SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Karasu’nun arka yüzü


Hiç ta­nı­ma­dı­ğı­mız in­san­lar var, Ka­ra­su­lu. Ne gör­dük, ne ta­nı­dık, ne de bir men­fa­ati­miz oldu.
Sa­de­ce mü­te­ah­hit, 3-5 pa­ra­sı için bir daire sattı o kadar! 
Önce da­ire­den bah­se­de­lim. Zemin kat 30 m2 daire olur mu? Ya da en küçük daire kaç m2 olur? Var mı bunun yasal sı­nı­rı?
Ser­di­van Be­le­di­ye­si, amacı dı­şın­da kul­la­nı­lı­yor diye bir alt sınır be­lir­le­miş, onun al­tın­da­ki daire in­şa­atı­na izin ver­mi­yor­du. Sa­nı­rım 36 m2’ydi bu sınır. 36 metre olma se­be­bi de, 6 met­re­den daha küçük cephe ola­maz. Her iki cephe 6 m. Olun­ca, 36 ra­ka­mı çı­kı­yor tabii…
Amacı dı­şın­da daire ne demek? Hele Ser­di­van gibi Üni­ver­si­te kenti bir yerde… 1+1 daire, öğ­ren­ci­ler için ta­sar­lan­mış, be­kar­lar için ta­sar­lan­mış güzel bir örnek. İşyeri de ola­bi­lir. Me­se­la, avu­kat ya­zı­ha­ne­si, dok­tor ofisi, mu­ha­se­be­ci vb. Ruh­sat ve­ril­me­me­si neden?
Peki, Ka­ra­su gibi sa­bı­ka­sı olan bir yerde, 1+1 daire neden ya­pı­lır?
Tabii, ön­ce­lik­li amaç para ka­zan­mak… Peki, neden sa­tı­lır, kim satın alır bu yer­le­ri? 
Ço­cuk­lu aile­le­rin al­ma­ya­ca­ğı kesin. Ço­cuk­lu aile­ler, ön­ce­lik­le 2+1 yer alır. Ço­cuk­la­rın odası ayrı olsun diye. Demem o ki, Ka­ra­su’da 1+1 da­ire­ler, amacı dı­şın­da kul­la­nıl­ma­ya mü­sa­it! Me­se­la, İstan­bul­lu­la­rın Gar­so­ni­yer yeri..! 
Şaka değil, hafta son­la­rı bakın, lüks ara­ba­lar­la gelen orta yaş üstü erkek ve yan­la­rın­da genç alım­lı ha­nım­la­rı… Haydi kızı olsa, kızın an­ne­si nerde? 
Ya da kendi yaz­lı­ğı­na eşin­den ha­ber­siz başka bi­ri­le­ri­ni ge­ti­ren bey­le­ri…
Şimdi bu ya­zı­yı benim yaz­mam, tu­ha­fı­nı­za git­miş ola­bi­lir. İnsan­la­rın namus bek­çi­li­ği­ni ya­pa­cak de­ği­liz. Alan razı, veren ra­zıy­sa, ya­sa­la­ra ay­kı­rı iş de yap­mı­yor­lar­sa, kim­se­yi de ra­hat­sız et­me­dik­ten sonra di­le­dik­le­ri gibi ya­şa­ma öz­gür­lük­le­ri­ni kul­la­na­bi­lir­ler. Kime ne?
Peki, neden yaz­dım? Bizi il­gi­len­di­ren kısmı ne?
Ka­ra­su nü­fu­su 57 bin di­ye­lim. Yazın olu­yor mu bu 357 bin, 400 bin…Bu gelen 300 bin in­sa­nın çöpü, elekt­ri­ği, suyu, tra­fi­ği, ye­me­si, iç­me­si her ne kadar bize fay­da­lı ta­ra­fı olsa da za­rar­lı ta­raf­la­rı da var. Me­se­la, bu in­san­la­rın ara­sın­da sa­bı­ka­sı olan, has­ta­lık­lı olan yok mu? Sa­de­ce hır­sız­lık yap­mak için ge­len­ler yok mu? Ya da sa­de­ce fuhuş için ge­len­ler… Tatil ve eğ­len­ce için gelen ço­ğun­lu­ğu in­cit­mek is­te­me­yiz ama, on­la­rın da hiz­me­te ih­ti­ya­cı var. Peki bu hiz­me­ti on­la­ra kim sağ­la­ya­cak?
Yazın, yol ke­nar­la­rı çöp dolu olu­yor, araç­lar tra­fi­ği ki­lit­li­yor. Su­yu­muz yt­mi­yor, tra­fo­lar kul­la­nı­lan elekt­ri­ği kar­şı­la­ya­mı­yor, pat­lı­yor. Elekt­rik­siz ve susuz ka­lı­yo­ruz. 
Peki, ne yap­ma­lı­yız. 
As­lın­da biz değil, gelen in­san­lar yap­ma­lı. İka­met­le­ri­ni Ka­ra­su İlçe­si­ne al­ma­lı­lar. 
Böy­le­lik­le Ka­ra­su İlçesi, ika­me­te göre İller Ban­ka­sın­dan para ala­cak, şu an ka­sa­sı­na giren para 6-7 kat ar­ta­cak­tır. Bu para ile Ka­ra­su İlçe­si­nin so­run­la­rı daha rahat çö­zü­lecek, biz­ler de kışın, 400 bin in­sa­nın im­kan­la­rıy­la, lük­süy­le daha rahat ya­şa­ya­ca­ğız. 
Me­se­la, si­ne­ma­la­rı­mız ola­cak, me­se­la ti­yat­ro­muz, kon­ser sa­lon­la­rı­mız, sos­yal te­sis­le­ri­miz ola­cak. 3 Yıl­dız­lı 5 yıl­dız­lı otel­le­ri­miz ola­cak. Yol­la­rı­mız as­falt­la­na­cak, vi­ya­dük la­zım­sa ya­pı­la­cak. İnsan­la­rı­mız, alış­ve­riş için, AVM için Ada­pa­za­rı’na git­me­yecek. Gez­mek toz­mak için Ka­ra­su ter­cih edi­lecek.
Peki, bunun için ne yap­ma­lı?
Te­sa­dü­fen denk gel­di­ğim bir Baş­kan yar­dım­cı­sı, Be­le­di­ye­ye işi düşen bir va­tan­da­şı ika­me­ti­ni Ka­ra­su’ya al­dır­mak için dil dö­kü­yor­du. Bi­rey­sel ola­rak de­niz­den bir damla… Peki, biz­ler neler ya­pı­yo­ruz. Kar­şı­laş­tı­ğı­mız in­san­la­ra, ika­met­le­ri­ni Ka­ra­su’ya al­ma­la­rı için dil dö­kü­yor muyuz?
Ya da şöyle so­ra­yım, Be­le­di­ye­nin bu in­san­la­rın ika­me­ti­ni Ka­ra­su­ya al­dır­mak için uy­gu­la­ya­ca­ğı bir yap­tı­rım yok mu?
Bunun için yasal zo­run­luk­lar ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği gibi, ika­me­ti­ni Ka­ra­su’ya al­dır­mış bir aile­ye emlak ver­gi­sin­de, su pa­ra­sın­da bir in­di­rim uy­gu­la­na­maz mı? Ak­lı­ma gel­mi­yor ama, Be­le­di­ye­nin bu in­san­la­ra ve­re­bi­le­ce­ği özel bir Ka­ra­su he­di­ye­si bile ola­bi­lir. Me­se­la, Olası bir Fes­ti­val­de, ön ta­raf­tan bir kol­tuk… Dü­şü­nü­lür­se, in­san­la­rı ikna etmek için bir­çok yön­tem var de­ne­ne­bi­lecek. 
Her yaz­lık alan, hemen iskan baş­vu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor. Bu iskân baş­vu­ru­la­rı için ika­met­gah zo­run­lu­lu­ğu da is­ten­se…
İka­me­ti­ni al­ma­sı is­te­nen ki­şi­nin belki ön­ce­ki yer­le­şim ye­rin­de ih­ti­ya­cı var­dır ika­met et­me­ye. Bu du­ru­mu dü­şü­nen Dev­let, ikin­ci ika­met için yasa dü­zen­le­miş. İnsan­lar, Ka­ra­su’da da, İstan­bul’da da ika­met ede­bi­li­yor artık. Bi­rin­ci İkamet Ka­ra­su, 2. İkamet İstan­bul ola­bi­lir, güzel de olur.
Ka­ra­su Be­le­di­ye­si­nin yıl­lık büt­çe­si 40 mil­yon ci­va­rın­da. Bu para, 200 mil­yon olsa, Ka­ra­su İl olur, İl.. Bir mil­yon nü­fus­lu Sa­kar­ya, belki 2 mil­let­ve­ki­li daha fazla çı­ka­ra­bi­lir, bir de o yön­den bak­ma­lı.
Ka­ra­su’nun arka yü­zü­nü de Ka­ra­su’ya ka­tar­sak, eği­tim­de, sağ­lık­ta, eko­no­mi­de, asa­yiş­te, zen­gin­lik­te bi­rin­ci sınıf İlçe olu­ruz. Yazın belki fark et­me­yiz ama kışın, 400 bin ki­şi­nin ya­şa­ma im­kan­la­rıy­la 57 bin kişi lüks ola­rak ya­şa­rız.
Tüm Ka­ra­su­lu­lar­dan ve bu ya­zı­yı oku­yan Yaz­lık­çı­lar­dan rica edi­yo­rum, Ka­ra­su mi­sa­fir­ha­ne­niz ol­ma­sın, siz Ka­ra­su’nun ev sa­hi­bi olun ve bu­ra­da oy kul­la­nın. Alın ika­met­le­ri­ni­zi bu­ra­ya.
Mem­le­ket, doğ­du­ğun yer değil, doy­du­ğun yer­dir, der­ler. He­pi­miz bu­ra­da do­yu­yo­ruz. 
Bu se­bep­le mem­le­ke­ti­miz bu­ra­sı. Keşke tatil yap­tı­ğım yer de mem­le­ke­tim olsa di­yen­le­ri de ikna edip, Ka­ra­su­ya ta­til­den ta­ti­le ge­len­le­ri de ikna ede­lim. Bu bizim Ka­ra­su’ya bor­cu­muz.
Hedef, 300 bin Ka­ra­su’lu… Yeni iş­yer­le­ri, yeni fab­ri­ka­lar için…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1175