SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • KA­RA­SU TERMİNALİ VE MECLİS

KA­RA­SU TERMİNALİ VE MECLİS


   Yıl­lar var ki, bir ye­ni­lik, bir dü­zen­le­me yok. Giriş, çıkış, dük­kan­lar, mes­cit, WC hepsi bakım ona­rım ve mo­der­ni­zas­yon is­ti­yor. Hatta giriş çı­kı­şı dü­zen­le­yen ka­pan­lar bile…
Ko­nu­dan, Ka­ra­su mec­lis top­lan­tı­sın­da ha­be­rim oldu. Araç­la­rın giriş çı­kış­lar­da kol­tuk sa­yı­sı­na göre kaç para öde­ye­cek­le­ri­ni dü­zen­le­yen mec­lis ka­ra­rı oy­la­ma­ya su­nul­du. (Sanki büyük araç­lar daha çok ka­za­nı­yor­muş gibi on­lar­dan daha çok para is­ten­me­si de ayrı bir ga­ra­bet.) 
Üye­ler­den biri, Ter­mi­na­le yakın evi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek söz is­te­yip, ka­pan­la­rın çı­kar­dı­ğı ses­ten ra­hat­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ge­ce-gün­düz, ter­mi­na­le giren araç­la­rın ka­pan­la­ra ba­sa­rak çı­kar­dı­ğı ses, silah atı­lı­yor­muş gibi ra­hat­sız edi­yor, uyut­mu­yor­muş. Araç­lar­dan alı­nan pa­ra­nın bir kere de ter­mi­nal için har­can­ma­sı­nı is­te­di.
Ben sa­nı­yor­dum ki, Baş­kan il­gi­le­necek, hemen neler ya­pı­la­bi­lir, araş­tı­rı­rız, di­ye­cek­ti. Çünkü Ka­ra­su’da uyu­ya­ma­yan ve en yet­ki­li ma­ka­ma şi­ka­yet eden kendi parti mec­li­si üyesi... Al­dı­ğı cevap kim­se­yi şa­şırt­ma­dı; “Giriş çıkış bo­zu­lur o zaman, olur öyle şey­ler..!” 
Mec­li­sin Din, cami ve mes­cit iş­le­rin­den so­rum­lu ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm başka bir mec­lis üyesi de Ter­mi­nal mes­ci­di­nin ba­kım­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di!
Sonuç ola­rak, ter­mi­na­le giren araç­la­rın be­le­di­ye pa­yı­nı ar­tır­mak için ya­pı­lan oy­la­ma­ya üye­le­rin ta­ma­mı­na ya­kı­nı evet oyu verdi. Hani hiç­bir üye, ta­şıt­la­rın sahip ve şo­för­le­ri­nin sı­kın­tı­la­rın­dan, pi­ya­sa­da­ki eko­no­mik dur­gun­luk­tan bah­set­me­di. Araç­la­rın yolcu ta­şı­ma üc­ret­le­ri­ne zam yap­mak mec­bu­ri­ye­tin­de ka­la­cak­la­rın­dan, araç­la­rın ka­me­ra­la­rı­nı sık sık de­net­le­yip yol­cu­la­rın şi­ka­yet­le­ri için bir heyet ku­rul­ma­sın­dan söz et­me­di. Sa­nı­rım üye­le­rin hep­si­nin özel aracı vardı ve mi­ni­bü­se bin­mi­yor­lar­dı! (Bu arada, ben ter­mi­nal ya­kı­nın­da otur­sam ve ka­pan­la­rın se­sin­den uyu­ya­ma­sam, zaten ya­rı­sı kı­rıl­mış ve ça­lış­ma­yan ka­pan­la­rın kalan diğer ya­rı­sı­nı da kı­rar­dım)
*****
Ya­pı­la­rın iskan harç­la­rı­na zam ya­pıl­ma­sı ko­nu­su­nu gün­de­me ge­tir­di bir üye. Ser­di­van İlçesi Ka­ra­su’nun 2 katı bü­yük­lük­te ol­ma­sı­na rağ­men 300 lira Ka­ra­su’da 500 lira ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ger­çek­ten bu­ra­da iskan almak is­te­yen, 725 lira para ödü­yor! 
Dev­le­tin, mil­let­ten nasıl daha fazla para alma he­sa­bı yap­tı­ğı bir mem­le­ket­te ya­şa­dı­ğım hissi vardı. Bu sefer kesin emin oldum.
*****
Zabıt ka­ti­bi­nin oy­la­ma­ya sun­du­ğu ko­nu­nun açık­la­ma­sı yoktu. Bir üye bunu dile ge­tir­di ancak, “Neyse, sonra ba­ka­rız” dedi. Ko­mis­yo­na gel­di­ği şe­kil­de oy­la­ma­ya su­nul­du. Ko­mis­yo­na gel­di­ği şekli bil­me­yen, hatta fikri bile ol­ma­yan­lar evet oyu verdi! 
*****
Sonuç ola­rak Ka­ra­su Mec­li­sin­den il­ginç güzel ko­nu­lar çı­kı­yor. Üye­ler­den bi­ri­si söz is­te­di(Din iş­le­rin­den so­rum­lu olan). Daha ön­ce­ki otu­rum­lar­da gün­dem­de olan bir konu hak­kın­da mu­ha­le­fe­te sa­taş­tı. Daha cevap bile ala­ma­dan jet hı­zıy­la, “Otu­ru­mu ka­pa­tı­yo­rum” dedi Baş­kan! 
AH ŞU SİYASET
Ka­ra­su’nun kay­nar ka­za­nı olan CHP’de her­kes su­su­yor. 
Üye­ler ta­ra­fın­dan ön seçim is­ten­mek­te, ancak Sa­kar­ya’nın mev­cut tek ve­ki­li ta­ra­fın­dan “Gider de­li­nin bi­ri­ne oy verir, lis­te­ye so­kar­sı­nız” di­ye­rek red­de­dip ken­di­si­nin yap­tı­ğı lis­te­ye çoğu par­ti­li kız­gın. Kime sor­san, “Ben ko­nu­şa­ca­ğım ama se­çim­den sonra” diyor. Se­çi­min so­nu­cu­nu her­kes tah­min edi­yor ama kimse yük­sek sesle dil­len­di­re­mi­yor.
Köy­le­re gez­me­ye giden he­ye­te so­ru­yor­lar, “Sizin ça­lış­kan bir Kadın Baş­ka­nı­nız vardı, O nerde?”
AKP bile kendi lis­te­si­ni ye­ni­le­yip Ye­ğe­ni hak­kın­da de­di­ko­du­lar olan güçlü bi­ri­ni lis­te­den çı­ka­ra­bi­li­yor. 
*****
“CHP nasıl bir vekil çı­ka­ra­bi­lir?” Cevap: “CHP’nin zaten bir ve­ki­li var ya!” “Ben de onu di­yo­rum ya, CHP O Bir ve­ki­li nasıl tek­rar çı­ka­ra­bi­lir?” 
Son se­çim­de Sa­kar­ya’dan alı­nan oy 90 bin 3 bin de Yurt­dı­şı oy­lar­dan ge­len­le top­lam 93 bin oldu. Bir hafta önce ya­pı­lan an­ket­ler­de 80 bine düş­tü­ğü tah­min edi­li­yor.?Bu ra­ka­mın se­çi­me kadar daha da dü­şe­bi­le­ce­ği kor­ku­su hakim. Genel kanı; AKP kar­şıt­la­rı, na­sıl­sa CHP’nin bir vekil ga­ran­ti, biz de MHP’ye yük­le­nip bari MHP’den iki vekil çı­ka­ra­lım, yö­nün­de…
****
CHP İl Kur­may­la­rın­dan olup par­ti­ye zarar ver­me­ye­yim diye ko­nuş­ma­yan bi­ri­ne sor­dum, 2 vekil çı­kar­ma şansı hiç mi yok? Ver­di­ği ce­va­bı ben yine de ya­za­yım; “2. Sıra aday is­ti­fa eder, sı­ra­la­ma bir yu­ka­rı ge­çer­se, itici güç ola­bi­lir” 
Biz yine de seçim so­nu­cu­nu bek­le­ye­lim ha!
OR­MANTİK PARK
Acar­lar Lon­go­zun­da ses­siz ve güçlü bir ya­pı­lan­ma var. Bun­ga­lov, yani ağaç evler…
Aile­niz­le be­ra­ber ses­siz ve do­ğay­la içiçe bir hafta sonu ge­çir­mek is­ti­yor­sa­nız, her türlü kon­fo­run dü­şü­nül­dü­ğü ağaç ev­ler­de bir akşam ka­lı­nız. Fi­ya­tı önem­li değil, diyor şim­di­lik sa­de­ce rek­la­mı dü­şü­nen Sü­ley­man Sütçü. (Ken­di­si, Pa­ram­par­ça di­zi­sin­de­ki Özkan’ın kar­de­şi olur.)
En azın­dan gün­düz man­gal zi­ya­fe­ti çekin ken­di­ni­ze. Yazın vardı ama şimdi et ol­ma­ya­bi­lir, ama man­gal ateşi her daim mev­cut. Eti­ni­zi alıp gidin.
Ol­ma­dı bir çay içer­si­niz, o do­yum­suz man­za­ra­yı sey­re­de­rek.
Şim­di­lik 300.000 Euro har­ca­dı­ğı­nı söy­lü­yor ama 200.000 daha har­ca­ya­ca­ğım, diyor.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1530