SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • KASİAD’DAN KENT KON­SEYİ’NE;

KASİAD’DAN KENT KON­SEYİ’NE;


Ka­ra­su’lu İşa­dam­la­rı Der­ne­ği-KASİAD, il­çe­mi­ze ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ter­mik sant­ra­li iyi bir halk or­ga­ni­zas­yo­nuy­la en­gel­le­ye­rek adını du­yur­muş­tu. Avu­kat Recep Öz­de­mir, daha sonra si­ya­se­te atı­la­rak KASİAD Baş­kan­lı­ğı’nı bı­rak­mış, dev­let eliy­le oluş­tu­rul­muş yarı resmi Sivil Top­lum Ku­ru­lu­şu-STK olan Kent Kon­se­yi Baş­kan­lı­ğı­nı ele al­mış­tı.
Dev­let eliy­le STK nasıl oluş­tu­ru­lur? Me­se­la dev­let, ben Ka­ra­su’ya ter­mik sant­ral ya­pa­ca­ğım dese, ona bağlı bu ku­ru­luş nasıl karşı ge­le­bi­lir? Nasıl eylem plan­lar? 
Kent Kon­se­yi’nin yeni yeri, Hü­kü­met ko­na­ğın­da bo­şa­lan oda­lar­dan biri. Öy­ley­se STK de­ni­le­bi­lir mi? Ne kadar sivil ola­bi­lir?
Ni­te­kim ga­raj­lar­da­ki Kon­for Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ilk top­lan­tı­da da gö­rül­dü ki, Sayın Recep Öz­de­mir, Baş­kan Meh­met İspir’i eleş­tir­mek bir yana, gü­cen­dir­me­mek, kır­ma­mak için büyük gay­ret gös­ter­di. 
“O seçim ka­zan­dı ben seçim kay­bet­tim” di­ye­rek söze baş­la­yan Öz­de­mir, Plaj Cad­de­si’nde ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı de şu şe­kil­de eleş­tir­di; “Bu yol ya­pı­lır­ken halka so­rul­ma­mış­tı, şimdi de so­rul­mu­yor. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken al­ter­na­tif­ler halka so­ru­lup hal­kın ter­ci­hi gö­ze­til­me­liy­di!”
Sayın Öz­de­mir, Bu kon­sey­le sert mu­ha­le­fet ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı, yap­tı­rım gücü ol­ma­ya­ca­ğı­nı da gös­ter­miş oldu. Hal­bu­ki O da bi­li­yor ki, bu yol­dan, Plaj Cad­de­si’nden daha önce ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ara so­kak­lar var, çu­kur­lar, as­falt­lan­ma­yan yol­lar var. Bod­ru­mu su dolu okul­lar var. Hep­sin­den önem­li­si, 45 Mil­yon ile neler yap­ma­yı plan­la­dık­la­rı, neler ya­pa­ca­ğı­nı sor­ma­lıy­dı!
Öz­de­mir, halka sor­duk de­di­ği so­ru­la­rı Baş­kan’a sor­ma­ya ce­sa­ret ede­me­di. Çünkü bu so­ru­la­rın ce­vap­la­rı % 80 ci­va­rın­da olum­suz­luk içe­ri­yor­du. Sık sık “Baş­ka­nım” diye hitap et­me­si, yap­tık­la­rı ve ya­pa­cak­la­rı­nı pe­şi­nen kabul et­ti­ği an­la­mı ta­şı­yor­du. 
Kür­sü­ye davet edi­len Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Şafak Gür­çam, il­çe­miz­de­ki çok has­sas bir ko­nu­ya par­mak bastı, “Hem­şe­rilk bi­lin­ci…” “Beni şa­şır­tan, bu­ra­da her­kes bir­bi­ri­ne so­ru­yor, ne­re­li­sin diye… Cevap ola­rak Trab­zon, Sam­sun, Gi­re­sun filan de­ni­li­yor. Hal­bu­ki Ka­ra­su­lu olma bi­lin­ci öne çık­ma­lı, her­kes Ka­ra­su’yu sa­hip­len­me­li.” 
Yani Kay­ma­kam diyor ki, “Ben Ka­ra­su­lu­yum” deyin. 
Ben bu ayı­rım­cı­lı­ğı Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de de gör­düm; aday­lar, ön­ce­lik­le Ri­ze­li, Trab­zon­lu, diye ayı­rı­lı­yor­du. Kimse Ka­ra­su­lu bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ara­mı­yor­du!
Söz alan sev­di­ği­miz Ko­mu­ta­nı­mız Sayın Ba­ha­dır Helli, bize çok il­ginç bir tes­pi­ti­ni an­lat­tı; “Dört­yol ışık­lar mev­ki­in­de hemen her gün bir kaza olu­yor. Bu­ra­da bir ay kadar bir sin­ya­li­zas­yon ça­lış­ma­sı oldu, hay­ret­tir ki o bir ay zar­fın­da hiç kaza ol­ma­dı! Yani in­san­lar bir­bir­le­ri­ne say­gı­lı ol­ma­yı, oto­kont­ro­lü öğ­ren­dik­le­ri zaman her şey daha düz­gün olu­yor”
Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz sayın Sefer Ser­dar Çakır da, “Hal­kın des­te­ği­ni yan­la­rın­da his­set­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Her­ke­sin Vic­da­nı kendi po­li­si­dir” dedi. 
Hemen her ko­nuş­ma­cı­dan sonra pla­ket tak­di­mi ya­pıl­dı. Yani top­lan­tı­nın asıl amacı, pla­ket tak­dim tö­re­ni dü­zen­le­mek an­la­mı ta­şı­dı. Otu­ru­mun ba­şın­da her­ke­se söz hakkı ta­şı­ya­rak so­ru-ce­vap şek­lin­de bir otu­rum plan­la­dık­la­rı­nı an­la­tan Öz­de­mir, başka da bir ko­nuş­ma­cı­ya söz hakkı ver­me­ye­rek otu­ru­mu bi­tir­di. 
İlçe­miz­de görev yap­mış Kay­ma­kam, Em­ni­yet Mü­dü­rü ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı’na pla­ket ver­me­nin bir an­la­mı ol­ma­lı, diye dü­şü­nü­yo­rum. Me­se­la görev sü­re­si bit­mek üzere olan Sayın Ba­ha­dır Helli’ye ve görev sü­re­si bi­te­rek başka bir ile tayin olan­la­ra il­çe­miz ile il­gi­li bir pla­ket, ha­tı­ra olsun diye ve­ri­le­bi­lir. Sa­nı­rım bu pla­ke­tin bir amacı da Kent Kon­se­yi’nin “Biz Bur­da­yız” an­la­mı ta­şı­dı­ğı­nın bi­lin­me­si…
Ben, KASİAD’ı öz­le­dim, O’nu is­ti­yo­rum desem, Recep Öz­de­mir onu bize geri ge­ti­rir mi?
GAZİEMİRLİ’LER Mİ 
YÖNETİYOR BİZİ?
Ga­zi­emir Be­le­di­ye­sin­de ça­lış­mış, bir dönem CHP’ye üye olmuş ancak parti ile ili­şi­ği ke­sil­miş Cen­giz Kuç­han adlı şahıs, İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ola­rak İller Ban­ka­sı’nda 45 mil­yo­nu kaptı, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne hibe etti! Daha neler ya­pı­la­ca­ğı­nın de­ta­yı­nı şek­li­ni bilen de yok. Buna İlçe Be­le­di­ye Mec­li­si dahil..! Bunu neden yaptı? Bizi çok sev­di­ği için ol­ma­dı­ğı kesin. Muh­te­me­len para için… Ama bunun ne ka­da­rı kendi ce­bi­ne gir­di­ği belli değil. İnsan, avans ola­rak alı­nan 15 mil­yo­nun akı­be­ti­ni merak edi­yor doğ­ru­su… Kuç­han’ın ihale ya­pı­lır­ken bir kamu hiz­me­tin­de ça­lış­ma­sı ge­re­kir, Dev­let iha­le­le­ri ya­sa­sı ge­re­ğin­ce. İhale ta­ri­hin­de her­han­gi bir yerde ça­lış­tı­ğın da henüz ke­sin­lik ka­zan­ma­dı! 
Bir diğer Ga­zi­emir­li eski CHP’li Meh­met Fethi Kah­ya­oğ­lu da Ka­ra­su’da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ter­mi­nal in­şa­atı­nın ya­nın­da 3 dönüm arsa ka­pat­tı, ta­bi­ri ye­rin­dey­se… Çünkü arsa, Ka­ra­su paf­ta­sın­da, tapu ka­dast­ro­da ka­yıt­lı değil! Ne büyük ben­zer­lik değil mi? 2 Ga­zi­emir­li, 2 eski CHP’li…! 
Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si CHP’ye ge­çin­ce oluş­muş bir CHP’lilik var. Üs­te­lik bu­ra­da konu parti değil, Ka­ra­su’nun çı­kar­la­rı…
Tam da bu nok­ta­da hal­kı­mı­zın üze­rin­de dur­ma­sı ge­re­ken de­di­ko­du­lar var, “Ka­ra­su’da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ter­mi­nal in­şa­atı­nın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden alı­nıp Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı…” Yani Baş­kan İspir di­yecek ki, “Ter­mi­na­lin ya­pıl­ma­sı Bü­yük­şe­hir’in gö­re­vi ama Ka­ra­su Be­le­di­ye­si bunu ya­pa­maz diye bir kanun yok!” 
Nasıl ya­pa­cak­sı­nız so­ru­su­na da ve­ri­len cevap; “45 Mil­yon­luk iha­le­ye dahil ede­riz, ol­maz­sa yap-iş­let-dev­ret me­to­duy­la bi­ti­ri­riz!” 
İhale’nin kime ve­ri­le­ce­ği hu­su­sun­da bir tah­mi­ni­niz var mı?
Plaj cad­de­si­nin bo­zu­lup pal­mi­ye ağaç­la­rı­nın patır patır sö­kül­me­si­ne ses et­me­yen hal­kı­mız, ba­ka­lım daha ne kadar ses­siz ka­la­cak?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1113