa zaten zen­gin has­ta­lı­ğı diye bi­li­nen kan­ser has­ta­la­rı­nın ge­ri­de kalan ya­kın­la­rı­nın taz­mi­nat ala­bil­me­si sağ­lan­sa… Esa­sın­da Ve­rem­le Savaş Der­ne­ği gibi Kan­ser İle Savaş Der­ne­ği de ku­rul­sa ve ge­rek­li mü­ca­de­le­yi baş­lat­sa… 
OKUL ve AİLELERİN 
ÖĞ­RET­MEDİKLERİ
-Ce­na­ze­ler­de yük­sek sesle kah­ka­ha atma, ce­na­ze sa­hip­le­ri­ne büyük say­gı­sız­lık olur.
-Ce­na­ze­ler­de “Hoş gel­din, ce­na­ze de ol­ma­sa gö­rü­şe­me­ye­ce­ğiz” gibi söz­ler söy­le­me, orası hoş ola­rak gi­di­len yer­ler değil. Ölen de sizi bir araya ge­tir­mek için öl­me­di!
-Ce­na­ze ol­du­ğu zaman evi­nin ve ara­cı­nın müzik se­si­ni kıs!
-Bal­kon­da man­gal se­fa­sı yapma! Üst kat­ta­ki ve yan­da­ki kom­şu­la­rı­nın evini duman ba­sa­bi­lir. On­la­rın ço­cuk­la­rı da ko­ku­yu alıp canı is­te­ye­bi­lir. 
-Or­man ke­na­rın­da da man­gal yapma, kışın yan­gın çı­kar­tır elin Arap’ını ve onu ya­tı­rım ya­pa­cak diye se­vi­nen yerli Arap­la­rı se­vin­di­rir­sin!
-Dü­ğün­de yol kesip yolun or­ta­sın­da oy­na­ma, silah atma.. Hele bunu Al­man­ya’da hiç yapma! 
-Hiç kim­se­yi vatan ha­in­li­ği ile suç­la­ma, ta ki mah­ke­me­ler­ce tes­cil­le­ne­ne kadar!
- Em­pa­ti yap. Ken­din için is­te­di­ğin şey­le­ri benim için de iste ya da ken­din için is­te­me­dik­le­ri­ni benim için de is­te­me.
-Tra­fik ma­gan­da­sı olma. Ya­ya­ya yol ver, kav­şak­ta yol ver ve bu mut­lu­lu­ğun haz­zı­na var.



Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1028