KARASU’YA YENİ ÇEHRE


   Yıl­lar­dır İlçe­miz Ka­ra­su için yeni adım, yeni atı­lım yok. Yıl­lar önce ter­sa­ne­yi, OSB’yi li­ma­nı, alt­ya­pı­yı ko­nu­şur­ken, bu gün sa­de­ce bozuk yol­la­rı ko­nu­şu­yo­ruz. Eh biraz da alt­ya­pı­yı… O gün, bir tril­yon li­ra­yı ye­ral­tı­na göm­dük diyen Ahmet Genç’i eleş­ti­rip dalga ge­çer­ken, bu gün 46 mil­yo­nu ne yap­tık­la­rı belli ol­ma­yan be­le­di­ye­yi yö­ne­ten­le­re laf söy­le­mi­yo­ruz!
Ka­ra­su artık, ‘Ya­şan­maz Bel­de­ler’ sı­ra­la­ma­sın­da baş­lar­da… Bu­ra­da yaz­lık alan bir­çok kişi, satıp kaç­ma­nın he­sa­bı­nı ya­pı­yor.
   Peki, ne yap­mak lazım, Ka­ra­su’yu ya­şa­nı­lır hale ge­tir­mek için?
   Ön­ce­lik­le iki ba­lık­çı tek­ne­siy­le kı­yı­ya vuran ge­mi­yi açığa çek­ti­re­me­yen yö­ne­tim­den kur­tul­ma­lı­yız! Çünkü gemi artık yağ dö­kü­yor ve de­ni­zi­mi­zi on yıl­lar­ca kul­la­nı­la­ma­ya­cak hale ge­ti­ri­yor. Bir o sağ­lam kal­mış­tı, o da bu iş bil­mez Baş­kan ta­ra­fın­dan göz göre göre heba edi­li­yor, kat­le­di­li­yor!
   Pa­zar­ye­ri­ni şeh­rin dı­şı­na ta­şı­ma­yı plan­la­yan yö­ne­tim, der­hal bun­dan vaz­geç­me­li. Hal­kın ko­lay­ca ula­şa­bi­le­ce­ği pa­zar­ye­ri­ni şeh­rin dı­şı­na ta­şır­san, büyük mar­ket­le­rin ek­me­ği­ne bal sü­rer­sin. Yap­man ge­re­ken, büyük mar­ket­le­ri şeh­rin dı­şı­na ta­şı­mak, tabi yü­re­ğin ye­ti­yor­sa!
   Pa­zar­ye­ri ara­zi­si, şeh­rin gö­be­ğin­de kal­dı­ğı için iyi rant yaptı, değer ka­zan­dı. Şimdi bu­ra­sı ba­zı­la­rı­na iştah açıcı ge­li­yor ola­bi­lir. Ba­zı­la­rı için de si­ya­si rant me­se­le­si. Cami mi ya­pa­lım, AVM mi ya­pa­lım tar­tış­ma­la­rı ara­sın­da hal­kın ih­ti­yaç­la­rı­nı merak eden var mı?
   Bu kent ya­şan­maz hale geldi. Şim­di­den araç park et­me­ye yer bu­la­mı­yo­ruz. Daha yaz­lık­çı­lar ge­lecek. Daha yurt­dı­şın­da ve şehir dı­şın­da ça­lı­şan­lar, fın­dık­çı­lar ge­lecek. O zaman tra­fik hep­ten tı­ka­na­cak! Ne ya­pa­lım diye fikir yü­rü­ten yok. Kaldı ki, halk da artık umu­du­nu kes­miş, boş ver­miş, şöyle ya­pa­lım diyen yok!
   İhti­yaç, ica­dın ana­sı­dır. Öy­ley­se yeni fi­kir­ler icat ede­lim.
   Ben­den bir­kaç öneri, Mü­hen­dis Gö­züy­le;
   Önce, stadı Ye­ni­ma­hal­le me­zar­lı­ğı­nın ya­nın­da­ki 21 Dö­nüm­lük spor komp­lek­si­ne ta­şı­ya­lım.
   Sonra, pa­zar­ye­ri­ni stada ta­şı­ya­lım. Müm­kün­se Ada­pa­za­rı’ndaki gibi katlı pa­zar­ye­ri ya­pa­rak… Üst kat­lar giyim için, alt kat­lar da daimi seb­ze-mey­ve ve balık pa­za­rı ola­rak… Bu­ra­nın dört bir yanı yol. Sa­hil­den ge­len­ler de, şeh­rin içine girip tra­fi­ği tı­ka­maz­lar.
   Bu arada bir öneri, çarşı mer­kez­de­ki manav, kasap ve ba­lık­çı­la­rın dük­kan­la­rı­nı bu­ra­ya ta­şı­mak, çar­şı­da­ki dük­kan­la­rı da bo­şal­tıp ka­mu­laş­tı­ra­rak kül­tür iş­le­ri, kafe vb ola­rak kul­lan­mak dü­şü­nü­le­bi­lir.
   Böy­le­ce çar­şı­da­ki tra­fi­ği ra­hat­la­ta­bi­li­riz.
   Bo­şa­lan pa­zar­ye­ri­ni, İnönü İlko­ku­lu’na tah­sis ede­rek bu­ra­da de­va­sa bir il­ko­kul yap­mak… Çünkü her­kes ço­cu­ğu­nu İnönü’ye gön­der­mek is­ti­yor.
   Oku­lun ar­sa­sı­na da katlı bir oto­park ya­pı­lır­sa, ilçe ra­hat­lar.
   Sa­hil­de, Özsu, be­le­di­ye parkı, 32 Evler böl­ge­si ve ter­sa­ne ara­zi­si­ne de­ni­zin dal­ga­lı ol­du­ğu za­man­lar­da hal­kın hiz­me­ti­ne açı­la­cak yüzme ha­vuz­la­rı ve spor alan­la­rı tah­sis edil­me­li. Hatta, me­se­la ter­sa­ne ala­nı­na kışın bile kul­la­na­bi­le­ce­ği­miz bir ka­pa­lı yüzme ha­vu­zu ya­pı­lır­sa, Ka­ra­su tam bir ya­şa­nı­la­cak şehir olur.
   Daha Maden De­re­si’ni, Acar­lar Lon­go­zu’nu, Sa­kar­ya ke­na­rı­nı ve Kü­çük­bo­ğaz gö­lü­nü say­ma­dım. Lon­goz ve Kü­çük­bo­ğaz yarı özel­leş­tir­me­den ken­di­ni idare edi­yor. Ancak, Maden De­re­si gibi güzel bir doğa ha­ri­ka­sı pis­lik için­de. Ne tu­va­le­ti var doğru dü­rüst, ne de halka hiz­met eden kafe ben­ze­ri sos­yal alan­la­rı…
   Kü­çük­bo­ğaz’ın Ka­ra­su ta­ra­fı yağ­ma­lan­mış, Bari doğu ta­ra­fı­na bi­linç­li bir plan yap­tı­ra­lım! Me­se­la çadır kamp yer­le­ri… Bunu Maden De­re­si’nde de ya­pa­bi­li­riz.
   Sa­kar­ya Nehri’nin Tuzla’dan Ye­ni­ma­hal­le’ye kadar bakir kalan böl­ge­le­ri, bi­ri­le­ri­ne peş­keş çe­kil­me­den rek­re­as­yon ya­pıl­ma­lı!
   Şeh­rin gö­be­ğin­den akan yazın da kokan ka­na­lın her iki ya­nı­na tar­tan pist de­ni­len koşu alanı, bi­sik­let pisti vb ya­pıl­ma­sı, il­çe­mi­zi ya­şa­nı­la­cak kent­ler ara­sın­da ilk sı­ra­ya sokar.
İste­mez mi­si­niz, gün­düz san­dal se­fa­sı ya da ka­pa­lı yüzme ha­vu­zun­da ailecek deniz keyfi..?
   Çok şey is­te­mi­yo­rum ama daha yol­lar­da­ki çu­kur­la­rı çö­züm­le­mek­ten, de­ni­zi­ni ko­ru­mak­tan aciz bu yö­ne­tim için bu say­dık­la­rım, Mars’a uydu gön­der­mek kadar zor ge­li­yor ola­bi­lir!
KA­RA­SUS­POR
   Üç kuzey ta­kı­mı ara­sın­dan Ada­pa­za­rı sıy­rı­lıp BAL’a çı­kın­ca, epey ha­yıf­lan­mış­tık. Ko­ca­ali’de 1-0 galip gel­sek, ya da Ka­ra­su Kül­türs­por son da­ki­ka­lar­da o golü ye­me­se, doğ­ru­dan Ka­ra­sus­por çı­ka­cak­tı. Ser­di­van ile yük­sel­me maçı oy­na­ma­ya­cak­tı.
   Maça gi­der­ken, Cihan Hoca BAL’dan nasıl düş­tü­ğü­mü­zü ha­tır­la­tıp he­ve­si­mi­zi hep­ten kırdı. Sa­ha­ya genç­ler­le çıkıp her maç 8-10 yi­yor­duk ve genç­le­ri­miz rakip ta­kım­la­ra yal­va­rı­yor­du, daha fazla at­ma­yın diye!
   Ata­türk Stadı’nda ilk ya­rı­sı­nı 2-1 galip bi­tir­di­ği­miz maçın ikin­ci ya­rı­sın­da ka­le­ci­mi­zin elin­den ka­çır­dı­ğı topu ağ­la­ra gön­de­ren Ser­di­van, du­ru­mu eşit­le­yin­ce yü­re­ği­mi­zi ağ­zı­mı­za ge­tir­di. Ta­kı­mın gol­cü­sü İshak da sa­kat­la­nın­ca ço­ğu­muz ümi­di­mi­zi kes­miş­tik.
S   er­di­van­lı­lar­la ka­rı­şık otur­du­ğu­muz pro­to­kol tri­bü­nün­de, ya­nı­mız­da­ki­ler ba­ğı­rı­yor­du, “Sen BAL ta­kı­mı­sın, bu ta­kı­mı nasıl ye­ne­mez­sin, diye. Hatta önü­müz­de otu­ran bir fe­de­ras­yon yet­ki­li­si yorum ya­pı­yor­du, Va­li­lik ku­pa­sı­nı Ada­pa­za­rı ile Ser­di­van oynar, diye.
   Hele ilk pe­nal­tı­yı ta­kı­mı­mız dı­şa­rı atın­ca, bit­tik dedim. Rakip de bir pe­nal­tı­yı ka­le­ci­mi­zin ku­ca­ğı­na atın­ca durum eşit­len­di. Se­ki­zin­ci pe­nal­tı­yı zenci fut­bol­cu­muz atar­ken yine ter­ler dök­tük. Gö­rün­tü­sü süper, fut­bo­lu za­yıf­tı. Ama go­lü­nü tam bir pro­fes­yo­nel gibi attı.
   Son pe­nal­tı atı­şı­nı üst di­re­ğe ni­şan­la­yan Ser­di­van­lı gen­cin ağ­la­ma­sı ve ba­ba­sı­nın onu te­sel­li et­me­si, ha­fı­za­lar­da kalan başka bir il­ginç yandı.
Şimdi önü­müz­de Va­li­lik ku­pa­sı var. Hiç gev­şe­me­den ant­ren­man­la­ra devam edip daha önce ka­zan­dı­ğı­mız o ku­pa­yı ikin­ci sefer Ka­ra­su’ya ge­tir­me­li. Ada­pa­za­rı’ını daha önce yen­miş­tik, yine ye­ne­riz.
   Ka­ra­su, gerek ku­lüp­le­ri, gerek fut­bo­lu, gerek işa­dam­la­rı ve ge­rek­se ta­raf­ta­rı ile Pro­fes­yo­nel Ligi hak edi­yor.  Zaten maç so­nun­da Be­le­di­ye adına açık­la­ma yapan Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik, “Hal­kı­mız is­tek­li dav­ra­nır­sa, so­nu­na kadar gi­de­riz. Ama bek­le­di­ği­miz ilgi ve des­te­ği gö­re­me­sek, vasat, sı­ra­dan bir takım ile devam ede­riz”, dedi.
   Ser­di­van, BAL’dan dü­şe­rek mas­raf­tan kur­tar­dı. Biz harcamaya yeni başlıyoruz. Ka­ra­sus­por’un ka­le­mi­ni kır­ma­dan Pro­fes­yo­nel Lig’e ta­şı­ya­cak bir yö­ne­tim­le; ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 960