SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Karasu’daki CHP panelinden


   Bu hafta, CHP’nin terör pa­ne­li ya­pıl­dı, Ka­ra­su’da. Sa­de­ce Par­ti­li­le­rin ka­tıl­dı­ğı pa­nel­de, Sa­kar­ya Mil­let­ve­ki­li Engin Özkoç, Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Fatma Kap­lan, Bolu Mil­let­ve­ki­li Tanju Özcan, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Dev­rim Kök ko­nuş­ma­cı ola­rak yer al­dı­lar. Top­lan­tı­da CHP Sa­kar­ya İl Baş­ka­nı ve İlçe Baş­ka­nı­mız ile Er­do­ğan Isır da ka­tıl­dı.
   Ba­sı­na ka­pa­lı ya­pı­lan top­lan­tı­da Par­ti­li­ler Sa­kar­ya Ve­ki­li­miz Engin Özkoç’u adeta topa tuttu. Sayın Özkoç, Mec­lis­te­ki vekil sa­yı­la­rı ile AKP’nin yap­tı­ğı algı ope­ras­yo­nu ve yasa dü­zen­le­me­le­ri­nin önüne ge­çe­me­di­ği­ni söy­le­di­ği an, par­ti­li­ler­den bi­ri­si, “Orada bu­lun­ma­nız bile AKP’nin al­dı­ğı ka­rar­la­rı meş­ru­laş­tı­rı­yor” dedi. 
   Özkoç, te­rör­le il­gi­li bir so­ru­ya da şöyle cevap verdi; “Benim de için­de bu­lun­du­ğum heyet ile yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma so­nu­cu­nu bu­ra­da söy­le­ye­mem, dev­let sır­rı­dır. Ancak şu ka­da­rı­nı söy­le­ye­yim,   Numan Kur­tul­muş’un ifa­de­si­ne göre, bizim is­tih­ba­ra­tı­mı­zın üze­rin­de bir is­tih­ba­rat ağı var. Terör, bu is­tih­ba­rat­tan bes­le­ni­yor! Bazı güç­ler te­rö­rü des­tek­li­yor!”
   Özkoç’un ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da iyice ge­ri­len ortam, Sayın Fatma Kap­lan’ın ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da yu­mu­şa­dı. Güler yüzlü mil­let­ve­ki­li­miz, et­ki­li soh­be­ti ve güler yüzlü tav­rıy­la par­ti­li­le­rin sem­pa­ti­si­ni top­la­dı. 
   Sayın Kap­lan, seçim ön­ce­si ya­şa­dı­ğı bir anek­do­tu şöyle an­lat­tı; “Par­ti­mi­zin va­at­le­rin­den biri de ta­şe­ron işçi so­ru­nu… Ta­şe­ron­luk, dev­le­ti soy­ma­nın meşru yolu… Rast­la­dı­ğım bir ta­şe­ron iş­çi­ye dedim ki, dev­le­tin ver­di­ği 2.000 li­ra­nın 1000’i sana ve­ri­li­yor, 1000’i ara­cı­nın ce­bi­ne ini­yor. Ara­cı­yı kal­dı­rıp 2.000’i senin ce­bi­ne gir­sin, ister misin, diye sor­dum. İste­rim, dedi. İşte biz bunu vaat edi­yo­ruz, bize oy ve­recek misin, diye sor­dum. Hayır, ver­me­ye­ce­ğim, dedi!” “Bir diğer va­adi­miz de her emek­li­ye 2 maaş ik­ra­mi­ye ama emek­li­le­rin % 20’sinin bun­dan ha­be­ri yok!”
   Terör için bir heyet ile Gü­ney­do­ğu­ya’ya git­ti­ği­ni söy­le­yen Kap­lan, “Bizim keşif yap­tı­ğı­mız yerin bir­kaç yüz metre ile­ri­sin­de ça­tış­ma olu­yor­du” di­ye­rek ora­da­ki or­ta­mı par­ti­li­le­re an­lat­tı.
   Bolu’dan bir şehit ce­na­ze­sin­den dön­dü­ğü­nü söy­le­yen Tanju Özcan, si­ya­set­te ka­dı­nın ye­ri­nin başka ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ak­şam­dan beri ge­ri­len ortam, Bayan Mil­let­ve­ki­li Fatma Kap­lan’ın ko­nuş­ma­sıy­la yu­mu­şa­mış, or­ta­lı­ğı kah­ka­ha­lar dol­dur­muş­tu.
*****
   Ga­ze­te­ci­le­ri özel­lik­le pa­ne­le davet eden Nur­han Aydın, An­tal­ya ve­ki­li­nin ba­sı­nı dı­şa­rı davet et­me­siy­le zor anlar ya­şa­dı. Top­lan­tı­nın ba­sı­na açık ola­rak terör ko­nu­su­nun iş­len­me­si yö­nün­de ol­du­ğu­nu dü­şün­müş­tü. Ancak Sayın Özkoç’un so­ru-ce­vap şek­lin­de­ki gi­ri­şi, top­lan­tı­nın parti içi he­sap­laş­ma­ya kadar gi­de­ce­ği­ni gös­ter­miş­ti. Bunu his­se­de­rek ba­sı­nın önün­de tar­tış­ma­dan ka­çı­nan Dev­rim Kök, basın önün­de­ki tar­tış­ma­yı doğru bul­ma­mış­tı.
   Ka­ra­su ba­sı­nı­nı gü­cen­dir­di­ği­mi­zi söy­le­dim Dev­rim Kök’e… O da, du­rum­dan hoş­nut ol­ma­dı­ğı­nı ama öyle ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni izah etti. Ancak, daha sonra Ka­ra­su ba­sı­nıy­la bir yemek dü­zen­le­ye­rek gö­nül­le­ri­ni al­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nın sö­zü­nü verdi.
*****
   Top­lan­tı son­ra­sı ba­sı­nın gön­lü­nü al­ma­ya ça­lı­şan Nur­han Aydın, bir basın pat­ro­nun­dan; “Siz bizi top­lan­tı­nız­dan çı­kar­dı­nız, Biz de sizi ha­ber­le­ri­miz­den çı­kar­tı­yo­ruz!” tep­ki­siy­le kar­şı­laş­tı.
*****
   Top­lan­tı­da, Dev­rim Kök’ün şu fık­ra­sı ha­tır­lar­da kaldı;
“Ce­hen­nem­de, ze­ba­ni­nin elin­de bir kepçe, 2 ka­zan­dan bi­ri­ni sü­rek­li ka­rış­tı­rı­yor, ka­fa­sı­nı çı­ka­ra­na kep­çey­le vu­ru­yor, di­ğe­ri­ne hiç do­kun­mu­yor­muş. 
   Neden di­ğe­ri­ni ka­rış­tır­ma­dı­ğı­nı sor­muş­lar. Di­ğe­rin­de sos­yal de­mok­rat­la­rın ol­du­ğu­nu, iç­le­rin­den biri ka­fa­sı­nı çı­kar­ma­ya ça­lış­sa bile di­ğer­le­ri­nin onu aşa­ğı­ya çek­ti­ği için gerek kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş.”
*****
   Dev­rim Kök, Av­ru­pa’da ya­şa­yan Türk seç­me­nin, Tür­ki­ye’ye gel­di­ğin­de ken­di­si­ni yakın bul­du­ğu din­dar par­ti­ye oy ver­di­ği­ni, ancak Av­ru­pa’da oy kul­la­nır­ken de kendi hak­la­rı­nı sa­vun­du­ğu­na inan­dı­ğı sos­yal de­mok­rat­la­ra oy ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Çünkü, sos­yal de­mok­rat­la­rın insan sev­gi­si­ne ve kendi hak­kı­nı da ara­ya­cak­la­rı­na inan­dık­la­rı­nı söz­le­ri­ne ilave etti.
KON­SER
   Ka­ra­su’lu Öğ­ret­men­le­rin ver­di­ği kon­ser, tek ke­li­mey­le ha­ri­kay­dı. Ön­ce­lik­le emeği ge­çen­le­re çok te­şek­kür­ler, Ka­ra­su adına… Sayın Meh­met Çalık’a da…
   Kon­ser baş­la­mak üze­rey­ken bile hala akın vardı. Hın­ca­hınç dolu sa­lo­nun dı­şın­da da bir o kadar insan kal­mış­tı. Ka­ra­su hal­kı­nın nasıl sa­na­ta aç ol­du­ğu­nu gö­rür­ler de bu tür kon­ser­le­ri sıkça dü­zen­ler­ler in­şal­lah di­ye­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve yar­dım­cı­la­rı­nı aradı göz­le­rim. Ma­ale­sef be­le­di­ye­yi tem­si­len kim­se­yi gö­re­me­dim. Sa­nat­la il­gi­le­ri ol­ma­dık­la­rı­nı bir kere daha gös­ter­di­ler. 
   Kon­se­re hal­kın dı­şın­da Ka­ra­su Kay­ma­ka­mı, Ko­ca­ali Be­le­di­ye Baş­ka­nı, mü­dür­le­ri­miz ve halk akın et­miş­ti. Yer bu­la­ma­yan bir­çok kişi de ka­pı­dan döndü. 
   Bu­ra­da, kon­fe­rans sa­lo­nu­nun ya­pı­mın­da emeği geçen Kay­ma­kam İlker Gün­dü­zöz’ü de say­gıy­la ana­lım. Artık bu salon il­çe­mi­ze dar ge­li­yor. Daha bü­yü­ğü­nün ya­pıl­ma­sı­nı arzu edi­yo­ruz. 
   Kon­ser bit­ti­ğin­de hal­kı­mız ayağa kal­kıp “is­te­riz” diye tempo tu­tun­ca, lis­te­de­ki son eser ye­ni­den ses­len­di­ril­di. Ko­ro­da­ki ve so­lo­da­ki pırıl pırıl öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her bi­ri­ne, enst­rü­man­da­ki us­ta­la­ra ayrı ayrı te­şek­kür­ler et­me­li­yiz. 
   Okul­lar­da ve­ril­me­yen bu enst­rü­man­la­rı kul­la­nan­la­rın da Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­le­rek kur­su­nun dü­zen­le­me­sin­de kat­kı­la­rı­nı bek­le­riz. Keman, saz, dar­bu­ka, tef ve sa­de­ce 2 eser için orada bu­lu­nan ke­men­çe üs­tat­la­rı­na teb­rik­le­ri­mi­zi bir defa daha arz edi­yo­ruz. 


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1283