Karasu’nun arka yüzü


Hiç ta­nı­ma­dı­ğı­mız in­san­lar var, Ka­ra­su­lu. Ne gör­dük, ne ta­nı­dık, ne de bir men­fa­ati­miz oldu.
Sa­de­ce mü­te­ah­hit, 3-5 pa­ra­sı için bir daire sattı o kadar! 
Önce da­ire­den bah­se­de­lim. Zemin kat 30 m2 daire olur mu? Ya da en küçük daire kaç m2 olur? Var mı bunun yasal sı­nı­rı?
Ser­di­van Be­le­di­ye­si, amacı dı­şın­da kul­la­nı­lı­yor diye bir alt sınır be­lir­le­miş, onun al­tın­da­ki daire in­şa­atı­na izin ver­mi­yor­du. Sa­nı­rım 36 m2’ydi bu sınır. 36 metre olma se­be­bi de, 6 met­re­den daha küçük cephe ola­maz. Her iki cephe 6 m. Olun­ca, 36 ra­ka­mı çı­kı­yor tabii…
Amacı dı­şın­da daire ne demek? Hele Ser­di­van gibi Üni­ver­si­te kenti bir yerde… 1+1 daire, öğ­ren­ci­ler için ta­sar­lan­mış, be­kar­lar için ta­sar­lan­mış güzel bir örnek. İşyeri de ola­bi­lir. Me­se­la, avu­kat ya­zı­ha­ne­si, dok­tor ofisi, mu­ha­se­be­ci vb. Ruh­sat ve­ril­me­me­si neden?
Peki, Ka­ra­su gibi sa­bı­ka­sı olan bir yerde, 1+1 daire neden ya­pı­lır?
Tabii, ön­ce­lik­li amaç para ka­zan­mak… Peki, neden sa­tı­lır, kim satın alır bu yer­le­ri? 
Ço­cuk­lu aile­le­rin al­ma­ya­ca­ğı kesin. Ço­cuk­lu aile­ler, ön­ce­lik­le 2+1 yer alır. Ço­cuk­la­rın odası ayrı olsun diye. Demem o ki, Ka­ra­su’da 1+1 da­ire­ler, amacı dı­şın­da kul­la­nıl­ma­ya mü­sa­it! Me­se­la, İstan­bul­lu­la­rın Gar­so­ni­yer yeri..! 
Şaka değil, hafta son­la­rı bakın, lüks ara­ba­lar­la gelen orta yaş üstü erkek ve yan­la­rın­da genç alım­lı ha­nım­la­rı… Haydi kızı olsa, kızın an­ne­si nerde? 
Ya da kendi yaz­lı­ğı­na eşin­den ha­ber­siz başka bi­ri­le­ri­ni ge­ti­ren bey­le­ri…
Şimdi bu ya­zı­yı benim yaz­mam, tu­ha­fı­nı­za git­miş ola­bi­lir. İnsan­la­rın namus bek­çi­li­ği­ni ya­pa­cak de­ği­liz. Alan razı, veren ra­zıy­sa, ya­sa­la­ra ay­kı­rı iş de yap­mı­yor­lar­sa, kim­se­yi de ra­hat­sız et­me­dik­ten sonra di­le­dik­le­ri gibi ya­şa­ma öz­gür­lük­le­ri­ni kul­la­na­bi­lir­ler. Kime ne?
Peki, neden yaz­dım? Bizi il­gi­len­di­ren kısmı ne?
Ka­ra­su nü­fu­su 57 bin di­ye­lim. Yazın olu­yor mu bu 357 bin, 400 bin…Bu gelen 300 bin in­sa­nın çöpü, elekt­ri­ği, suyu, tra­fi­ği, ye­me­si, iç­me­si her ne kadar bize fay­da­lı ta­ra­fı olsa da za­rar­lı ta­raf­la­rı da var. Me­se­la, bu in­san­la­rın ara­sın­da sa­bı­ka­sı olan, has­ta­lık­lı olan yok mu? Sa­de­ce hır­sız­lık yap­mak için ge­len­ler yok mu? Ya da sa­de­ce fuhuş için ge­len­ler… Tatil ve eğ­len­ce için gelen ço­ğun­lu­ğu in­cit­mek is­te­me­yiz ama, on­la­rın da hiz­me­te ih­ti­ya­cı var. Peki bu hiz­me­ti on­la­ra kim sağ­la­ya­cak?
Yazın, yol ke­nar­la­rı çöp dolu olu­yor, araç­lar tra­fi­ği ki­lit­li­yor. Su­yu­muz yt­mi­yor, tra­fo­lar kul­la­nı­lan elekt­ri­ği kar­şı­la­ya­mı­yor, pat­lı­yor. Elekt­rik­siz ve susuz ka­lı­yo­ruz. 
Peki, ne yap­ma­lı­yız. 
As­lın­da biz değil, gelen in­san­lar yap­ma­lı. İka­met­le­ri­ni Ka­ra­su İlçe­si­ne al­ma­lı­lar. 
Böy­le­lik­le Ka­ra­su İlçesi, ika­me­te göre İller Ban­ka­sın­dan para ala­cak, şu an ka­sa­sı­na giren para 6-7 kat ar­ta­cak­tır. Bu para ile Ka­ra­su İlçe­si­nin so­run­la­rı daha rahat çö­zü­lecek, biz­ler de kışın, 400 bin in­sa­nın im­kan­la­rıy­la, lük­süy­le daha rahat ya­şa­ya­ca­ğız. 
Me­se­la, si­ne­ma­la­rı­mız ola­cak, me­se­la ti­yat­ro­muz, kon­ser sa­lon­la­rı­mız, sos­yal te­sis­le­ri­miz ola­cak. 3 Yıl­dız­lı 5 yıl­dız­lı otel­le­ri­miz ola­cak. Yol­la­rı­mız as­falt­la­na­cak, vi­ya­dük la­zım­sa ya­pı­la­cak. İnsan­la­rı­mız, alış­ve­riş için, AVM için Ada­pa­za­rı’na git­me­yecek. Gez­mek toz­mak için Ka­ra­su ter­cih edi­lecek.
Peki, bunun için ne yap­ma­lı?
Te­sa­dü­fen denk gel­di­ğim bir Baş­kan yar­dım­cı­sı, Be­le­di­ye­ye işi düşen bir va­tan­da­şı ika­me­ti­ni Ka­ra­su’ya al­dır­mak için dil dö­kü­yor­du. Bi­rey­sel ola­rak de­niz­den bir damla… Peki, biz­ler neler ya­pı­yo­ruz. Kar­şı­laş­tı­ğı­mız in­san­la­ra, ika­met­le­ri­ni Ka­ra­su’ya al­ma­la­rı için dil dö­kü­yor muyuz?
Ya da şöyle so­ra­yım, Be­le­di­ye­nin bu in­san­la­rın ika­me­ti­ni Ka­ra­su­ya al­dır­mak için uy­gu­la­ya­ca­ğı bir yap­tı­rım yok mu?
Bunun için yasal zo­run­luk­lar ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği gibi, ika­me­ti­ni Ka­ra­su’ya al­dır­mış bir aile­ye emlak ver­gi­sin­de, su pa­ra­sın­da bir in­di­rim uy­gu­la­na­maz mı? Ak­lı­ma gel­mi­yor ama, Be­le­di­ye­nin bu in­san­la­ra ve­re­bi­le­ce­ği özel bir Ka­ra­su he­di­ye­si bile ola­bi­lir. Me­se­la, Olası bir Fes­ti­val­de, ön ta­raf­tan bir kol­tuk… Dü­şü­nü­lür­se, in­san­la­rı ikna etmek için bir­çok yön­tem var de­ne­ne­bi­lecek. 
Her yaz­lık alan, hemen iskan baş­vu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor. Bu iskân baş­vu­ru­la­rı için ika­met­gah zo­run­lu­lu­ğu da is­ten­se…
İka­me­ti­ni al­ma­sı is­te­nen ki­şi­nin belki ön­ce­ki yer­le­şim ye­rin­de ih­ti­ya­cı var­dır ika­met et­me­ye. Bu du­ru­mu dü­şü­nen Dev­let, ikin­ci ika­met için yasa dü­zen­le­miş. İnsan­lar, Ka­ra­su’da da, İstan­bul’da da ika­met ede­bi­li­yor artık. Bi­rin­ci İkamet Ka­ra­su, 2. İkamet İstan­bul ola­bi­lir, güzel de olur.
Ka­ra­su Be­le­di­ye­si­nin yıl­lık büt­çe­si 40 mil­yon ci­va­rın­da. Bu para, 200 mil­yon olsa, Ka­ra­su İl olur, İl.. Bir mil­yon nü­fus­lu Sa­kar­ya, belki 2 mil­let­ve­ki­li daha fazla çı­ka­ra­bi­lir, bir de o yön­den bak­ma­lı.
Ka­ra­su’nun arka yü­zü­nü de Ka­ra­su’ya ka­tar­sak, eği­tim­de, sağ­lık­ta, eko­no­mi­de, asa­yiş­te, zen­gin­lik­te bi­rin­ci sınıf İlçe olu­ruz. Yazın belki fark et­me­yiz ama kışın, 400 bin ki­şi­nin ya­şa­ma im­kan­la­rıy­la 57 bin kişi lüks ola­rak ya­şa­rız.
Tüm Ka­ra­su­lu­lar­dan ve bu ya­zı­yı oku­yan Yaz­lık­çı­lar­dan rica edi­yo­rum, Ka­ra­su mi­sa­fir­ha­ne­niz ol­ma­sın, siz Ka­ra­su’nun ev sa­hi­bi olun ve bu­ra­da oy kul­la­nın. Alın ika­met­le­ri­ni­zi bu­ra­ya.
Mem­le­ket, doğ­du­ğun yer değil, doy­du­ğun yer­dir, der­ler. He­pi­miz bu­ra­da do­yu­yo­ruz. 
Bu se­bep­le mem­le­ke­ti­miz bu­ra­sı. Keşke tatil yap­tı­ğım yer de mem­le­ke­tim olsa di­yen­le­ri de ikna edip, Ka­ra­su­ya ta­til­den ta­ti­le ge­len­le­ri de ikna ede­lim. Bu bizim Ka­ra­su’ya bor­cu­muz.
Hedef, 300 bin Ka­ra­su’lu… Yeni iş­yer­le­ri, yeni fab­ri­ka­lar için…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1205