SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KERMES


   Bir ar­ka­da­şım dedi ki, her seçim za­ma­nı ker­mes ya­pı­yor­lar... Hâl­bu­ki bana göre okul­la­rın tatil ol­ma­sı­na yakın ya­pı­lı­yor­du ker­mes­ler. Ge­li­ri de, eko­no­mik du­ru­mu kötü olan öğ­ren­ci­le­rin giyim ku­şa­mın­da har­ca­nı­yor­du. Yani ar­ka­da­şı­mın fik­ri­ne ka­tıl­mı­yor­dum. Ker­mes­te elde edi­len pa­ra­lar, seçim mas­raf­la­rı­na gi­de­mez­di!
   Ar­ka­da­şı­mın söy­le­di­ği­ni doğ­ru­la­ya­cak şe­kil­de ker­mes­ler hızla arttı. Önce Sö­ğüt­lü`de rast­la­dım, sonra Ka­ra­su`da... Ka­ra­su`da tek­rar tek­rar rast­la­yın­ca sor­dum, "Bu ker­me­sin ge­li­ri kim­le­re gi­di­yor?" diye. "Yurt­lar­da oku­yan öğ­ren­ci­le­re" ce­va­bı­nı aldım. 
   Yani, Kuran kurs­la­rın­da oku­yan öğ­ren­ci­le­re gi­di­yor­muş! Er­te­si günkü ker­me­sin gi­ri­şin­de ya­zı­yor­du, "Müf­tü­lük" diye... Pa­ra­sı­nın ne­re­ye har­can­dı­ğı­nı sor­ma­dık bile! Demek ki ca­mi­ler­de top­la­nan pa­ra­lar yet­mi­yor­du!
   Bu ker­mes­ler­de çok güzel ye­mek­ler, çok il­ginç giyim kuşam mal­ze­me­le­ri bu­la­bi­li­yor­su­nuz. Börek ve tatlı çe­şit­le­ri, aşure, keş­kek, la­ha­na ve üzüm yap­ra­ğı sar­ma­sı, mer­ci­mek köf­te­si, kısır, pasta, göz­le­me, kek, po­ha­ça vb... Çok da pa­ha­lı de­ğil­ler­di. 2, 3, 4 lira gibi pa­ra­la­ra sa­tı­lı­yor­du. Ama kar­nı­nız açsa, en az 15 lira gibi bir mas­raf edi­yor­du­nuz.
   Bütün bu yi­ye­cek­le­ri ka­dın­lar ev­le­rin­de ha­zır­la­mış, sa­tı­şı­nı da ken­di­le­ri ya­pı­yor­lar­dı. Satış ça­dı­rı­nı da, ye­ri­ni de 5 para mas­raf et­me­den be­le­di­ye­den temin et­miş­ler­di. Ka­dın­lar, ulvi bir görev yap­ma­nın hu­zu­ru ve gay­re­ti için­dey­di­ler. Ço­ğun­luk­la ka­pa­lı ya da çar­şaf­lıy­dı­lar. 
   Ar­ka­daş­lar, hiç mas­raf edil­me­den top­la­nan bu pa­ra­la­rın git­ti­ği yeri bilen var mı? Acaba ger­çek­ten dini re­fe­rans edi­nen par­ti­nin seçim mas­raf­la­rı­na mı gi­di­yor, yoksa yurt­lar­da oku­yan öğ­ren­ci­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­na mı? 
   Bi­li­yo­rum, bu so­ru­nun ce­va­bı­nı asla öğ­re­ne­me­ye­ce­ğiz. Çünkü pa­ra­yı alan, bunu kendi dü­şün­ce­sin­ce uygun bul­du­ğu yönde har­ca­ya­cak ve ne ma­li­ye, ne de her­han­gi bir kurum hesap so­ra­cak! Oku­yan ço­cuk­la­rın üst-baş mas­raf­la­rı için har­ca­nı­yor­sa, yü­re­ği­miz nis­pe­ten ra­hat­la­ya­cak ama kuran kursu diye dev­le­te mil­le­te düş­man ço­cuk­lar ye­tiş­ti­ri­li­yor­sa... Malum, bu tür yer­ler, şe­ri­at­la yö­ne­tim şek­li­ni be­nim­se­yen öğ­ren­ci ye­tiş­ti­ri­yor ve bun­lar laik de­mok­ra­tik sis­te­me kar­şı­lar. Bu pa­ra­la­rın se­çim­ler­de kul­la­nı­la­ca­ğı­nı dü­şün­mek bile is­te­mi­yo­rum. 
   Zaten yü­rek­li sav­cı­lar olsa, gö­re­vi­ni tam yapan ma­li­ye­ci­ler olsa, gö­re­vi­ni tam yapan dev­let gö­rev­li­le­ri olsa, bu pa­ra­nın har­can­dı­ğı yeri merak edip so­ruş­tur­ma açar, ge­re­ği­ni yapar veya bu­ra­lar­da para har­ca­yan va­tan­daş­la­rı da bil­gi­len­di­rip ra­hat­la­tır.
HOŞ GELDİN RA­MA­ZAN
   Daha önce de Recep ayı bitti, Mu­har­rem hoş gel­din gibi si­ya­si pay­la­şım­lar da ya­pıl­sa, baş­lı­ğın si­ya­si yanı yok. Bu Ra­ma­zan­da da daha ön­ce­ki ra­ma­zan­lar­da neler oruç bo­zu­yor­sa, onlar oruç bo­zu­yor. Ama biz bun­la­rı her yıl Ha­ti­poğ­lu gibi Ra­ma­zan­da kü­pü­nü dol­du­rup fa­kir­le­re şük­ret­me­yi öğ­re­ten ki­şi­ler sa­ye­sin­de tek­rar öğ­re­ni­yo­ruz.
   Benim, bu ra­ma­zan­da (ve her Ra­ma­zan­da) tek­rar tek­rar yaz­dı­ğım 2 konu var. 
   Bi­rin­ci­si; oruç, sabah eza­nıy­la baş­la­yıp hava ka­ra­rın­ca, yani akşam eza­nın­da sona erer. Ha­va­nın ay­dın­lan­ma­ya baş­la­ma­sı­nı da ge­ce­nin bi­ti­mi ola­rak tarif eder ki­tap­lar. İmsa­ki­ye­ler­de, imsak vakti ve güneş vakti var! Sabah ezanı vakti yok! 03.40`da imsak oku­yor ve oruç baş­lı­yor! Hâl­bu­ki gü­ne­şin doğ­ma­sı 05.30... Her ko­nu­da fetva veren di­ya­net, bu ko­nu­la­rı es geçip ne­re­dey­se 2 saat fazla oruç tu­tul­ma­sı­na se­yir­ci ka­lı­yor!
   Bir diğer konu, Ra­ma­zan da­vul­cu­su... Çoğu kişi davul ça­lın­ma­sı­nı iba­de­tin bir par­ça­sı ola­rak gö­rü­yor. Oruç tutan her­ke­sin evin­de bir te­le­fon, çalar saat, ya da gece oruca kalk­ma­sı­nı sap­la­yan bir sis­tem var. Hiç kimse da­vul­cu­su­na gü­ve­nip yat­mı­yor! Buna rağ­men sa­hur­dan 2-3 saat önce baş­la­yan davul sesi, ne­re­dey­se sa­hu­ra kadar sü­rü­yor! Kay­ma­kam­lık önün­den geç­me­si ya­sak­la­nan da­vul­cu, bizim evi­mi­zin önün­den ge­çi­yor ama! Bir de bunun için bah­şiş bek­li­yor! Has­ta­sı olan var, be­be­ği olan var. Ne zaman kal­dı­rı­la­cak bu sis­tem, bilen yok!
   Bir başka konu, mu­ay­yen günü olan kadın, sanki suç iş­le­miş gibi iba­det­ler­den muaf tu­tu­lu­yor. Bu onun suçu mu?  Tamam, tut­ma­sın ama ken­di­ni borç­lu his­se­di­yor ve Ra­ma­zan­dan sonra tut­ma­sı is­te­ni­yor. 3 mü oldu ko­nu­lar? Af­fe­der­si­niz...
MİLLET­VEKİLİ ADAY ADAY­LA­RI
   Ce­bi­me mesaj ge­li­yor, "Aday aday­lı­ğı­mı des­tek­le­yin" diye. Yahu, ben zaten size mu­ha­le­fet par­ti­si­ne üye­yim. Ben şimdi sizin aday­lı­ğı­nı­zı des­tek­ler­sem, kesin ters etki yapar. Bana ve benim gi­bi­le­re mesaj gön­der­mek için har­ca­dı­ğı­nız kon­tu­ra yazık. En azın­dan ele­yin diğer par­ti­le­re ka­yıt­lı seç­men­le­ri. Bizim de asa­bı­mı­zı boz­ma­yın yani.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 367