• Ana Sayfa
  • »
  • KA­RA­SU BELEDİYESİ SI­NIF­TA KALDI

KA­RA­SU BELEDİYESİ SI­NIF­TA KALDI


   Kar da bir doğal afet­tir. Aşırı yağ­dı­ğın­da yol­lar ka­pa­nır, okul­lar tatil olur, bizi eve hap­se­der. Ancak, mo­dern ve ge­liş­miş top­lum­lar­da bunun et­ki­si en az şe­kil­de his­se­di­lir. 
   Me­te­oro­lo­ji, karın gel­di­ği­ni gün­ler ön­ce­sin­den söy­le­di. (Gerçi, yıl­ba­şı ön­ce­si son cuma günü ya­nıl­dı, okul­lar boşu bo­şu­na tatil edil­di ama o so­ğuk­ta ço­cuk­la­rın okula git­me­me­si daha ha­yır­lı ol­muş­tur.) Gö­rü­nen o ki, be­le­di­ye, kar için hiç­bir önlem al­ma­mış!
   Ka­ra­su, yak­la­şık ola­rak 30 bini mer­kez­de, 20 bini ise köy­ler­de da­ğı­nık halde ya­şa­nı­lan bir ka­sa­ba­dır. Mer­kez­de ya­pı­la­cak hiz­met, daha çok ki­şi­ye hitap ede­cek­ken, Be­le­di­ye tüm hiz­met­le­ri­ni merkez dışı mahallelere yo­ğun­laş­tır­mak­ta­dır. 
   Mahallelerde trak­tör çok­tur. Be­le­di­ye­nin mahalle yol­la­rı­nı açma ça­lış­ma­la­rın­dan ha­ber­dar olan bir kısım hal­kı­mız da sos­yal he­sap­la­rın­da, köy­ler­den yar­dım is­te­mek­te, trak­tör­le­rin ar­ka­sı­na ta­ka­cak­la­rı bir “sı­yır­gaç” ile mer­kez so­kak­lar­da­ki kar­la­rın kü­ren­me­si­ni is­te­mek­te­dir. 
   Pa­zar­te­si günü ha­va­nın gü­neş­li ol­ma­sı­na rağ­men yol­lar­da­ki kar­la­rın te­miz­len­me­si için hiç­bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı göz­lem­len­miş, buna rağ­men salı günü okul­la­rın tek­rar tatil ol­ma­sı­na sebep ol­muş­tur. 
   Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan anons­lar­da, ha­mi­le ve en­gel­li­le­rin de izin­li sa­yı­la­ca­ğı bil­di­ril­miş. (Ne­den­se anons, halkı bık­tı­ra­cak şe­kil­de peş peşe ya­pıl­dı. Duy­ma­yan­lar zaten ceza ola­rak okula ya da işe git­sin zaten!) Hal­bu­ki yol­lar te­miz­len­se, pa­zar­te­si öğ­le­den sonra her taraf ter­te­miz ola­bi­lir­di.
   Ka­ra­su’nun yol­la­rı­nın ka­pa­lı ol­ma­sı, pa­zar­cı­la­rı da çi­le­den çı­kar­dı. Bir­çok pa­zar­cı, yol­la­rın böyle ol­du­ğu­nu bil­sek, pa­za­ra gel­mez­dik, diye sitem etti. 
   Bir diğer has­sas konu da, Kar Las­ti­ği Ta­kıl­ma­sı Ge­nel­ge­si­’ne bazı ti­ca­ri araç sa­hip­le­ri­nin uy­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Yol­lar­da pa­ti­naj yapan mi­ni­büs­le­ri yol­cu­lar it­ti­re­rek kur­tar­dı! Bu araç­la­ra binip yol­cu­luk yapanlar, bir kaza ol­ma­sı ha­lin­de kime mü­ra­ca­at edip kimi şi­ka­yet ede­cek­ler? Po­lis­le­rin bu araç­la­rı kont­rol ede­rek en azın­dan tra­fik­ten men et­me­si­ni bek­ler­dik.
   Uma­rım bu bir ders olur ve ben­zer şe­kil­de yol­lar tı­kan­dı­ğın­da hemen te­miz­le­nip tuz­la­nır. Hatta, “Kara sap­lan­dım, gel kur­tar” ser­vi­si bile acil ku­rul­ma­lı. Ha­tır­lar­sı­nız, geç­miş dö­nem­de Ka­ra­su yol­la­rın­da ya­pı­lan te­miz­lik ulu­sal med­ya­ya yan­sı­mış, “Ka­ra­de­niz­li Baş­kan, de­ni­zin tuzlu su­yuy­la yol­la­rı yı­ka­dı” şek­lin­de haber ya­pıl­mış­tı.
   Ada­pa­za­rı Be­le­di­ye­si, karla tı­ka­nan kal­dı­rım­la­rı te­miz­le­mek için mini iş ma­ki­ne­le­ri almış. Bi­linç­li be­le­di­ye­ci­lik, tak­dir­le kar­şı­lan­dı tabii..
İLÇE EMNİYET MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ’NE İHBAR
   Bazı es­naf­la­rı­mız yol­la­rı işgal ede­rek tra­fi­ği en­gel­le­mek­te­dir­ler. Dük­kâ­nı­nın önüne park edil­me­si­ni ön­le­mek için işgal eden va­tan­daş, bu iş­ga­li­ye­yi yap­ma­yan va­tan­daş­tan daha mı kur­naz? Eğer böyle bir lüks varsa, hiç­bir esnaf dük­kâ­nı­nın önüne park edil­me­si­ni is­te­mez. Park eden araç, dük­kâ­nın vit­ri­ni­ni ka­pat­mak­ta, bazı es­naf­la­rın da yük­le­me bo­şalt­ma yap­ma­sı­na engel ol­mak­ta­dır. Öy­ley­se bütün es­naf­la­rı­mız, dük­kâ­nı­nın önüne mal­ze­me ko­ya­rak park et­tir­me­sin!
   Tabii, tra­fik po­li­si­nin ke­se­ce­ği ceza yük­sek ola­ca­ğın­dan, ön­ce­lik­le uyarı yap­ma­sı­nı arzu ede­riz. Yan yana iki es­naf­tan dü­rüst olup ya­sa­la­ra say­gı­lı ola­nı­nın mağ­dur ol­ma­sı­nı is­te­me­yiz, değil mi?
OKUL­LA­RIN ADI­NIN DEĞİŞTİRİLMESİ
   Geçen hafta bir haber ya­yın­lan­dı ulu­sal med­ya­da. Yar­gı­tay, va­li­le­rin, mev­cut okul ad­la­rı­nın İmam Hatip ola­rak de­ğiş­tir­me yet­ki­si yok, diye karar verdi.
   Bil­di­ği­niz gibi, Ka­ra­su Namık Kemal Or­ta­oku­lu’nun adı va­li­lik ta­ra­fın­dan Sa­kar­ya’daki bir­çok ba­şa­rı­lı okul gibi, İmam Hatip ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­ti. Bir­çok ve­li­nin iti­ra­zı de­ğer­len­dir­me­ye alın­ma­mış, si­ne­ye çe­kil­miş­ti. 
   Yar­gı­ta­yın bu ka­ra­rı­na rağ­men ge-çen hafta hala bu okul için İH Or­ta­oku­lu diye anıl­dı.
   Ha­tır­lar­sı­nız, İmam Hatip Okul­la­rı­nın ba­şa­rı se­vi­ye­si­nin dü­şük­lü­ğü kar­şı­sın­da Baş­ba­kan; “Ama Fen Li­se­le­ri’n­de üs­tün­dük” gibi bir ifade kul­lan­dı. İnsan, ister is­te­mez so­ru­yor; Öy­ley­se neden Fen Li­se­si ola­rak de­ğiş­tir­mi­yo­ruz!
   Lise öğ­ret­me­ni bir ar­ka­da­şım iti­raf edi­yor, “Ço­cuk­lar ilköğ­re­tim­den bir şey kap­ma­dan lise ka­pı­sı­na da­ya­nı­yor­lar. Top­la­ma­yı ya­pa­ma­yan ço­cuk­lar var. Bun­la­ra ders öğ­ret­mek için hem an­la­tı­yor, hem tah­ta­ya ya­zı­yor, hem de def­te­re yaz­dı­rı­yo­rum. Veli top­lan­tı­sı ya­pı­yo­rum, 40 ki­şi­lik sı­nıf­tan 8-10 ki­şi­nin ve­li­si ge­li­yor!”
BA­LIK­ÇI GEMİLERİ
   Geçen hafta de­ni­zi­miz büyük ba­lık­çı tek­ne­le­ri kay­nı­yor­du. İnsan ister is­te­mez dü­şü­nü­yor, demek balık var ki hepsi bu­ra­da… Hatta kı­yı­dan ama­tör ba­lık­çı­lık yapan kar­de­şi­me ta­kıl­dım balık var mı diye, 3-5 pa­la­mut ile 3-5 tirsi ya­ka­la­mış. Büyük tek­ne­si olan bir ya­kı­nı­ma da sor­dum, balık yok dedi.
   Yazın av­lan­ma ya­sa­ğı­nın uy­gu­lan­ma­sı, ba­lık­çı­lık açı­sın­dan iyi bir uy­gu­la­ma gibi gö­zük­se de ye­ter­siz. 
Balık av­lar­ken, radar ci­ha­zı kul­la­nıp büyük balık sü­rü­le­ri­ni yok edi­yo­ruz. Bir­çok ül­ke­de yasak olan cihaz, bizde yasak değil. Ama bu gi­diş­le ci­haz­la dahi balık bu­la­ma­ya­ca­ğız.
   İkinci bir has­sas konu, bu tek­ne­le­rin kı­yı­la­rı­mı­za aşırı şe­kil­de ya­naş­ma­sı… Ba­lı­ğın ka­ça­bi­le­ce­ği kı­yı­la­rı­mız­da ama­tör ba­lık­çı­lık için bir zen­gin­lik ol­ma­sı bek­le­nir­ken ma­ale­sef kı­yı­ya kaçan balık da kur­tu­la­mı­yor. Neyse ki, dal­ga­kı­ran­la­rı­mız bir nebze de olsa en­gel­li­yor.
   Yan­lış bil­mi­yor­san, büyük ge­mi­le­rin kı­yı­ya 100 met­re­den fazla ya­naş­ma­sı yasak. Hemen sahil ko­ru­ma gelip mü­da­ha­le et­me­si ge­re­ki­yor. 
Bu gi­diş­le üç ta­ra­fı deniz olan yur­dum, ba­lı­ğı Nor­veç’den ithal ede­rek yi­yecek. (Nor­veç’te solar uy­gu­la­ma­sı yasak!)

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1243