SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • KA­RA­SU BELEDİYESİ SI­NIF­TA KALDI

KA­RA­SU BELEDİYESİ SI­NIF­TA KALDI


   Kar da bir doğal afet­tir. Aşırı yağ­dı­ğın­da yol­lar ka­pa­nır, okul­lar tatil olur, bizi eve hap­se­der. Ancak, mo­dern ve ge­liş­miş top­lum­lar­da bunun et­ki­si en az şe­kil­de his­se­di­lir. 
   Me­te­oro­lo­ji, karın gel­di­ği­ni gün­ler ön­ce­sin­den söy­le­di. (Gerçi, yıl­ba­şı ön­ce­si son cuma günü ya­nıl­dı, okul­lar boşu bo­şu­na tatil edil­di ama o so­ğuk­ta ço­cuk­la­rın okula git­me­me­si daha ha­yır­lı ol­muş­tur.) Gö­rü­nen o ki, be­le­di­ye, kar için hiç­bir önlem al­ma­mış!
   Ka­ra­su, yak­la­şık ola­rak 30 bini mer­kez­de, 20 bini ise köy­ler­de da­ğı­nık halde ya­şa­nı­lan bir ka­sa­ba­dır. Mer­kez­de ya­pı­la­cak hiz­met, daha çok ki­şi­ye hitap ede­cek­ken, Be­le­di­ye tüm hiz­met­le­ri­ni merkez dışı mahallelere yo­ğun­laş­tır­mak­ta­dır. 
   Mahallelerde trak­tör çok­tur. Be­le­di­ye­nin mahalle yol­la­rı­nı açma ça­lış­ma­la­rın­dan ha­ber­dar olan bir kısım hal­kı­mız da sos­yal he­sap­la­rın­da, köy­ler­den yar­dım is­te­mek­te, trak­tör­le­rin ar­ka­sı­na ta­ka­cak­la­rı bir “sı­yır­gaç” ile mer­kez so­kak­lar­da­ki kar­la­rın kü­ren­me­si­ni is­te­mek­te­dir. 
   Pa­zar­te­si günü ha­va­nın gü­neş­li ol­ma­sı­na rağ­men yol­lar­da­ki kar­la­rın te­miz­len­me­si için hiç­bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı göz­lem­len­miş, buna rağ­men salı günü okul­la­rın tek­rar tatil ol­ma­sı­na sebep ol­muş­tur. 
   Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan anons­lar­da, ha­mi­le ve en­gel­li­le­rin de izin­li sa­yı­la­ca­ğı bil­di­ril­miş. (Ne­den­se anons, halkı bık­tı­ra­cak şe­kil­de peş peşe ya­pıl­dı. Duy­ma­yan­lar zaten ceza ola­rak okula ya da işe git­sin zaten!) Hal­bu­ki yol­lar te­miz­len­se, pa­zar­te­si öğ­le­den sonra her taraf ter­te­miz ola­bi­lir­di.
   Ka­ra­su’nun yol­la­rı­nın ka­pa­lı ol­ma­sı, pa­zar­cı­la­rı da çi­le­den çı­kar­dı. Bir­çok pa­zar­cı, yol­la­rın böyle ol­du­ğu­nu bil­sek, pa­za­ra gel­mez­dik, diye sitem etti. 
   Bir diğer has­sas konu da, Kar Las­ti­ği Ta­kıl­ma­sı Ge­nel­ge­si­’ne bazı ti­ca­ri araç sa­hip­le­ri­nin uy­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Yol­lar­da pa­ti­naj yapan mi­ni­büs­le­ri yol­cu­lar it­ti­re­rek kur­tar­dı! Bu araç­la­ra binip yol­cu­luk yapanlar, bir kaza ol­ma­sı ha­lin­de kime mü­ra­ca­at edip kimi şi­ka­yet ede­cek­ler? Po­lis­le­rin bu araç­la­rı kont­rol ede­rek en azın­dan tra­fik­ten men et­me­si­ni bek­ler­dik.
   Uma­rım bu bir ders olur ve ben­zer şe­kil­de yol­lar tı­kan­dı­ğın­da hemen te­miz­le­nip tuz­la­nır. Hatta, “Kara sap­lan­dım, gel kur­tar” ser­vi­si bile acil ku­rul­ma­lı. Ha­tır­lar­sı­nız, geç­miş dö­nem­de Ka­ra­su yol­la­rın­da ya­pı­lan te­miz­lik ulu­sal med­ya­ya yan­sı­mış, “Ka­ra­de­niz­li Baş­kan, de­ni­zin tuzlu su­yuy­la yol­la­rı yı­ka­dı” şek­lin­de haber ya­pıl­mış­tı.
   Ada­pa­za­rı Be­le­di­ye­si, karla tı­ka­nan kal­dı­rım­la­rı te­miz­le­mek için mini iş ma­ki­ne­le­ri almış. Bi­linç­li be­le­di­ye­ci­lik, tak­dir­le kar­şı­lan­dı tabii..
İLÇE EMNİYET MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ’NE İHBAR
   Bazı es­naf­la­rı­mız yol­la­rı işgal ede­rek tra­fi­ği en­gel­le­mek­te­dir­ler. Dük­kâ­nı­nın önüne park edil­me­si­ni ön­le­mek için işgal eden va­tan­daş, bu iş­ga­li­ye­yi yap­ma­yan va­tan­daş­tan daha mı kur­naz? Eğer böyle bir lüks varsa, hiç­bir esnaf dük­kâ­nı­nın önüne park edil­me­si­ni is­te­mez. Park eden araç, dük­kâ­nın vit­ri­ni­ni ka­pat­mak­ta, bazı es­naf­la­rın da yük­le­me bo­şalt­ma yap­ma­sı­na engel ol­mak­ta­dır. Öy­ley­se bütün es­naf­la­rı­mız, dük­kâ­nı­nın önüne mal­ze­me ko­ya­rak park et­tir­me­sin!
   Tabii, tra­fik po­li­si­nin ke­se­ce­ği ceza yük­sek ola­ca­ğın­dan, ön­ce­lik­le uyarı yap­ma­sı­nı arzu ede­riz. Yan yana iki es­naf­tan dü­rüst olup ya­sa­la­ra say­gı­lı ola­nı­nın mağ­dur ol­ma­sı­nı is­te­me­yiz, değil mi?
OKUL­LA­RIN ADI­NIN DEĞİŞTİRİLMESİ
   Geçen hafta bir haber ya­yın­lan­dı ulu­sal med­ya­da. Yar­gı­tay, va­li­le­rin, mev­cut okul ad­la­rı­nın İmam Hatip ola­rak de­ğiş­tir­me yet­ki­si yok, diye karar verdi.
   Bil­di­ği­niz gibi, Ka­ra­su Namık Kemal Or­ta­oku­lu’nun adı va­li­lik ta­ra­fın­dan Sa­kar­ya’daki bir­çok ba­şa­rı­lı okul gibi, İmam Hatip ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­ti. Bir­çok ve­li­nin iti­ra­zı de­ğer­len­dir­me­ye alın­ma­mış, si­ne­ye çe­kil­miş­ti. 
   Yar­gı­ta­yın bu ka­ra­rı­na rağ­men ge-çen hafta hala bu okul için İH Or­ta­oku­lu diye anıl­dı.
   Ha­tır­lar­sı­nız, İmam Hatip Okul­la­rı­nın ba­şa­rı se­vi­ye­si­nin dü­şük­lü­ğü kar­şı­sın­da Baş­ba­kan; “Ama Fen Li­se­le­ri’n­de üs­tün­dük” gibi bir ifade kul­lan­dı. İnsan, ister is­te­mez so­ru­yor; Öy­ley­se neden Fen Li­se­si ola­rak de­ğiş­tir­mi­yo­ruz!
   Lise öğ­ret­me­ni bir ar­ka­da­şım iti­raf edi­yor, “Ço­cuk­lar ilköğ­re­tim­den bir şey kap­ma­dan lise ka­pı­sı­na da­ya­nı­yor­lar. Top­la­ma­yı ya­pa­ma­yan ço­cuk­lar var. Bun­la­ra ders öğ­ret­mek için hem an­la­tı­yor, hem tah­ta­ya ya­zı­yor, hem de def­te­re yaz­dı­rı­yo­rum. Veli top­lan­tı­sı ya­pı­yo­rum, 40 ki­şi­lik sı­nıf­tan 8-10 ki­şi­nin ve­li­si ge­li­yor!”
BA­LIK­ÇI GEMİLERİ
   Geçen hafta de­ni­zi­miz büyük ba­lık­çı tek­ne­le­ri kay­nı­yor­du. İnsan ister is­te­mez dü­şü­nü­yor, demek balık var ki hepsi bu­ra­da… Hatta kı­yı­dan ama­tör ba­lık­çı­lık yapan kar­de­şi­me ta­kıl­dım balık var mı diye, 3-5 pa­la­mut ile 3-5 tirsi ya­ka­la­mış. Büyük tek­ne­si olan bir ya­kı­nı­ma da sor­dum, balık yok dedi.
   Yazın av­lan­ma ya­sa­ğı­nın uy­gu­lan­ma­sı, ba­lık­çı­lık açı­sın­dan iyi bir uy­gu­la­ma gibi gö­zük­se de ye­ter­siz. 
Balık av­lar­ken, radar ci­ha­zı kul­la­nıp büyük balık sü­rü­le­ri­ni yok edi­yo­ruz. Bir­çok ül­ke­de yasak olan cihaz, bizde yasak değil. Ama bu gi­diş­le ci­haz­la dahi balık bu­la­ma­ya­ca­ğız.
   İkinci bir has­sas konu, bu tek­ne­le­rin kı­yı­la­rı­mı­za aşırı şe­kil­de ya­naş­ma­sı… Ba­lı­ğın ka­ça­bi­le­ce­ği kı­yı­la­rı­mız­da ama­tör ba­lık­çı­lık için bir zen­gin­lik ol­ma­sı bek­le­nir­ken ma­ale­sef kı­yı­ya kaçan balık da kur­tu­la­mı­yor. Neyse ki, dal­ga­kı­ran­la­rı­mız bir nebze de olsa en­gel­li­yor.
   Yan­lış bil­mi­yor­san, büyük ge­mi­le­rin kı­yı­ya 100 met­re­den fazla ya­naş­ma­sı yasak. Hemen sahil ko­ru­ma gelip mü­da­ha­le et­me­si ge­re­ki­yor. 
Bu gi­diş­le üç ta­ra­fı deniz olan yur­dum, ba­lı­ğı Nor­veç’den ithal ede­rek yi­yecek. (Nor­veç’te solar uy­gu­la­ma­sı yasak!)

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1176