SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KARASUSPOR


Adını İlçe­miz­den alan ta­kı­mı­mız, İlçe­miz yö­ne­ti­min­den ve işa­dam­la­rın­dan bek­le­ni­len il­gi­yi gör­mü­yor. Yıl­maz Ekşi Yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan Böl­ge­sel Ama­tör Lige (BAL) çı­ka­rı­lan Ka­ra­sus­por, Baş­ka­nın is­ti­fa­sı so­nu­cu şim­di­lik sa­hip­siz kaldı.
Ama­tör ta­kım­la­rın mas­ra­fı çok­tur. Halen hiç­bir fut­bol­cu­su ol­ma­yan ta­kı­mın BAL’da id­di­alı ola­bil­me­si için en az 15 iyi fut­bol­cu ile söz­leş­me yap­ma­sı lazım. Bunun Ho­ca­sı var, ka­le­ci ant­re­nö­rü var…
Or­ta­la­ma bir fut­bol­cu, 15-20 bin lira is­ti­yor, söz­leş­me için. 1500 lira da maaş… Bunun ye­me­si, iç­me­si var, dep­las­ma­na git­me­si, ko­nak­la­ma­sı var. For­ma­sı, topu hatta ve hatta ga­li­bi­yet primi var. Bir se­zo­nu çı­ka­ra­bil­mek için yak­la­şık 500-800 Bin lira lazım. Bunu sı­ra­dan bi­ri­nin üst­len­me­si ve gö­tür­me­si zor… 
Hiç­bir ge­li­ri ol­ma­yan, oto­bü­sü bile bu­lun­ma­yan bir ku­lü­bün bu mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­mak için bir işa­da­mı­nın Ku­lü­bü sa­hip­len­me­si lazım. Öyle sı­ra­dan bir işa­da­mı da bu işi gö­tü­re­mez. Yıl­maz Ekşi bu işi 3 yıl gö­tür­dü ama ar­ka­sın­da ön­ce­lik­le kar­deş­le­ri olmak üzere bir­kaç işa­da­mı­nın gay­ret­le­ri vardı. De­fa­lar­ca Be­le­di­ye­den yar­dım is­te­me­si­ne rağ­men dişe do­ku­nur, bir ya­ra­ya mer­hem ola­cak des­tek gel­me­di. 
Bir­çok Ama­tör spor ku­lü­bü, bu­lun­du­ğu İl ya da il­çe­nin Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan des­tek­le­nir­ken, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­kı­mı­nı gör­mez­den ge­li­yor. Hadi İlçe­miz Be­le­di­ye­si spor ta­kı­mı ve spor­cu­ya du­yar­lı değil, ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, neden il­gi­len­mi­yor? Bi­li­yo­ruz ki geçen yıl Ser­di­van’a des­tek verdi. Ben­zer des­te­ği neden Ka­ra­sus­por’a ver­mez?
Ko­ca­ali Be­le­di­ye­si bile spor ve spor­cu­ya kat­kı­sı­nı gös­ter­mek için geçen yıl Sa­kar­yas­por’un tüm dep­las­man mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­ma­yı ta­ah­hüt et­ti­ği­ni açık­la­mış­tı. Ne ka­da­rı­nı kar­şı­la­dı­ğı­nı bi­le­me­yiz ama ar­ka­sın­da bir Be­le­di­ye­nin bu­lun­du­ğu­nu bil­mek, ta­kı­ma ve yö­ne­ti­mi­ne ce­sa­ret verir. Hemen her ta­kı­mın ar­ka­sın­da bu­lun­du­ğu Böl­ge­nin Be­le­di­ye­si var­ken Ka­ra­sus­por sa­hip­siz kaldı!
Geçen yıl BAL’dan çıkan Düz­ces­por’un ar­ka­sın­da gizli des­tek­çi Aziz Yıl­dı­rım ve Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü ol­du­ğu ve ta­kı­ma 350 bin lira yar­dım et­ti­ği dil­ler­de… Ve ta­kı­mı­mız geçen yıl Düz­ces­por’u yendi, hem de kendi evin­de…
Kulüp yö­net­mek, para işi ol­du­ğu kadar ekip ve ka­ri­yer işi­dir de… Öyle her adam ya­pa­maz. Fut­bol­cu, Baş­ka­nı hem se­vecek-sa­ya­cak, hem kor­ka­cak. Bazen yüz­bin­ler­ce li­ra­ya ala­ma­ya­ca­ğı­nız bir maçı baş­ka­nın iki sö­züy­le mo­ti­ve eder, ka­za­nır­sı­nız.
Bu ta­kı­ma az des­tek olun­sa, Bal’dan çıkar ve Fe­de­ras­yon­da­n1 mil­yon lira ayak­bas­tı pa­ra­sı­nı alır. Zaten ondan sonra pa­ra­ya ciddi ih­ti­yaç da kal­maz. Mas­raf­lar, İddia, te­le­viz­yon­lar ve spon­sor­lar ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır.
Ka­ra­sus­por halen sa­hip­siz. Ne Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, Ne Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ne de kay­ma­kam­lık sahip çık­mı­yor! Kay­ma­kam­lık, belki doğ­ru­dan sahip çı­ka­ma­ya­bi­lir ama Ka­ra­su’da ya­tı­rım yapan işa­dam­la­rı­na, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi­de fab­ri­ka­sı olan işa­dam­la­rı­na, Ka­ra­sus­por için tel­kin­de bu­lu­nup maddi des­tek sağ­la­ya­bi­lir. Bi­li­yo­ruz ki Kay­ma­kam, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Yö­ne­ti­min­de…
Belki sa­hip­siz kal­maz, belki bi­ri­le­ri yö­ne­ti­me geçer ama bunu pa­ra­sız ya da des­tek­çi­si ol­ma­yan bir ya­par­sa tek­rar ama­tör lige dö­ne­riz. Malum, Sa­kar­ya’daki 3 ta­kım­dan so­nun­cu olan küme dü­şecek. Geçen yıl Ari­fi­ye kötü bir sezon ge­çir­di de doğ­ru­dan küme düş­mek­ten kur­tu­lup eleme ma­çıy­la tu­tun­duk BAL’a. Bu sezon en az bizim kadar id­di­alı Ko­ca­ali ve Ser­di­van var. 
Haydi, tutun şunun ucun­dan… Yoksa bu İlçe Halkı ve Genç­li­ği sizi af­fet­mez.
   ZA­MA­NI MIYDI BÜ­YÜK­ŞEHİR?
İlçe­miz, tam da yaz se­zo­nu­na gi­rer­ken, garip garip işler olu­yor. Daha Sahil Dü­zen­le­me­si mu­hab­be­ti bit­me­den, Dört­yol ışık­lar ile deniz arası orta refüj sö­kü­lüp yol ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı baş­la­mış­tı. Bu hafta da Öğ­ret­men­ler Si­te­si yolu as­fal­tı kal­dı­rı­lı­yor. 
As­falt kal­dır­ma işi, bir­kaç kere as­falt dö­kül­dük­ten sonra yol iyice yük­se­lir­se, düşük kalan ban­ket ve ev­le­re su gir­me­me­si için ya­pı­lır. Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la bu yola öyle de­fa­lar­ca as­falt dö­kül­me­si bir yana, tamir bile ya­pıl­ma­mış­tı der­sek hak­sız sa­yıl­ma­yız. Ni­te­kim ke­si­len ve kal­dı­rı­lan as­falt in­ce­cik, 10-15 cm ci­va­rın­da…
Ne­re­dey­se bütün yol­la­rı­mız tamir bek­ler­ken, mev­cut ça­lı­şan yolu as­falt ye­ni­le­me­si için kal­dır­mak, biraz israf gibi du­ru­yor. Hal­kı­mız alış­kın, “Bi­ri­le­ri­ne para ka­zan­dır­mak için” ya­pıl­mış bir uy­gu­la­ma ola­rak ba­kı­yor. Haydi di­ye­lim ih­ti­yaç vardı, za­ma­nı mıydı yahu? Bunu yapan tabii ki Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, hiç Ka­ra­su Be­le­di­ye­si­’ne ya da Hal­kı­na da­nış­tı mı? Ha, illa ki ge­re­ki­yor­sa, yaz se­zo­nu sonu yapın, ya da yaz başı..! Tam deniz za­ma­nı bunu yap­mak, sanki ka­sıt­lı gibi… 
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, yine tam sezon or­ta­sın­da yarım bı­rak­tı­ğı yıkım iş­le­ri­ni ta­mam­la­ma ha­zır­lı­ğın­da. Bunun için yıkım ekibi ha­zır­lan­mış, emir bek­li­yor, gaz mas­ke­le­ri dahil! Üs­te­lik Ra­ma­zan ayın­da… Hani in­sa­nın “yuh” çe­ke­si ge­li­yor.
         IP­HO­NE ve ARAS KARGO
Tak­sit­le 4.500 Li­ra­ya al­dı­ğı te­le­fo­nu, bir­kaç kul­la­nım­dan sonra açıl­ma­yın­ca, ser­vi­se gön­der­di Tolga. Aras Kargo yet­ki­li­le­ri­ne sağ­lam ola­rak tes­lim et­ti­ği te­le­fon ye­ri­ne ulaş­tı­ğın­da haber ver­di­ler; “Te­le­fo­nu aldık ama camı kırık, 1000 Lira fark ve­rir­sen de­ğiş­ti­re­ce­ğiz!” Te­le­fo­nu, camı sağ­lam ola­rak tes­lim et­ti­ği kargo yet­ki­li­le­ri de onay ver­di­ği halde camı kı­rı­lan te­le­fo­nu Tü­ke­ti­ci mah­ke­me­si­ne mü­ra­ca­at edecek ama onun için de 250 Lira lazım! 
Baş­lık­ta­ki şir­ket yet­ki­li­le­ri, gi­de­rin Tolga’nın mağ­du­ri­ye­ti­ni, ayıp­tır yahu!
      DE­MOK­RASİ TAM DA BUDUR
İspan­ya zi­ya­re­tin­den dönen bir ar­ka­da­şı­mız an­la­tı­yor; “15-20 yaşlı adam bir araya gel­miş, Ban­ka­lar bizi so­yu­yor diye ba­ğı­ra­rak pro­tes­to edi­yor­lar. Yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri çöp­le­ri ban­ka­nın önüne bo­şal­tı­yor­lar. Ar­ka­la­rın­da da 15-20 polis, pro­tes­to­cu­la­rı ko­ru­yor, baş­la­rı­na bir şey gel­me­sin diye! 
Bizde hayal ede­bi­li­yor mu­su­nuz? Polis, pro­tes­to­cu­la­ra biber gazı ve to­ma­lar­dan su sık­maz­sa bile, izin­siz gös­te­ri dü­zen­le­di­ler diye tu­tuk­la­yıp ne­za­re­te atar! 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 907