SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KARASU’YA YENİ ÇEHRE


   Yıl­lar­dır İlçe­miz Ka­ra­su için yeni adım, yeni atı­lım yok. Yıl­lar önce ter­sa­ne­yi, OSB’yi li­ma­nı, alt­ya­pı­yı ko­nu­şur­ken, bu gün sa­de­ce bozuk yol­la­rı ko­nu­şu­yo­ruz. Eh biraz da alt­ya­pı­yı… O gün, bir tril­yon li­ra­yı ye­ral­tı­na göm­dük diyen Ahmet Genç’i eleş­ti­rip dalga ge­çer­ken, bu gün 46 mil­yo­nu ne yap­tık­la­rı belli ol­ma­yan be­le­di­ye­yi yö­ne­ten­le­re laf söy­le­mi­yo­ruz!
Ka­ra­su artık, ‘Ya­şan­maz Bel­de­ler’ sı­ra­la­ma­sın­da baş­lar­da… Bu­ra­da yaz­lık alan bir­çok kişi, satıp kaç­ma­nın he­sa­bı­nı ya­pı­yor.
   Peki, ne yap­mak lazım, Ka­ra­su’yu ya­şa­nı­lır hale ge­tir­mek için?
   Ön­ce­lik­le iki ba­lık­çı tek­ne­siy­le kı­yı­ya vuran ge­mi­yi açığa çek­ti­re­me­yen yö­ne­tim­den kur­tul­ma­lı­yız! Çünkü gemi artık yağ dö­kü­yor ve de­ni­zi­mi­zi on yıl­lar­ca kul­la­nı­la­ma­ya­cak hale ge­ti­ri­yor. Bir o sağ­lam kal­mış­tı, o da bu iş bil­mez Baş­kan ta­ra­fın­dan göz göre göre heba edi­li­yor, kat­le­di­li­yor!
   Pa­zar­ye­ri­ni şeh­rin dı­şı­na ta­şı­ma­yı plan­la­yan yö­ne­tim, der­hal bun­dan vaz­geç­me­li. Hal­kın ko­lay­ca ula­şa­bi­le­ce­ği pa­zar­ye­ri­ni şeh­rin dı­şı­na ta­şır­san, büyük mar­ket­le­rin ek­me­ği­ne bal sü­rer­sin. Yap­man ge­re­ken, büyük mar­ket­le­ri şeh­rin dı­şı­na ta­şı­mak, tabi yü­re­ğin ye­ti­yor­sa!
   Pa­zar­ye­ri ara­zi­si, şeh­rin gö­be­ğin­de kal­dı­ğı için iyi rant yaptı, değer ka­zan­dı. Şimdi bu­ra­sı ba­zı­la­rı­na iştah açıcı ge­li­yor ola­bi­lir. Ba­zı­la­rı için de si­ya­si rant me­se­le­si. Cami mi ya­pa­lım, AVM mi ya­pa­lım tar­tış­ma­la­rı ara­sın­da hal­kın ih­ti­yaç­la­rı­nı merak eden var mı?
   Bu kent ya­şan­maz hale geldi. Şim­di­den araç park et­me­ye yer bu­la­mı­yo­ruz. Daha yaz­lık­çı­lar ge­lecek. Daha yurt­dı­şın­da ve şehir dı­şın­da ça­lı­şan­lar, fın­dık­çı­lar ge­lecek. O zaman tra­fik hep­ten tı­ka­na­cak! Ne ya­pa­lım diye fikir yü­rü­ten yok. Kaldı ki, halk da artık umu­du­nu kes­miş, boş ver­miş, şöyle ya­pa­lım diyen yok!
   İhti­yaç, ica­dın ana­sı­dır. Öy­ley­se yeni fi­kir­ler icat ede­lim.
   Ben­den bir­kaç öneri, Mü­hen­dis Gö­züy­le;
   Önce, stadı Ye­ni­ma­hal­le me­zar­lı­ğı­nın ya­nın­da­ki 21 Dö­nüm­lük spor komp­lek­si­ne ta­şı­ya­lım.
   Sonra, pa­zar­ye­ri­ni stada ta­şı­ya­lım. Müm­kün­se Ada­pa­za­rı’ndaki gibi katlı pa­zar­ye­ri ya­pa­rak… Üst kat­lar giyim için, alt kat­lar da daimi seb­ze-mey­ve ve balık pa­za­rı ola­rak… Bu­ra­nın dört bir yanı yol. Sa­hil­den ge­len­ler de, şeh­rin içine girip tra­fi­ği tı­ka­maz­lar.
   Bu arada bir öneri, çarşı mer­kez­de­ki manav, kasap ve ba­lık­çı­la­rın dük­kan­la­rı­nı bu­ra­ya ta­şı­mak, çar­şı­da­ki dük­kan­la­rı da bo­şal­tıp ka­mu­laş­tı­ra­rak kül­tür iş­le­ri, kafe vb ola­rak kul­lan­mak dü­şü­nü­le­bi­lir.
   Böy­le­ce çar­şı­da­ki tra­fi­ği ra­hat­la­ta­bi­li­riz.
   Bo­şa­lan pa­zar­ye­ri­ni, İnönü İlko­ku­lu’na tah­sis ede­rek bu­ra­da de­va­sa bir il­ko­kul yap­mak… Çünkü her­kes ço­cu­ğu­nu İnönü’ye gön­der­mek is­ti­yor.
   Oku­lun ar­sa­sı­na da katlı bir oto­park ya­pı­lır­sa, ilçe ra­hat­lar.
   Sa­hil­de, Özsu, be­le­di­ye parkı, 32 Evler böl­ge­si ve ter­sa­ne ara­zi­si­ne de­ni­zin dal­ga­lı ol­du­ğu za­man­lar­da hal­kın hiz­me­ti­ne açı­la­cak yüzme ha­vuz­la­rı ve spor alan­la­rı tah­sis edil­me­li. Hatta, me­se­la ter­sa­ne ala­nı­na kışın bile kul­la­na­bi­le­ce­ği­miz bir ka­pa­lı yüzme ha­vu­zu ya­pı­lır­sa, Ka­ra­su tam bir ya­şa­nı­la­cak şehir olur.
   Daha Maden De­re­si’ni, Acar­lar Lon­go­zu’nu, Sa­kar­ya ke­na­rı­nı ve Kü­çük­bo­ğaz gö­lü­nü say­ma­dım. Lon­goz ve Kü­çük­bo­ğaz yarı özel­leş­tir­me­den ken­di­ni idare edi­yor. Ancak, Maden De­re­si gibi güzel bir doğa ha­ri­ka­sı pis­lik için­de. Ne tu­va­le­ti var doğru dü­rüst, ne de halka hiz­met eden kafe ben­ze­ri sos­yal alan­la­rı…
   Kü­çük­bo­ğaz’ın Ka­ra­su ta­ra­fı yağ­ma­lan­mış, Bari doğu ta­ra­fı­na bi­linç­li bir plan yap­tı­ra­lım! Me­se­la çadır kamp yer­le­ri… Bunu Maden De­re­si’nde de ya­pa­bi­li­riz.
   Sa­kar­ya Nehri’nin Tuzla’dan Ye­ni­ma­hal­le’ye kadar bakir kalan böl­ge­le­ri, bi­ri­le­ri­ne peş­keş çe­kil­me­den rek­re­as­yon ya­pıl­ma­lı!
   Şeh­rin gö­be­ğin­den akan yazın da kokan ka­na­lın her iki ya­nı­na tar­tan pist de­ni­len koşu alanı, bi­sik­let pisti vb ya­pıl­ma­sı, il­çe­mi­zi ya­şa­nı­la­cak kent­ler ara­sın­da ilk sı­ra­ya sokar.
İste­mez mi­si­niz, gün­düz san­dal se­fa­sı ya da ka­pa­lı yüzme ha­vu­zun­da ailecek deniz keyfi..?
   Çok şey is­te­mi­yo­rum ama daha yol­lar­da­ki çu­kur­la­rı çö­züm­le­mek­ten, de­ni­zi­ni ko­ru­mak­tan aciz bu yö­ne­tim için bu say­dık­la­rım, Mars’a uydu gön­der­mek kadar zor ge­li­yor ola­bi­lir!
KA­RA­SUS­POR
   Üç kuzey ta­kı­mı ara­sın­dan Ada­pa­za­rı sıy­rı­lıp BAL’a çı­kın­ca, epey ha­yıf­lan­mış­tık. Ko­ca­ali’de 1-0 galip gel­sek, ya da Ka­ra­su Kül­türs­por son da­ki­ka­lar­da o golü ye­me­se, doğ­ru­dan Ka­ra­sus­por çı­ka­cak­tı. Ser­di­van ile yük­sel­me maçı oy­na­ma­ya­cak­tı.
   Maça gi­der­ken, Cihan Hoca BAL’dan nasıl düş­tü­ğü­mü­zü ha­tır­la­tıp he­ve­si­mi­zi hep­ten kırdı. Sa­ha­ya genç­ler­le çıkıp her maç 8-10 yi­yor­duk ve genç­le­ri­miz rakip ta­kım­la­ra yal­va­rı­yor­du, daha fazla at­ma­yın diye!
   Ata­türk Stadı’nda ilk ya­rı­sı­nı 2-1 galip bi­tir­di­ği­miz maçın ikin­ci ya­rı­sın­da ka­le­ci­mi­zin elin­den ka­çır­dı­ğı topu ağ­la­ra gön­de­ren Ser­di­van, du­ru­mu eşit­le­yin­ce yü­re­ği­mi­zi ağ­zı­mı­za ge­tir­di. Ta­kı­mın gol­cü­sü İshak da sa­kat­la­nın­ca ço­ğu­muz ümi­di­mi­zi kes­miş­tik.
S   er­di­van­lı­lar­la ka­rı­şık otur­du­ğu­muz pro­to­kol tri­bü­nün­de, ya­nı­mız­da­ki­ler ba­ğı­rı­yor­du, “Sen BAL ta­kı­mı­sın, bu ta­kı­mı nasıl ye­ne­mez­sin, diye. Hatta önü­müz­de otu­ran bir fe­de­ras­yon yet­ki­li­si yorum ya­pı­yor­du, Va­li­lik ku­pa­sı­nı Ada­pa­za­rı ile Ser­di­van oynar, diye.
   Hele ilk pe­nal­tı­yı ta­kı­mı­mız dı­şa­rı atın­ca, bit­tik dedim. Rakip de bir pe­nal­tı­yı ka­le­ci­mi­zin ku­ca­ğı­na atın­ca durum eşit­len­di. Se­ki­zin­ci pe­nal­tı­yı zenci fut­bol­cu­muz atar­ken yine ter­ler dök­tük. Gö­rün­tü­sü süper, fut­bo­lu za­yıf­tı. Ama go­lü­nü tam bir pro­fes­yo­nel gibi attı.
   Son pe­nal­tı atı­şı­nı üst di­re­ğe ni­şan­la­yan Ser­di­van­lı gen­cin ağ­la­ma­sı ve ba­ba­sı­nın onu te­sel­li et­me­si, ha­fı­za­lar­da kalan başka bir il­ginç yandı.
Şimdi önü­müz­de Va­li­lik ku­pa­sı var. Hiç gev­şe­me­den ant­ren­man­la­ra devam edip daha önce ka­zan­dı­ğı­mız o ku­pa­yı ikin­ci sefer Ka­ra­su’ya ge­tir­me­li. Ada­pa­za­rı’ını daha önce yen­miş­tik, yine ye­ne­riz.
   Ka­ra­su, gerek ku­lüp­le­ri, gerek fut­bo­lu, gerek işa­dam­la­rı ve ge­rek­se ta­raf­ta­rı ile Pro­fes­yo­nel Ligi hak edi­yor.  Zaten maç so­nun­da Be­le­di­ye adına açık­la­ma yapan Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik, “Hal­kı­mız is­tek­li dav­ra­nır­sa, so­nu­na kadar gi­de­riz. Ama bek­le­di­ği­miz ilgi ve des­te­ği gö­re­me­sek, vasat, sı­ra­dan bir takım ile devam ede­riz”, dedi.
   Ser­di­van, BAL’dan dü­şe­rek mas­raf­tan kur­tar­dı. Biz harcamaya yeni başlıyoruz. Ka­ra­sus­por’un ka­le­mi­ni kır­ma­dan Pro­fes­yo­nel Lig’e ta­şı­ya­cak bir yö­ne­tim­le; ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 896