SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KEŞKE


   Ha­ya­tı­mı­zın keş­ke­le­ri bit­mez. Keşke git­me­sey­dim, keşke yap­ma­say­dım gibi…
   Bir de baş­ka­la­rı­nın ver­di­ği ka­rar­lar var­dır, keşke yap­ma­say­dı, keşke şöyle yap­say­dı..! 
   Benim keş­ke­le­rim, dev­le­ti­min, mil­le­ti­min için…
***
   Keşke, dev­le­tin ener­ji­si­ni re­fe­ran­dum için har­ca­ma­say­dık. Kay­be­di­len zaman, har­ca­nan pa­ra­lar, hal­kın Evet­çi­ler-Ha­yır­cı­lar diye ikiye bö­lün­me­si hoş ol­ma­dı tabii. Üs­te­lik mem­le­ke­ti­min bu kadar so­ru­nu var­ken…
***
   Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği öne­ri­sin­de keşke mil­let­ve­ki­li ola­bil­mek için 18 yaş şartı ge­ti­ril­me­sey­di. As­ker­lik yap­ma­yan mil­let­ve­ki­li ola­ma­ya­ca­ğı gibi üni­ver­si­te bi­tir­me­miş bir gen­cin de dev­let için ka­rar­lar ala­bi­lecek ol­gun­lu­ğa ulaş­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da he­pi­miz hem­fi­ki­riz. Kaldı ki, 18 ya­şın­da mil­let­ve­ki­li­nin ara­mız­dan çık­ma­ya­cak ol­ma­sı, si­ya­si bir bü­yü­ğün yakın ak­ra­ba­sı ya da büyük bir işa­da­mı­nın ço­cu­ğu ola­ca­ğı ih­ti­ma­li çok yük­sek­tir.
***
   Keşke, cum­hur­baş­kan­lı­ğı (ya da baş­kan) yar­dım­cı­la­rı belli bir sa­yı­da ola­bil­sey­di ve bun­la­rı da halk seç­sey­di… Baş­kan, her­han­gi bir se­bep­ten do­la­yı gö­re­vi­nin ba­şın­dan ay­rıl­dı­ğın­da ye­ri­ne, Mec­li­sin ata­dı­ğı ya da hal­kın seç­ti­ği biri ve­ka­let et­sey­di! Böy­le­ce yar­dım­cı­nın ira­de­si, hal­kın da ira­de­si olur­du. Baş­kan, karar ver­me­ye çe­kin­di­ği ko­nu­la­rı yurt­dı­şı se­ya­ha­ti­ne çıkıp yar­dım­cı­sı­na im­za­la­ta­bi­lir! Tep­ki­ler ar­tar­sa da kendi im­za­la­ma­dı­ğı­nı söy­ler.
***
   Keşke, Baş­kan ve yar­dım­cı­sı olmak için Türk olma şartı ve üni­ver­si­te dip­lo­ma­sı şartı ara­nı­yor ol­say­dı! Me­se­la bir Mesut Bar­za­ni ya da Ara­bis­tan Şeyhi yar­dım­cı ola­rak atan­ma­sı te­orik­te de pra­tik­te de müm­kün ol­ma­say­dı!
***
   Keşke, Baş­kan par­ti­li ol­ma­say­dı…! Tür­ki­ye’deki en yük­sek ma­ka­ma gel­miş bir insan, par­ti­ler üstü ol­say­dı!  Par­ti­li bir baş­ka­nın, il­ler­de­ki parti baş­kan­la­rı ile ül­ke­yi yö­net­me ih­ti­ma­li hiç bu­lun­ma­say­dı. Va­li­lik ve kay­ma­kam­lık ma­kam­la­rı­nın for­ma­li­te kalma ih­ti­mal­le­ri var!
***
   Keşke Baş­ka­nın tüm ba­kan­la­rı ata-ma şartı ol­ma­say­dı! Eğer mu­ha­le­fet se­çi­mi ka­za­nır­sa, kendi eki­bi­ni kurup yö­net­me şartı kal­maz, ba­kan­la­rı­nı Baş­kan ata­ya­bi­lir!
***
   Keşke Baş­kan, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­ri­nin en az ya­rı­sı­nı atama hakkı ol­ma­say­dı! Böyle atan­mış bir mah­ke­me­nin, par­ti­li baş­ka­nı ve ala­ca­ğı ka­rar­la­rı yar­gı­la­mak­ta ta­raf­sız ol­ma­ya­ca­ğı aşi­kar! 
***
   Keşke Baş­ka­nı yar­gı­lan­ma­sı için Yüce Divan’a gön­der­me şartı 50 ve­kil­den 400 ve­ki­le çı­ka­rıl­ma­say­dı. Böyle olun­ca Baş­ka­nın ve­kil­le­re karşı daha da so­rum­suz dav­ran­ma­sı­nın önü açı­lı­yor. Baş­kan, 200 ve­ki­li kendi ya­nın­da tut­tu­ğu müd­det­çe yar­gı­lan­ma ih­ti­ma­li or­ta­dan kal­kı­yor.
***
   Keşke Baş­ka­nın Mec­li­si fes­het­me­si, çok özel se­bep­le­re da­yan­say­dı. Mec­li­sin ken­di­si­ni Yüce Divan’a gön­der­me yö­nün­de­ki fa­ali­yet­le­ri gören Baş­kan, Mec­li­si fes­he­de­me­sey­di!
***
   Baş­kan ola­cak ki­şi­nin Yüce Divan’a gön­de­ril­me­si, yani va­ta­na iha­net ih­ti­ma­li ol­ma­say­dı! Aşırı uç ka­rar­la­rı kendi ba­şı­na ve­re­me­sey­di! 
***
   Keşke ana­ya­sa oy­la­ma­sı ya­pı­lır­ken, rejim de­ği­şik­li­ği kor­ku­su ol­ma­say­dı!
***
   Keşke mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı 600’e çı­ka­rıl­ma­say­dı. Parti baş­ka­nı­nın her de­di­ği­ne el kal­dı­ran ve­kil­ler ye­ri­ne ön­se­çim­le gel­miş ve li­de­rin değil hal­kın ira­de­si­ni yan­sı­tan ve­kil­ler ol­say­dı!
***
   Keşke ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği milli mu­ta­ba­kat­la ya­pıl­say­dı. Mec­lis­te ve­kil­le­rin 2/3 ço­ğun­lu­ğu ara­nır­ken hal­kın re­fe­ran­du­mu so­nu­cu da 2/3 ço­ğun­luk aran­say­dı.
***
   Keşke yasa ha­zır­la­nır­ken, ge­ri­ye dönüş ka­pı­sı da açık ol­say­dı. Me­se­la 2 yıl sonra ya­sa­dan mem­nun olup ol­ma­dı­ğı ye­ni­den halka so­rul­say­dı!
***
   Keşke, CHP ya­sa­yı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne ta­şı­yıp yeni oy­la­na­cak ya­sa­nın Ana­ya­sa­ya uygun olup ol­ma­dı­ğı­nı onay­lat­say­dı. Her ne kadar CHP, “Mah­ke­me ye­ri­ne halka so­ra­lım” dese de, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin re­fe­ran­du­ma gön­der­me­den iptal etme ih­ti­ma­li­ne kar­şı­lık dev­le­tin za­ma­nı ve 25 mil­yon li­ra­sı ile kam­pan­ya mas­raf­la­rı ol­maz­dı. 
***
   Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ha­zır­la­nır­ken, keşke kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si gö­ze­til­sey­di, tüm yet­ki­ler bir ki­şi­de top­lan­ma­say­dı. Mah­ke­me­ler, Mec­lis, üni­ver­si­te­ler, basın için daha fazla söz sa­hi­bi ol­ma­sı sağ­lan­say­dı! Sa­yış­tay gibi ku­rum­lar devre dışı bı­ra­kıl­ma­say­dı. Baş­ka­nın ör­tü­lü öde­ne­ği üst düzey yet­ki­li or­gan­lar ta­ra­fın­dan kont­rol edi­le­bil­sey­di!
***
   Keşke, yasa ha­zır­la­nır­ken yal­nız şim­di­ki Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za göre ha­zır­lan­ma­say­dı, ondan sonra ge­le­bi­lecek Cum­hur­baş­ka­nı da dü­şü­nül­sey­di! Son­ra­ki Cum­hur­baş­ka­nı­nın aşırı yet­ki­ler­le do­na­tıl­ma­sı ih­ti­ma­li­ne karşı yet­ki­ler biraz daha sı­nır­lan­dı­rıl­say­dı. 


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 693