SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KERMES-2


   Geçen hafta ya­yın­la­dı­ğı­mız ya­zı­dan sonra bazı tep­ki­ler aldık. Bil­gi­len­dik de… 
   Me­se­la; her is­te­yen kurum ya da ku­ru­luş, Be­le­di­ye’den yer is­te­yip ker­mes dü­zen­le­ye­bi­li­yor. Bu, Müf­tü­lük ola­ca­ğı gibi, okul­lar gibi ka­mu­ya ait olan­lar da ola­bi­lir, Özel yar­dım te­şeb­büs­le­ri de, ta­ri­kat­lar da… 
   Geçen hafta hep­si­ni bir ke­fe­ye koyup yorum yap­tık ve “Bu pa­ra­la­rın nasıl har­can­dı­ğı­nı öğ­re­ne­me­ye­ce­ğiz” dedik. Ka­ra­su Müf­tü­sü Sayın Mus­ta­fa Aydın, bizi bil­gi­len­dir­di; Top­la­nan pa­ra­lar, bir tu­ta­nak­la tes­lim alı­nı­yor, Müf­tü­lü­ğün he­sa­bı­na ya­tı­rı­lı­yor. Ya­pı­lan tüm har­ca­ma­lar da fa­tu­ra­lar­la kayıt al­tı­na alı­nı­yor. Bun­lar, yeni yap­tı­rı­lan mes­cit, kuran kurs­la­rı, oku­tu­lan öğ­ren­ci­le­rin yeme mas­raf­la­rı filan… 
   Okul­la­rın yap­tı­ğı ker­mes­ler­de de ben­zer şe­kil­de ha­re­ket edil­di­ği­ne ina­nı­yo­rum. Pazar ye­rin­de ya­pı­lan de­va­sa ker­mes, “Ka­ra­su Ta­le­be Yurdu” adı al­tın­da yurt iş­le­ten gruba ait. Müf­tü­lü­ğün ker­me­sin­de isim yaz­dı­ğı halde, bun­la­rın­kin­de her­han­gi bir isim gö­re­me­dim, Ka­ra­su Ta­le­be Yurdu ha­ri­cin­de... 
   Kent Mey­da­nın­da­ki ker­mes­te de isim yoktu. Ancak, kim­le­rin dü­zen­le­di­ği­ni öğ­re­nin­ce tak­dir ettim. Da­rı­ça­yır­lı dört öğ­ren­ci ar­ka­daş, ker­mes dü­zen­le­yip ge­li­ri­ni ih­ti­ya­cı olan aile­le­re ve­re­cek­le­ri ge­rek­çe­siy­le dü­zen­le­miş­ler ker­me­si. Bu se­bep­le Kay­ma­kam­lık­tan izin al­mış­lar. 
   Bu öğ­ren­ci­le­rin ker­me­sin­de 10-15 gibi bir para top­la­nıl­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Müf­tü­lü­ğün dü­zen­le­di­ği ker­mes­te 40-45 bin, Ta­le­be Yurdu ker­me­sin­de de 250-300 bin lira ci­va­rın­da para top­la­nıl­dı­ğı tah­min edi­li­yor. 
   “Müf­tü­lü­ğün ca­mi­ler­de top­la­dı­ğı para yet­mi­yor mu?” diye sor­muş­tum. Meğer Ka­ra­su Müf­tü­lü­ğü sa­de­ce ayın 3. cuma günü para top­lu­yor­muş. Ayın ilk cu­ma­sı Sa­kar­ya müf­tü­lü­ğü il adına top­lu­yor, 2. cuma ge­nel­lik­le boş ge­çi­yor, 4. cuma da ih­ti­ya­ca göre bir ya da bir­kaç bel­de­nin ca­mi­si için top­la­nı­yor­muş. Ha, bu para da Ka­ra­su ge­ne­lin­de 12.000 Tl ci­va­rın­day­mış bu cuma yar­dım­la­rı top­la­mı!
***
   Müf­tü­lük, 4-6 yaş gu­ru­bu öğ­ren­ci­le­re ana­oku­lu aça­cak­mış. Bu­ra­da ço­cuk­la­ra aile­ye, bü­yük­le­re nasıl dav­ra­nı­lır, haram helal nedir gibi bazı temel eği­tim­ler ve­ri­le­cek­miş, oyun­la bir­lik­te.  Ben de di­yo­rum ki, hiç­bir pe­da­go­ji ve çocuk eği­ti­mi al­ma­mış ho­ca­la­rın ya­pa­ca­ğı eği­tim, genç di­mağ­lar­da ka­lı­cı köklü izler bı­ra­ka­bi­lir. Bu eği­tim, ancak bu eği­ti­mi almış mes­le­ği­nin uz­ma­nı in­san­lar ta­ra­fın­dan ve­ril­me­li­dir. Daha ha­ya­tı ta­nı­ma­yan bir ço­cu­ğun kar­şı­sın­da sa­kal­lı, cüp­pe­li, kalın çatık kaşlı bir hoca, Ce­hen­nem­de ya­na­ca­ğı­nı söy­ler­se, bu ço­cuk­ta ka­lı­cı etki ya­pa­bi­lir. Bu­lu­ğa erin­ce­ye kadar gü­nah­la­rı­nın ya­zıl­ma­ya­ca­ğı­nı öğ­re­nen çocuk, Ce­hen­ne­me gir­me­mek için bu­luğ­dan önce ölmek is­te­ye­bi­lir. Ben şah­sen kendi aile­me böyle bir eği­ti­mi uygun gör­mem.
***
   Müf­tü­lü­ğe yakın yerde bir fı­rı­nın önün­de otu­rur­ken ya­nı­mı­za kı­ya­fe­tin­den ve ko­nuş­ma­la­rın­dan di­len­ci ol­ma­dı­ğı­nı tah­min et­ti­ği­miz bir kadın geldi. “Bu­ra­lar­da Ra­ma­zan ku­man­ya­sı da­ğı­tı­lı­yor mu?” diye sordu. Biz de müf­tü­lü­ğe yön­len­dir­dik. Müf­tü­lük­ten, öyle bir yar­dım yap­ma­dık­la­rı­nı söy­le­miş­ler, tek­rar ya­nı­mı­za geldi. Be­le­di­ye­ye gön­der­dik, git­miş, orada da “yok” de­miş­ler. Kay­ma­kam­lı­ğın sos­yal Hiz­met­ler bi­ri­mi­ne gön­de­re­lim dedik, oraya da uğ­ra­mış, sonuç ala­ma­mış. Eşi­nin hasta ol­du­ğu­nu söy­le­yen yar­dı­ma muh­taç ka­dı­na fı­rın­dan ekmek ver­me­yi tek­lif etti fı­rın­cı ar­ka­daş. 
***
   Ya­kın­da gös­te­riş için ra­ma­zan iftar ye­mek­le­ri ve­ril­me­ye baş­lar. İhti­ya­cı ol­ma­yan ki­şi­le­re yemek ve­re­rek hem rek­lam hem de vic­dan yü­kü­nü ha­fif­let­me­ye ça­lı­şan ar­ka­daş­lar; Yemek ye­ri­ne in­san­la­rın evin­de yemek yap­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ra­ma­zan ko­li­le­ri da­ğı­tım ofisi oluş­tu­run. Belki bazı in­san­lar ih­ti­yaç­la­rı ol­ma­dan ala­cak­lar ama en azın­dan kamu vic­da­nı rahat ola­cak!
Eğer yar­dım etmek is­ti­yor­sa­nız, bazı fı­rın­la­rın “se­pet­te ekmek” kam­pan­ya­sı var. Du­ru­mu iyi olan­lar sık sık o se­pe­te pa­ra­sı­nı öde­ye­rek ekmek bı­ra­kı­yor, ih­ti­ya­cı olan da alı­yor. Yar­dım eden de, edi­len de bir­bi­ri­ni ta­nı­mı­yor. Bunun ben­ze­ri­ni Ra­ma­zan ko­li­si ola­rak dü­şü­ne­mez miyiz?
OTO­PARK YA­SA­SI
   Ha­zi­ran­da yü­rür­lü­ğe gi­recek olan “Ya­pı­da­ki her da­ire­ye bir oto­park” zo­run­lu­lu­ğu­nu il­çe­miz pek cid­di­ye al­ma­dı. Diğer il ve il­çe­ler­de proje ve yapı de­ne­tim fir­ma­la­rın­da yı­ğıl­ma olur­ken, Ka­ra­su’da kim­se­nin imar du­ru­mu, proje ve ruh­sat için mü­ra­ca­at et­me­me­si iki şe­kil­de yo­rum­la­na­bi­lir; Ya ya­sa­dan ha­ber­le­ri yok, ya ruh­sat al­ma­ya pa­ra­la­rı yok, ya da za­ma­nı ge­lin­ce her daire için 2.500 TL gibi bir pa­ra­yı ver­me­yi kabul edi­yor­lar. (Yine mi 3 oldu?).
19 MAYIS
   Önce, Halk Eği­tim Öğ­ret­me­ni Ser­kan Çubuk Ho­ca­mı­zı teb­rik ede­rim. Ha­zır­la­dı­ğı kızlı er­kek­li genç­ler­le kur­du­ğu Ka­ra­de­niz Folk­lör Ekibi ha­ri­ka bir gös­te­ri yaptı. Mi­ting­ler­de, özel gün ve açı­lış­lar­da davet edi­le­cek­le­ri­ni umu­yo­rum.
   Bay­ram­da, genç­le­rin boks, Uzak­do­ğu spor­la­rı ve ok­çu­luk üze­rin­de yap­tık­la­rı gös­te­ri so­nu­cu, “Ne olu­yo­ruz, kav­ga­ya mı ha­zır­la­nı­yo­ruz!” diye dü­şün­me­dim değil. Yine de fut­bol dı­şın­da spor dal­la­rı­nı dü­şü­nen Eği­tim­ci­le­ri teb­rik ede­rim.
AKŞAM EZANI
   İftar sa­atin­de top atıl­ma­sın­dan vaz­geç­tik, Akşam eza­nı­nı du­ya­mı­yo­ruz. Ha­ri­ci za­man­lar ya­tak­la­rı­mız­dan fır­la­tan yük­sek vo­lüm­lü ezan se­si­ni bari akşam sa­at­le­rin­de az açın da mil­let bal­kon­lar­da bek­le­me­sin!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 325