• Ana Sayfa
  • »
  • KASİAD’DAN KENT KON­SEYİ’NE;

KASİAD’DAN KENT KON­SEYİ’NE;


Ka­ra­su’lu İşa­dam­la­rı Der­ne­ği-KASİAD, il­çe­mi­ze ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ter­mik sant­ra­li iyi bir halk or­ga­ni­zas­yo­nuy­la en­gel­le­ye­rek adını du­yur­muş­tu. Avu­kat Recep Öz­de­mir, daha sonra si­ya­se­te atı­la­rak KASİAD Baş­kan­lı­ğı’nı bı­rak­mış, dev­let eliy­le oluş­tu­rul­muş yarı resmi Sivil Top­lum Ku­ru­lu­şu-STK olan Kent Kon­se­yi Baş­kan­lı­ğı­nı ele al­mış­tı.
Dev­let eliy­le STK nasıl oluş­tu­ru­lur? Me­se­la dev­let, ben Ka­ra­su’ya ter­mik sant­ral ya­pa­ca­ğım dese, ona bağlı bu ku­ru­luş nasıl karşı ge­le­bi­lir? Nasıl eylem plan­lar? 
Kent Kon­se­yi’nin yeni yeri, Hü­kü­met ko­na­ğın­da bo­şa­lan oda­lar­dan biri. Öy­ley­se STK de­ni­le­bi­lir mi? Ne kadar sivil ola­bi­lir?
Ni­te­kim ga­raj­lar­da­ki Kon­for Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ilk top­lan­tı­da da gö­rül­dü ki, Sayın Recep Öz­de­mir, Baş­kan Meh­met İspir’i eleş­tir­mek bir yana, gü­cen­dir­me­mek, kır­ma­mak için büyük gay­ret gös­ter­di. 
“O seçim ka­zan­dı ben seçim kay­bet­tim” di­ye­rek söze baş­la­yan Öz­de­mir, Plaj Cad­de­si’nde ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı de şu şe­kil­de eleş­tir­di; “Bu yol ya­pı­lır­ken halka so­rul­ma­mış­tı, şimdi de so­rul­mu­yor. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken al­ter­na­tif­ler halka so­ru­lup hal­kın ter­ci­hi gö­ze­til­me­liy­di!”
Sayın Öz­de­mir, Bu kon­sey­le sert mu­ha­le­fet ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı, yap­tı­rım gücü ol­ma­ya­ca­ğı­nı da gös­ter­miş oldu. Hal­bu­ki O da bi­li­yor ki, bu yol­dan, Plaj Cad­de­si’nden daha önce ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ara so­kak­lar var, çu­kur­lar, as­falt­lan­ma­yan yol­lar var. Bod­ru­mu su dolu okul­lar var. Hep­sin­den önem­li­si, 45 Mil­yon ile neler yap­ma­yı plan­la­dık­la­rı, neler ya­pa­ca­ğı­nı sor­ma­lıy­dı!
Öz­de­mir, halka sor­duk de­di­ği so­ru­la­rı Baş­kan’a sor­ma­ya ce­sa­ret ede­me­di. Çünkü bu so­ru­la­rın ce­vap­la­rı % 80 ci­va­rın­da olum­suz­luk içe­ri­yor­du. Sık sık “Baş­ka­nım” diye hitap et­me­si, yap­tık­la­rı ve ya­pa­cak­la­rı­nı pe­şi­nen kabul et­ti­ği an­la­mı ta­şı­yor­du. 
Kür­sü­ye davet edi­len Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Şafak Gür­çam, il­çe­miz­de­ki çok has­sas bir ko­nu­ya par­mak bastı, “Hem­şe­rilk bi­lin­ci…” “Beni şa­şır­tan, bu­ra­da her­kes bir­bi­ri­ne so­ru­yor, ne­re­li­sin diye… Cevap ola­rak Trab­zon, Sam­sun, Gi­re­sun filan de­ni­li­yor. Hal­bu­ki Ka­ra­su­lu olma bi­lin­ci öne çık­ma­lı, her­kes Ka­ra­su’yu sa­hip­len­me­li.” 
Yani Kay­ma­kam diyor ki, “Ben Ka­ra­su­lu­yum” deyin. 
Ben bu ayı­rım­cı­lı­ğı Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de de gör­düm; aday­lar, ön­ce­lik­le Ri­ze­li, Trab­zon­lu, diye ayı­rı­lı­yor­du. Kimse Ka­ra­su­lu bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ara­mı­yor­du!
Söz alan sev­di­ği­miz Ko­mu­ta­nı­mız Sayın Ba­ha­dır Helli, bize çok il­ginç bir tes­pi­ti­ni an­lat­tı; “Dört­yol ışık­lar mev­ki­in­de hemen her gün bir kaza olu­yor. Bu­ra­da bir ay kadar bir sin­ya­li­zas­yon ça­lış­ma­sı oldu, hay­ret­tir ki o bir ay zar­fın­da hiç kaza ol­ma­dı! Yani in­san­lar bir­bir­le­ri­ne say­gı­lı ol­ma­yı, oto­kont­ro­lü öğ­ren­dik­le­ri zaman her şey daha düz­gün olu­yor”
Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz sayın Sefer Ser­dar Çakır da, “Hal­kın des­te­ği­ni yan­la­rın­da his­set­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Her­ke­sin Vic­da­nı kendi po­li­si­dir” dedi. 
Hemen her ko­nuş­ma­cı­dan sonra pla­ket tak­di­mi ya­pıl­dı. Yani top­lan­tı­nın asıl amacı, pla­ket tak­dim tö­re­ni dü­zen­le­mek an­la­mı ta­şı­dı. Otu­ru­mun ba­şın­da her­ke­se söz hakkı ta­şı­ya­rak so­ru-ce­vap şek­lin­de bir otu­rum plan­la­dık­la­rı­nı an­la­tan Öz­de­mir, başka da bir ko­nuş­ma­cı­ya söz hakkı ver­me­ye­rek otu­ru­mu bi­tir­di. 
İlçe­miz­de görev yap­mış Kay­ma­kam, Em­ni­yet Mü­dü­rü ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı’na pla­ket ver­me­nin bir an­la­mı ol­ma­lı, diye dü­şü­nü­yo­rum. Me­se­la görev sü­re­si bit­mek üzere olan Sayın Ba­ha­dır Helli’ye ve görev sü­re­si bi­te­rek başka bir ile tayin olan­la­ra il­çe­miz ile il­gi­li bir pla­ket, ha­tı­ra olsun diye ve­ri­le­bi­lir. Sa­nı­rım bu pla­ke­tin bir amacı da Kent Kon­se­yi’nin “Biz Bur­da­yız” an­la­mı ta­şı­dı­ğı­nın bi­lin­me­si…
Ben, KASİAD’ı öz­le­dim, O’nu is­ti­yo­rum desem, Recep Öz­de­mir onu bize geri ge­ti­rir mi?
GAZİEMİRLİ’LER Mİ 
YÖNETİYOR BİZİ?
Ga­zi­emir Be­le­di­ye­sin­de ça­lış­mış, bir dönem CHP’ye üye olmuş ancak parti ile ili­şi­ği ke­sil­miş Cen­giz Kuç­han adlı şahıs, İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ola­rak İller Ban­ka­sı’nda 45 mil­yo­nu kaptı, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne hibe etti! Daha neler ya­pı­la­ca­ğı­nın de­ta­yı­nı şek­li­ni bilen de yok. Buna İlçe Be­le­di­ye Mec­li­si dahil..! Bunu neden yaptı? Bizi çok sev­di­ği için ol­ma­dı­ğı kesin. Muh­te­me­len para için… Ama bunun ne ka­da­rı kendi ce­bi­ne gir­di­ği belli değil. İnsan, avans ola­rak alı­nan 15 mil­yo­nun akı­be­ti­ni merak edi­yor doğ­ru­su… Kuç­han’ın ihale ya­pı­lır­ken bir kamu hiz­me­tin­de ça­lış­ma­sı ge­re­kir, Dev­let iha­le­le­ri ya­sa­sı ge­re­ğin­ce. İhale ta­ri­hin­de her­han­gi bir yerde ça­lış­tı­ğın da henüz ke­sin­lik ka­zan­ma­dı! 
Bir diğer Ga­zi­emir­li eski CHP’li Meh­met Fethi Kah­ya­oğ­lu da Ka­ra­su’da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ter­mi­nal in­şa­atı­nın ya­nın­da 3 dönüm arsa ka­pat­tı, ta­bi­ri ye­rin­dey­se… Çünkü arsa, Ka­ra­su paf­ta­sın­da, tapu ka­dast­ro­da ka­yıt­lı değil! Ne büyük ben­zer­lik değil mi? 2 Ga­zi­emir­li, 2 eski CHP’li…! 
Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si CHP’ye ge­çin­ce oluş­muş bir CHP’lilik var. Üs­te­lik bu­ra­da konu parti değil, Ka­ra­su’nun çı­kar­la­rı…
Tam da bu nok­ta­da hal­kı­mı­zın üze­rin­de dur­ma­sı ge­re­ken de­di­ko­du­lar var, “Ka­ra­su’da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ter­mi­nal in­şa­atı­nın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden alı­nıp Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı…” Yani Baş­kan İspir di­yecek ki, “Ter­mi­na­lin ya­pıl­ma­sı Bü­yük­şe­hir’in gö­re­vi ama Ka­ra­su Be­le­di­ye­si bunu ya­pa­maz diye bir kanun yok!” 
Nasıl ya­pa­cak­sı­nız so­ru­su­na da ve­ri­len cevap; “45 Mil­yon­luk iha­le­ye dahil ede­riz, ol­maz­sa yap-iş­let-dev­ret me­to­duy­la bi­ti­ri­riz!” 
İhale’nin kime ve­ri­le­ce­ği hu­su­sun­da bir tah­mi­ni­niz var mı?
Plaj cad­de­si­nin bo­zu­lup pal­mi­ye ağaç­la­rı­nın patır patır sö­kül­me­si­ne ses et­me­yen hal­kı­mız, ba­ka­lım daha ne kadar ses­siz ka­la­cak?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1149