SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KIYILAR HALKA AİTTİR


   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, sahip çık­tı­ğı Ka­ra­su sa­hil­le­ri­ni par­sel­le­yip par­sel­le­yip ki­ra­ya ve­ri­yor. Daha önce bu­ra­la­ra sa­hip­len­miş yerli hal­kın da ya­pı­la­rı söküp atı­lı­yor!
   Kıyı kenar ya­sa­sı ge­re­ğin­ce, deniz, göl ve nehir ke­nar­la­rı halka ait umumi alan­lar­dır. Bu­ra­lar­da ancak çok özel ya­pı­lar ya­pı­la­bi­lir, liman, ter­sa­ne gibi. Bunu dı­şın­da ya­pı­laş­ma izni ve ruh­sat ve­ril­mez.
   Ancak, Ka­ra­su sa­hil­le­ri­ni ki­ra­la­yan­lar, işi o bo­yu­ta gö­tü­rü­yor ki, ki­ra­la­dık­la­rı ala­nın sa­ğı­nı so­lu­nu par­mak­lık­lar­la çe­vi­rip sa­hip­le­ni­yor, sa­de­ce kendi müş­te­ri­le­ri­nin kul­la­nı­mı­na su­nu­yor! Yok öyle bir şey, ol­ma­sı da müm­kün değil. 
   Ba­ra­ka­lar da öyle ecüş bücüş değil, daha ka­li­te­li ve al­be­ni­li ol­ma­lı… Ana cad­de­ler­de es­te­tik ku­ru­lu­nu ça­lış­tı­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, deniz ke­na­rın­da ve daha göz önün­de­ki ‘ti­ca­ret­ha­ne­le­ri’ neden gör­mez­den gelip ba­şı­boş bı­ra­kır?
***
   Çok iyi ha­tır­lı­yo­rum ki, An­tal­ya sa­hi­lin­de 5 yıl­dız­lı bir ote­lin önün­de aile­ce de­ni­ze gir­me­ye karar ver­miş­tik. Tam otur­duk, hav­lu­la­rı­mı­zı açtık, bir otel yet­ki­li­si geldi ve orada de­ni­ze gi­re­me­ye­ce­ği­mi­zi söy­le­di. Se­be­bi­ni sor­duk, otele ait özel alan­mış. “Kı­yı­lar halka ait­tir, kimse sa­hip­le­ne­mez. Israr eder­se­niz jan­dar­ma­ya te­le­fon ede­rim” dedim. Bir şey de­me­den çekip git­ti­ler. Az sonra da otel müş­te­ri­le­ri sa­hi­le inip kum­sal­da çe­şit­li et­kin­lik­ler yap­tı­lar.
***
   Ben bu­ra­da yine ıs­rar­la ya­zı­yo­rum. Sa­hil­de, her­han­gi bir en­gel­le kar­şı­la­şır­sa­nız, hemen po­li­si ya da jan­dar­ma­yı ça­ğır­mak­la teh­dit edin. Teh­di­di­ni­zi cid­di­ye ala­cak­lar ve size mü­da­ha­le ede­me­ye­cek­ler­dir. Zaten böyle bir şeye de ni­yet­len­dik­le­rin­de, hemen ça­ğı­rın po­li­si jan­dar­ma­yı.
***
   Kü­çük­bo­ğaz Gölü ve Sa­kar­ya ke­na­rın­da ciddi bir yağma var. Bu­ra­lar, önce be­le­di­ye­den, daha sonra da Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’ndan uzun yıl­lar ki­ra­lan­mış. Kim bilir, belki de böy­le­si, ba­kım­sız çorak ol­ma­sın­dan iyi­dir. Belki ya­ban­cı tu­ris­tin ayağı da alı­şır. 
   Ancak, Kıyı Kenar Ya­sa­sı ge­re­ğin­ce, kı­yı­lar­da bir sü­rek­li­lik ol­ma­lı­dır. İnsan­lar, hiç­bir en­gel­le kar­şı­laş­ma­dan kıyı ge­zin­ti­si ya­pa­bil­me­li­dir. Bu se­bep­le iş­let­me­ler ara­sın­da­ki tel ya da ahşap çit­ler sö­kül­me­li, gü­ven­lik için mec­bu­ri­yet arz edi­yor­sa da yü­rü­me yolu bı­ra­kı­la­rak çe­kil­me­li­dir.
DENİZ OTO­BÜS­LERİ
   Be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın yap­mış ol­du­ğu İDO se­fe­ri­nin Ka­ra­su’ya da ya­pı­la­ca­ğı ha­be­ri­ni du­yun­ca bir se­vin­dik bir se­vin­dik ki!
   Ön­ce­lik­le, ka­ra­yo­lu ile gelen araç sa­hip­le­ri, yol­la­rın bozuk ve çu­kur­lar­la dolu ol­ma­sı se­be­biy­le hak­kı­mız­da kötü in­ti­ba uyan­dı­ra­bi­lir­di!  De­niz­yo­lu, bu çir­kin­li­ğin gö­rün­me­si­ni en­gel­le­yecek tabii!
   İşin cid­di­ye­ti­ne ge­lir­sek, İstan­bul’dan gelen deniz oto­bü­sü or­ta­la­ma 40 km/sa hızla ancak 6 sa­at­te gelir. Kaldı ki bunun İstan­bul Bo­ğa­zı’ndaki tra­fik yü­zün­den çı­kı­şı, Ka­ra­su Li­ma­nı’na ge­li­şi­ni 1 saat daha ge­cik­ti­rir. Nor­mal­de ka­ra­yo­lu ile 2,5 saat süren yol­cu­lu­ğu kimse 6 sa­at­te almak is­te­mez. 
   İşin bir diğer yönü, Ka­ra­su Li­ma­nı aynı za­man­da güm­rük gi­ri­şi­dir. Bu­ra­ya giren yol­cu­la­ra, ya­ban­cı ül­ke­den gel­miş mu­ame­le­si uy­gu­la­nır. Güm­rü­ğe gir­me­den doğ­ru­dan açık olan bir liman gi­ri­şi­miz yok. Bu se­bep­le liman iş­let­me­sin­den özel izin alın­ma­sı ge­re­kir. 
   İlçe yö­ne­ti­mi, Ka­ra­su’nun tu­riz­min­de atı­lım yap­mak is­ti­yor­lar­sa, kendi deniz oto­bü­sü­nü kendi alıp, Başta Uk­ray­na olmak üzere Ka­ra­de­niz ül­ke­le­ri­ne mavi yol­cu­luk, dalış tu­riz­mi, Sa­kar­ya Nehri ile Melen Nehri’nin iç böl­ge­le­ri ge­zi­si gibi alan­lar­da kul­lan­ma­lı­dır. 
   Kaldı ki deniz yol­cu­lu­ğu en teh­li­ke­li yol­cu­luk­lar­dan biri olup ula­şım ara­cın­dan zi­ya­de gezi amaç­lı kul­la­nıl­ma­lı­dır.
SEDAŞ’IN DİREK­LERİ
   Tar­la­nız­dan, ar­sa­nız­dan elekt­rik di­re­ği ge­çi­yor­sa, di­re­ğin ko­nul­du­ğu 1 m2 alan Sedaş’ın ara­zi­si sa­yı­lı­yor­muş. Eğer ar­sa­nı­za in­şa­at yap­mak is­ti­yor­sa­nız, önce o direk ye­ri­ni satın al­ma­nız ge­re­ki­yor. 
   Şimdi di­yor­su­nuz ki, 1 m2 alan, satın alı­rız ki, ne tutar? Tutsa tutsa 300 li­ra­dır. Değil işte. Keşif, mah­ke­me mas­raf­la­rı, hat­tın de­ğiş­ti­ril­me­si, 1 m2 ar­sa­nın fi­ya­tı (ta­pu­lu­dur ha..!), yeni tapu çı­ka­rıl­ma­sı, SEDAŞ harç­la­rı ile be­ra­ber tam 20.000 li­ra­ya mal olu­yor! Aksi tak­dir­de ruh­sat ala­mı­yor­su­nuz!
   Es­ki­den öyle de­ğil­di. Ar­sa­nız­dan geçen kamu mal­la­rı için dava açıp kal­dı­ra­bi­li­yor­du­nuz. Hangi ara de­ğiş­ti bu kanun yahu?
13 ŞEHİDİMİZ
   İste­dik ki, yük­sek ge­ri­lim hat­tı­na çar­pa­rak(!) düşen he­li­kop­ter­de­ki su­bay­la­rı­mız için resmi bir yas ilan edil­sin. Bütün haber ka­nal­la­rı­mız­da 13 as­ke­ri­miz şehit oldu de­nil­di.   Sayı daha önem­liy­di! Öne çıkan, ha­ya­tı Gü­ney­do­ğu’da te­rör­le mü­ca­de­ley­le geç­miş bir tüm­ge­ne­ral kah­ra­man ve FETÖ’nün kur­ba­nı olmuş ilk kadın su­ba­yı­mız…
   İlçe­miz­de dahi hiç­bir et­kin­lik er­te­len­me­di. Anma da ya­pıl­ma­dı. Gı­ya­bın­da sala oku­nup ce­na­ze na­ma­zı da kı­lın­ma­dı. (15 Tem­muz’da sa­ba­ha kadar sala okun­muş­tu!)
Hani şe­hit­ler ölmez idi?
   O 13 şe­hi­di­miz, asıl şimdi öldü. Siz an­ma­dı­nız ama biz on­la­rı kal­bi­mi­ze göm­dük.
   Zaten 2-3 gün önce de ça­tış­ma­da da şe­hit­le­ri­miz vardı, satır ara­la­rın­da ge­çiş­ti­ri­lip haber de­ğe­ri bile ol­ma­yan! 
   Vatan sağ olsun!
   Ha bir de, FETÖ’nün if­ti­ra ata­rak as­ker­li­ği­ni bi­tir­mek is­te­di­ği kadın su­ba­yın Şır­nak’a sü­rül­me­sin­de im­za­sı olan­la­rı bir sor­gu­la­sa­nız… Belki ar­ka­sın­da Fe­to­cu­lar var­dır ha!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 709