SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Kokular üzerine müfettiş


   İlçe­miz­de­ki acil afet­lik durum var diye ale­la­ce­le ihale edi­len 45 mil­yon­luk ya­tı­rım (!)’dan kötü ko­ku­lar gel­me­ye devam edi­yor. Bi­li­yo­ruz ki Ka­ra­su­muz­da acil ola­rak ih­ti­yaç du­yu­lan tek şey, yol­lar… 
   Malum, İller Ban­ka­sı nor­mal iha­le­ler için kredi ver­me­yi dur­dur­du.
   Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nde ça­lış­mış, Yine o böl­ge­de CHP’den mil­let­ve­ki­li aday adayı olmuş bir şahıs, Ka­ra­su’da ya­pı­lan iha­le­nin Ko­mis­yon Baş­ka­nı… 
  (Bu konu haber ya­pı­lıp gün­de­me gel­di­ğin­de, CHP Sa­kar­ya İl Teş­ki­la­tı tepki gös­te­ri­yor. Sanki Olay CHP’ye mal edil­mek is­te­ni­yor­muş gibi.)
   AKP’li bir be­le­di­ye­de CHP’li başka bir il­de­ki bir mil­let­ve­ki­li aday adayı Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak görev yap­tı­ğı­nı söy­ler­se… Hele bu ihale AKP’li mec­lis üye­le­ri­nin onay ver­me­yip, Baş­ka­nın ön­ce­ki par­ti­si­nin mec­lis üye­le­ri­nin ona­yıy­la mec­lis­ten ge­çer­se… Hele Baş­kan, “Kes se­si­ni, ben ne di­yor­sam o” di­ye­rek Be­le­di­ye Mec­li­si’nde konu hak­kın­da tar­tış­ma­yı ön­ler­se, ihale hak­kın­da pis ko­ku­lar iyice art­mış de­mek­tir. 
   Hele Baş­kan ön­ce­ki yıl­lar­da atıl ol­du­ğu iddia edi­len su te­si­si­ni Ka­ra­su hal­kı­na hiz­met di­ye­rek ede­ri­nin iki ka­tı­na satın alır ve Ka­ra­su hal­kı­na çeş­me­den su içi­le­ce­ği­ni açık­lar­sa… Çeş­me­den su iç­mek­ten vaz geç­tik, Saski, o su te­si­sa­tı­nın Ka­ra­su’nun ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­ya­ca­ğı­nı ve de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni kibar bir dille açık­lar­sa…!
   Ve bu Baş­kan, geç­miş yıl­lar­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin tüm araç­la­rı­nın 24 saat ça­lış­ma­sı du­ru­mun­da bile har­ca­ya­ma­ya­ca­ğı kadar bir mazot fa­tu­ra­sı­nı gider gös­ter­mek­ten itham edi­li­yor­sa..!
   Bu güne kadar ran­de­vu alı­na­rak ya­nı­na bile ya­na­şı­la­ma­yan İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü ve Bölge Mü­dü­rü, tüm gü­nü­nü Ka­ra­su­ya ayı­rı­yor­sa ve “Ge­çer­ken uğ­ra­dı” diye açık­la­ma ya­pı­lı­yor­sa…!
   Ve yine bir mü­te­ah­hi­din 45 bin li­ra­ya daire mal et­ti­ği bir dö­nem­de be­le­di­ye­ye 55 bin li­ra­ya tu­va­let yap­tı­rı­lı­yor­sa…!
   Ve daha ya­za­ma­dı­ğı­mız diğer bir­çok ko­nu­da şaibe varsa, mü­fet­tiş gel­mek­te geç bile kal­mış­tır. 
   Ge­le­lim iha­le­ye…
   İşi ihale dü­zen­le­mek olan kim­se­nin ta­nı­ma­dı­ğı bir kişi gelip bu bü­yük­lük­te bir iha­le­ye ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı ya­pı­yor ve bu ki­şi­nin ik­ti­dar ile bir ala­ka­sı yok. Ken­di­si­ni Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak ta­nı­tı­yor, ama ta­nı­ya­nı­mız yok.
   Or­ta­da proje yok, keşif yok ama bedel var! Üs­te­lik “Pro­je­si­ni işi alan fir­ma­ya yap­tı­ra­bi­li­riz” diye garip bir açık­la­ma var. Yahu gelin o iha­le­yi sı­ra­dan bir mü­te­ah­hi­de verin, yarı pa­ra­sı­na yap­maz­sa Ka­ra­su Kent Mey­da­nı’nda eşek gibi anı­ra­ca­ğım.
   Şim­di­ye kadar ihale edi­len iş hak­kın­da öğ­ren­di­ği­miz, ka­na­lın te­miz­len­me­si ve belki rek­re­as­yo­nu…  Yahu Ka­ra­su’nun su bas­kı­nı ile ka­na­lın ne ala­ka­sı var? Kanal taş­ma­dı ki!
   Bu ko­nu­yu bir ‘Mü­hen­dis Gö­züy­le’ açık­la­ya­yım; Ku­zu­luk’tan hızla akan su, düz­lü­ğe ge­lin­ce hızı ke­si­li­yor. Düz­lük­te­ki su ile bir­le­şi­yor ve taş­kın­la­ra sebep ve­ri­yor. Tıpkı hızlı akan tra­fik gibi… Teh­li­ke­li bo­yut­ta ol­ma­yan bu taş­kın­lık, acil afet kap­sa­mı­na alı­na­maz. Çünkü şid­det­li ya­ğış­lar­da olan anlık bir olay­dır. Bunu ise ka­na­lın de­rin­leş­ti­ril­me­si, ge­niş­le­til­me­si ile çö­zü­le­mez. Çünkü su ka­na­la bile git­mi­yor. 
   Çözüm, suyun top­lan­ma mer­kez­le­ri tes­pit edi­lip mo­to­pomp ile de­ni­ze ulaş­ma­sı hız­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Belki ka­na­lın de­rin­leş­ti­ril­me­si ve ka­na­la mo­to­pomp yer­leş­ti­ril­me­si uygun ola­bi­lir. Ama bu da o kadar pa­ha­lı ve de acil de­ğil­dir.
   Kaldı ki, Da­rı­ça­yı­rı Baraj de­re­sii, biz­de­kin­den daha çok taş­kın­lı­ğa sebep ver­mek­te­dir. Sel teh­li­ke­si ön­ce­lik­le orada var­dır.
   Haydi di­ye­lim, acil-afet­lik bir durum söz ko­nu­su, Bu Saski’nin gö­re­vi. Gö­re­vi Saski’den alıp borcu üst­len­mek, iha­le­yi yap­mak için gös­te­ri­len gay­ret göz ya­şar­tı­cı doğ­ru­su! Bu hiz­met aş­kı­nız tak­di­re şayan! Umu­yo­ruz ki İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’ndan gelen mü­fet­tiş, bu denk­le­mi çözer.
   Biz, Be­le­di­ye’nin ak­lan­ma­sın­dan ya­na­yız. Ya­pı­lan bir yol­suz­luk varsa da ce­za­lan­dı­rıl­sın. Es­ki­ler, şuyuu vu­ku­un­dan be­ter­dir, der­ler. Yani du­yul­ma­sı, ger­çek­ten ya­pıl­ma­sın­dan daha be­ter­dir. Hazır mü­fet­tiş gel­miş­ken, be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın ve eş­le­ri­nin son 5 yılda edin­di­ği mal var­lık­la­rı­na da bir göz atsa… Çünkü iş ta­ki­bi ya­pa­rak büyük ka­za­nan­la­rın ol­du­ğu da dile ge­ti­ri­len ko­nu­lar­dan bi­ri­si…
DÜ­ZELT­ME
Ay­ba­şın­da ya­pı­lan Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sı­na Parti ola­rak ka­tıl­dık ve son­ra­sı CHP İlçe Baş­ka­nı Nur­han Aydın, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Ülkü ve ben, Baş­ka­nın oda­sı­na git­tik. Ama­cı­mız, Ka­ra­su gün­de­mi hak­kın­da bilgi almak ve ra­hat­sız­lık duy­du­ğu­muz ko­nu­la­rı gün­de­me ge­tir­mek­ti.
İlk ola­rak sa­hil­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yap­tı­ğı as­fal­tın pa­ra­sı­nı neden Bü­yük­şe­hir is­te­mi­yor da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si is­ti­yor, ko­nu­su­nu açtık. Daha cevap ve­ri­lir­ken içe­ri­ye diğer kim­se­ler dahil oldu ve zi­ya­ret ama­cı­na ula­şa­ma­dı. Ku­ca­ğı­mız­da­ki taş­la­rı bo­şal­ta­ma­dık ha­liy­le.
Buna kar­şı­lık bazı basın bül­ten­le­rin­de “CHP’li heyet Baş­ka­nı teb­ri­ke gitti” şek­lin­de haber yaptı. Yahu neyi teb­rik ede­bi­li­riz? Se­çi­min üze­rin­den yıl geç­miş! Üs­te­lik teb­rik edil­me­si gerek varsa, İlçe Baş­ka­nı Nur­han Hanım’ın gö­re­vi ye­ni­den dev­ral­ma­sıy­dı. Baş­kan İspir de teb­rik etti zaten.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 892