Kokular üzerine müfettiş


   İlçe­miz­de­ki acil afet­lik durum var diye ale­la­ce­le ihale edi­len 45 mil­yon­luk ya­tı­rım (!)’dan kötü ko­ku­lar gel­me­ye devam edi­yor. Bi­li­yo­ruz ki Ka­ra­su­muz­da acil ola­rak ih­ti­yaç du­yu­lan tek şey, yol­lar… 
   Malum, İller Ban­ka­sı nor­mal iha­le­ler için kredi ver­me­yi dur­dur­du.
   Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nde ça­lış­mış, Yine o böl­ge­de CHP’den mil­let­ve­ki­li aday adayı olmuş bir şahıs, Ka­ra­su’da ya­pı­lan iha­le­nin Ko­mis­yon Baş­ka­nı… 
  (Bu konu haber ya­pı­lıp gün­de­me gel­di­ğin­de, CHP Sa­kar­ya İl Teş­ki­la­tı tepki gös­te­ri­yor. Sanki Olay CHP’ye mal edil­mek is­te­ni­yor­muş gibi.)
   AKP’li bir be­le­di­ye­de CHP’li başka bir il­de­ki bir mil­let­ve­ki­li aday adayı Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak görev yap­tı­ğı­nı söy­ler­se… Hele bu ihale AKP’li mec­lis üye­le­ri­nin onay ver­me­yip, Baş­ka­nın ön­ce­ki par­ti­si­nin mec­lis üye­le­ri­nin ona­yıy­la mec­lis­ten ge­çer­se… Hele Baş­kan, “Kes se­si­ni, ben ne di­yor­sam o” di­ye­rek Be­le­di­ye Mec­li­si’nde konu hak­kın­da tar­tış­ma­yı ön­ler­se, ihale hak­kın­da pis ko­ku­lar iyice art­mış de­mek­tir. 
   Hele Baş­kan ön­ce­ki yıl­lar­da atıl ol­du­ğu iddia edi­len su te­si­si­ni Ka­ra­su hal­kı­na hiz­met di­ye­rek ede­ri­nin iki ka­tı­na satın alır ve Ka­ra­su hal­kı­na çeş­me­den su içi­le­ce­ği­ni açık­lar­sa… Çeş­me­den su iç­mek­ten vaz geç­tik, Saski, o su te­si­sa­tı­nın Ka­ra­su’nun ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­ya­ca­ğı­nı ve de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni kibar bir dille açık­lar­sa…!
   Ve bu Baş­kan, geç­miş yıl­lar­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin tüm araç­la­rı­nın 24 saat ça­lış­ma­sı du­ru­mun­da bile har­ca­ya­ma­ya­ca­ğı kadar bir mazot fa­tu­ra­sı­nı gider gös­ter­mek­ten itham edi­li­yor­sa..!
   Bu güne kadar ran­de­vu alı­na­rak ya­nı­na bile ya­na­şı­la­ma­yan İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü ve Bölge Mü­dü­rü, tüm gü­nü­nü Ka­ra­su­ya ayı­rı­yor­sa ve “Ge­çer­ken uğ­ra­dı” diye açık­la­ma ya­pı­lı­yor­sa…!
   Ve yine bir mü­te­ah­hi­din 45 bin li­ra­ya daire mal et­ti­ği bir dö­nem­de be­le­di­ye­ye 55 bin li­ra­ya tu­va­let yap­tı­rı­lı­yor­sa…!
   Ve daha ya­za­ma­dı­ğı­mız diğer bir­çok ko­nu­da şaibe varsa, mü­fet­tiş gel­mek­te geç bile kal­mış­tır. 
   Ge­le­lim iha­le­ye…
   İşi ihale dü­zen­le­mek olan kim­se­nin ta­nı­ma­dı­ğı bir kişi gelip bu bü­yük­lük­te bir iha­le­ye ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı ya­pı­yor ve bu ki­şi­nin ik­ti­dar ile bir ala­ka­sı yok. Ken­di­si­ni Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak ta­nı­tı­yor, ama ta­nı­ya­nı­mız yok.
   Or­ta­da proje yok, keşif yok ama bedel var! Üs­te­lik “Pro­je­si­ni işi alan fir­ma­ya yap­tı­ra­bi­li­riz” diye garip bir açık­la­ma var. Yahu gelin o iha­le­yi sı­ra­dan bir mü­te­ah­hi­de verin, yarı pa­ra­sı­na yap­maz­sa Ka­ra­su Kent Mey­da­nı’nda eşek gibi anı­ra­ca­ğım.
   Şim­di­ye kadar ihale edi­len iş hak­kın­da öğ­ren­di­ği­miz, ka­na­lın te­miz­len­me­si ve belki rek­re­as­yo­nu…  Yahu Ka­ra­su’nun su bas­kı­nı ile ka­na­lın ne ala­ka­sı var? Kanal taş­ma­dı ki!
   Bu ko­nu­yu bir ‘Mü­hen­dis Gö­züy­le’ açık­la­ya­yım; Ku­zu­luk’tan hızla akan su, düz­lü­ğe ge­lin­ce hızı ke­si­li­yor. Düz­lük­te­ki su ile bir­le­şi­yor ve taş­kın­la­ra sebep ve­ri­yor. Tıpkı hızlı akan tra­fik gibi… Teh­li­ke­li bo­yut­ta ol­ma­yan bu taş­kın­lık, acil afet kap­sa­mı­na alı­na­maz. Çünkü şid­det­li ya­ğış­lar­da olan anlık bir olay­dır. Bunu ise ka­na­lın de­rin­leş­ti­ril­me­si, ge­niş­le­til­me­si ile çö­zü­le­mez. Çünkü su ka­na­la bile git­mi­yor. 
   Çözüm, suyun top­lan­ma mer­kez­le­ri tes­pit edi­lip mo­to­pomp ile de­ni­ze ulaş­ma­sı hız­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Belki ka­na­lın de­rin­leş­ti­ril­me­si ve ka­na­la mo­to­pomp yer­leş­ti­ril­me­si uygun ola­bi­lir. Ama bu da o kadar pa­ha­lı ve de acil de­ğil­dir.
   Kaldı ki, Da­rı­ça­yı­rı Baraj de­re­sii, biz­de­kin­den daha çok taş­kın­lı­ğa sebep ver­mek­te­dir. Sel teh­li­ke­si ön­ce­lik­le orada var­dır.
   Haydi di­ye­lim, acil-afet­lik bir durum söz ko­nu­su, Bu Saski’nin gö­re­vi. Gö­re­vi Saski’den alıp borcu üst­len­mek, iha­le­yi yap­mak için gös­te­ri­len gay­ret göz ya­şar­tı­cı doğ­ru­su! Bu hiz­met aş­kı­nız tak­di­re şayan! Umu­yo­ruz ki İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’ndan gelen mü­fet­tiş, bu denk­le­mi çözer.
   Biz, Be­le­di­ye’nin ak­lan­ma­sın­dan ya­na­yız. Ya­pı­lan bir yol­suz­luk varsa da ce­za­lan­dı­rıl­sın. Es­ki­ler, şuyuu vu­ku­un­dan be­ter­dir, der­ler. Yani du­yul­ma­sı, ger­çek­ten ya­pıl­ma­sın­dan daha be­ter­dir. Hazır mü­fet­tiş gel­miş­ken, be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın ve eş­le­ri­nin son 5 yılda edin­di­ği mal var­lık­la­rı­na da bir göz atsa… Çünkü iş ta­ki­bi ya­pa­rak büyük ka­za­nan­la­rın ol­du­ğu da dile ge­ti­ri­len ko­nu­lar­dan bi­ri­si…
DÜ­ZELT­ME
Ay­ba­şın­da ya­pı­lan Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sı­na Parti ola­rak ka­tıl­dık ve son­ra­sı CHP İlçe Baş­ka­nı Nur­han Aydın, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Ülkü ve ben, Baş­ka­nın oda­sı­na git­tik. Ama­cı­mız, Ka­ra­su gün­de­mi hak­kın­da bilgi almak ve ra­hat­sız­lık duy­du­ğu­muz ko­nu­la­rı gün­de­me ge­tir­mek­ti.
İlk ola­rak sa­hil­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yap­tı­ğı as­fal­tın pa­ra­sı­nı neden Bü­yük­şe­hir is­te­mi­yor da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si is­ti­yor, ko­nu­su­nu açtık. Daha cevap ve­ri­lir­ken içe­ri­ye diğer kim­se­ler dahil oldu ve zi­ya­ret ama­cı­na ula­şa­ma­dı. Ku­ca­ğı­mız­da­ki taş­la­rı bo­şal­ta­ma­dık ha­liy­le.
Buna kar­şı­lık bazı basın bül­ten­le­rin­de “CHP’li heyet Baş­ka­nı teb­ri­ke gitti” şek­lin­de haber yaptı. Yahu neyi teb­rik ede­bi­li­riz? Se­çi­min üze­rin­den yıl geç­miş! Üs­te­lik teb­rik edil­me­si gerek varsa, İlçe Baş­ka­nı Nur­han Hanım’ın gö­re­vi ye­ni­den dev­ral­ma­sıy­dı. Baş­kan İspir de teb­rik etti zaten.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 915