SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Karasu’nun meclisi


Bay­ram­dan önce, Be­le­di­ye Mec­li­si’nde, sa­hil­de se­zon­luk içki sa­tı­şı ruh­sa­tı ve­ril­me­si oy­lan­dı. On­lar­ca Ka­ra­su­lu­yu il­gi­len­di­ri­yor­du bu durum. Kısa süren yaz se­zo­nun­da, kafe iş­le­ten­ler, 3-5 fazla ka­za­na­cak­lar­dı. Öyle ya, sa­de­ce çay sa­ta­rak bin­ler­ce lira kira öden­mez. Bir bi­ra­dan 8-10 lira ka­za­na­cak­lar. Aynı ka­zan­cı çay­dan sağ­la­ya­maz­lar. 1-1,5 li­ra­nın hepsi kar olsa ne yazar?
Ba­zı­la­rı da pro­vo­ke et­me­ye mec­lis top­lan­tı­sın­dan önce baş­la­mış­tı; “AKP Be­le­di­ye­si, mü­ba­rek Ra­ma­zan ayın­da içki sa­tı­şı­nı oy­la­ya­cak!” Gerçi sağ­du­yu­lu mu­ha­le­fet, se­zon­luk ruh­sat ve­ril­me­si­nin uygun ola­ca­ğı yö­nün­de görüş be­lirt­miş­ti. 
Sonuç, dini bütün iman­lı mec­lis, se­zon­luk içki ruh­sa­tı ve­ril­me­si­ne HAYIR dedi!
Bu in­san­lar, Ka­ra­su’ya ta­ti­le, eğ­len­me­ye ge­li­yor­lar. Bu al­ko­lü ala­cak­lar. İzin ver­sen de ver­me­sen de bir yer­ler­de içe­cek­ler. Ni­te­kim deniz ke­na­rı alkol şi­şe­le­riy­le doldu. 
Peki, neyi ön­le­di­niz? Ka­ra­su­lu es­na­fın 3-5 lira fazla ka­zan­ma­sı­nı… Neyi ba­şar­dı­nız? Ka­ra­su sa­hi­lin­de yeni açı­lan iş­let­me­ler­de alkol sa­tı­şı ya­pıl­ma­sı­nı mı en­gel­le­di­niz?
Kos­ko­ca bir HAYIR… Ya­sa­ya say­gı­lı bazı iş­yer­le­ri mec­li­sin bu ka­ra­rı­na uyar­ken, bir çok iş­ye­ri­nin de uy­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor mu­ha­le­fet mec­lis üyesi Fatih Şen­türk, kendi fa­ce­bo­ok say­fa­sın­da... Da­ha­sı, bu iş­yer­le­ri için ve bun­la­rı takip et­me­yen be­le­di­ye per­so­nel­le­ri için de suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­nı...
Bu­ra­dan tek­rar so­ru­yo­rum mec­lis üye­le­ri­ne; içki içil­me­me­si­ni is­te­sey­di, Tanrı engel olur­du. Buna da gücü ye­ter­di. Siz neyi en­gel­le­ye­ce­ği­ni­zi san­dı­nız? En­gel­le­di­niz mi? Ne­re­de ve hangi çağda ya­şı­yor­su­nuz? Hangi top­lu­mun mec­li­si­si­niz ve kim­le­ri tem­sil edi­yor­su­nuz?
İçki içil­me­si­ne ruh­sat ver­me­yecek kadar din­dar olan bir mec­lis, ulu­sal ba­sı­na “AKP’li Be­le­di­ye­de Büyük Skan­dal” diye geç­me­me­liy­di! 
PARTİM DE VAR GA­ZE­TEM DE…
“Ver­miş­ler bir köşe, işi gücü bizi yaz­mak. Hem ga­ze­te­sin­de hem de Feys­buk say­fa­sın­da bizi eleş­ti­ri­yor. Madem o kadar iş bi­li­yor­sun, Par­tin var, gir aday ol yi­yor­sa…” gibi bir şey­ler söy­le­di hak­kım­da Baş­kan. Hem de ben yok­mu­şum gibi yü­zü­me ba­ka­rak… 
Cevap hak­kı­mız yok. Gerçi olsa da sa­nı­rım o du­rum­da cevap ver­mez­dim. Sokak ağzı kav­ga­sı bize ya­kış­maz­dı! Ancak;
Daha önce ken­di­si­ne sor­muş­tum, “Kö­şem­de sizi eleş­ti­ri­yo­rum, hiç cevap ver­mi­yor­su­nuz. Bu sizi ra­hat­sız et­mi­yor mu? diye… “Ne ya­zar­san yaz, oku­mu­yo­rum bile” de­miş­ti. Demek ki artık oku­yor! Çünkü mec­lis top­lan­tı son­ra­sı bir­çok kişi bana, “Adnan, bu haf­ta­ki mec­lis top­lan­tı ko­nu­su sen­din” dedi, gü­le­rek.
Yaz­dık­la­rım için ba­ha­ne üret­me­si­ne gerek yok. Yan­lış, eksik, fazla gör­dü­ğü kı­sım­la­rı yasal ola­rak tek­zip ede­bi­le­ce­ği gibi, ara­yıp da “Adnan Kar­de­şim, bu hafta bize fazla yük­len­miş­sin. Yan­lış bil­di­ğin yer­ler var” ya da “Hep aley­hi­mi­ze yazma; bak, yap­tı­ğı­mız şu hiz­met­le­ri de kö­şen­de anlat” di­ye­bi­lir, yaz­dık­la­rı­mı­zı dü­zelt­me şansı ve­re­bi­lir­di.
Baş­kan bunu yap­ma­yı alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di. Mec­lis baş­kan­lı­ğı kür­sü­sün­den atıp tu­tu­yor, cevap hakkı ta­nı­mı­yor. Haydi biz se­yir­ci­le­rin zaten cevap hakkı yok, Mec­lis üye­le­ri­ni bile ko­nuş­tur­ma­dı­ğı za­man­lar olu­yor. Üs­te­lik bu hafta bir de pot kırdı, Münir Ali Kara’nın yaz­dı­ğı ya­zı­nın he­sa­bı­nı Cihan Ersöz’e sordu. Sanki o yaz­mış gibi…
Cihan Ersöz’ü eleş­ti­rir­ken de, “Bir di­ki­li ağacı yok!” dedi, lafın ne­re­ye git­ti­ği­ni bil­me­den. Baş­kan, o söz, ça­lı­şıp mal bi­rik­ti­re­me­yen­ler için söy­le­nir. Cihan Hoca’nın bir di­ki­li ağacı yoksa, bu onun için gu­rur­dur. Eğer, haram ye­me­ye te­nez­zül et­sey­di, han­la­rı da olur­du ha­mam­la­rı da... Ha, be­le­di­ye­de ça­lı­şır­ken hiz­me­ti geç­me­di an­la­mın­day­sa, “Göl­ge­sin­de se­rin­le­di­ği­niz ağaç­la­rı biz dik­tik sa­hil­de” diye zaten ce­va­bı­nı ver­miş­tir. 
Gö­re­vi­niz sona er­di­ğin­de, sağ olur­sam ya­za­ca­ğım bu kö­şe­de, di­ki­li ağaç­la­rı­nı­zı, ara­ba­la­rı­nı­zı, vil­la­la­rı­nı­zı so­ra­ca­ğım. 
Ben, bu iş için para al­mı­yo­rum. Ne siz­den, ne de ga­ze­tem­den. Be­da­va­dan be­le­di­ye­ni­zin müş­te­ri tem­sil­ci­si gibi ça­lı­şı­yo­rum. Hiz­met etmek is­ti­yor­sa­nız eğer, bizim yaz­dık­la­rı­mı­zı eleş­ti­ri­le­ri­mi­zi dik­ka­te alır­sı­nız. Çünkü biz hal­kız.
Eğer bir da­ha­ki dönem par­ti­niz sizi tek­rar aday gös­te­rir­se de,…. (Ayy tutun beni bir gül­me­ler ge­li­yor, hah hah haaa…!) 
KA­RA­YOL­LA­RI
Hiz­met et­me­yin kar­de­şim. Top­la­yın gidin şu tra­fik lam­ba­la­rı­nı­zı. Emin olun biz o zaman daha rahat ede­riz. Ara so­kak­lar­dan ana­yo­la çı­kı­şı açın. Şehre gi­ri­şi­mi­zi de, şe­hir­den çı­kı­şı­mı­zı da ko­lay­laş­tır­mış olur­su­nuz. Hele hiç uğ­ra­ma­dan doğ­ru­dan Ko­ca­ali’ye gi­de­cek­ler, eski Ko­ca­ali yolu açık olsa da git­sey­di­niz… Ben şah­sen, Opet’in kar­şı­sın­da­ki top­rak çu­kur­lu yolu ter­cih ettim.
Ne o kar­de­şim öyle o lam­ba­lar. Sanki halka ezi­yet için ku­rul­muş. Tra­fi­ği ra­hat­la­ta­ca­ğı­na daha da tı­ka­dı. Ara­dım 159 Ka­ra­yol­la­rı gö­rev­li­si­ni, “Ka­pa­sa da sı­ra­da­ki­ni din­le­sem” ifa­de­si sez­dim.
Sa­man­yo­lu’nu, kar­şı­ya bağ­la­yın da, plaja giren çı­ka­nın ağ­zın­dan çıkan laf­lar size de girip çık­ma­sın!
SURİYELİLER-IRAK­LI­LAR
Ka­ra­su’daki Bul­var­da, Bay­ram son­ra­sı kavga et­miş­ler. Yuh artık… Dü­şün­se­ni­ze, sizin evi­ni­ze gel­miş mi­sa­fir diye efen­di­li­ği­ni­zi boz­ma­dı­ğı­nız in­san­lar bir­bi­ri­ne gir­miş, kavga edi­yor­lar!
Mi­sa­fir mi­sa­fi­ri is­te­mez, ev sa­hi­bi hiç bi­ri­ni… Ben, Ka­ra­su­lu genç­le­rin or­ga­ni­ze olup bun­la­ra bir ayar ver­me­sin­den çe­ki­ni­yo­rum açık­ça­sı. Uma­rım buna gerek kal­maz da Hü­kü­met hep­si­ni se­pet­ler. Ya da se­pet­le­yecek yeni bir Hü­kü­met gelir!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1244