SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KARASU BİLDİĞİNİZ GİBİ


   


İnsan is­ti­yor ki, ya­şa­dı­ğı mem­le­ke­ti de­vam­lı ge­liş­sin, gü­zel­leş­sin... Hadi bu ol­mu­yor­sa bile, en azın­dan ge­ri­le­me­sin!
   Sa­hil­de, akşam ge­zin­ti­si ya­pan­lar bilir; Sahil çok ka­la­ba­lık ol­ma­sa bile, yazın ge­rek­tir­di­ği ka­la­ba­lı­ğa sahip. İnsan­lar, akşam se­rin­li­ğin­de hava almak için Ka­ra­de­niz Cad­de­sin­de tur­lu­yor­lar. Tur­lu­yor­lar ama bir­bir­le­ri­nin yüz­le­ri­ni se­çe­mi­yor­lar bile. Çünkü sa­hil­de, İlçeye hiz­met et­ti­ği­ni sanan zih­ni­ye­tin dik­ti­ği di­rek­le­rin lam­ba­sı yan­mı­yor! Lam­ba­sı yan­ma­yan bu di­rek­ler var ya, süs ola­rak bile artık işe ya­ra­mı­yor.  Söküp alın o di­rek­le­ri de mü­na­sip bir ye­ri­niz­de stok­la­yın! 
Tatil yeri de­di­ğin, her şe­yiy­le bas bas ba­ğı­ra­cak, "Ben tatil ye­ri­yim" diye. Or­ta­lık apay­dın­lık ol­ma­lı, ışık­lar, de­niz­de­ki gemi ta­ra­fın­dan gö­rül­me­li ki, "Evet, bu­ra­sı liman şehri, hadi ka­ra­ya çı­ka­lım" de­sin­ler! Ner­de­ee... Her yer ka­ran­lık ol­du­ğu gibi, Cad­de­nin bir sokak içe­ri­si, as­falt bek­le­yen yol­lar­la dolu.  Yö­ne­ti­ci­ler, her helde bu­ra­la­rı kimse gör­mü­yor diye dü­şü­nü­yor­dur! 
   Mer­kez­de­ki sök­tü­ğü­nüz bul­va­ra mas­raf ede­ce­ği­ni­ze, yol­la­rı as­falt­la­say­dı­nız ya. Sa­hil­den oy çık­maz diye mi bu­ra­la­ra el at­mı­yor­su­nuz? 
   Bul­var dedim de, ne o bul­va­rın öyle köylü işi do­na­nı­mı..? Bir­bi­rin­den fark­lı san­dal­ye­ler, ma­sa­lar, gü­neş­lik­ler... 
   Her esnaf kendi gay­ret­le­ri ile bir şey­ler alıp atmış or­ta­ya... At ya­na­ğı­na ke­le­bek kon­muş mi­sa­li, o ka-dar mas­ra­fa değdi mi? Hiç mi park gör­me­di­niz? Hiç mi bir bul­var­da in­san­la­rın otu­rup din­le­ne­bi­le­ce­ği göl­ge­lik sis­tem­le­re rast­la­ma­dı­nız mı? Yoksa pa­ra­nız mı bitti? Es­ki­si­ni sö­ker­ken ama­cı­nız neydi, ulaş­tı­nız mı ama­cı­nı­za? Salaş bir kah­ve­ha­ne bi-le daha derli toplu...
   Gece bir gö­re­yim dedim Bul­va­rı. Bütün ma­sa­lar, san­dal­ye­ler içeri ta­şın­mış. Yani, gün­düz dı­şa­rı, gece içeri ta­şı­nı­yor. 
   Yahu biz hal­kın % 99`u Müs­lü­man olan bir ülke değil miyiz? Ça­lı­nır diye mi kor­ku­yor­su­nuz? Di­ni­miz­de hır­sız­lık günah değil mi? 
   Su­ri­ye­li­ler­den kor­ku­yor­sa­nız, onlar zaten te­nez­zül etmez sizin es­ki­le­ri­ni­ze!
   Sizin bu masa san­dal­ye­le­ri­ni­zi ko­ru­mak için ver­di­ği­niz mü­ca­de­le­yi, Be­le­di­ye­nin ma­lı-pa­ra­sı için de ver­sey­di­niz, zaten masa ve san­dal­ye­le­re gerek kal­ma­ya­cak­tı! "Bul­va­rı­ma do­kun­ma" diye ayağa kal­kar, il­çe­nin en güzel yeri ile denek tah­ta­sı gibi oy­nan­ma­sı­na mü­sa­ade et­mez­di­niz. 46 Mil­yon kre­di­yi usul­süz har­ca­yan ki­şi­le­rin yü­zü­ne bak­maz­dı­nız!
   Şimdi din­le­yin ba­ka­lım her gün ho­par­lör­den Be­le­di­ye­nin di­len­ci­li­ği­ni... Sa­ta­cak bir şey kal­ma­dı­ğı için her gün emlak ver­gi­le­ri vs anon­su ya­pı­lı­yor!
UYUŞ­TU­RU­CU BA­RON­LA­RI 
ÇIL­DIR­DI!
Her gün yeni bir hiz­met su­nu­yor­lar Ka­ra­su genç­li­ği­ne! Daha önce Bon­zai, kubar esrar, bun­la­rın ka­rı­şı­mı, hap vs gibi çe­şit­li uyuş­tu­ru­cu ile genç­le­ri­mi­zi ze­hir­le­yen uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rın­dan yeni kam­pan­ya; kâ­ğı­da em­di­ril­miş sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu... Üs­te­lik öyle zor da değil ulaş­mak! Pizza si­pa­ri­şi verir gibi uyuş­tu­ru­cu si­pa­ri­şi ve­ri­yor­su­nuz, kurye ile evi­ni­ze kadar gö­tü­rü­yor­lar! Gö­tü­rür­ken polis bile an­la­maz, ga­ze­te ka­ğı­dı­nın as­lın­da uyuş­tu­ru­cu­nun ken­di­si ol­du­ğu­nu..! (Zaten an­la­sa da, pek bir şey ya­pa­bi­le­ce­ği­ni san­mı­yo­rum. Has­ta­ne­ye götür, sor­gu­la, araş­tır, sonra ser­best bırak. İçi­ci­yim abi deyip yır­tı­yor­lar. Ya­sa­nın de­ğiş­me­si lazım. cay­dı­rı­cı­lık şart!)
Şaka bir yana, il­çe­miz genç­li­ği hızla uyuş­tu­ru­cu­ya iti­li­yor. Esrar, bun­la­rın ara­sın­da en ma­su­mu esrar, si­ga­ra içer gibi içi­li­yor artık. Kay­ma­kam`dan, KOM`dan,  BİMER`den uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le et­me­sin­de vaz geç­tik artık. Öyle ya, bir şişe bira 10 bir kilo rakı 150 lira.. Al ora­dan 5 li­ra­lık bir ci­ga­ra­lık, ka­fa­yı bul! Dev­le­tin yeni hiz­me­ti..!
NA­MIK­ KE­MAL 
ANA­DO­LU 
OR­TA­OKU­LU
   Adı bile güzel ge­li­yor in­sa­na.. Or­ta­oku­lu yap­tı­lar İmam Hatip Or­ta­oku­lu... Tabii halk da tep­ki­si­ni koy-du. Ön­ce­den 1000 öğ­ren­ci vardı, şimdi 400... Ve hızla da aza­lı­yor! 
   Şimdi okulu İmam Hatip is­min­den kur­ta­ra­cak bir yet­ki­li ara­nı­yor. Kur­ta­rın ki, ha­ta­dan dö­nül­sün!  
   Mem­le­ke­tin imama değil, iyi eği­til­miş, fikri hür zihni hür genç­le­re ih­ti­ya­cı var. Kaldı ki, bu okula giden her çocuk imam da ola­mı­yor zaten!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 235